IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL LEVENS GEVAARLIJK INSPRAAK BIJ BOUW PLANNEN HUDSONSTRAAT BEHANDELING BEGROTING 'T GAAT GOED MET HET FIETSEN GRAVEREN Informatiepagina van de gemeente Vlissingen AANBOD EN VRAAG BIJ VRIJWILLIGERS VACATUREBANK DE VLISSINGER Woensdag 22 februari 1984 Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337 Waarschuw direct gemeente of politie! Een levensgevaarlijk spel spelen zij, die om wat voor reden dan ook, deurtjes van lichtmasten slopen, 't Is niet alleen 'link' voor henzelf, maar zeker ook voor anderen. Spelende, onwetende kinderen bijvoorbeeld of andere 'zomaar' nieuwgierigen. Morgen23 februari inspraakavond COMMISSIES VERGADEREN INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE VERGADERING PROJECTGROEP GRAVESTRAAT COLLECTE INFORMATIEGIDS 1984 VANDAAG 'IN DE BUS' EVEN BIJPRATEN MET WETHOUDER D.J.P. BRUINOOGE //7s.~^ £J r//jsr//É*£3¥//m//ÉEsmf/j&', ///'W. //AS&' '-■•Sé-, /7^ Toch gebeurt het de laatste we ken vrijwel dagelijks. Her en der in de gemeente, of het nu in de binnenstad is of in Souburg, worden de deurtjes weggehaald. Gevolg: de leidingen en zekerin gen komen bloot te liggen. Wie die, als de lichtmast brandt, aan raakt krijgen op z'n minst een zware electrische schok. Pakt men een kabel of zekering wat ongelukkig beet, dan loopt men het risico dat door de schok de spieren verkrampen. Daardoor laat men niet meer los, met alle trieste gevolgen van dien... De politie houdt al een extra oogje in het zeil. Maar let u zelf ook goed op. Ziet u een lichtmast waar het kleine deurtje van is verwijderd: raak de mast niet aan, waarschuw eventuele an deren (kinderen!) in de buurt én waarschuw de gemeente (tel. 15100, toestel 233 of de politie: 15050). Dat geldt natuurlijk zeker als u iemand aan het deurtje ziet 'rommelen' (uitgezonderd P.Z.E.M.-medewerkers). De ge meente waarschuwt dan op haar beurt de P.Z.E.M., die belast is AItijd afblijven! (foto Cor Schuilwerve) Burgemeester en wethouders van Vlissingen willen 40 a 50 woningen aan de Hudsonstraat laten bouwen. Deze week zijn alle omwonenden uitgenodigd hun mening over de bouwplannen te geven tijdens een inspraakavond op donderdag 23 februari om 19.30 uur in de openbare kleuterschool "Kleuterdroom" in de Braamstraat. Het ene bouwplan omvat 26 be jaardenwoningen in opdracht van de Woningstichting Walche ren. Het andere bouwplan omvat 22 premie-koopwoningen in op dracht van de firma Stienstra BV. In beide gevallen betreft het woningen naar ontwerp van ar chitectenbureau Jobse BV uit Vlissingen. Beide bouwplannen kunnen op het nu braakliggende terrein aan de Hudsonstraat ge realiseerd worden. INSPRAAK Tijdens de inspraakavond kan mondeling in aanwezigheid van de architect op de bouwplannen gereageerd worden. Schriftelijk reageren kan ook, vóór 1 maart a.s. Reacties moeten dan worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissin gen. De bouwplannen liggen ter inzage in de gemeentelijke in- formatiehoek in het wijkcen trum "Middenhof" in de Kanaal straat en bij de afdeling Ruimte lijke ordening in het stadhuis. met het onderhoud van de Vlis- singse lichtmasten. Monteurs daarvan komen dan zo spoedig mogelijk, in ieder geval voordat de lichtmasten aan zullen gaan, de zaak repareren. Medewerkers van de Zeeuwse electriciteits- maatschappij zijn namelijk de enigen die aan de lichtmast mo gen 'sleutelen'. Kortom: let u allen goed op. Alleen dan kunnen de risico's zo klein mogelijk worden gehouden! Volgende week maandag verga deren er twee commissies ex-art. 61 van de gemeentewet. Dat zijn: - de commissie sportbelangen; - de beheerscommissie dienst welzi j nsvoorzieningen. Beide bijeenkomsten worden ge houden in het stadhuis. Ze be ginnen om respectievelijk 20.00- en 17.00 uur. De vergaderstukken liggen, in gele ordners, ter inzage in de gemeentelijke informatie- hoeken. Waar deze te vinden zijn kunt u lezen in het artikel met als kop 'Behandeling begroting'. Bovendien komt morgen het al gemeen bestuur van de Jeugd- en Recreatieraad voor een speciale vergadering bijeen. Dat gebeurt in welzijnscentrum Bachten Komme aan de Badhuisstraat 104. De aanvang is 's middags om vijf uur. Ook de stukken voor deze vergadering liggen in de in- formatiehoeken. DEFINITIEVE PLANNEN Alle indieners van een reactie ontvangen in1 mei bericht om welke reden hun reactie wel of niet in de definitieve bouwplan nen is verwerkt. De definitieve bouwplannen zullen in de loop De plaats waar de woningen tussen de J.I. Sandersestraat en de Hudsonstraat zouden moeten komen. Gearceerd zijn 22 eengezinswoningen, aangegeven, in don ker 26 bejaardenwoningen. van mei schriftelijk aan de om- presentatieavond worden gepre- wonenden of in de vorm van een senteerd. Ze zitten niet stil, daat bij de vrijwilligers-acaturebank. Het aantal werklozen dat de weg naar de Badhuisstraat 104 ('Bachten Komme') weet te vinden groeit namelijk gestaag. De hoeveelheid projecten waarin ze als vrijwilliger aan de slag kunnen ook. Het komt echter ook voor dat men als werkloze zelf met ideëen komt. De mede werksters van de vacaturebank, die zelf vrijwillig(st)er zijn, helpen u graag bij het verder uitwerken ervan. U kunt bij hen terecht op donderdagmiddag van twee tot vier uur en vrijdagmorgen van negen tot twaalf uur. Bellen kan men de gehele week; het nummeris 19397. In de hieronder genoemde goed gekeurde projecten kunnen uit keringsgerechtigden aan de slag. 1. Huisnummering Papegaaien burg. Voor dit kortdurende pro ject worden twee vrijwilligers gevraagd. 2. Schillen-project Oost-Sou burg. In het kader van dit project worden langs de deur schillen en dergelijke opgehaald en bij af nemers gebracht. Gevraagd worden een x-aantal vrijwilli gers, ieder voor twintig uur per week. 3. Huiswerkklas. Hier worden een aantal onderwijskrachten gevraagd voor het begeleiden van allochtone leerlingen uit culturele minderheidsgroepen van zesde klas lagere school en de brugklas van het voortgezet on derwijs. 4. Werklozenkrant. Gezocht wordt een medewerker die hier twintig uur per week haar of zijn schouders onder wil zetten. Deze vrijwilliger zal bij alles wat er voor het uitgeven van deze krant komt kijken worden betrokken, of het nu het afnemen van inter views of het werken aan de lay out is. 5. Clubhuis de Zwaan Soubur gers kunnen dicht bij huis blij ven. Wie zin heeft circa twintig uur per week administratief werk is hier wellicht op haar of zijn plaats. 6. Clubhuis 'De Piek'. Ook dit open jongerencentrum in het hart van de stad kan goed een administratief medewerk(st)er gebruiken, 't liefst zo'n twintig uur per week. 7. Buurt- en clubhuiswerk. In deze welzijnssector is vaak heel wat uiteenlopend werk te doen. Wie wil? 8. Vogelopvang. Een project 'van het eerste uur' en ontstaan op initiatief van een aantal mede- werk(st)ers zelf. Zij kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken, die voor dit werk zo'n twintig uur per week willen uittrekken. 9. Scouting. Aan de Gerbrandy- straat staat de boerderij van deze organisatie. Wie graag met z'n handen werkt kan hier lichte onderhoudswerkzaamheden verrichten. In verband met het sociale contact wordt wel ver wacht dat hij of zij ook in week einden er is. 10. Herstel collectie boeken. Vele boeken van de Technische Bi- blliotheek hebben waterschade opgelopen. Voor het herstel er van worden twee noeste werkers gevraagd. 11. Fietsenproject. Elders op deze pagina staat een artikel over het graveren van fietsen. Daarin wordt gesproken over vrijwilli gers. Die graveerders kunnen echter nog steeds versterking gebruiken. Technische kennis is niet direct vereist. Algemene beschouwingen in informatiehoeken Gisteren, dinsdag, heeft de gemeenteraad een begin gemaakt met de behandeling van de begroting voor 1984. De zes fracties gaven daarbij, bij monde van hun voorzitter of specialist(en), hun visie op de ont- werp-begroting en de plannen die b. en w. voor dit jaar hebben. Deze algemene beschouwingen liggen vanaf vanmiddag ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken. Vandaag, woensdag 22 februari, zullen burgemeester en wethou ders de algemene beschouwingen beantwoorden. Ze beginnen daar vanavond om half acht mee. (Dus niet, zoals vorige week ten on rechte op deze pagina stond, op donderdagavond). Vrijdag is de gemeenteraad al om 10.00 uur in de raadzaal van het stadhyis te vihden. Eerst komen dan de raadsleden aan het woord. Zij mogen dan ingaan op de ant woorden die het college van b. en w. woensdagavond gaven. Dat gebeuren wordt ook wel om schreven als de 'replieken'. Ver volgens kunnen b. en w. ook daar weer op antwoorden in hun du pliek. Tot slot moet dan de be groting worden vastgesteld. Bei de vergaderingen zijn openbaar. U bent dan ook van harte wel kom. TER INZAGE Wilt u zich tevoren oriënteren op de komende vergaderingen, dan kunt u terecht in de gemeente lijke informatiehoeken. Daar is heel wat 'leesvoer' met betrek king tot de begroting 1984 te vin den. Bijvoorbeeld: - de Begroting van inkomsten en uitgaven; - de Bedrijfsbegrotingen en Begrotingen van instellingen en commissies; - de Begeleidingsbrief van b. en w.; - de algemene beschouwingen, zoals die gisteren door de fractievoorzitters en -specia listen zijn uitgesproken. INFORMATIEHOEKEN Die vijf informatiehoeken zijn ondergebracht in de volgende gebouwen: 1. de bibliotheek, Spuistraat 22-24, open op maandag van 13.30- tot 21.00 uur; overige werkdagen (behalve donder dag!) van 10.00- tot 21.00 uur en zaterdags van 10.00- tot 12.30 uur; 2. wijkcentrum 'Open Hof', Al exander Gogelweg 59 in Paauwenburg open op maan dag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur; 3. wijkcentrum Middenhof, Ka naalstraat 64 in Oost-Sou burg, open van maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 11.00 uur en donderdag bovendien van 19.30 uur- tot 21.00 uur; 4. wijkcentrum Aldegonde, Westerzicht 386, open op maandag van 11.00- tot 13.00 uur en dinsdag van 13.30- tot 17.30 uur. Voorts tijdens acti viteiten in het wijkcentrum. 5. stadhuis, Stadhuisplein 2, open op maandag tot en met vrijdag van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30 uur en van 13.30- tot 17.00 uur. (foto Cor Schuil werve). Op 1 juli begint het nieuwe tijdvak voor de individuele huursubsidie, die doorloopt tot 1 juli volgend jaar. Bij de aanvraag voor dit nieuwe tijdvak moet u uiteraard een kopie van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting/vermo- gensbelasting of het T-biljet doen. Vergeet dus niet dat kopie te maken voordat u het belastingbiljet (meestal voor 1 april) 'op de bus' doet! Voorgaande jaren kon u zich - als u geen kopie achter ge houden had - daarom vragen bij de Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg. Met ingang van het komende huursubsidie-tijdvak kunt u echter alleen in uitzonde ringsgevallen vr y een be roep op zijn medewerking doen! Voorkom daarom pro blemen. Lever bij de aan vraag om individuele huur subsidie een kopie van het aangiftebiljet inkomstenbe lasting/vermogensbelasting of T-biljet in. Heeft u over dit onderwerp nog vragen, dan kunt u contact opne men met de medewerker huursub sidie in het stadhuis. Hij is er te vinden achter een van de loketten in het kassierskantoor op de bega ne grond. Z'n telefoonnummer is 15100, toestel 323. Morgen, donderdag 23 februari, vergadert om 20.00 uur in het ge bouw van de speeltuinvereniging "De Oude Stad" aan de Paarden straat de projectgroep Grave- straat in het openbaar. Deze door burgemeester en wethouders in gestelde groep houdt zich bezig met de stadsvernieuwing in het gebied rond de Gravestraat. Zo staan o.a. voor morgen op de agenda -woonbüurtverbetering Paling straat en omgeving; -herinrichting Emmastraat; -opknappen van het voormalige arsenaal in de Paardenstraat; -opknappen van het voormalige militaire hospitaal in de Koren straat. Het is even wat stil geweest rond het graveren van fietsen in Vlissin gen. Althans, wat de publiciteit betreft. Want de vrijwilligers die de rijwielen van postcode en huisnummer voorzien, hebben hun handen vol door het grote aanbod. In Ritthem bijvoorbeeld, graveerden ze vorige week driehonderd. Dat is bijna twee per woning., een resultaat waar de politie dik tevreden over is. En in de Vlissingse binnenstad had het graveer-team afgelopen week ook niet te klagen over de belangstelling. Mogelijk vraagt u zich, als u niet in Ritthem of de binnenstad woont, of wanneer nu uw fiets van de postcode kan worden voorzien. Wees gerust, u krijgt schriftelijk bericht tegen de tijd dat uw buurt aan de beurt is. Dit, door middel van een huis-aan- huis te verspreiden folder. Het is niet mogelijk lang tevoren deze mededeling te doen. Dat komt omdat moeilijk is te voorspellen hoe groot het aanbod van fietsen, dus ook de benodigde tijd, in voorgaande wijken is. Wel is al bekend in welke volgorde de verschillende stadsdelen aan de orde komen. Streven daarbij is dat er zoveel mogelijk in school gebouwen wordt gewerkt. Daar is reeds een 'arsenaal' fietsen van kinderen. Die rijwielen te grave ren kan mogelijk ook de ouders stimuleren het te laten doen. Afgelopen week konden de fiet sen van de bewoners van de oude binnenstad en de boulevards worden gegraveerd. Komende weken wordt het oudere gedeelte van Vlissingen 'schil voor schil' gedaan. Eerst die tussen, globaal, de Koninklijke maatschappij 'De Het Leger des Heils heeft van burgemeester en wet houders toestemming om een huis-aan-huis-collecte te houden in de periode 20 februari maandag jl. tot en met 3 maart. Deze vergun ning omvat bovendien twee straatcollectes op de zater dagen 25 februari en 3 maart. De collectanten moeten wel in het bezit zijn van een le gitimatiebewijs. Daarop moeten staan: - de datum waarop of het tijdvak waar in de collecte wordt gehou den: - een politiestempel- het adres waar de collec tant^) woont èn zijn of haar leeftijd. (Minimaal 16 jaar). Schelde' en de Paul Kruger- straat, daarna de wijken tussen de Paul Krugerstraat en de Pre sident Rooseveltlaan. Volgende in de rij zijn de karretjes van de bewoners tussen de President Rooseveltlaan en de sportvelden. Na verloop van tijd steken de graveerders de Sloeweg over en zijn dan achtereenvolgens te Vandaag, woensdag 22 februari, wordt'ie huis-aan-huis in Vlissingen, Souburg en Ritthem verspreid: de informatiegids 'Kijk op Vlissingen 1984'. Een cadeau van de gemeente aan haar burgers, gratis! Met de hoop dat het boekje u dit jaar goed van pas mag komen. informatie. Niet alleen over het Het gaat om een uitgave van niet minder dan 132 pagina's. Ruim de helft daarvan staat boordevol gemeentebestuur en gemeente lijke diensten. Daarnaast is, voor zover in het stadhuis bekend, iedere in Vlissingen werkzame vereniging, instelling of andere organisatie erin te vinden. Ter wijl natuurlijk ook gegevens over, bijvoorbeeld, huis- en tan dartsen niet ontbreken. Alles bij elkaar niet minder dan zo'n achthonderd vermeldingen! De gegevens zijn tot en met begin dit jaar bijgewerkt. Toch kan het gebeuren dat enkele weer al ve rouderd zijn. Wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan het Stafbureau Voorlichting en in spraak in het stadhuis? De me dewerkers daarvan zijn te vin den op de begane grond in kamer 034. Bellen mag ook. Het tele foonnummer is 15100, toestel 335. Dit bureau is verantwoordelijk voor de redaktionele samenstel ling van de gids; voor de uitgave, druk en advertenties zorgde uit- W 0HjH geverij Reclad in Middelburg. NIET IN DE BUS? De gids wordt vandaag verspreid door bezorgers van het huis-aan- huisblad 'De Scheldebode'. Gezien de hoeveelheid en het gewicht zal de gids niet altijd gelijktijdig met dit blad in de brievenbus ploffen. Mocht u echter aan het eind van de week nog géén gids hebben ont vangen, schroomt u dan niet contact op te nemen met het Stafbureau voorlichting en inspraak. (Adres: zie hierboven). U krijgt dan zo snel mogelijk alsnog een exemplaar. 'osUoA* i O.O. I I ,331 &»1 vinden in Westerzicht, Bossen- burgh, Papegaaienburg, West- Souburg, en Paauwenburg. Bij na aan het slot, maar dan is het al april, is Oost-Souburg aan de beurt. Voor wie eerder verhin derd was is er tenslotte nog een 'herkansing'. Aan de plaats en datum daarvan zal op deze pagi na aandacht worden geschonken. Bijpraten doen we dit keer op het onderdeel "werkgelegenheid" uit mijn wethouderspor tefeuille. We weten in Vlissingen allemaal dat de financieel-economische gevolgen van de wereldeconomie ook hier niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Lag het werkloosheids percentage in dit rayon nog niet zo lang ge leden rond de 8%, Op dit moment bedraagt het 16,2 en het is daarmee vrijwel gelijk aan het Zeeuwse gemiddelde. Een percentage dus. dat onze voortdurende zorg moet hebben. Gelukkig zijn er tekenen aan de economische hemel die op een lichte opklaring wijzen. Ook in Vlissingen zijn er gelukkig tendenzen waar te nemen, die een aan de gang zijnde verbe tering lijken in te houden. De situatie waarin Eet grootste bedrijf uit onze gemeente ver keert, de Kon. Mij. "De Schelde", is geluk kig een stuk beter dan vorig jaar om deze tijd. Met de opdracht voor de bouw van marine fregatten zal de portefeuille voor de scheeps- nieuwbouw voor komende jaren redelijk ge vuld zijn. Datzelfde geldt voor de onderdelen apparaten- en ketelbouw. Alleen de situatie bij de reparatiewerf is nog wat zorgel ijk. Ook de Sicon (de vroegere RSV-montage) zit weer redelijk goed in de orders. BEPERKTE MOGELIJKHEDEN De gemeentelijke mogelijkheden voor het stimuleren van werkgelegenheid zijn slechts beperkt. Wij proberen het eigen investe ringsniveau op peil te houden met een twee ledig doel: ten eerste om een stuk werkgele genheid in stand te houden en in de tweede plaats om het aanzien van de stad te verbete ren. Als voorbeeld wil ik noemen het op knappen van de Koppmans- en Vissershaven. Dat zorgt naast een stuk werkgelegenheid voor de opleving van het zuidelijk binnen- stadsdeel. En wij hopen dal ook daarvan weer positieve effecten voor de werkgelegenheid zullen uitgaan. INHAKEN Hel gemeentebestuur probeert verder zo snel mogelijk in te haken op ontwikkelingen in het landelijk beleid. Door tijdig plannen in te dienen in het kader van nieuwe regelingen is bv. een drietal niet onaanzienlijke subsidies verkregen: voor de Vissershaven, voor het zwembad en voor de restauratie van een twintigtal woonhuismonumenten. Voor vele tientallen mensen ontstaat door deze projec ten een stuk werkgelegenheid. ACQUISITIE Een terrein waarop de gemeente ook actief is, is het aantrekken van bedrijven op bedrijf sterreinen. Hei gebied Baskensburgh is praktisch vol en we zijn nu bezig met het creëren van een nieuw terrein van ca. 18 ha. aan de oostkant van de Buitenhaven. En tenslotte zal het komende seizoen hei dag- toerisme actief worden gestimuleerd door in samenspraak met het Vlissingse bedrijfsleven de zomeractiviteiten zo breed mogelijk te propageren. VLISSINGEN-OOST Een van de belangrijkste bronnen van werk gelegenheid in Vlissingen is het haven- schapsgebied Vlissingen-oost. Zo'n 4000 mensen verdienen daar een boterham en van die 4000 arbeidsplaatsen gaat nog een ruim uitstralingseffect uit. Het zijn er in werke lijkheid dus veel meer. De gemeente Vlissin gen neemt naast rijk en provincie deel in het havenschap en probeert daar in elk geval de havenactiviteiten te stimuleren. Deze bieden namelijk een vorm van schone werkgelegen heid en leveren bovendien nog geld op in de vorm van havengelden. In het havenschaps- gebie(l staan grote investeringen op stapel. Total zal zo'n 800 miljoen investeren in een zgn. hydrocracker en een zelfde bedrag is gemoeid met de ombouw van de kolencen trale van de PZEM. Beide investeringen zorgen naast een stuk tijdelijke werkgele genheid ook voor vele blijvende arbeids plaatsen. ROOKGASONTZWAVELING Ik mag in het kader van de ombouwkolen- centrale niet om de rookgasontzwaveling heen. Ook ik vind dat een 100ontzwaveling het beste is. Maar ik moet er tevens op wijzen van de 50% die de PZEM voorstaat is geba seerd op de uitgangspunten van het vorige regeringsbeleid. Een volledige rookgasont- zwaveling zal een aanzienlijk hogere inves tering vergen en persoonlijk meen ik dan ook dat de meerkosten daarvan door de rijks overheid betaald zullen moeten worden. Zouden die lasten voor rekening van de PZEM komen dan zal dat invloed hebben op de bedragen die de kleingebruikers moeten betalen. Een spoedige beslissing is van erg groot be lang. Niet alleen is er ook een vele honderden miljoenen guldens gro'e order van de KMS bij in het geding, maar ook het graven van een met vee! rijkssubsidie gefinancierde aan- voerhaven voor kolen: de zgn. Kaloothaven. Aanleg van die haven zal ook allerhande an der havenverkeer kunnen aantrekken. Bovendien zal er zo'n 75 ha industrieterrein rondom die haven beschikbaar komen voor bedrijfsvestigingen, die op zich weer voor een verhoogde werkgelegenheid kunnen zorgen. Ik heb 't al gezegd: de werkgelegenheid heeft de voortdurende aandacht van het gemeente bestuur. Door het constant toetsen van acti viteiten en voornemens op hun effecten voor de arbeidsmarkt proberen wij daaraan te doen wat we kunnen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5