FILMWEEK GRANDIOOS SUCCES rjmrjim Uit Q? het zakenhart Ondernemen is op je qui vive zijn Koïtc f SSfpËffi Geen uitverkoop toch f 25.- korting bij Groeneveld! I Woensdag 15 februari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER LEERGIDS IN ZEVEN TALEN Uitgehongerd. WIOGELTE poeliersbedrijf donderdag, tSTW^endUKE- HERMAN HUSON (BOEKHANDEL) IN OOST-SOUBURG Bijbelavond Windhonden Carnaval EO-bijeenkomst Chinees Rechtshulp Koffiebar verhuist NCRV-vergadering Vissenbeurs Eurythmie WAO-ers Vogelbeurs Raad Veere W oonlastenkomitee T urnwedstrijden Tegels Vogelruilbeurs Basisschool Westkapelle vergadert I nbraakpreventie CDA: ook vrouwen en jongeren Jongeren Stille kring Meditatie Klein theater Ouderenhulp Schaakcursus Bingo Spaanse bingo APV Tot en met 29 februari a.s. krijgt u 25,- korting op een montuur. Onze collectie is altijd up-to-date, daarom kunnen wij geen uitverkoop houden! Toch 'n voordeel...Voor 't eind van februari uw montuur gekocht, later (evt. na een bezoek aan de oogarts) uw glazen er bij uit gezocht. Kortingscoupon Groeneveld - opticiens V rouw en vrede V redesgebedsdienst Minivolleybal Verkoping PCOB en reizen Video Bingo-dansant PvdA CDA humeursmeter Avond aan avond een volle bak (door Janna van Veen) Het Middelburgse filmhuiscollec- tief heeft de behoefte aan een bioscoop-voorziening in de Zeeuwse hoofdstad goed inge schat. Een filmweek (die vandaag afsluit) was avond aan avond uit verkocht. Veel bezoekers moesten, na soms een half uur de regen te hebben getrotseerd, met een "Het spijt ons, er kan nu werkelijk nie mand meer in", naar huis worden gestuurd. Wanneer mogelijk werd een tweede voorstelling gegeven. En dat terwijl er 110 zitplaatsen zijn in Meccano in de Pauwpoort in Middelburg. Kortom een succesvol weekje on danks de wat slechte kwaliteit van geluid en projectie en af en toe een flinke technische storing waar door de film Fanny en Alexander van Bergman zelfs geheel kwam te vervallen. "Zit u goed en heeft u alweer dal vertrouwde gevoel?" Met die slo gan probeerden de initiatiefne mers van een filmhuis in Middel burg de bezoekers aan de film- week op hun gemak te stellen. Je zou dat vertrouwde gevoel inder daad kwijt raken wanneer je als Middelburgse filmliefhebber zo lang een bioscoop moet ontberen. Niets bleek echter minder waar. Met het gebruikelijke geroeze moes vooraf en snel nog even een sigaretje voor de lichten uitgaan, zaten de bezoekers heerlijk achterover geleund te genieten van kwaliteitsfilms als; Land van grote belofte van Wajda, Prenom Carmen van Godard, Narayama Het Zeeuws Steunpunt voor Volwasseneneducatie heeft in zeven talen een leergids uitge bracht. De gids beoogt om op een overzichtelijke manier de mogelijkheden onder de aan dacht te brengen die er voor buitenlandse volwassenen zijn op het gebied van scholing, vorming en onderwijs in de re gio Walcheren. De leergidsen kunnen worden afgehaald op de gemeentehuizen in Middel burg en Vlissingen bij de plaatselijke coördinator min derhedenbeleid en bij de voor lichters van genoemde ge meenten. Een lange rij wachtenden voor de bioscoop: een ongekend beeld in Middelburg Foto Jan Koole) van Imamura, Reds van Warren Beatty en La femme d'é coté van Truffaut. Zeer teleurstellend voor de tien mensen die iedere avond druk in de weer waren om de filmweek op rolletjes te laten verlopen voor de bezoekers, was het uitvallen van de film Fanny en Alexander van Bergman. Doordat de spoel van de projector was verbogen brak de film om de vijf minuten af. Het was echter duidelijk dat geen van de bezoekers zich daardoor liet afschrikken. Toen werd besloten dat de gedupeerden hun geld te rug kregen of voor een volgende film konden reserveren, kozen de meesten voor de laatste mogelijk heid. De moeilijkheden met de Berg man-film had overigens wel weer een goede kant voor de liefheb bers, want er werd besloten om de filmweek met drie dagen te ver lengen. Zo draaide maandag onaangekondigd Bolwieser van Fassbinder en dinsdag- en van avond Fanny en Alexander. Ook teleurstellend was de fout die de filmdistributeur maakte. De voor zaterdagavond aangekondigde film Une chambre en ville werd niet aangeleverd. Dit probleem werd opgelost door Kentucky Fried movie van Landis twee maal op een avond te draaien. Ondanks de bekende kinderziek tes waar elk nieuw initiatief mee lijkt te kampen gaat het filmhuis collectief bijna zeker door met draaien. Het definitieve besluit daarover wordt deze week nog genomen. Een subsidie-aanvraag bij het Anjerfonds zit in de pen en succes lijkt na deze week verze kerd. Medewerker Jan Koole: "Het lijkt wel of de mensen totaal zijn uit gehongerd op filmgebied. Een filmweek als deze geeft natuurlijk een beetje een vertekend beeld maar als we iedere week gaan draaien zijn er liefhebbers ge noeg". De financiën zijn nog een belem mering om tè impulsief aan de slag te gaan. Medewerkend filmer Dick Lam pei "De technische storingen die zich hebben voorgedaan zijn al leen te wijten aan de slechte ap paratuur. We hebben nu mate riaal geleend van de provincie, maar willen we echt gaan draaien, dan zullen we voor zo'n 80.000 gulden moeten investeren". De groei van de bevolking in Oost-Souburg na de 'industriële revolutie' in het Sloegebied onder meer heeft de plaatselijke mid denstand geen windeieren gelegd. Was de Kanaalstraat tot aan de jaren zestig nog een straatje waar wel eens een boodschapje gedaan kon worden, tegenwoordig heeft deze met statige bomen gesierde weg een volkomen op elkaar af gestemd en uitgebalanceerd vol wassen winkelarsenaal. Eén van de zaken die zich in Souburg op gelijke tred met de verdubbeling van het bevolkingsaantal heeft ontwikkeld is boekhandel Huson. Toen de winkel in het begin van de twintigste eeuw door Van der Peijl werd gesticht, had deze nog het aanzicht van een dorpswinkel, waar behalve papierwaren ook pleisters, tabak en sigaren gekocht konden worden en een adverten tiebureau was gevestigd. Uitbater Herman Huson (31) meent dat wie heden ten dage za ken doet, permanent op zijn qui vive moet zijn, wil een ander zich niet meester maken van een deel of zelfs het hele werkterrein wat hij meent te bestrijken. Aanpassen en uitbreiden of zelfs inkrimpen zijn woorden die volgens Huson in een modern dynamisch bedrijf altijd aan de orde zijn. Nadat hij samen met zijn broer Evert (29) in 1980 de zaak van zijn vader had overgenomen, volgde snel een uitbreiding naar moderne midde len als video en grammofoonpla ten. Hiervoor werd speciaal een zaak in de Paspoortstraat inge richt. In diezelfde straat hebben de gebroeders Huson trouwens ook nog een speelgoedwinkel. Maar deze loopt minder goed, vanwege de moordende concur rentie van het grootwinkelbedrijf. "We verkopen daar nu alleen nog speelgoed uit failliete boedels. Overigens geen prullen, maar wel met kortingen tot veertig procent. Die zaak is dan ook uitsluitend 's middags geopend", meldt Her man Huson. Een oom van Her man en Evert Huson nam de boekwinkel vlak voor de Tweede Wereldoorlog over van Van der Peijl. Ook de vader van de huidige eigenaren kwam in de zaak. Toen deze oom (Jacques Smit) na de oorlogsjaren het Zeeuws Dagblad stichtte, verkocht hij de boekhan del en drukkerij in Souburg aan de heer Huson senior. Het Zeeuws Dagblad ging overigens na korte tijd failliet. "Mijn vader is er me teen ook een bibliotheek begon nen", weet Herman. "De pleisters en aanverwanten gingen er toen ook uit. Ook al omdat er zich meer winkeliers met hun zaak in Sou burg vestigd". Herman Huson stapte op zijn zes tiende al in de voetsporen van zijn vader. Het vak leerde hij 'gede gen', zoals hij het uitdrukt, bij Sandwijck in Middelburg. Na het behalen van zijn vakdiploma kwam hij op de loonlijst van zijn vader. Een andere broer stapte er toen uit ('die had een hogere op leiding en is nu uitgever van onder meer de polytechnische zakboek jes'). "Mijn vader gooide me me teen in het diepe. Ik moest van alles doen. Ook op organisato risch gebied werd ik meteen inge schakeld". Voortdurend werd er getimmerd in de winkel aan de Kanaalstraat 43-45. Aanpassen aan de wensen en eisen van de klanten, luidde het devies. De grootste en laatste ver bouwing volgde in 1982. De win kel aan de Kanaalstraat werd he lemaal overhoop gehaald, uitge breid en het geheel vormt nu een plaats waar zowel boekenwurmen kunnen neuzen op zoek naar iets van hun gading, als degenen die snel eventjes langswippen om een weekblad mee te nemen. Is een boekhandel in Souburg ei genlijk wel rendabel en wat heeft Herman Huson zoal in zijn rek ken? Huson: "We hebben de boekhan del uiteraard afgestemd op de Souburgers. Het meeste materiaal is populair werk. Maar dat bete- Herman Huson in zijn zaak (Foto Ruben O reel) kent niet dat we geen moderne of klassieke literaire werken in voor raad hebben. Ons streven is om van alles wat te hebben. En is het er niet, dan is dat nog geen ramp. Met het moderne apparatuur dat we in de winkel ter beschikking hebben, zijn we in een mum van tijd op het spoor van welk boek werk dan ook. En als de uitgever het nog in voorraad heeft, kan het binnen enkele dagen zijn gearri veerd. Dankzij het moderne ap paratuur kunnen we up to date werken. Neen-verkoop komt dan ook hoogstzelden voor....". Herman Huson zit ook bij de plaatselijke middenstandsvereni ging Nemidso op de eerste rijen. Als penningmeester beheert hij de kas, maar meer nog tracht hij met de talrijke actieve winkeliers in Oost-Souburg een beleid te ma ken waardoor de winkels aan de Kanaalstraat en omgeving voor iedere bezoeker bereikbaar zijn en een gezellig vertoeven waarborgt. Bijbelavond het Christelijk ge loof is op donderdag 16 februari in het kerkcentrum 'Rehoboth' in Oost-Souburg. Het onderwerp 'aanneming bij God' wordt bes proken door W.J. Ouweneel uit De Bilt. De lezing begint om 20 uur. De kynologenclub Zeeland houdt donderdag 16 februari de maan delijkse contactavond in De Vroone in Kapelle om 19.30 uur. Leden van de windhondenvereni ging vertellen iets over windhon den. Verder zijn er dia's en films. Wijkvereniging Zuid in Middel burg houdt zaterdag 25 februari een lach-in show in het Zuiderba ken. De carnavelske show begint om 19.30 uur. De Evangelische Omroep houdt vrijdag 24 februari een regionale avond in de Ontmoetingskerk in de Oosterscheldestraat in Mid delburg. Feike ter Velde heeft de leiding over de medewerkers aan deze EO-avond die om 20 uur be- gint. Bij voldoende deelnemers wil de vriendschapsvereniging Neder- land-China in september starten met een cursus Chinees voor be ginners in Middelburg. De cursus omvat 25 lessen van twee uur. In formatie verkrijgbaar bij me vrouw Duynstee, 070-272258. Het Buro voor Rechtshulp in Zeeland legt er de nadruk op dat ook sinds 1 januari 1984 de juri dische hulpverlening aan de bu reau's in Middelburg, Terneuzen en Goes kostenloos is. De spreek uren in Middelburg zijn op maandag van 13.30 tot 15.30 uur, op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur en donderdags van 17 tot 19 uur aan de Loskade 35-37. De evangelische koffiebar 'Sja- loom' verhuist zaterdag 3 maart van Oostkapelle naar Zandput 17a in Serooskerke. Vanaf die dag is de koffiebar iedere eerste en derde zaterdag van de maand open vanaf 20 uur. Op de ope ningsavond wordt de film 'Hea vens Heroes' gedraaid. De NCRV houdt dinsdag 13 maart de jaarlijkse provinciale le denvergadering in het Scheldek- wartier in de Van Dishoeckstraat in Vlissingen. Vanaf 16 uur vin den allerlei activiteiten plaats. Het avondgedeelte is van 19.30- tot 22.40 uur. Dan wordt er onder meer het spel 'zo vader, zo zoon gespeeld. Voor de vijfde maal houdt de Walcherse Aquarium vereniging Barbus Conchonius een vissen beurs in het gebouw Herengracht 52 in Middelburg. Er wordt infor matie gegeven en er kunnen planten en vissen worden geruild. De beurs is van 19 tot 21 uur. In de Vrije School in de W. Aron- deusstraat 59 in Middelburg wordt vrijdag 17 februari om 19.30 uur een eurythmie-opvoe- ring gegeven. Eurythmie is de elementen van taal en muziek door beweging uitdrukken zoals bij ballet, mime en dans. Tijdens de uitvoering worden composities van Bach. Handel, G. Gezelle en C.F. Meyer gebruikt. De Vlissingse Werkgroep WAO heeft in een brief aan de voorzitter van de tweede kamerfractie van het CDA, De Vries, aangedrongen op stopzetting van verdere steun aan het regeringsbeleid wat be treft de kortingen op de sociale uitkeringen. Ook vraagt de werk groep afwijzing door de CDA- fractie van de voorgestelde kor tingen per 1 juli 1984. Aanleiding tot de brief is het aantal klachten dat de werkgroep in januari kreeg van WAO-ers wiens uitkering omlaag is gegaan. De Vogelliefhebbers uit Vlissin gen houdt zaterdag 18 februari de maandelijkse vogelruilbeurs in de Gerbrandystraat 46 in Vlissingen. Er kunnen op de beurs vogels worden gekocht, verkocht en ge ruild. De gemeentesecretarie in Veere dient opnieuw gestoffeerd tc wor den. Meubilair en vloerbedekking zijn hard aan vervanging toe. Ook de telefooninstallatie dient tc worden gewijzigd. Of het perso neel zich inderdaad in de toe komst mag verheugen op een nieuwe frisse omgeving, zal af hangen van de raad, die op woensdag 22 februari daarover een beslissing neemt. Met deze operatie is een bedrag van om en nabij de elf duizend gulden ge moeid. Ook wordt een reorgani satieplan voor de gemeentelijke vrijwillige brandweer besproken. De vergadering van de gemeente raad (in totaal 21 agendapunten) begint om twee uur 's middags in de raadzaal van het stadhuis. Het Woonlastenkomitee Vlissin gen vergadert maandag 20 fe bruari om 19.30 uur in welzijns- centrum Bachten Komme in Vlis singen. Op de agenda staat onder meer nabespreking forumavon den woningbouwcorporaties. Een aantal gymnastiekvereniging houdt zaterdag 18 februari oefen wedstrijden als voorbereiding op het Nederlands kampioenschap in maart, in de gymnastiekzaal van De Schakel aan het Bachten Stee- ne in Middelburg. De organisatie is in handen van de Middelburgse Turnvereniging '69 (MTV). Be halve van de organiserende vere- nining komen er ook klassen van VTV Vlissingen, Volharding Goes, Delta sport Zierikzee en Veerkracht uit Prinsenbeek naar Middelburg. De wedstrijden voor klassen 4 (11 jaar) beginnen om één uur, de klassen 3 (9-10 jaar) trêden vanaf drie uur in het strijdperk. Het tweede deel van de lezing over 'De Nederlandse Majolica- wandtegcl' in de 16e en 17e eeuw' door W.P. Jacobs uit Vlissingen, vindt plaats op woensdag 22 fe bruari om 20 uur in hotel Wal cheren in Koudekerke. Vogelvereniging Zanglust fn Ar- nemuiden houdt zaterdag 18 fe bruari een vogelbeurs in De Groenmarkt aan de Van Citters- weg in Arnemuiden. Er wordt voorlichting gegeven en vogels kunnen worden verkocht, ge kocht, en geruild. De vogelsbeurs duurt van 13 tot 16 uur. Het district Zeeland van de Vere niging voor Openbaar Onderwijs houdt donderdag 23 februari in de Burg. van Dusseldorpschool. Voorstad 78 in Goes een regionale bijeenkomst over de invoering van de basisschool. Tijdens bij eenkomst staan centraal de plaat selijke afdelingen en de voor te bereiden medezeggenschapsra den vanwege de Overgangswet op het basisonderwijs die in juni 1983 werd aangenomen. De gemeenteraad van Westka pelle vergadert donderdag 23 fe bruari om 20 uur in het gemeen tehuis. Besproken wordt onder meer de wijziging van de ge meenschappelijke regeling Bes- tuursschool Zeeland. De groep voor weduwen en we duwnaars die wekelijks bij elkaar komt in het pand van Fiom aan de Varkensmarkt 1 te Middelburg, houdt dinsdag 21 februari een thema-avond. De heer Priester, beveiligingsfunctionaris bij de ge meentepolitie Middelburg, geeft dan voorlichting over inbraak preventie. Weduwen of weduwnaars zijn welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De CDA-afdeling Mariekerke heeft een lezing van mevrouw G.W. Montfrans-Hartman (bur gemeester van Veere) vastgesteld tijdens de vergadering van don derdag 16 februari. Deze verga dering vindt plaats in het vereni gingsgebouw Ons Huis aan de Burgemeester Adelaarstraat 26 te Meliskerke. Mevrouw Van Mont- frans is lid van de werkgroep In terne Partijorganisatie. Zij koos als onderwerp voor haar lezing "Van Verzorgingsstaat naar ver zorgingsmaatschappij". ledereen is welkom. Volgens de uitnodiging zijn behalve CDA-leden ook vrouwen en jongeren van binnen en buiten de gemeente welkom. Annette Schrijvenaars, de jonge renvertegenwoordigster voor Ne derland in de Verenigde Naties in New York spreekt op vrijdag 17 februari op uitnodiging van de JOVD afdeling Zeeland en de VVD afdeling Middelburg. Tij dens de openbare bijeenkomst in De Huifkar te Middelburg gaat ze in op het functioneren van de VN en de rol van die organisatie. De Middelburgse vredesbeweging houdt op zaterdag 18 februari weer een stille kring van half twaalf tot twaalf uur op de hoek Koorkerkstraat-Lange Delft. De ze traditionele stille kring is be doeld als protest tegen de toene mende kernbewapening, ledereen die mee wil protesteren kan deel nemen. In het Rajneesh Meditatie Cen trum 'Surati' in de Brakstraat in Middelburg wordt vrijdag 17 fe bruari informatie gegeven over Bhagwan en meditatie. Er wordt onder meer aandacht besteed aan ontspanning door meditatie, Ges- talt, rebirthing en aura-reading. Zaterdag 18 februari kan kennis worden gemaakt met de medita tie. Meer inlichtingen: 01180- 38198. Het klein theater 'op vrije voeten' treedt zaterdag 18 februari op in de koffiebar van Youth for Christ aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen. Het optreden begint om 20 uur. De oudere inwoners van Vlissin gen. Souburg en Ritthem kunnen zich weer aanmelden voor hulp bij het invullen van belastingfor mulieren. Dat gebeurt in dien stencentrum Bachten Reede aan de Vredehoflaan van maandag 20 tot en met woensdag 22 februari van 9 tot 10 uur. In Bachten Komme in de Badhuisstraat op vrijdag 17 en 24 februari van 13.30 tot 16.30 uur en in Bachten Poorte aan het Oranjeplein in Oost-Sou burg op vrijdag 17 februari tussen 9 en 10.30 uur en woensdag 22 februari van 9 tot 9.45 uur. In het noodlokaal van De Hou- tuyn in de Vlissingse wijk Bossen- burgh begint donderdag 16 fe bruari een schaakcursus voor jon geren van 8 tot 16 jaar. De cursus duurt van 19.15 tot 20.15 uur. Opgeven*kan bij 01180-60688. De Stichting Welzijn voor Oude ren speelt dinsdag 21 februari bingo in welzijnscentrum Bachten Komme in Vlissingen Kaarten voor deze gezellige bijeenkomst die om 14 uur begint, zijn dage lijks verkrijgbaar aan de receptie van 10 tot 14 uur. In het Vlissingse Woltershuis wordt donderdag 16 februari om 20 uur een bingo-avond gehouden met veel prijzen. In de pauze biedt de Spaans Kulturele Vereniging hapjes aan. De gemeenteraad van Westka pelle heeft de verouderde Alge mene Politieverordening (APV) aangepast aan de huidige normen. De APV is een plaatselijke rege ling die volgens de wet nodig is in het belang van openbare orde. zedelijkheid en gezondheid. De vernieuwde APV ligt ter inzage op de gemeentesecretarie. Bij inlevering van deze bon ontvangt u f 25- korting op een nieuw montuur. Slechts I bon per montuur, alle andere korimgs afspraken vervallen i/m 2V-2-I984 Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24 Vlissingen, St. Jacobstraat 14 Woensdag 22 februari begint een cursus Vrouw en vrede van het Vormingswerk Jong Volwasse nen, Verkuyl Quakkelaarstraat 95 in Vlissingen. Het is een zesdelige cursus die duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Er is kinderopvang aanwezig. Voor meer informatie: 01184- 17819 In de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg wordt zondag 19 februari een vredesgebedsdienst gehouden. Het onderwerp dat voorganger mevrouw D.C. van Houwelingen- Verdonk uit Grijpskerke behan delt is 'racisme en samenleving'. De dienst begint om 19.30 uur. De VSV Marathon Vlissingen houdt zaterdag 18 februari een minivolleybaltoernooi in de sporthal van De Ruyterschool aan de Van Hogendorpweg in Vlis singen. Er wordt deelgenomen door 52 teams van 12 Zeeuwse verenigingen. De leeftijd van de spelers varieert van 8 tot 14 jaar. Het toernooi duurt van 9 tot 12.30 uur. Vrouwenvereniging 'Hadassa' houdt zaterdag 18 februari een verkoping in de zaal en hal van de Zuiderkerk in de Schoutstraat in Middelburg. Er worden onder meer met de hand gemaakte ba by- en kinderkleertjes, ontbij(la kens, kussens en sokken verkocht. De verkoop is van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 15.30 uur. De afdeling Middelburg van de Protestants Christelijke Ouderen bond (PCOB) houdt woensdag 29 februari om 14 uur de maande lijkse ledenvergadering in de Schakel in Middelburg. Reisbu reau 'De Snelle Vliet' laat na het huishoudelijk deel een film zien over Beieren en Friesland. Daar na wordt er bingo gespeeld waar mee een dagtocht is te winnen. In jongerencentrum Midgard in Middelburg begint woensdag 22 februari om 13.30 uur een cursus video waarbij het accent niet ligt op de techniek maar op creatief gebruik van video-apparatuur. De cursus is vooral bedoeld voor werkloze jongeren. Inlichtingen bij M idgard01180-14281 ln de grote zaal van het Ontmoe tingscentrum Dauwendaele in Middelburg wordt zaterdag 18 fe bruari een bingo-dansant gehou den met veel prijzen. Voor de muziek zorgt Ricardo en de Ca lypso's. De bingo begint om 20 uur. De afdeling Middelburg van de PvdA vergadert maandag 20 fe bruari om 19.30 uur in de Con cert- en Gehoorzaal in Middel burg. Er wordt een inleiding ge houden door Jaap van der Doel" over de visie in de PvdA met be trekking tot de bescherming van sociale zekerheid en de eventuele stelselherzieningen. De Middelburgse CDA-gemeen- teraadsleden geeft geïnteresseer den woensdag 22 februari de ge legenheid om via een zogenaamde humeursmeter kenbaar te maken of de CDA-fractie aan de ver wachtingen beantwoordt. De raadsfractie wil ook het punt van een auto-vrije markt bespreken. De bijeenkomst vindt plaats in de Getuigeniskerk om 20 uur. i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7