Veronica verhuisd, Vanessa treedt op ^■FOTO VERSCHOORE ^rzberg Talrijke attracties onder slogan Vlissingen Maritiem Jeugd- en reereatieraad 1 iel] )t b ij organiseren DANSLES HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN de\/Lissinger SPECIAAL WISSELENDE DIENSTEN EN WERKTIJDEN ROCK ROLL KLA VER JAS MA RA TH ON VOOR ZONNEVELD Dilemma Wisselwerking DELTA v_ BRILLEN KONTAKTLENZEN u'dt v Wervend voor mensen met Tevens ook weer Schrijf in, NU VOOR HET TE LAAT IS Woensdag 29 februari 1984 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé. w. melse, 01184-62320. redaktle: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. Het als discotheek ingerichte voormalige /endschip Veronica is dezer dagen verhuisd van Middel burg naar Vlissingen. Daar heeft het schip aangelegd aan de kade van de Koningsweg nabij de Keer sluis. Vrijdag opent de disco met een optreden van de charmante zangeres Vanessa. Veronica had ontheffing van de gemeente Middelburg om de zaak uit te baten aan de I^tskade. Van wege klachten uit de omgeving (overlast) heeft Middelburg die ontheffing ingetrokken, zo meldt een ambtenaar van de gemeente. Vaststaat dat Vlissingen om dit verbod in zijn vuistje lacht. Immers een publiekstrekker als dit popu laire schip zal ongetwijfeld ook een uitstraling naar andere zaken in Vlissingen hebben. Veronica rekent er overigens op om in de toekomst een ligplaats te krijgen in de - dan - gerestaureerde Vis- sershaven. Als het effe kan naast De Schorpioen, aldus één van de organisatoren op het oud-zcnd- schip. Gedurende de zomerdagen zal de disco op het schip zeven dagen per week zijn geopend. Of ook de ter rassen bovendeks in functie wor den hersteld stond nog niet vast. Vanessa, vrijdag in Vlissingen Regelmatig zullen echter in de avonduren populaire artiesten op treden. DEZE WEEK IN De Finse stad Kupio be leeft weer de alternatieve elfstedentocht. AAP, NOOT, MIES Veel nuttige informatie geven gemeente en provin cie in hun rubrieken. BRADERIE IN GEVAAR Afkaveling Vlissings winkeliersorganisatie De nu nog georganiseerde winke liers in de Vlissingse binnenstad verkeren in mineurstemming. Hun organisatie, de vereniging winkel centrum Vlissingen (VWV), lijdt aan ledenverlies. Slechts 85 van de meer dan tweehonderd onderne mers zijn lid van de vreniging. Drie jaar geleden was de organisatieg raad nog ruim 65 procent. Eén van de gevolgen van deze afkaveling zou kunnen zijn dat er né dit jaar geen braderie meer in Vlissingen is. Allerlei andere 'belangrijke ac tiviteiten zoals onderzoek en con tacten met instanties, die over het wel en wee van de binnenstad kunnen beslissen, dreigen op een lager pitje te worden gezet. On langs stemde de ledenvergadering een bestuursvoorstel om de con tributie te verlagen af. "Maar er moet wat gebeuren, om de winke liers achter hun toonbank vandaan te halen. Ze moeten inzien dat Vlissingen de slag om het winkel gebied gaat verliezen, als we niet beter en eensgezinder voor de dag komen", betogen de leden van het dagelijks bestuur. Met Frank Hardv (voorzitter) Willem Hees termans (secretaris) en Gerard Rodts (penningmeester) bekeken we de actuele situatie. Zo van de boulevard af gezien zou Vlissingen best een pronkstad ge noemd kunnen worden. De stati ge herenhuizen aan de Nieuwen- dijk, het uitnodigende Bellamy- park ernaast en de statige St. Ja- cobstoren als eenzame spits, ge ven de stad iets waardigs. En het is er druk, die woensdagmiddag. Een - overigens gratis - parkeer plaats is moeilijk te vinden, maar in een wat afgelegen straatje kan de auto ongemoeid naast twee 'Amsterdammertjes' blijven staan. De koffieshop waar was af gesproken is nog leeg. De uitbater er van heeft de boodschap dat de heren het druk hebben. 'Volle winkels', legt hij uit. Een kwar tiertje later is het drietal present. Met bezorgde gezichten vertellen ze het relaas over de afkaveling van de vereniging en hoe jammer dat is. Misschien moeten ze de hand ook wel een beetje in eigen boezem steken. Niettemin hebben ze regelmatig contacten met de collega-winkeliers. En als er een 'nieuwe' komt wordt die onmid dellijk bezocht. Het en masse op zeggen van leden moet vooral in de afdeling horeca worden ge zocht. Maar alles bij elkaar werkt het wel sfeerverpestend, al merkt de consument dat niet zo. Waarom ook leden opzeggen is de hoogte van de contributie. Elk VWV-lid betaalt per jaar zeshon derd gulden. Daarbij inbegrepen zijn de kosten voor de braderie a 15 gulden per maand. Het bestuur stelde dan ook tijdens de laatste ledenvergadering voor om de Paul de Haas uit Koudekerke en Peter Janssen uit Middelburg starten op donderdag 8 maart om 12 uur een klaverjasmarathon in het restaurant De Graanbeurs aan de Dam in Middelburg. Het duo wil 72 uur achtereen klaverjassen tegen verschillende tegenstanders. De opbrengst is bestemd voor het zeehospitium Zonneveld in Oost- kapelle. Tegen de vijftig deelnemers (tegenstanders) meldden zich reeds bij het tweetal. "Nog voor dat de uitnodigingen de deur uit gingen". pronkt de Haas, "hadden we dat aantal al bij elkaar. We hopen echter op 144 deelnemers, zodat we die 72 uur voluit kunnen spelen tegen verschillende tegen standers". Voor wie het hoogste aantal punten scoort is een prijs beschikbaar. De Haas en Janssen hopen zon dagmiddag 11 februari aan een vertegenwoordiger van Zonne veld een bedrag te kunnen aan bieden van minstens duizend gul den. Daarnaast heeft uitgeverij Elsevier al toegezegd een medi sche- en een dierenencyclopedie beschikbaar te stellen voor het zeehospitium met een waarde van om en nabij de 1800 gulden. Het geldbedrag menen de initia tiefnemers bijeen te krijgen uit het inschrijfgeld van de deelnemers (vijf gulden) en uit giften van plaatselijke sponsors. De Haas daarover: "Er zijn al wat toezeg gingen, maar iedereen die wat aan ons voor Zonneveld wil geven is uiteraard van harte weikon. Des noods plaats ik later nog een ad vertentie met de sponsorna men" Het idee voor deze klaverjasma rathon kwam van Paul de Haas. lid van de kaartvereniging in de Graanbeurs. Vroeger vervoerde hij als taxichauffeur talrijke keren kinderen naar en van Zonneveld, "het zijn trouwens geen zielige kinderen", benadrukt hij. "Maar ze hebben een beetje extra hulp nodig vanwege hun handicap. En in tijden dat de overheid bezui nigt. dienen de particulieren er voor te waken dat instellingen als Zonneveld niet in de knoei ko men". Overigens is het niet de bedoeling van de beide initiatiefnemers om een plaats te veroveren in het Guiness-book, waar een record van 86 uur staat vermeld. De Haas knipoogend: "We vinden 72 uur achtereen met slechts enkele pau zes van gemiddeld vijf minuten per uur al voldoende. Ik denk dat we die zondagmiddag om 12 uur na drie etmalen blij zijn als we het bed kunnen opzoeken". En wat de deelnemers betreft rekent het kla- verjasduo er op dat volgende geïnteresseerden zich melden om zelfs in de nachtelijke uurtjes de kaarten te hanteren. Voor aanmelding aan de klaver jasmarathon: Peter Janssen: 01180-16023. braderiekosten los te koppelen. De braderiecommissie ging stei geren. Als dat zou gebeuren, zou de hele braderie helemaal op los zand worden opgebouwd, zo be toogde die commissie. Het be stuursvoorstel werd weggestemd. Maar wat nu? "We zitten inder daad voor een dilemma", consta teert Rodts. "Het probleem is na melijk dat alle winkeliers in de binnenstad moeten meebetalen aan de braderie. Of je nu op de Nieuwendijk. het Bellamypark of de Walstraat zit. In de praktijk kwam het er op neer dat een lid op het Bellamypark meebetaalde voor een ongeorganiseerde win kelier aan de Walstraat. De Bel- lamyparkwinkeliers menen dat zij nauwelijks een voordeel hebben van de braderie. En zo'n ongeor ganiseerde. die een kraam op de Walstraat zet. betaalt niet en pro fiteert van wat een andere onder nemer voor hem betaalt. Deze 'zwartwerker', zoals ik hem noem' is bovendien moeilijk te weren. Voor hem hebben wij dan welis waar geen vergunning gevraagd, maar de politie komt steeds met het argument dat ze geen man kracht hebben om op te treden". Overigens onderschrijven de drie leden van het dagelijks bestuur de stelling niet uit dat uitsluitend Walstraat winkeliers profiteren van de braderie. Zelfs de Miro zal het merken, zo veronderstellen ze. "We zullen nu een constructie moeten bedenken waarbij de ac tieve deelnemers aan de braderie wat extra geld op tafel leggen", meent Heestermans. "Dan wordt ook de tegenzin om lid van de vereniging te worden geringer bij de winkeliers die het lidmaat schap ophingen aan de braderie en zeiden er geen baat bij te heb ben. Ook zullen we misschien wat meer naar buiten moeten treden en laten zien dat de VWV veel meer doet dan uitsluitend een braderie organiseren. Ik denk daarbij aan de Vissershaven, het onlangs gehouden consumenten onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en ga zo maar door. Ook de zomerse evenementen in de binnenstad worden voor een groot deel be kostigd door de georganiseerde winkeliers in de Vlissingse bin nenstad". Hardy vult aan: "Kennelijk be seffen onze collega's niet hoe be langrijk het is om solidair met el kaar te zijn. We kunnen als bin- in. Soms zelfs onverantwoord veel tegenover hun eigen zaak. Daartegenover, beseffen ze wel. dat als hun werk wordt beloond, dit ten goede aan de Vlissingse binnenstad zal komen, en ook zij er van mee kunnen profiteren. Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. "Verfijnde tafelsfeer" SPECIALE AANBIEDING 9 persoorts servies f499(Normaal f 694.-) SERVICt 'CWAtffetT GARANTIE i rtNGc otü-f r 50 itfiioocceuf ai 180 1 3331 Een Jeestelijke stemming tijdens de opening van de braderie in 1982. Zal dit jaar de laatste braderie in Vlissingen plaatsvinden? (Foto Ruben Oreel). FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. 60 4388 BP oost-souburg nenstad-winkeliers toch best trots zijn op het arsenaal goederen wat hier wordt aangeboden, hoewel er nog zo één en ander aan schort. Maar het is een wisselwerking. Als de sfeer goed is. komt dat onge twijfeld tot uitdrukking in de ma nier waarop je je presenteert. De mensen komen nog te veel bood schappen doen in Vlissingen. We zouden graag zien dat de mensen komen winkelen. Ik denk dat wij -"-v.-•••-- met een afkavelcnde winkelier sorganisatie op den duur niet meer in staat zijn er de schouders onder te zetten om de sfeer in de stad in positieve zin om te bui gen". Het dagelijks bestuur zoekt mo menteel naarstig naar een con structie de Vlissingse winkeliers weer warm te laten lopen voor hun vereniging. Ze steken - zo zeggen ze - er zelf enorm veel tijd Alle tatifc iwitei toeft «met (i«r ei|» ttcknscta font Vnai spetMle pri|«« Vlissingen staat dit jaar bol van de activiteiten. Rond de officiële opening van de gerenoveerde bou levards wordt flink feest gevierd, de loodsensociëteit bestaat hon derd jaar, de nv Haven Vlissingen doet al een halve eeuw opbouwend werk en het Contact Oud Mari niers heeft de leeftijd van vijftien jaar bereikt. De feesten rond deze gebeurtenissen concentreren zich in de maanden mei tot en met ok tober. Dit alles heeft tot gevolg dat de promotie van Vlissingen, zoals dat tegenwoordig heet. op volle toeren draait. Maar er moet wel op gelet worden dat er niet twee of zelfs meer evenementen op één en dezelfde dag plaatsvinden. Die op lettenheid heeft Vlissingen nu ge delegeerd aan de Jeugd- en Re ereatieraad. Op een 'planbord' worden dagelijks feestelijkheden bijgeschreven. En als de organisa toren ontdekken dat anderen al wat op de agenda hebben staan, wordt onmiddelijk gezocht naar een datum die nog 'open is'. Susan de Schipper van de reereatieraad heeft er de handen vol aan. Voor de algehele coördinatie zorgt func tionaris Jan Jacobs. Jacobs is al sinds medio vorig jaar bezig met het verzamelen van evenementen. In een lijvig boek werk staat alles wat zich in de re gio afspeelt en eventueel concur rerend kan zijn voor Vlissingen. De raad heeft over het woordje regio een ruime opvatting. Nage noeg alles wat er aan aantrekke lijke evenementen wordt gehou den tussen de Belgische-Franse taalgrens en de lijn Den Haag is in dat boek opgenomen. Verder noemt Jan Jacobs het draaiboek, waarin alle Vlissingse feestelijk heden zijn opgenomen. "We heb ben geleerd in het verleden" knikt hij. "Vroeger ging iedereen maar zo'n beetje zijn gang en men reed elkaar in de wielen. Het was bij voorbeeld oervervelend als de winkeliersverenigingen in de Scheldestraat en de Walstraat op één zaterdag een poppenkast voorstelling hadden. Met ons planbord en het draaiboek kun nen we dit soort vervelende zaken voorkomen" De slogan die Vlissingen in 1984 voert luidt Vlissingen Maritiem. Daarmee wordt het gebeuren op zee onder de aandacht gebracht in de meest ruime zin van het woord. Jacobs wervend: "Rond de tal rijke evenementen in dat kader kunnen we de bezoekers ook at tenderen op het heerlijke zeeban ket dat er in Vlissingen is te ver orberen en het feit dat in Vlissin gen de zeeschepen het dichtst langs dé" boulevards varen van Europa". Jacobs is trouwens niet bereid in zicht te geven in de invulling van de talrijke gebeurtenissen. "Dan de voeten, die deze taak op zich voor de gehele pers op één dag wil loop ik wethouder Bruinooge voor heeft genomen en de presentatie houden". Een blik in het draai- Jan Jacobs bij het planbord: "Voorkomen dal men elkaar in de wielen rijdt". Foto Ruben Oreel) boek onthult echter al dat de loodsen enorm veel in de koker hebben. Zo is er een grootse ten toonstelling, een voetbaltoernooi en staat er een vlootschouw op het programma. De Culturele Raad heeft met een uitgebreid pro gramma om toeristen te trekken ook al een wervende functie op zich genomen. Talrijke activitei ten rond de opening van de bou levards worden georganiseerd door de Culturele Raad. Het Ha- fabra (harmonie fanfare en brass- band)-projeet is daarbij een van de grootste. Op de openingsdag (16 juni) geven talrijke blaasen- sembles op de boulevards een concert. Verder is ook al bekend dat de horeca-ondernemers rond de opening een spectaculair pro gramma zullen presenteren. Jacobs heeft het idee dat het uit gangspunt van de raad waarvan hij werknemer is (samenwerking lussen particulieren en gemeente) dit jaar optimaal tot zijn recht komt. "ledereen die wat te orga niseren heeft kan hier binnen stappen en op het bord kijken of anderen al wat op de dag die hij in gedachten heeft in petto hebben. Ook adviseren wij graag over de wijze waarop publiciteit gevoerd kan worden, al zijn we uiteraard geen reclame-deskundigen. Ver schillende organisaties hebben al dankbaar gebruik gemaakt van onze adviezen". >rSans5c(hx>f en jguhc vaninr&irn. Wï/rhfurjjnmt F ijn* td ojioo-Jubj

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1