Cursus caravanrijden en manoeuvreren in Kapel Ie. Het rijden met een aanhanger ONS AANBOD VAN DEZE WEEK: automerken ABC 5 CITROËN LEO VAN LIERE Wie niet adverteert onna Autoverhuur 'UITGANGSPUNT: LEKKER RIJDEN EN VEILIG THUISKOMEN' AD VER TEREN Autobedrijf Joosse Autobedrijf Joosse Autobedrijf Wondergem en Melse EEN SLEE VAN'N AUTO VOOR 9.999, DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 22 februari 1984 Klamme handen ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERBOUWEN ADVERKOPEN ADVERTENTIE DE)/LISSINGEP| Ford Capri 2.0 GL1979 Ford Escort 1 100 Bravo 14.000 km1982 Ford Escort 1300 GL 22.400 km1979 Ford Escort 1 300 L automaat1 980 Ford Taunus 1 600 L 2-drs1978 Ford Taunus 2000 GL 4-drs1978 Ford Taunus 1 600 L 2-drs1979 Ford Taunus 1 600 Bravo 2-drs1981 Ford Taunus 1 600 L automaat1 976 Ford Escort 1 300 GL 2-drs1980 Ford Escort 1 300 GL Combi1981 Ford Escort 1 100 Bravo 3-drs1 982 Ford Transit Bestelbus.-1 y80 BMW 3201981 Citroën GSA1 982 Citroën Visa1979 Citroën GS Combi1 980 Datsun 120 A F-ll1978 Honda Quintet1981 Honda Civic1980-1981 Mazda 3231980 Mazda 626 met LPG1979 Opel Kadett Coupé Berlina1 979 Opel Rekord 1 9001978 Opel Corsa 87.000 km1983 Opel Kadett 1200S1981 Peugeot 305 SR schuifd. metallic lak 23.000 km. 1 983 Peugeot 304 Break1978 Peugeot 504 GL1978 Renault 5 GTL1982 Renault 14 TL1980 Talbot Horizon 1.51981 Toyota Cressida1979 VW Derby1979 VW Polo1979 Deze week speciale inruilaktie voor Ford Fiesta bouwjaar 1977-1978-1979 Saab - Seat-dealer voor Walcheren tel. 01184-15220 Renault 1 4 TL 1982 12.250.— Renault 4 GTL 1980 7750 - Renault 5 TL 1981 9.900.— Datsun Cherry '1981 10750.- Rover 3500 1979 1 1500.- Mini 850 1979 5750.- Mini 850 1979 5500.- Ford Taunus Ghia 1980 9900.- Renault 30 TS LPG 1977 2500.- VP EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE HERCULESWEG 12 fl Saab 99 EMS 1979 Saab 900 4 drs 1981 Saab 900 3 drs Turbo 1981 Saab 900 LPG 1982 Citroën GS break 1979 5750 - Citroën GS special 1980 6750 - Fiat Ritmo 65 CL 1982 12500 - Fiat Ritmo 65 L 1982 1 1500.- Fiat Ritmo 75 CL 1980 9500 - Fiat Ritmo diesel 1980 9000 Opel Ascona 1.9 1980 11500.- Opel Kadett Coupe 1979 9000 - BLAAS Autobedrijf Joosse TRAMPER VLISSINGEN C V. Louisse Auto b.v. I RENAULT RENAULT Auto-Poppe Walcheren B.V. Autobedrijf Van Fraassen b.v. V^r t voor personenwagens en bedrijfswagens 01180-27680 Kanaalweg 10-12 Middelburg Pa hoeft niet in z'n eentje het stuur van de auto met caravan te hanteren. Ook andere familieleden kun nen leren omgaan met de auto met aanhang richting vakantie-oord. Onder meer de ANWB verzorgt cur sussen om de bestuurder vertrouwd te maken met de manier van rijden, waarbij zich specifieke problemen kunnen voordoen. In tien plaatsen in Nederland, waaronder Kapelle, staan vanaf maart op gezette tijden vier instructeurs klaar om te helpen manoeu vreren en caravanrijden. Tijdens de cursus passeren alle vormen van caravanrij den de revue. Koppelen, rijden op de grote weg. on verwachte problemen - een vrachtwagen passeert en met een ruk wordt de cara van op zij geduwd door de wind - worden behandeld. Het team instructeurs heeft jarenlange ervaring. Tij dens de drukke zomer maanden gaan zij op pad voor de ANWB-alarmcen- trale om gestrande combi naties uit het buitenland op te halen. En daarbij rijden zij steeds in volslagen on bekende auto's. Elk jaar trekken de cursus sen manoeuvreren en cara vanrijden zeer veel deelne mers. Behalve beginners melden zich ook gerouti neerde caravan rijders, die telkens weer nieuwe foefjes aan hun rijgedrag kunnen toevoegen "Geen gehan nes meer op de bergpas, geen kromme tenen in nau we straatjes in dat char- ANWB woordvoerder in Den Haag. De ANWB verzorgt twee cursussen. De één is 'ma noeuvreren' en wordt gege ven op een afgesloten ter rein. Deze cursus duurt drie uur en vindt plaats 's och tends of in de middaguren. De kosten bedragen ƒ130,— Bij aanmelding die zich in de praktijk kun nen voordoen worden geoefend. Remmen, gasge- ven, meesturen of tegenstu ren zijn vragen waarop een antwoord wordt gegeven tijdens deze cursus. Ant woorden moeten in de praktijk snel worden gege ven. Bijvoorbeeld een vrachtwagen combinatie mee. die beurtelings het stuur hanteren. Zo kan van elkaar een hoop geleerd worden. De prijs van deze I cursus bedraagt ƒ165. Ook hiervoor geld dat er I korting wordt gegeven bij meerdere aanmeldingen (drie personen tegelijk). Huren Ovetigens is het niet nodig dat de cursisten een eigen caravan hebben. Het kan namelijk zijn - zo redeneert de ANWB - dat de beslis sing voor aankoop pas wordt overwogen als men een proef op de som heeft i genomen en weet of men wel of niet met een caravan kan omgaan. De ANWB verhuurt derhalve caravans voor de cursussen. De eigen wagen moet dan wel zijn voorzien van een trekhaak. Deze huurmogelijkheid be staat voor beide cursussen. Wie aan één van deze cur sussen wenst deel te nemen kan contact opnemen met de ANWB in de Den Haag. Het telefoonnummer (070) - 264426 toestel 2468. Mm mante Franse dorpje of geen klamme handen als de auto-caravancombinatie plotseling een aantal meters terug moet. Lekker rijden en veilig thuiskomen is ons uitgangspunt", aldus een van meer personen wordt een reductie gegeven. De tweede cursus die de ANWB verzorgt is 'cara vanrijden'. Hierbij gaat de cursist met de instructeur de weg op. Talrijke situaties die inhaalt en veel wind verplaatst kan nog weieens de caravan aan het slingere brengen. En dan is geen tijd meer om te denken. Tijdens deze rit neemt de instructeur drie deelnemers ypQ Hoewel oorspronkelijk be doeld als personen vervoer middel wordt de auto ook steeds meer gebruikt als trekvoertuig. De aanhan- gerlast varieert daarbij van het kleine éénassige aan- hangwagentje tot de reu sachtige tweeassige cara van. Het rijden met een der gelijke combinatie moet worden geleerd. Het kan dus. ter voorbereiding hier op, nuttig zijn enkele aan- wijzignen omtrent lastige rijsituaties te verstrekken. Er komt wat geduld en eni ge oefening aan te pas om met een caravan vlot weg te rijden. Dit wegrijden dient bij een auto met handge- schakelde bak niet al te lang "via de koppeling" (dus met slippende koppeling) te ge beuren om ervoor te zorgen, dat deze niet overhit raakt en vroegtijdig slijt. Een au tomatische versnellingsbak is bijvoorbeeld een pro bleemloze oplossing, maar die heeft weer andere na delen. Klimvermogen De gegevens betreffende aanhangergewichten heb ben betrekking op maxi maal toelaatbare stijgings- percentages voor hoogten tot 1000 m boven de zees piegel. Bij ritten op grotere hoogten wordt de ijlere lucht merkbaar, die de vul lingsgraad van de motor en daarmee ook het vermogen vermindert. Uitgaande van het tot 1000 m. hoogte toe laatbare totaalgewicht moet bij grotere hoogten per elke 1000 m. het totaalgewicht 'met 10 procent worden ver minderd. Moet bijvoorbeeld met een combinatie, waarvan de toelaatbare totaalgewichten voor het trekkende voertuig 1250 kg. en voor de aan hanger 1200 kg (samen 2450 kg) bedragen, op 2000 m hoogte een helling van 12 procent worden genomen, dan moet het totale gewicht van beide met 10 procent 245 kg worden verlaagd. Remmen Ongeremde caravans ko men tegenwoordig prak» tisch niet meer voor. Bij de diverse remsystemen domi neert de mechanische op- looprem. die wanneer hij juist is afgesteld en goed wordt onderhouden, de aanduiding 'automatisch' verdient. Al naargelang de wijze van remmen van het trekkende voertuig wordt een dienovereenkomstige remdruk op de dissel van de- aanhanger opgebouwd, die De luchtweersland, die een combinatie moet ovenvinnen en die een behoorlijke invloed heeft op het benzineverbruik van een dakspoiler met 15 tot 20 procent worden verminderd. Bij een snelheid van 80 km per uur betekent dit een verlaging van het verbruik van ca. 0,5 I per 100 km. de trommelremmen van de aanhanger (meestal via trekkabels) in werking stelt. Men dient echter te beden ken dat een personenwagen met een totaalgewicht van 1200 kg zijn kinetische energie afremt via vier remmen, waarvan twee als regel goedgekoelde schij fremmen zijn. Een ongeveer even zware aanhanger be schikt hiervoor echter slechts over twee trommel- remmen. Men dient daar om bij langdurige afdalin gen in de bergen tijdig een pauze in te lassen. Handrem De handrem van de trek kende wagen moet het tota le combinatiegewicht bij stijgingen of afdalingen tot een percentage van 12 pro cent kunnen vasthouden. Als bergafwaarts wordt ge parkeerd. schuift de op- looprem van de aanhanger vast. Kritieker is de situatie bij stijgingen, want hier trekt de aanhanger onge remd naar beneden. Men kan zich een extra zeker heid verschaffen door de eerste versnelling in te schakelen en bij de caravan achter de wielen remblok- ken te schuiven. Overigens kan het stilstaan op een stijgend traject het beste geschieden door de combinatie in een lichte V- stand te zetten. De hoeko- pening moet hierbij naar de weg zijn gekeerd. Daar nu auto en aanhanger als het ware in verschillende rich tingen dwars op de berg staan, is deze maatregel een extra doeltreffende beveili ging tegen het achteruitrij den. Bovendien vergemak kelijkt dit het weer wegrij den, want men behoeft in het begin niet de totale stijghoek te overwinnen (vergelijk hiermee het rij den van haarspelbochten). Motorkoeling Omdat het bij het klimmen vanzelfsprekend langzaam gaat. vervalt de rijwind als middel tot motorkoeling. Bij de moderne auto's wordt in dit geval achter de radia- teur een elektrische ventila tor ingeschakeld. Als men vaak met zware aanhangers rijdt, raadt de Volkswagon- fabriek aan een krachtiger ventilator te gebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld bij de' installatie van een trekhaak af fabriek de standaardven tilator van de VW Golf al door asn krachtiger exem plaar vervangen. Koersvast heid Iedere aanhanger heeft "zijn kritische snelheid" waarbij, indien deze snel heid door de combinatie wordt bereikt een plotselin ge opstekende harde wind. oneffenheden van het weg dek of een slingering van het trekkende voertuig vol doende zijn om de aanhan ger in een slingerende be weging te brengen. Om dit slingeren te voorkomen, is het vaak al voldoende als de bestuurder de voet van het gaspedaal neemt. Soms helpt uiteraard alleen nog maar hard remmen, waar mee de bewegingsenergie uit de aanhanger wordt ge haald. Hetzelfde geldt ook in het geval, dat de combi natie op het moment van remmen zich niet in ge strekte toestand beweegt, maar de aanhanger schuin ten opzicht van hel trek kende voertuig komt. De aanhanger klapt echter niet om tegen de zijkant van de trekkende auto. maar blijft op het moment van rem men in dezcHe positie. Uiteraard dient de rem dan weer te worden losgelaten voordat de combinatie tot stilstand komt. Aërodynamica Daar een combinatie van auto'en caravan nu niet be paald een in aërodynamisch opzicht ideale vorm heeft, is de rijweerstand dienove1 reenkomstig groot. De combinatie heeft vaak een 3.6 maal zo grote lucht- weerstand dan de perso nenauto. een waarde, waar uit tenslotte ook een be hoorlijke groot benzinever bruik van het trekkende voertuig resulteert. Proefnemingen in een windtunnel hebben aange toond. dat deze luchtweer- stand door middel van een spoiler, die op het dak van de auto wordt gemonteerd met 15 tot 20 procent kan worden verminderd. De doelmatigheid van een der gelijke voorziening is af hankelijk van de afstand tot de aanhanger, de plaat- singshoek en het oppervlak van de spoiler. Als aanbe veling kan gelden: de spoi ler. die op het achterste derde deel van dak wordt aangebracht, moet qua hel ling niet afgesteld zijn op de dakrand van de aanhanger, maar veel steiler - ongeveer 45 graden worden geplaat- se. Pas dan zal de luchtst room over het dak van de aanhanger wegstromen. Bij een snelheid van 80 km per uur resulteerde het ge bruik van de dakspoiler in een vermindering van het benzineverbruik van rond 0.51. per 100 100 km. Bij 112 km per uur was dit zelfs 2,2 1 per 100 km. AUTO-AKTUEEL ollicial ford-dealer Gildeweg 20, Telefoon 01184-19420' 4383 NK Vlissingen Oude Rijksweg 60, Telefoon 01182-1443 4339 BD Nieuw- en St. Joosland Prijs inkl.BTW. Af importeur. Seat Fura GL Milocauion Fiat 127 900 L 3 drs7.750.— Fiat Panda 4510.750. Fiat Ritmo 65 L 3 drs7.250.— Fiat Ritmo 65 CL 3 drs. vanaf9.750. Fiat 131 1600 Special4.250.— Fiat 131 1600 Cl6.750 - Ford Fiësta 1 100 L Bravo12.900. Citroën Visa Club 7.750.— Citroën Dyane 62.000. Peugeot 204 Diesel2.750.— Renault 12 Stationcar2.250. FIAT. UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE, j BLAAS Industrieterrein ARNESTEIN, MIDDELBURG TEL. 01180-12918 AUTOBEDRIJF KLIP Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 AUTOBEDRIJF RIJK BV Industrieweg 27-29 Vlissingen Tel 01 184-14400. b.g.g. 01 100-28545 BMW dealer voor Walcheren 04 Middelburg 01 180-29955 HYUnOPM I I iB AUTOBEDRIJF BERBO Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel 01 1 84-1 3995 FA. DE DREU CO Zusterstraat 34 Middelburg Tel 01 180-12972 HP I Tevens dealer Subaru DIJKWEL BV Veerseweg 10 AUTOBEDRIJF KLIP Industrieweg 1 7 □aïhatsu Vlissingen 01184-13434 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12, Middelburg 01180-12918 Industrieterrein Arnestein AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. K Off dealer van Pers - en Bedrijfsauto's Industrieweg 1 9 Vlissingen 01 184-1 7736 official Gildeweg 20, telefoon 01 184-1 9420 Vlissingen ford-dealer Oude Ri|ksweg 60, Telefoon 01 182-1443 Nieuw en St Joosland GARAGE RENTON Noordmonsterweg4 Middelburg Tel. 01 180-36815 zastava Mercuriusweg 29, IMitsubishii vlissingen 01 184-19051 AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV k Pres Rooseveltlaan 772 Vlissingen Tel 01184-17100 □PEL i I ""■a- Kalverstraat 1 Middelburg - 01 1 80-25851 O.K. inruilwagens - leasing DIJKWEL BV Pres Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 184-19810 r uc iot DIJKWEL BV Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 1 84-1 71 30 AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST Seisplein 5 Middelburg 01 180-33003 't-s 1 SUZUKI Autobedrijf WONDERGEM MELSE 9 Industrieweg 31 Vlissingen Tel 01 184-15220 AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG B.V. Gerbrandystraat 4 Vlissingen - 01 1 84-65496 Dealer voor Walcheren S AUTOBEDRIJF CEVAAL Klein Vlaanderen 97 S TOYOTA Middelburg 01 180-12865 Gildeweg 1 3 Vlissingen 01 1 84-1 291 6 Vlissingen Gildeweg 22 Tel. 01184-19610 VOLVO Pr. Rooseveltlaan 768 Vlissingen -. verhuir.ingen jvi13 jvrsotwelsverVoer fmmmah vakanti

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 18