8 fer MUILWIJK 5?» KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN ffaM ID?P g - beeldverhaal beeldverhaal Bij Torro kunt u voor alles terecht, zeggen we vaak Maar wat is dat dan precies? Deze week een heel duidelijk voorbeeld. Huishoudtextiel. Handdoeken, droogdoeken, vaatdoeken, baddoeken enzovoort enzovoort. We roepen deze en volgende week uit tot de Witte Week. En dat er iets bijzonders aan de hand is, ziet u vooral aan de lage prijzen. Daar ligt Torro's kracht! 2.25 175 2.25 +A 59 OualFrP aS/rfj, filmen en video... wat kost dat? w VLEES VOOR HET MINSTE GELD. RIB- ^QQ KARBONADE £130 GEHAKT H.O.H. MAGER f| no RUNDERHART OPO EN VERGELIJK DE PRUS :N KWALITEITEN^ Y&z* SCHOUDER KARBONADE DE VLISSINGER Woensdag 22 februari 1984 4 fa COOSJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN Vrijdagavond koopavond Radio-televisie-platenspelers- videorecorders-wasmachines- wasautomaten en centrifuges- koelkasten-electrische en/of huish. app.-verlichting. Scheldestraat 17, Vlissingen, tel. 12965 Drie nieuwe heggescharen ■bbs- J4.s BOERENMETWORST PARIJSE 771 BOTERHAMWORST 118 PEPERPATÉ 14« KOMKOM M ER-S ALADE1 70 RUNDERBIEFLAPPEN OF SUKADELAPPEN kilo van 19.98 voor TT s MEER AANDACHT NODIG VOOR KWALITEIT MAALTIJDEN IN INSTELLINGEN Vakantieverkeer arrangement: VOGELBOL met voer, van 9.95 7.95 voor VAATDOEKJES set èt 30x35, van 2.95 voor WASHANDJE 100% katoen, uni kleuren o.a. wit, rose, bleu, bruin en groen PANTIES met versterkt broekje, in 20 30 denier, maten 36/40 en 40/44, van 2.25 voor THEEDOEK 100% katoen, gezellige streepdessins, in 4 kleuren, maat 60x65, van 3.25 voor SCHUURSPONS seta 10 i ump- ffi BADDOEK frisse kleuren, 50x95 cm, ruiten en strepen MULTI GAATJES ZEEM van 2.95 voor... BADLAKEN 100% katoen, vele fantasie dessins en kleuren, maat: 70x140, van 19.- voor STRIJKDEKEN Widex assorti dekor, van 6.75 voor RADIATOR DROOGREK droog lengte 3.50 meter, wit, O QXT van 4.95 voor Prijswijzigingen t.g.v. overheidsmaatregelen en/of van fabrikantenzijde voorbehouden. HOESLAKEN 100% katoen, strijkvrij, uni- kleuren bleu, blauw, ecru en bruin, 2 persoons: 140x200, van 28.75 voor 21.95 1 persoons: 90x200, van 21.75 voor 16.95 9.95 KOKOSMAT naturel 40x70 CHIF-O-NET Duizenddingen- -ƒ OQ doekjes, set a 5Ëm^Zj EMAILLE SCHAALTJES Boeren Bont, 3 maten, alle maten nu FRIS CLOSET HANGBLOKJES van 75 voor kilo van 11.98 voor M kilo van 8.98 voor kilo van 6.98 voor j Veiligheid staat bij het ge bruik van heggescharen voorop. Daarom heeft Bosch voor de nieuwe heg gescharen PHS 35, PHS 46 G en de PHS 65 G een vei ligheidssysteem ontwikkeld. Hiertoe behoort de veilig- heidsmessenbalk. waarbij alle oppervlakkige aanra kingen met de hand. arm of been een minimaal risiko met zich meebrengen. De schakelaar is tegen on verhoeds inschakelen be veiligd en het uitlopen van de messen is na hel loslaten van de schakelaar tot min der dan één seconde gere duceerd. De aanstootbeveiliging aan het einde van de messen- balk voorkomt het gevaar lijke stoten van de machine als deze tegen een muur ge houden wordt. De transparante bescherm- kap bij de types PHS 46 G en PHS 65 G verhindert dat de handen door terugsprin gende takken beschadigd worden. Alle drie de modellen zijn dubbel-snijdend en de extra handgreep is in twee stan den verstelbaar om de rijk wijdte te vergroten. De ka belklem in het handvat voorkomt het per ongeluk doorknippen van de machi nekabel. Levering van deze hegge- schaar geschiedt uitsluitend via de gereedschaphande laar. c/ïAbeW**k n»il. m\mn VlIKINftN 150 gram van 2.25 voor 150 gram van 1.48 voor a 125 gram van 1.79 voor bakje 200 gram van 1.99 voor j kilo van 9.98 voor Aanbiedingen geldig Vm za. 25 febr. a.sJ Wie begint met een nieuwe hobby maakt meestal een rekensom. In die cijferreeks worden de kosten opgenomen van de aanschaf van een uitrusting en wat er verder no dig is om de hobby te kunnen beoefenen. Eenvoudige rekensom Om met het laatste te beginnen: wie wil kiezen voor smalfilmen of voor filmen met de videocamera, zal er op het eerste gezicht wei nig moeite mee hebben. Een vi deocassetteband kost ruwweg veertig gulden en daar kun je drie uur beeld mee opnemen. Dat is per minuut 2.2 cent. Een smal filmcassette met geluidsspoor kost achttien gulden en deze le vert bijna drie en een halve mi nuut beeld op oftewel 520 cent per minuut. Maar een deel Toch geeft deze rekensom maar een deel van de vergelijking weer. Want er is ook nog een aanschaf prijs van beide uitrustingen. Bij het smalfilmen is het al mogelijk om vanaf zo rond de zevenhon derd gulden met geluid te filmen en te projecteren. Als we niet uit gaan van de goedkoopste aanbie ding maar een gemiddelde aan schafprijs rekenen, dan is het mo gelijk om met een investering van rond duizend gulden een goede en complete filmuitrusting aan te schaffen. Wanneer u het opzetten van een scherm en het verduiste ren van de kamer een probleem vindt, dan is het zelfs mogelijk om binnen die begroting een dag lichtprojector aan te schaffen. Als we de levensduur van zo'n uit rusting op tien jaar stellen, dan kost de afschrijving zo'n f 100,- per jaar. En nu de video Het probleem hierbij is, dat u om te kunnen filmen niet voldoende hebt aan de al of niet in uw bezit zijnde huiskamervideorecorder plus een camera. Theoretisch zou het kunnen met uw videorecor der. maar deze werkt op het elee- triciteitsnet en heeft daardoor een beperkt werkgebied. Wie ook bui ten wil filmen heeft een draagbare videorecorder nodig, die wérkt op een accu. Wat heeft u nodig? Als u nog geen huiskamervideore corder hebt dan zou u kunnen besluiten een videoset te kopen waarmee u ook kunt filmen. Uw keus zal dan waarschijnlijk wor den: een draagbare videorecorder met als extra een gekombineerde tuner/timer, want zonder dit laat ste apparaat zou u van een be langrijk element van het videoge- beuren: het opnemen van T.V.- programma's, geen gebruik kun nen maken. En daarnaast hebt u natuurlijk een videocamera no dig. De meerprijs Die is niet eenvoudig te bereke nen. Ruw gezegd zal de prijs van een videofilmset (inclusief een ac culader) ongeveer f3000,- hoger zijn dan die van alleen een huiska mervideorecorder, alles berekend naar gemiddelde prijzen. Dat ver schil vraagt, ook bij een afschrijf- periode van tien jaar, een extra bedrag voor afschrijving van f300,- per jaar. Hoeveel filmt u? Dat nu is de kardinale vraag als het gaat om de werkelijke kost prijs per minuut. Wie als amateur zo nu en dan filmt (en de meeste amateurs doen dat en verbruiken een rubriek met actuele infor matie over smalfilmen en video zo'n zes films per jaar) zal tot de verrassende ontdekking komen dat smalfilmen goedkoper is dan videofilmen al kost de film dan per minuut zoveel meer. Immers: de rekensom wordt dan: smalfilmen: 6 filmsa f 18,- is f 108.— plus f 100,- afschrijving voor de apparatuur is f208,- op jaarbasis, videofilmen: één/achtste maal de prijs van de videocassette is f 5,- plus f300,- afschrijving van de ap paratuur per jaar is f305.-. Dat is meer dan wanneer u de smalfilm methode zou hebben gevolgd. U ziet: de rekensom is niet zo een voudig als het leek. Sinds zo'n vijftien jaar wordt in Nederlandse zie ken- en bejaardentehuizen een systeem toegepast, waarbij de bereide maaltij den niet direct worden rondgedeeld en opgegeten, maar gekoeld bewaard (het z.g. ontkoppelde systeem van maaltijdbereiding). Dit systeem biedt mogelijkhe den om de etenstijden te va riëren. In de praktijk blijkt dat hiervan niet of nauwelijk gebruik wordt gemaakt. Door het Voorlichtingsbu reau voor de Voeding in Den Haag en het Instituut CIVO-Technologie TNO in Zeist is bij tien instellingen in Nederland een onder zoek ingesteld naar de kwa liteit van de warme maaltij den. Hieruit bleek dat in het algemeen de maaltijden niet warm genoeg geser veerd worden. Uit het onderzoek is voorts gebleken, dat bij dit systeem vooral goede voorschriften voor de bereiding nodig zijn. Niet alle gerechten zijn geschikt om in een dergelijk systeem gebruikt te worden. Ook organisatorisch kan er wel iets verbeterd worden. Opvallend was, dat in de instellingen in overleg met de patiënten of de bewoners wél een menu-plan werd opgesteld. Om in de toekomst een be tere functionering van het systeem te waarborgen, zijn richtlijnen opgesteld waar door onder meer eventuele risico's voor de volksge zondheid beperkt en smaak en voedingswaarde gunstig beïnvloed kunnen worden. Tijdens een studiedag bij TNO in Zeist op 15 februari j.l. zijn de resultaten van het onderzoek en de richtlijnen' in aanwezigheid van de Di recteur Voedings- en Kwa liteitsaangelegenheden van het Ministerie van Land bouw en Visserij bekend gemaakt aan de aanwezige deskundigen van vele Ne derlandse instellingen. Voor wie op vliegvakantie naar het buitenland gaat en per auto naar Schiphol reist, heeft Hotel Ibis Amsterdam Airport een nieuw idee ge lanceerd: het vakantie-par keer arrangement. Daarmee kan de vakantie met een dag verlengd worden, zonder dat dit extra geld hoeft te kos ten. Het Ibis hotel ligt aan de Schipholweg op nog geen steenworp afstand van onze nationale luchthaven en is het diehtsbijgelegen hotel met een parkeertuimte (plaats voor ruim 800 au to's!). De bedoeling van het nieuwe arrangement is, dat de vakantieganger (of za kenreiziger) de dag voor het vertrek bij Ibis aankomt en blijft oVernachten. Men laat dan gedurende de hele Vakantie de auto gratis op het parkeerterrein achter en wordt met een eigen Ibis busje (vertrek ieder half uur) binnen zes minuten tot aan de vertrekhal op Schip hol (en aan het eind van de vakantie vanzelfsprekend weer naar het hotel terug) gebracht. Van opstoppingen heeft de Ibis-bus geen last. want de ze maakt gebruik van een rechtstreekse verbindings weg over het Schipholter- rein. Het speciaal geredu ceerde vakantie-parkeer ar rangement is aantrekkelijk: voor een tweepersoonska mer. inclusief Amerikaans ontbijt. betaalt men 120.— (normaal 145.— een éénpersoons kamer kost ƒ89.— (nor maal 114.— en kinderen onder de 12 jaar mogen zonder extra kosten bij de ouders op de kamer slapen. Die overnachtingskosten heb je er al gauw uit. als je bedenkt, wat je anders aan parkeergeld op Schiphol kwijt zou zijn. Film de kinderen nu ze nog klein zijn. Dat kan zowel met de smal filmcamera als met video-appara- tuur. Dit artikel vertelt iets over de kosten van beide systemen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6