'goud "en antiek een GRANDIOZE INRUIL-AKTIE Heem- en oudheidkunde Het Tierelantijntje Het Tierelantijntje Gebrek aan bergruimte? ExcluóW De gezamenlijke HUSQVARNA DEALERS van Zeeland organiseren in samenwerking met HUSQVARNA NEDERLAND Normale prijs Inruil oude naaimachine 1279.- 300.- U BETAALT NU 979.- Leergids voor buitenlanders deluxe kastenwand De HUSQVARNA ZIG-ZAG met: FA. WILBRINK VERSCHUREN VAN DE KREEKE DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 22 februari 1984 Info-telefoon Vrijdag 2 maart, 10.00 uur, begint een vergadering van pro vinciale staten; de vergadering is in de statenzaal. Abdij 1 1 Middelburg, Overdracht weg Bedrijfsafvalstoffen Aankoop natuurgebied Bacterievuur Miniatuur Walcheren (OM M ISSIES Volwassenen educatie Gezondheidszorg Inspraaknota Provincie acht hoog Voor de vrouw die tijdloos en apart gekleed wil gaan. SKANDINAVISCHE KLEDING: Showroom: Opril Beestenmarkt 2 Goes Grote Markt 5 Goes-Tel. 01 100-30808 I I ZONDER ZORGEN TELEFOON 01195-676, of 010-220111 Iz. FLIPSE Zn. antiquairs - juweliers Segeersstr. 56 70, Middelburg. ^Tel: 01180-13317/25708. i l l l i I JÊL I lP\/l F* P 13 00 17 00 uur 1 1 nuttige ingebouwde naden 3 elastische ingebouwde naden automatisch knoopsgat naaldstop automaat vrije arm geschikt voor de dunste tot de dikste stoffen en leder i 2- 11! Een topnaaimachine bij Uw Husqvarna dealers: Korte Delft 3 Walstraat 30 Axelsestraat 96 Stationsstraat 8 Middelburg Vlissingen Terneuzen Axel Lange Vorststraat 104 Goes Raadhuisplein 4 Tel. 01 180-12127 Tel. 01 184-13694 Tel. 01 150-97013 Tel. 01155- 1583 Tel. 01100-16221 Tel. 01170- 2012 ABDIJ NIEUWS Het Zeeuws steunpunt voor vol wasseneneducatie heeft met een aantal organisaties uitgegeven de brochure Leergids voor buitenlan ders. De brochure is beschikbaar in het Arabisch, Turks, Frans. En gels, Vietnamees, Spaans en Ne- derlands. In het voorwoord wordt vermeld, dat de cursussen en opleidingen die in de brochure zijn genoemd, speciaal zijn bedoeld voor mensen uit landen rond de Middellandse Zee, maar ook voor vluchtelingen, woonwagenbewoners, zigeuners en voor mensen van Molukse, Surinaamse en Antilliaanse af komst. Het boekwerkje geeft informatie over de diverse cursussen, waar informatie over die cursussen ver krijgbaar is en of er eventueel ver volgopleidingen zijn. De leergids voor buitenlanders is verkrijgbaar bij het Zeeuws steunpunt voor volwassenenedu catie, Rouaansekaai 43, 4331 HB Middelburg, tel. 01184- 34880 en bij de coördinatoren minderhedenbeleid en de bu reaus voorlichting van de ge meenten Middelburg en Vlissin- gen; de adressen zijn Stadhuis straat 2, Middelburg, tel. 01 180-26251 en Stadhuisplein 2, Vlissingen, tel. 01 >84-1 5100. De openingstijden in Middelburg zijn van 8.00-12.30 en 13.30-17.00 uur, die in Vlissin gen van 8.30-12.30 en 13.30-1 7.00 uur. Aan hen die dit artikel lezen wordt gevraagd buitenlanders in hun omgeving op de brochure attent te maken en op de adressen waar de boekjes verkrijgbaar zijn. Tot en met 29 februari wordt in het Spaans, Turks, en Arabisch telefonisch informatie verstrekt over het beginnen en hebben van een eigen bedrijf. Per taal is er een apart telefoonnummer: Turks 030-315212 Arabisch 030- 31 2824; Spaans 030-31 3024 Del 1 al 29 de febrero puede obtencrse información telefó-. nica en espanol sobre lener una empresa propia. Para cllo hay que llamar al numero: 030-313024 I jubattan 29 jubala kadar, kendi dilinizde ve telefon yoluyla, kendi ijyerinizi kurrna ilc ilgili bilgileri dinleyebilirsi- niz. Bunun ifin ju numarayi ara- malisiniz: 030-3152 12 29 -Lui j~i u tj* ii oL.^L«-. -U-U >ÜJ f 5" J>=- óA'V11 Staten vergadering yi liUi i !yt jl O* II 030-312824 Aanstaande zaterdag wordt de Zeeuwse culturele dag 1 984 gehouden. Thema van de studiedag vormen de activiteiten van heem- en oudheid kundige verenigingen in de provincie: locale en regionale geschied schrijving. De diverse Zeeuwse verenigingen die zich op dit facet van de provincie richten, hebben een stand ingericht waarin zij inzicht van hun activitei ten geven. De opening van de studiedag is in handen van vice-voorzitter mr. J.J.P.M. Asseibergs van de Zeeuwse culturele raad (de organisatie van de dag is in handen van die raad). Directeur J. Trijsburg van de stichting Gelders oudheidkundig contact houdt een.inleiding over plaats, taak en functie van oudheidkundige verenigingen, terwijl historicus dr. A. Doedens praat over de emancipatie van de local history. Vervolgens staat op het programma de vertoning van de film Het Archief van Kees H in en Kees Schipper. Na de lunch volgt een inleiding over de mogelijkheden en wenselijkheden van samenwerking op pro vinciaal niveau tussen heem-"en oudheidkundige kringen, uit te spre ken door secretaris E. Kolen van de stichting Brabants Heem. De Zeeuwse culturele dag wordt afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van de heer Asseibergs; naast de inleiders maken van het forum deel uit rijksarchivaris in Zeeland drs. R L. Koops en voorzitter drs. J.H. Kluiver van de federatie van Heem- en oudheidkundige ver enigingen in Zeeland. Aanmeldingen voor de studiedag kunnen worden gedaan bij mevrouw Th. Adriaansens van de Zeeuwse culturele raad. Dam 31, Middelburg, tel. 01 180-33024 De culturele dag is in Cultureel centrum De Halle, President Roosevelt- laan 1a, Axel, en begint om 10.00 uur. Vanaf 9.00 uur worden de stands ingericht. Bij de ingekomen stukken stellen gs de staten voor de brief van de medische staf van het Sint Lidui- naziekenhuis in Hulst over de voorgenomen sluiting van het ziekenhuis aan te houden tot het regio-advies over de ziekenhuissi- tatuatie in Zeeland aan de orde is. Gs stellen de staten voor een deel van de weg Middelburg-Sint Lau rens over te dragen aan de ge meente Middelburg. Het gaat om een weglengte van 475 meter. Middelburg krijgt van de provin cie 430.585,— als afkoopsom voor de overname van het onder houd, terwijl 390.000, wordt uitgekeerd om de weg te verharden. De gemeenteraad van Middelburg heeft al met de trans actie ingestemd. De staten wordt geadviseerd de verordening bedrijfsafvalstoffen Zeeland vast te stellen. De veror dening beoogt het aan banden leggen van vervoer en verwerking van bedrijfsafval en beperking van transport van het vuil vanuit an dere provincies. Gs vragen de statpn 50 procent 2.000,— subsidie te verlenen in de aankoop van nog geen halve hectare duingrond in het natuur gebied het Zeepe/Slot Haamste de op Schouwen-Duiveland. De Vereniging tot behoud van na tuurmonumenten in Nederland heeft de subsidie gevraagd; de Staten beslissen over subsidie voor Miniatuur Walcheren. grond sluit aan op al bij de ver eniging in eigendom zijnd na tuurgebied. Voor aankoop van ruim 5 ha na tuurgebied in de Kievittepolder, n de buurt van het Zwin, vragen gs de staten ook een bijdrage van 50 procent (ƒ37.765,— De Kievittepolder is vooral bekend als vindplaats van de boomkikker In 1983 heeft de gewestelijke raad voor Zeeland van het Land bouwschap een actie gevoerd ter bestrijding van het bacterievuur in Zeeuwsch-Vlaanderen. De Plantenziektenkundige dienst heeft besmette bomen, struiken en heesters opgespoord en de fruittelers hebben voor de verwij dering gezorgd. Ter bestrijding van de kosten wordt de staten voorgesteld een subsidie van ten hoogste 11.000,— te geven. Gs vinden dat het om een eenma lige bijdrage moet gaan. De stichting Miniatuur Walcheren heeft de provincie gevraagd voor een bedrag van zeven ton garant te staan. Gs vinden echter, dat voortbestaan van de attract* vooral een Middelburgs belang is en dat daarom de gemeente en het bedrijfsleven over de brug moeten komen. Zij stellen de staten voor een maximale bijdrage te verlenen van ruim 22.000,— voor het Maandag 27 februari, 1 5.00 uur, vergadert in het provinciehuis (Sint Pieterstraat 42, Middelburg) de afdeling volwasseneneducatie van de provinciale onderwijsraad. -Besproken worden de concept- deelnota's basiseducatie-elemen taire educatie en kadervorming deskundigheidsbevordering. De ze nota's zijn een uitwerking van de beleidsuitgangspunten uit de basisnota volwasseneneducatie. De commissie ziekenhuiszorg van de provinciale raad voor de volks gezondheid vergadert dinsdag 28 februari, 14.45 uur in het Gast huis (Noordpoortplein 2, Middel burg). Op de agenda staat o.a. het advies aan gs over een vergunning voor de voortgang van het post nataal chromosoomonderzoek uitvoeren van een onderzoek naar- de exploitatie van Miniatuur Wal cheren; op die manier willen zij uitdrukken dat de voorziening boven het gemeentelijke, een re gionaal belang heeft in de recrea tieve sector. Na vijf jaar ervaring te hebben opgedaan met inspraak op het provinciale beleid hebben gs een inspraaknota samengesteld. In de nota wordt aangegeven over wel ke zaken inspraak mogelijk is (o.a. vaststelling streekplannen, mi lieubeleid, recreatie, volksge zondheid en waterschapsconcen tratie), hoe die inspraak gestalte moet krijgen en hoe de resultaten in het beleid worden verwerkt. Gs stellen de staten voor met de nota in te stemmen en de uit gangspunten in het beleid te han teren. Provinciale staten vergaderen in alle openheid; voor bezoekers is er in de statenzaal (Abdij 11Mid delburg) een publieke tribune. Zoals gezegd is de vergadering op 2 maart, te beginnen 10.00 uur. door het pathologisch-anato- misch laboratorium in Middel burg. Ook wordt gesproken over de notitie kwaliteitsbewaking in algemene ziekenhuizen, en over het rapport-Blok "tussen artsen macht en patiëntenklacht". (De commissie heeft haar commen taar herschreven en gaat in op de aanbevelingen.) Ook op 28 februari, maar om 19.30 uur vergadert in de Prins van Oranje (Nieuwstraat 14, Goes), de commissie basis- en eerste lijnszorg van de provinciale raad voor de volksgezondheid. Behandeld worden de nota's eer ste lijnszorg en "wie zwijgt be taalt" een stelsel van sociale voorzieningen toegespitst op li chamelijk gehandicapten en ar beidsongeschikten. Alle commissievergadering zijn openbaar. De commissies zieken huiszorg en basis- en eerste lijns zorg hebben spreekrecht voor het publiek. m Sinds kort dragen de brieven die uitgaan van het provinciaal be stuur van Zeeland een beleefd- heidsaanhef en een slotclausule, wat betekent, dat nu duidelijk zichtbaar is geworden dat het be stuur zijn burgers acht. Vroeger viel men met de deur in huis, maar gezegd moet worden, dat die regel niet op onbeleefd heid stoelde. Al in de regerings periode van koning Willem I werd namelijk besloten, dat de over heid al haar burgers op dezelfde manier moet aanspreken, on geacht de status van die burger. En het eenvoudigst was het om dan maar helemaal geen aan spreektitel meer te gebruiken Gs hebben besloten die gedrags regel nu te verlaten en iedere brief te beginnen met geachte heer of mevrouw en te eindigen met hoogachtend'. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Kleding die nu al gedragen kan worden in de maten 36-48 in katoen of grove zijde. Zojuist binnengekomen; Fenno-sport, Vanessa, Bristol, Finn-Flaire. Vuokko, Marimekko en van Hollandse bodem: Tinneke Folkers en Fiffi. Leuke kombinatiepakken met verschillende mogelijkheden. Schoenen en laarzen van het mark Arche Nieuw voor het Tierelantijntje. Ambachtelijke exclusieve meubelen gemaakt van pine hart van ca. 100 jaar oud van het merk Leno en Sacruz. Iedere abonnee wordt eigenaar van een nieuwe VHS-videorecorder met afstandsbediening. Elke week 3 legale topfilms naar keuze gratis thuisbezorgd. Storing? Recorder binnen 24 uur gratis vervangen. Abonnementsperiode van 3 jaar ook 3 jaar garantie. Abonnementsprijs? Slechts 32,50 per week, geen extra kosten. Combinaties met 99 kanaals KTV met teletext en afstandsbediening vanaf 47,50 per week. Bel voor vrijblijvende informatie onze regiomanager. te koop gevraagd door: o.a. sieraden, sloopgoud, gouden krullen en stukken enz. TAXATIES voor verzekering, inboedels e.d. VAN OUDS BEKEND. Wegens beëindiging van ladderhandel Lohmann. verkopen wij ALU-SCH UIF- LADDERS. Nu 10 meter van 445 voor 289.- Tevens andere lengtes leverbaar, met DIN norm. 3 jaar garantie. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Interal Ladders BV. Tel 01195-271 of 01106-3112 Ruimte genoeg om alles ordelijk op te bergen. Ook het interieur van de kast wordt helemaal op uw behoefte afgestemd. Weg met die wanorde in de slaap kamer dankzij onze EXCLUSIV schuifdeur kastenwand, die wij tot op de millimeter nauwkeurig voor u vervaardigen. Meer bergruimte omdat de volle ruimte van vloer tot plafond en van wand tot wand optimaal wordt benut. Meer loopruimte door toepassing van schuifdeuren. Grote keuze in afwerkingsmoge lijkheden, o.a. met spiegelschuif- deuren. Binnen één dag kompleet bij u geinstalleerd. De verrassend voordelige oplossing voor uw ruimteprobleem. Vraag onze uitvoerige dokumentatie. Gratis maatnemen met vrijblijvende offerte. Alleenvertegenwoordiging voor Z.W. Nederland. Openingstijden toonzaal I J #4 werkdagen 9 00 12 00 uur donderdagavond 19 00 21 00 uur Goes Zuidvlietstraat 75 telefoon 01100 12420 zaterdag 9 30 12 30 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13