Keïtt ZAKEN zijn ZAKEN Bij Hoechst in Vlissingen-Oost Schoolfoto uit de oude doos Bedrijvendag Technische Hogeschool Delft Van der Hiele heropend na flinke verbouwing Occasie-centre sponsort eerste elftal Jong Ambon Cursus bloemschikken in Vlissingen en Middelburg Sony laat kennis maken met bedrijfsvideo DE VLISSINGER Lezers schrijven Noodkreet Bekende Lithograaf in galerie Montparnasse Migraine-bijeenkomst Weight Watchers Lezing over geheugen Reumapatiëntenvereniging Spelmiddag PvdA Vrouwen De Kleine Gids. Huiscomputer Inkomstenbelasting Omroep Zeeland Reformatorische traditie. Aktiehuis 'Kom over' Jeugddienst I-Mei comité Jeugdtoneel SG P-jongeren Lerarenopleiding Majolica tegels Homo-eetavond Van Houwelingen EHBO-wedstrijd Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Bossenburgh Paraplu Carnavalsavond Cursussen Kinderkledingbeurs Gravestraat e.o. Culturele Raad Kindertheater INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT De bedrijfsbrandweer van Hoechst MODERNE BRANDWEERWAGEN IN GEBRUIK in Vlissingen-Oost heeft met 'enig ceremonieel vertoon een nieuwe brandweerwagen in gebruik geno men. De gloednieuwe Mercedes Benz tankautospuit is uitgerust met de nieuwste technische snufjes. Zo wordt b.v. de druk van het blus water automatisch op een tevoren ingestelde druk gehouden. De pomp van de wagen kan 4000 liter water per minuut leveren. De wagen heeft voorts een water tank van 2000 liter, een schuim- tank van 500 liter en een pneu matische poederinstallatie van 750 kg. De wagen is verder toege rust voor inzet bij eventuele cala miteiten met ammoniak. Hoechst zal binnenkort een ammoniakter- minal in gebruik nemen. De nieuwe aanwinst vertegen woordigt een waarde van 350.000 gulden. Direct na de overdracht werden de gebruiksmogelijkhe den van de wagen gedemon streerd (zie foto). Sony Industrial reist van 20 maart tot en met 26 april het land door om voorlichting te verstrekken over bedrijfsvideo. Van de 22 plaatsen die worden bezocht is Middelburg de enige Zeeuwse. Op woensdag 4 april geeft Sony vanaf 1930 uur informatie over zijn ap paratuur in de Concert- en Ge hoorzaal aan de Verwerijstraat 14. Sony probeert op een vrijblijven de wijze het bedrijfsleven te laten kennismaken met de toepassings mogelijkheden van het medium bedrijfsvideo. "De 20-jarige erva ring heeft geleerd, dat in commu nicatieve zin, vele bedrijven baat hebben bij het probleemoplos sende karakter van dit medium", aldus Sony in de uitnodiging. De bijeenkomst begint met de in troductie van de probleemstelling. Daarna volgt de invulling van de toepassingsmogelijkheden, de na zorg en de begeleiding. Volgens het bedrijf in electronica weten nog maar weinig ondernemers hoeveel baat ze kunnen hebben met bedrijfsvideo. Het Transferpunt van de Techni sche Hogeschool Delft stelt zich als doel het midden- en kleinbe drijf in Nederland toegang te ver schaffen tot de mogelijkheden die de TH Delft biedt op het terrein van de technologische dienstver lening. Daarom is voor 5 april van 09 uur tot 18 uur in de Aula van de TH Delft een ontmoeting georgani seerd tussen belangstellenden uit het bedrijfsleven en de afdelingen en Multidisciplinaire Centra van de TH. Dan zullen de afdelingen en mul tidisciplinaire centra in een aantal stands toepasbare resultaten van hun onderzoek tonen, niet alleen op puur technisch gebied, maar ook ten aanzien van bedrijfskun de, veiligheidskunde en informa tica. Verder zullen vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotter dam en het Interuniversitair In stituut Bedrijfskunde met een in formatiestand aanwezig zijn. Tijdens de morgenuren (van 10 tot 13 uur) zal ook een op de praktijk geënte en gerichte lezin gencyclus plaatsvinden met als thema: 'achterstand in technolo gie: of moeizaam ondernemers klimaat?' 'Gedurende de gehele dag is er gelegenheid om met de stand houders van gedachten te wisselen om in samenwerking oplossingen te vinden voor eventuele bedrijf- sproblemen of aanstaande be drijfsontwikkelingen. Vanzelf sprekend kunnen dan ook afspra ken worden gemaakt voor een nader gesprek met een terzake kundig specialist. Hoewel ik het niet prettig vind om te klagen, geeft de wijze waarop mijn laatste gedicht 'weerzien' in de rubriek Pennevruchten van uw blad werd afgedrukt, daar alle aanleiding toe. Zo was er bijvoor beeld een versregel weggelaten waardoor het hele verband weg viel. Verderop in het gedicht ont braken letters. U begrijpt wel dat zoiets niet kan. Mijn gedicht heb ik 'puntgaaf afgegeven en u be grijpt dat het een klap in mijn ge zicht was, toen ik 'zoiets' in De Faam-De Vlissinger zag staan. Overigens ben ik niet de enige die hierover klaagt. Praktisch alle ge dichten staan bol van de zetfou ten. Welgeteld hebben er twee foutloos ingestaan, (ik heb alle Pennevruchten uitgeknipt.) Mijn vraag is nu, wat is hier aan te doen. De begeleidende tekst over de vereniging, bijvoorbeeld, staat er wel foutloos in. Waarom kan dat niet met onze gedichten. Het is inderdaad leuk om je eigen gedichten te zien staan in een krant. Maar ik ga er wel van hui veren om nog meer in te sturen. Dus namens de vele dichters die het werk insturen: wat is er aan te doen? R.M. van den Broeke-Van de Seijp Vlissingen. We zullen de zetters een ver wij sbriefje voor de oogarts be zorgen als verjaardagsge schenk. AH. Het fraai vernieuwde interieur (Foto John Siwabessy). Opa van der Hiele opende zestig jaar geleden een snoepwinkeltje in de Middelburgse Gravenstraat. Dat kleine snoepwinkeltje is in middels uitgegroeid tot een flinke zaak in de Langeviele 41-43 waar als specialiteit suikerwaren, wij nen en vooral fruit wordt ver kocht. De kleinzoon van Opa van der Hiele. R. Nijsen. is de huidige eigenaar. Sinds vrijdag is de zaak weer open na een flinke verbou wing. Nijsen: "Het werd tijd dat de zaak gemoderniseerd werd. Er was al vijftien jaar niets aan ge daan. Dat de winkel verbouwd zou worden was ook de laatste wens van mijn vader die tot zijn dood in december vorig jaar me de-eigenaar was". Ed Cassetta, eigenaar van de rij wielhandel occasie-centre met drie vestigingen in Middelburg, heeft ervoor gezorgd dat het eerste voetbalelftal van Jong Ambon keurig in de trainingspakken zit. Met dit ruggesteuntje, zo hoopt de sponsor, zal het Jong Ambon wel licht wat meer voor de wind gaan in de tweede helft van de voetbal competitie. Op de foto poseren: Staande v.l.n.r.: verzorger E. Lewerissen: Annies Pattiasina; Willefn Sa- bandar; Peter Hitijahubessy; Mevr. Cassetta: Jan Felius; Rudy Loppies; Arie Pentury; Dick Ma- nuhuwa; Grensrechter B. Laisina; Trainer Ron Telussa. Zittend v.l.n.r.: Willem Risakotta; Frenk Tuankotta: Bert Tuankot- ta; sponsor Ed Cassetta: Jacco Hitijahubessy; René Keersse- meeckers; Izak Rehatta: Jimmy Pentury. Bernard C'haroy toont vanaf zondag 26 februari (opening die dag om 19.30 uur) litho's en olieverven in Galerie Montparnasse aan de Reigerstraat in Middelburg. Na maanden voorbereiding is het de Middelburgse galerie houder Stommel gelukt deze wereldwijd bekende Franse Lithograaf te strikken voor exposities in Nederland. Werk van de in Lorraine geboren 52-jarige C'haroi, werd eerder getoond in Gorinchem, de eerste Nederlandse plaats. Na zondag kan het werk van de Fransman bekeken worden van dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 18 uur. Bloemschikken is een hobby, die de laatste tijd veel belangstelling geniet. Degenen die een cursus volgden oordelen dat er na de des kundige begeleiding nog meer ple zier ontstond om van de kleurige bloemen iets moois te maken. Dc Stichting Bevordering Onder wijs aan Volwassenen (SBOV) is één van de instituten waar een cursus bloemschikken is te volgen. In de derde week van maart gaat een cursus van start in Middel burg (De Wellinge. Kruisweg 2) op dinsdag 13 maart en in Vlis singen (RSG Scheldcmond. Brouwenaarstraat 2) op maandag 19 maart. De opzet van deze cursus is niet om vakmensen te scholen. De deelnemers leren er de grondbe ginselen, die nodig zijn om bloemwerk zelf te maken. Regels als verhouding en balans krijgen veel aandacht. Na de cursus is het overigens mogelijk om deel te ne men aan de vestigingsopleiding Bloemist-Winkelier. De lessen in beide plaatsen beginnen om half acht 's avonds. Tegen half tien is de les afgelopen. Voor meer informatie kan men te recht bij de SBOV, Sir Winston Churchillweg 2 in Voorschoten, 01717-2010. De afdeling Walcheren van de Nederlandse Vereniging van Mi- grainepatiënten houdt op vrijdag 24 februari vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in de Ontmoetings- kerk aan de Oosterscheldestraat in Middelburg. Centraal tijdens deze bijeenkomst staat het onder werp 'migraine' bekeken van uit de antorposofisch geneeskunde'. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen aan een an troposofisch arts. die ook een le zing zal verzorgen. Ook niet-leden zijn welkom. Voor meer informa tie over deze vereniging Els Ver- hage, 01180-33938. Zowel in Middelburg als in Vlis singen kunnen mensen die zich te dik voelen en onder begeleiding wat pondjes kwijt willen raken, terecht bij de bekende Weight Watchers. Het gaat er bij deze club niet om middeltjes aan te smeren die op een éénzijdige ma nier veelbelovend werken, maar op den duur geen zoden aan de dijk zetten', maar om de 'eetge woonten zodanig te veranderen, dat men het gewicht in de hand kan houden'. In Middelburg is de vaste avond van de Weight Wat chers op maandag van half acht tot half negen in De Hoeksteen aan de Pres. Rooseveltlaan en in Vlissingen in het Open Hof aan de A. Gogelweg op dinsdag dezelfde tijd. Voor informatie of aanmel den: N.M. van- Leeuwen (01182-2213) of J. Tonssaint 01180-37734). Vanavond (woensdag 22 februari) houdt professor dr. F.H. Lopes da Silva van het Biologisch Centrum van de Universiteit van Amster dam een lezing voor het Natuur kundig Gezelschap in Middel burg over de 'fisiologische grondlsag van het geheugen'. De bijeenkomst vindt plaats in De Schakel aan de Bachtensteene 14 in Middelburg en begint om 20 uur. Zoals bekend hebben de le zingen van het Natuurkundig Gezelschap een populair-weten- schappelijk karakter. Tijdeze déze lezing gaat de spreker dieper in op het vermogen van de hersenen om zich aan te passen, afhankelijk van de voorgaande ervaring. Zuster Wolters. districtsverpleeg- kundige voor de reumatiekbe- strijding houdt op vrijdag 24 fe bruari een lezing over haar werk voor het Nationaal Reumafonds. Zij doet dit op uitnodiging van de Reumapatiëntenvereniging in de grote zaal van het ontmoetings centrum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat in Middelburg. De bijeenkomst is ook toeganeklijke voor niet-leden van de afdeling Midden-Zeeland van de Reuma- patiëntenvereniging. aanvang 19.30 uur. Inlichtingen: 01180- 29487. De Turkse werknemers Vereni ging Middelburg houdt zaterdag 25 februari om 14 uur een spel middag in de Sanenburchschool. Baarsjesstraat 45 in Middelburg. Kinderen van elke nationaliteit van 4 tot 12 jaar zijn welkom. De PvdA. gewest Zeeland verga dert dinsdag 13 maart in de Prins van Oranje in Goes. Het belang rijkste onderdeel van de vergade ring is de bespreking van de ont- werp-kandidatenlijst Europese Verkiezingen. De vergadering be gint om 19.45 uur. In buurthuis De Zwaan in Oost- Souburg wordt donderdag 23 fe bruari om 9.15 uur een thema ochtend voor vrouwen gehouden over het onderwerp 'trouw en on trouw'. Er wordt een video-film gedraaid met als titel "Trouw en ontrouw binnen het huwelijk". Er is kinderopvang aanwezig. De Kleine Gids voor de Neder landse sociale zekerheid 1984 is weer verschenen. Deze uitgave van de Vereniging van Raden van Arbeid bevat volledige informatie over alle wetgeving in de sociale verzekering. Er staat ook infor matie in over de Algemene bij standswet, de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers, de Wet Sociale Werkvoorziening, inter nationale sociale zekerheid, het instellen van beroep en over het Voorlichtingscentrum Sociale verzekering. Het boekje is af te halen bij de Raden van Arbeid. In buurthuis Open Hof in Vlis singen wordt maandag 27 februari definitief beslist of er een Zeeuw se afdeling komt van de Vereni ging van Commodoregebruikers Nederland. Commodoregebrui kers zijn mensen die in het bezit zijn van een huiscomputer van het merk Commodore. De bijeen komst begint om 20 uur. De ledenservice van het CNV is ook dit jaar weer behulpzaam bij het invullen van de formulieren van inkomstenbelasting in de plaatsen Middelburg, Vlissingen en Oostkapelle. Meer informatie bij mevrouw Ten Brink op het dienstencentrum CNV in Goes, 01100-20310. De adviesraad Omroep Zeeland vergadert donderdag 23 februari om 15 uur in de trouwzaal van het Stadhuis aan de Grote Markt in Goes. Aan de orde komt het werkstatuut, het jaarverslag 1983, een voorlopig resultaat van de behandeling van de media-nota, de stand van zaken Omroep Zee land. het programma van eisen, studio, doelstellingen en/of uit gangspunten voor het program mabeleid en bezoek aan radio Rijnmond. De Confessionele Vereniging in de Hervormde Kérk, afdeling Zeeland houdt woensdag 22 fe bruari een bijeenkomst in de Oosterkerk in Goes. De bedoeling is om over verschillende zaken van gedachten te wisselen. Spre ker is ds. Vreugdenhil uit Aagte- kerke en zijn onderwerp is 'De reformatorische traditie en de evangelische beweging in ont moeting'. De aanvang is 19.45 De Vereniging Informatiewinkel in de Simpelhuisstraat in Middel burg houdt donderdag 23 februari een ledenvergadering in het Ak tiehuis om 20 uur. Besproken worden de activiteiten voor het volgende kwartaal, het contact tussen Aktiehuis en groepen, de functies van het Aktiehuis en de begroting. CNV-Zeeland heeft geld nodig om animatoren en kaders van het Zeeuwse project 'Kom over' aan vervoer te helpen (in dit geval fietsen) om organisatiewerk te doen in een van de 32 armste lan den ter wereld: Opper-Volta. Eén fiets kost 500 gulden.' Financiële hulp kan worden overgemaakt op girorekening 373867 ten name van CNV-districtsraad Zierikzee. on der vermelding van 'fietsen'. In de Koorkerk in Middelburg wordt zondag 26 februari om 19 uur een jeugddienst gehouden in het kader van de Wereldgebeds dag '84. De dienst is interkerke lijk. De overdenking wordt uitge sproken door ds. Den Hollander uit Oostkapelle. Het I-mei comité 1984 vergadert dinsdag 6 maart om 20 uur in De Zwaan. Kromwegesingel in Oost- Souburg. Een van de belangrijkste agendapunten is de bespreking van de 1-mei viering van dit jaar. Belangstellenden voor een poli tieke stand kunnen terecht bij Louis Peperzaak. Zusterstraat 14 in Middelburg. 01180-15633. De jeugd van 12 tot 15 jaar kan vanaf zaterdag 25 februari elke zaterdagmiddag leren toneelspe len in het Kuiperspoortlheater in Middelburg. Deze toneelmidda gen zijn van 14 tot 16 uur. Geïn teresseerde jongeren kunnen bel len naar het Zeeuws Steunpunt 01180-34880 en vragen naar Pari- tosh of Marjolein. In de Sion-kerk in Goes vindt za terdag 3 maart een bijeenkomst plaats van SG P-jongeren. Er wordt gesproken over 'Vredesbe weging. wat moeten we daar mee?'. Inleiders van een forum discussie zijn P. Davidse, voorzit ter van het Interkerkelijk comité Tweezijdige Ontwapening Wal cheren en A. Geurtsen. directeur van het vormingsinstituut Mid- delharnis. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Het Mollerinstituut, een nieuwe lerarenopleiding in Tilburg houdt donderdag 23 februari een open dag over de studiemogelijkheden. Het instituut is gevestigd aan de Sportweg 10 in Tilburg. 013- 681944. Het tweede deel van de lezing over de Majolica-wandtegel in de 16e. 17e en 18e eeuw wordt ge houden op woensdag 22 februari in Hotel Walcheren te Koudeker- ke. aanvang 20 uur. De heer W.P. Jacobs uit Vlissingen verzorgt de lezing. De COC Homocontactgroep Walcheren houdt op vrijdag 24 februari een gezellige eetavond voor homosexuele mannen en vrouwen. Voor opgave 01184- 79886. Het menu is Chili Concar- ne. De eetavond begint om zeven uur vrijdagavond. De staatssecretaris van defensie. J. van Houwelingen. bezoekt woensdag 29 februari Vlissingen. Hij zal onder meer een werkbe zoek brengen aan de KMS. 's Avonds bespreekt de staatssecre taris de actuele politieke zaken tijdens een openbare bijeenkomst van CDA afdeling Vlissingen, in Britannia aan de Boulevard. De Middelburgse EHBO-ers houden donderdagavond 23 fe bruari een onderlinge wedstrijd om de 'Mevrouw De Vries-Draai- sma'-beker. Vier ploegen nemen aan dit jaarlijkse F.HBO-gebeuren deel. Mevrouw de Vries-Draai- sma - de trofee is ingesteld bij haar 40-jarig EHBO-lidmaatschap - reikt zelf de wisselbeker uit. De 87-jarige Middelburgse is inmid dels het oudste kaderlid van de landelijke EHBO. De wedstrijd wordt gehouden in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg en be gint om acht uur. Het Vlissingse wijkcomité Bos senburgh vergadert maandag 27 februari om 20 uur in de openbare lagere school De Houtuyn. Slan genburg in Vlissingen. Besproken wordt onder meer de verslagge ving van de voetgangersover steekplaats Nieuwe Zuidbeeksc- weg. aanplanting ten aanzien van het speelstadterrein en de enquête van de Provinciale Planologische dienst. Buurthuis de Paraplu aan de Al exander Gogelweg in Vlissingen houdt 5 mei een volleybaltoer nooi. Aanmeldingen van clubs moeten voor 1 maart binnen zijn bij G.J. van Ba vel, Westetzichl 502,01184-79301. Buurthuis Het Woltershuis aan de Hogeweg in Vlissingen houdt vrijdagavond om 19.30 uur een carnavalsavond voor tieners vanaf 12 jaar. Wie er het leukst uitziet heeft een grote kans op een prijs in de carnavals modeshow. Het Vlissingse buurthuis Het Woltershuis aan de Hogeweg wil oij voldoende belangstelling op woensdagmorgen een cursus En gels voor beginners, op dinsdag middag een cursus kleding maken (van 14 tot 15.30 uur) en op woensdagavond een cursus foto grafie verzorgen. Belangstellen den moeten zich zo snel mogelijk aanmelden bij het buurthuis. Iedere laatste zaterdag van de maand, dus ditmaal 25 februari, wordt er in de 'Scheldebuurt' in de Glasisstraat 97 in Vlissingen een kinderkledingbeurs gehouden. De in- en verkoop van kinderkleren is van 9.30 tot 12.30 uur. De werkgroep Gravestraat en omgeving vergadert woensdag 22 februari om 20 uur in het gebouw van de speeltuinvereniging De Oude Stad aan de Paardenmarkt. Op de agenda staat onder meer postkantoor Steenen Beer en gi- fonderzoek terrein speeltuin De Oude Stad. De Culturele Raad Vlissingen roept alle secties en het algemeen bestuur op voor een plenaire ver gadering op donderdag 23 fe bruari om 19 uur in welzijnscen- trum Bachten Komme in Vlissin gen. Aanleiding tot de vergade ring is een onlangs verschenen rapport waarin twee modellen worden aangedragen als een aan beveling voor de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat. Model 1 kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Culturele Raad. De uiterlijke datum om op het rapport te reageren is vastgesteld op 29 februari. De werkgroep Interculturele Ac tiviteiten van buurthuis De Para plu aan de Alexander Gogelweg 59 in Vlissingen houdt zaterdag 25 februari een theatermiddag voor kinderen. Het programma ver meldt een Hollandse poppenkast en een Surinaams en een Spaans toneelstuk. De theatermiddag duurt van 14 tot 16 uur. AAP, NOOT, MIES De schoolfoto uit de oude doos - ingezonden door mevrouw J.K. Wirts-Schotel uit Middelburg - toont de leerlingen van de School Nieuwe Haven in 1925. De in zendster noemt de volgende na men bij de leerlingen. L. Peperzak. G. Lampert. J. Blenzé. P. Aeda. J. Reijnhout, P. Cevaal. J. Schotch, A. Schotch. T. v.d. Heerde. C. v. Luik. A. Potter. J. Wondergem, J. Verduin. H. Deist. H. Aeda. L. Poulias. H. Biesen. meisje staand T. Looise. rest onbekend. Onderwijzeres is juffrouw De Jong. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. Postbus 5017. 4330 KA in Mid delburg. Een foto kost 7.50. Be taalt u per cheque, dan deze svp op naam van Ruben Oreel. Beta lingen met geld moet van de PTT worden aangetekend.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7