'Allemaal beestjes' in Biologisch Museum de"VLissinger 'Barbershop is een leuke manier om te zingen Eerste optreden Vlissingers in Scheldekwartier DANSLES VERSCHOORE HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN SPECIAAL WISSELENDE DIENSTEN EN WERKTIJDEN ROCK ROLL DE MAIMEBLUSSERS ROEPEN OP TOT DEELNAME AAN CARNAVAL wIlkens Kamerverhuur voor mensen met Tevens ook weer Schrijf in, NU VOOR HET TE LAAT IS Klank- en lichtspel Landbouwmuseum CASSETTES STERK IN PRIJS VERLAAGD Sm* kitoi don ei jm tectaiidie drensl J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Lf") I Woensdag 22 februari 1984 riiieffl*Pom gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé. w. melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman. 01180-27651, Het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle houdt in de crocusvakantie weer jeugdmuseumda- gen. Op dinsdag 6 en donderdag 8 maart draait er alles om het leven in het water onder het motto 'allemaal beestjes'. Maximaal tweehonderd kinde ren kunnen deelnemen. De deelnemers gaan tijdens deze beide dagen zelf op zoek naar materiaal. Zo wordt er op plankton gevist, dat na afloop van de strandwandeling on der een microscoop bekeken kan worden. Ook gevonden materiaal wordt onder de loep geno men. Verder is er een speurtocht door het mu seum, een prijsvraag, er worden dingen gemaakt van gips. verf en papier, er wordt een film getoond en tijdschriften kunnen worden bekeken in de educatieve ruimte. Voor drie gulden kan de jeugd een themaboekje kopen, waarin opdrachten staan verwerkt, achtergrondinformatie staat vermeld en ideetjes voor thuis worden vermeld. Het boekje geldt als toegangsbewijs en er is een gratis con sumptiebon bijgevoegd. De organisatie van dit leerrijke evenement adviseert de deelnemers om brood, regenkleding en een oude schoenendoos mee te nemen. Aanmelden kan tot 2 maart. Behalve de kinderen kunnen ook de ouders (toegangsprijs een daalder) actief deelnemen. Beide jeugdmuseumdagen be ginnen om tien uur en zijn tegen drie uur afgelo pen. Het Zeeuwse Biologisch Museum is te vinden in de Oranjerie van kasteel Westhove tussen Oostkapelle en Domburg. Voor informatie en/of aanmelding: 01188-2620. DEZE WEEK IN Satire schrijven voor kinderen is moeilijk. Wei nig schrijvers wagen zich er aan. Onze vaste medewer ker Jan Smeckens vond een satirisch boek dat de moeite waard is. Zie onze vaste rubriek kinderboe ken. Leren rijden met een ca ravan. Meestal klaart pa dat karwei. Maar ook moe of de jeugd kan het leren. Lees onze autopagina. REVANCHE VVV MIDDELBURG De 'beerput' stinkt niet meer vrijdag 24 februari kunnen de ou deren er van genieten vanaf 19.30 uur. Op zaterdag 25 februari is de Lach In voor de kinderen vanaf 14 uur en 's avonds vanaf 20.11 uur is deze show op zijn kookpunt tij dens de Grote Lach In. De zater dag van het carnavalsweekeinde (3 maart) is er in Middelburg-zuid een optocht, die om 13.11 uur vertrekt bij het winkelcentrum Dauwendaele en eindigt bij het Zuiderbaken. Om 14 uur is er in dat Zuiderbaken feest voor de kinderen en 's avonds vanaf 20.11 uur is er het hossende carnavals bal. Prins Willem den Eersten is dit jaar voor de vierde achtereen volgende keer als welbespraakt gastheer present om de verschil lende onderdelen aan elkaar te praten. Hij wordt bijgestaan door de Raad van Elf. "We willen onze eigen vrolijkheid zoveel mogelijk aan anderen doorgeven", luidt de slotopmerking van carnaval vie rend Middelburg-zuid. waar ook gasten van elders graag vertoeven. Voor informatie, Th. van Amrooy, 01180-16916. Oefenen voor de Lach In. Serieus en vrolijk. Voor hel carnaval niet te onderscheiden Foto John S/wahessv). Onder het motto 'een goed besluit, vier carnaval in zuid', wil de werk groep Carnaval (Maneblussers) van de wijkvereniging Zuid in Middelburg nog meer belangstel ling wekken voor de luchtige acti viteiten rond vastenavond. Zo is er weerde alombekende Lach In voor alle leeftijdsgroepen, een carna valsfeest, een optocht en een car navalsbal. Prins Willem den eer sten zwaait weer de scepter over het gehele gebeuren in de Middel burgse wijk. Carnaval op Walcheren. 'Dat most nie magge'. reageerden ve len zeventien jaar geleden toen voor het eerst werd gehost in de Middelburgse wijk. Maar daar naast klonken ook positieve reac ties bij het eerste carnavalsgeschal op Walcheren. Natuurlijk - zo geeft de werkgroep ruiterlijk toe - was het Middelburgse carnaval niet in die mate succesvol als in Brabant en Limburg. Het sprak niettemin vele anderen aan. Ook elders op Walchereh verrezen carnavalsverenigingen. En er is momenteel een flink legertje prinsen dat de stoet Walcherse 'carnavalsgekken' leidt. Carnaval wordt in principe in alle plaatsen op dezelfde wijze ge vierd. Je trekt wat geks aan. gaat naar de narrentempel, host en danst en als de keel droog wordt, spoel je die. En dat hoeft niet al tijd met alcohol te zijn. De Mid delburgers hebben zich echter als een volwaardige club verzekerd van een veel gewaardeerde tradi tie. Ze onderscheiden zich name lijk met de Lach In. Al vijftien jaar achtereen wordt deze revue-ach- tige show opgevoerd. Tegenwoor dig werken er tegen de vijfenze ventig mensen aan mee. Alles wordt zelf gedaan. De leden ont werpen zelfde coulissen, schrijven zelf de sketches, en weer anderen maken de bijpassende kleding. Een eigen hofkapel begeleidt het geheel muzikaal en de hofjorettes voeren twee ritmische dansen uit. Alle jaren deint en klapt de zaal mee. Voor velen - zo weten de Maneblussers - is de Lach In nog belangrijker dan het carnaval zelf. Deze Lach In wordt drie keer uit- gevoerd in het Zuiderbaken. Op Wantrouwen alom. 'Oh..die laaienlichters'. Een uitspraak die kenmerkend is voor het verguisde beeld, dat het oude VVV-bestuur in Middelburg achterliet, nadat de gemeentelijke accountantsdienst de 'beerput' opentrok. Twintigduizend gulden kon officieel niet in de boekhouding worden teruggevonden en negenhonderd gulden moest worden teruggestort. "Er was nauwelijks sprake van een beleid. We willen die zwarte periode zo snel mogelijk vergeten. Maar het is moeilijk. De mensen confronteren er ons regelmatig mee". Han Bogaert, de nieuwe voorzitter, die met veel vertrouwen van de achterban de voorzittershamer in handen kreeg gedrukt in februari 1983, kijkt wel nog een beetje sip als hij vertelt over de 'negatieve houding van het publiek .jegens de VVV'. "Maar", hij neemt een strijdbare houding aan, "we moeten er de schouders onder zetten. De VVV heeft een belangrijke functie in Middelburg. Zowel voor de toerist als voor de bewoners zelf'. Van november 1981 tot ver in 1982 was de plaatselijke VVV in Middelburg regelmatig in het nieuws. Het oude bestuur, dat eind december onder de druk van beschuldigingen (officiéél: 'laak baar handelen') aftrad, had er maar een janboel van gemaakt, zo werd geoordeeld. De gemeente aarzelde zelfs op een bepaald moment om nog subsidie te ge ven. maar kwam later met een wat ruimere opvatting en verhoogde het bedrag per jaar van 80.000 tot 100.000 gulden. Het 'interim-ma nagement'. dat in plaats van hel bestuur kwam. redde wat er te redden viel. En de zoektocht naar nieuwe bonafide bestuursleden leverde een verrassend resultaat op. Han Bogaert was overigens al snel gevonden als kandidaat voorzitter. Tijdens een hijkele kwestie in de Middelburgse Lawn Tennis Club had hij zich een moedig en vooral dipomatiek be stuurder getoond, die het spel met de zwarte pieten volkomen vreemd was. Eén van de voor waarden om de Middelburgse VVV-teugels in handen te nemen was voor hem dat het bestuur 'ruim moest worden samenge steld'. Niet uitsluitend onderne mers. maar ook particulieren dienden zich - vooral - met de da gelijkse leiding van de VVV bezig Het dagelijks bestuur van de Middelburgse VVV voor hel nieuwe pand, een deel van de West land/ Utrecht Hypotheekbank, Markt 69. Vlnr: Jan A uke van Werkum, Han Bogaert en HansJebbink (foto Jaap Wolterbeek) te houden. En dat is gelukt. De Rijkswaterstaat beleidsmedewer ker Jan Auke van Werkum werd secretaris en de directeur van de NMB Hans Jebbink ontfermt zich over de boekhouding als pen ningmeester. Uit de verhalen en toekomstplan nen voor de Middelburgse vere niging voor vreemdelingenver keer blijkt behalve geloof in de onderneming ook dat de schandelijke vlek. die er op de belangenorganisatie te recht is gekomen, zo spoedig mo gelijk uitgewist dient te worden. "We hebben er niets aan om loze kreten te slaken", meent Van Werkum. "Het hele VVV-gebeu- ren moet bij de burger gaan leven". Een van de belangrijkste besluiten die het dagelijkse bestuur daarom heeft genomen is de verhuizing van het -onvindbare - kantoor aan de Lammerensteeg naar de Markt 69. "Er is zelfs een meerderheid van de Middelburgers die het huidige kantoor niet weet te vin den", betoogt Bogaert. "En we zullen straks in het seizoen, als dat kantoor eenmaal in gebruik is ge nomen. langer open blijven. We zijn tenslotte als Middelburg een centrumgemeente, waar de be zoeker van buiten de provincie vaak als eerste een bezoek brengt. In dit verband kan ik ook vertel len dat we op zoek zijn naar par ticuliere adressen waar de toerist terecht kan als de hotels vol zijn. Dat promoten van kamerverhuur, doen we dan uiteraard alleen voor onze leden. Kamerverhuurders kunnen voor vijfentwintig gulden per jaar donateur worden. Per nacht kunnen ze 22.50 vragen. Naar onze mening is er in het verleden veel te weinig beroep gedaan op de particulieren. Als de hotels in Middelburg vol waren, moesten de toeristen naar elders vertrekken. Dat alles willen we veranderen. Ook al door het kan toor langer open te houden". Een preek voor eigen parochie dus? Bogaert: "Niet helemaal. Ik huldig de opvatting dat wat goed is voor Middelburg ook goed is voor heel Walcheren, misschien zelfs voor heel Zeeland. Maar we dienen de indruk te vestigen bij onze gasten dat Middelburg gast vrij is, waar de mensen die een beroep doen op de VVV goed ge holpen worden. Nu ons kantoor straks in het centrum van de stad Jyordt gevestigd, zullen we onge- i~6ans5cfux>f Hïk en jcutsc xvn' 44bi yvcru- fiö (jee* td. oitoe -2 fjóf Dames van de Sea Sound Singers uit Vlissingen (Foto Ruben O reel) De Vlissingse zangers en zange ressen die de kunst van Barber shop beoefenen treden op zaterdag 25 februari voor het eerst in de ge schiedenis voor het voetlicht. In het Scheldekwartier in Vlissingen laten zij de toeschouwers genieten van het jolijt dat deze vorm van ontspanning in de vrije tijd de beoefenaars schenkt. Maar ook om te zien en te horen is deze on langs uit Amerika overgewaaide volkszangkunst alleszins de moei te waard. Overigens verzorgen de Vlissingers deze Open Middag niet alleen. Uit Nieuwegein - 'dat zijn de besten', aldus de Zeeuwse groep - komen de New City Har- monizers (dames) en het herenk wartet Why Four. Aanvang 14 uur, einde omstreeks 17 uur. De Vlissingse dames begonnen in augustus van vorig jaar op iniatief van een Amerikaanse, die voor korte tijd in de Zeeuwse haven stad verbleef. Zij kozen meteen voor de naam Sea Sound Singers. Momenteel telt de damesgroep 24 leden. "Dat is nog lang niet het maximum. De damesgroep uit Nieuwegein heeft tegen de zestig leden", "stelt Hieke de Moet. een van de eersten in de zanggroep. Slechts tien Vlissingers nemen deel aan het Barbershop. "Maar we zijn nog maar sinds kort be zig". verdedigt Piet Bakker, die meent dat de groep snel zal groei en als er eenmaal meer bekend heid is over deze koorzang. Kwartetzang is een belangrijk on derdeel van Barbershop, aldus Bakker. Barbershop - "En dat is eigenlijk niet echt te vertalen" - is in de wachtkamers van de kappers in Auerika aan het eind van de ne gentiende eeuw ontstaan. Behalve haarknippen en scheren, ont fermden deze ambachtslieden zich ook over zere kiezen en tan den. Omdat slechts weinigen in het zich ontwikkelende Amerika dat vak uitoefenden, verzamelden zich in de immense wachtkamers hele drommen klanten. Om de tijd te doden, zongen zij liedjes of verzonnen ter plaatse teksten en melodiën. "En zo ontstond Bar bershop". knikt Piet Bakker. Volgens Hieke de Moet zijn er in Nederland acht gezelschappen die Barbershop beoefenen. De eerste formatie ontstond in Nieuwegein in 1982. Een opvallend aspect is. dat de dames en heren niet samen zingen. "De toonhoogte scheelt een kwart tot een halve noot", weet Hieke de Moet. "Een andere belangrijke doelstelling is dat het amateuristisch beoefend moet worden". Zowel de teksten als de muziek zijn zeer vrolijk. Een ruwe verge lijking wijst zowel in de richting van de jazz als dixyland. Bij het zingen hoort ook een sho welement. dat weliswaar wordt ingestudeerd, maar op zeer spon tane wijze wordt uitgevoerd. Trouwens de vrolijkheid beperkt zich niet tot uitvoeringen of repe tities. "Barbershoppers zijn te vergelijken met motorrijders", stelt Piet Bakker. "Ze zoeken el kaar altijd op en beginnen spon taan met elkaar te zingen als de vier noodzakelijke partijen bij el kaar zijn. Het kan dan ook ge beuren dat er plotseling in de hoek van een bar vier mensen zeer vrolijk liedjes gaan staan zingen". Tijdens de Open Middag in het Scheldekwartier zingt als eerste het koor New City Harmonizers. gevolgd door het kwartet Why Four. De Sea Sound Singers zijn tegen half vier klaar voor een op treden. gevolgd door het Vlis singse herenkwartet Four Mo tions. Nadat het koor en het kwartet uit Nieuwegein weer hebben opgetreden, zingen alle koren samen een bekend Barber- shop-stuk. Wie meer wil welen over deze leu ke manier van inuziekbeoefenen kan contact opnemen met Piet Bakker (01184-13701) voor de he ren en Hieke de Moet (01184-14409) voor de dames. twijfeld op meer bezoekers kun nen rekenen". Van Werkum vult aan. "Er heer ste een wat lauwe stemming in het VVV kantoor. Neem bijvoorbeeld de gidsendiensten. Niemand was er nog van op de hoogte dat die nog bestond, behalve dan voor groepen. We zullen deze diensten weer nieuw leven in moeten bla zen en promoten. En als er ie mand naar vraagt, kunnen we zeggen alstublieft, op die en die dagen, kunt u dat en dat van de stad onder deskundige begelei ding bezoeken". Verder noemt het tweetal ook het klank- en lichtspel. Ze kwalificeren hef als een 'verouderde attractie', waar veel meer in zit. Ook daar wordt druk aan gesleuteld. En om te tonen dat de VVV Mid delburg zich niet uitsluitend be zighoudt met belangstelling wek ken voor de Zeeuwse hoofdstad menen ze te kunnen bewijzen: "We hebben zoveel kwaliteit in huis dat we een pagina kregen in de gids van de spoorwegen. Daar in prijzen we een rondrit aan over Walcheren en een tochtje over het Veerse Meer. Maar de tocht ein digt en begint wél in Middel burg". Overigens heeft de VVV Middel burg aan deze rondritten prijzen verbonden. De twee mooiste ver halen over deze trip worden be loond. De inzenders ontvangen het reisgeld terug". Naast de wankele VVV ontstond in 1980 een groep particulieren, die 'het promoten van Middel burg' hoog in het vaandel schreef. 'Dat promoten deed de VVV on voldoende. was de mening van die groep, die zich onder aanvoering van de toenmalige wethouder W. Baars, De Ceremoniemeesters noemde. "We hebben nu nauw contact met De Ceremoniemees ters". onthult Bogaert, "we zullen dit jaar beginnen met een nauwe samenwerking. De Ceremonie meesters wordt in feite een activi teitenclub van de VVV". Behalve vele plannen voor de korte termijn, meent het nieuwe VVV-bestuur ook op langere ter mijn initiatieven te moeten nemen die noviteiten voor Middelburg op het spoor zetten. Zo wordt on derzocht of er in Middelburg rondvaarten zijn te organiseren a la Brugge. Maar het grootste spektakel dat het bestuur in de plannekoker heeft is wel het van de grond krijgen van een land bouwmuseum. "Er zijn al contac ten met de Stichting Zeeuwse In span om te kijken of deze ook baat heeft bij een dergelijk museum. Er wordt zeer binnenkort een werk groep ingesteld die gaat onder zoeken waar dat mogelijk is". Han Bogaert en Jan Auke van Werkum hebben eigenlijk al de Klove niersdoelen op het oog om het landbouwmuseum onder te bren gen. Maar het is bekend, dat er binnen het college van b. en w. nogal gebakkeleid wordt over de toekomstige bestemming van dat gebouw, nu de NOS het voor Omroep Zeeland heeft afgekeurd. Over het verschil met het vroegere VVV-bestuur, waar rekeningen en andere belangrijke post in een oude doos werden bewaard, zegt Van Werkum en Bogaert dat zij alles willen stimuleren wat in het belang is van Middelburg. "Het is dan ook eigenlijk verbazingwek kend dat er slechts veertig procent van de winkeliers (inclusief fi- liaalchefs) lid is van deze organi satie. En dan te bedenken dat de omzet in de zomermaanden tus sen de dertig en vijftig procent "Topk wa/iteit Vraag ons vrijblijvend om nadere inlichtingen "De cassette-specialist" SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT G LANGE pELFT 50 MIDDEL 01180 132?1 hoger ligt. dan in een vergelijkba re gemeente zonder toerisme. De VVV heeft tot taak Middelburg aantrekkelijk te maken en te pro moten. Dankzij die bemoeiing komen er meer nensen naar onze stad en bezoeken plaatsen elders. Daartegenover moeten we er ech ter voor waken niet een soort Vo- lendam te worden, waar het niet leuk wonen meer is vanwege het verschrikkelijke aantal toeristen. Maar toch. De winkeliers hebben wat aan ons". Bogaert tot slot: "We willen met elke organisatie samenwerken. Nu nog zoeken wij die samen werking, maar ik hoop dat die or ganisaties in Middelburg en er buiten ons ook voor 'vol' gaan aanzien en dat we door onze da den het negatieve image verande- Wie trouwens informatie wil over het initiatief tot kamerverhuur in de zomer, kan contact opnemen met de VVV in Middelburg. 01180-16851 of 16852. Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. Langeviele 76 Middelburg 01180-37041 ■«tel nimlii Vni| mie ipedile piijitfl Spoedig klaar I el. afspraken 01184-14533 Hoheinstraat 52. Vlissingen i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1