MIDDELBURG 11.95, 0 HS5 MUILWIJK EERSTE VIJVERVREUGD TRIMLOOP TEN BATE VAN SPEL-O-THEEK De Grote Groene Vak winkel varkensfilet of filetrollade schouder- karbonade fi qft De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. wie niet adverteert wordt vergeten VLEESMARKT VERKOOPT DEZE WEEK ALLE LEVERWORST VOOR 1.75 m w *0f Ï*m to?» DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD DE VLISSINGER Woensdag 15 februari 1984 Het is feest bij Wel koop Middelburg... Al weer121/é jaar staat Weikoop voorz'n klanten op de bres. Met prima artikelen voor een aantrekkelijke prijs. Wij willen dit heugelijk feit graag samen met u vieren. Op vrijdag en zaterdag a.s. bent u van harte welkom. Dan kunt u profiteren van tal van aanbiedingen en iedere bezoe ker ontvangt bij een aankoop van f 15,- of meer een leuke verrassing. Verder staan er nog een aantal leerzame activiteiten op ons feestprogramma. Vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur kunt u uw hart ophalen bij demonstraties met Black en Decker machines, Wagner electrische verfspuiten, Alabastine produkten en Zibro Kamin oliekachels. U ziet, een bezoek is zeker de moeite waard. Tot ziens dus bij Weikoop. De koffie staat klaar en voor de kinderen is er limonade en een spannende grabbelton. voor Huis en Tuin,voor Mens en Dier Kleverkerkseweg 53a - Tel.: 37400 klyz| voor NAAR 350 gram leverworst 150 gram hausmacher 200 gram kalfsleverworst 200 gram V boerenleverworst 250 gram saks 200 gram berliner 200 gram leverkaas 250 gram slagersleverworst MAGERE VARKENSLAPPEN V.D. SCHOUDER 7 en RAUWE VARKENSLEVER OM TE BAKKEN OF TE KOKEN alleen donderdag WEINIG KANS VOOR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN IN DERDEWERELD RODE KRUIS I J VAKANTIES J J IETS VOOR U? J EN VERGELIJK DE PRUS EN KWALITEIT y KWAL1TE1TS "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE kilo van 10.98 voor wil kilo van 4.98 voor 2.75 Mooi stukje kilo van 16.98 voor kilo van 9.98 voor W W Aanbiedingen geldig t/m za. 18 febr. a.s. allerlei "Feitelijk worden alle kin- 'ot overgelaten. Ze zijn im- deren in Bangladesh ver waarloosd. zeker op het platteland waar minstens 92 procent van de bevolking woont". Dr. Sultana Za- man, hoogleraar psycholo gie aan de Universiteit van de hoofdstad Dhaka, is hard in haar uitspraken. De ouders moeten een te harde strijd om het naakte bestaan voeren. De aan dacht voor hun vaak talrijke kinderen schiet erbij in. "Het is duidelijk dat tussen deze kansarmen, de kinde ren die op geen enkele wijze voor zichzelf kunnen zor gen. de geestelijk gehandi- mers niet nuttig in het da gelijkse leven. De ouders stoppen hen weg omdat zij zich schamen. Een "straf van de goden" zijn gehan dicapte kinderen in grote delen van Nepal". Bangladesh en Nepal zijn de twee "gidslanden" voor de Bisschop Bekkers Stich ting. Die wil zich vanuit ons land gaan inzetten voor di- rekte hulp bij de zorg voor geestelijk gehandicapte kinderen in de Derde Wereld. De opleiding van vak(leefkrachten, die ou ders en kinderen kunnen begeleiden, komt daarbij op c1 o j c j r capten dus. zonder kansen de eerste plaats. De Stich- zijn. Ze sterven dan ook big z°u graag in beide lan- veelal erg jong". den een goed uitgeruste In Nepal voltooit de ex-ad- Bisschop Bekkers School ministrateur George Cheru willen realiseren, waar die het beeld van geestelijk ge- opleiding aan de hand van handicapte kinderen in de de praktijk en met blijvende Derde Wereld: steun vanuit ons land, vorm "Die kinderen leven hier zou kunnen krijgen, veelal als dieren in hun hol. De getallen die je in de twee Ze krijgen slechts genoeg gidslanden hoort, zijn wei eten om nitjt te sterven, iswaar niet allemaal even Verder worden ze aan hu- "hard", maar desondanks alarmerend. De nood springt je eruit tegemoet. Bangladesh: vier maal Ne derland. meer dan 90 mil joen mensen. Kinderen tot 15 jaar vormen bijna de helft van de bevolking. Van hen zijn er 2.7 miljoen geestelijk gestoord, dat is rond de 3 procent. Er zijn rapporten (Caritas), die op veel hogere aantallen uit komen, tot op 6 procent. Hierbij zal het mede gaan om mensen die funktione- ren op het niveau van een geestelijk gehandicapte. Zij zijn niet in aanleg gestoord, maar een lichamelijk ge brek (doofheid, blindheid, een motorische storing), heeft een verdere ontwik keling geremd of gestopt. De regering doet (nog) niets, kan (nog) niets doen. In het komende vijfjaren plan wordt dat anders. De kindersterfte ligt hoog in Bangladesh. Nepal: bijna vier keer Ne derland, vijftien miljoen mensen. Er is zoveel grond ongeschikt voor menselijk gebruik, dat het land tot de dichtstbevolkte van de wereld gerekend moet wor den. Men rekent met ruim een miljoen geestelijk ge handicapten, rond 7,5 pro cent. Waarschijnlijk zijn hierbij ook geteld de men- sen, die als gehandicapten funktioneren. De regering heeft enige tijd geleden een opvanghuis in gericht voor de meest schrijnende gevallen. Daar worden de kinderen verza meld en in leven gehouden, meer niet. De helft van de mensen die in Nepal ster ven, is jonger dan 5 jaar; tachtig procent van die helft overleeft zelfs het eerste le vensjaar niet. In een land als Bangladesh is de enorme overbevolking - in vergelijking zouden in Nederland 22.5 miljoen mensen moeten wonen - probleem een tot en met tien. Daarna komt de ondervoe ding door te weinig eten en eenzijdig voedsel, heel vaak de oorzaak vaan geestelijke storingen. Iets dergelijks is in Nepal aan de hand. met name op het platteland. En daar woont ook pak-weg 99% van de bevolking. Maar ook daar liggen de problemen voor de regering elders, niet op de eerste plaats bij de geestelijk ge handicapten. Daarom doen particulieren iets voor hen. De initiatiefnemer daar voor in Bangladesh is ge noemde dr. Sultana Zaman. In Nepal is George Cheru de voorman. Beiden leiden een stuk of vijf schooltjes. Zeer primitieve schooltjes, die een minimum aan leer middelen ter beschikking hebben. De kinderen leren daar de meest elementaire zaken als bewegen, zich kleden, eten, tanden-poetsen. In Bangla desh steunt het werk op een wetenschappelijke basis. De belangstelling in de univer sitaire wereld is groot. Daar werkt bijvoorbeeld Shireen als een soort inspectrice, een coördinator. Zij heeft een speciale opleiding gevolgd in Amerika. Een en ander kan gefinancierd worden uit particuliere bijdragen. In Nepal doet Cheru het wat eenvoudiger. Samen met zijn vrouw runt hij het werk. Hij is zelf coördina tor-inspecteur, maar ook ontwerper van program ma's en leraar. Hij heeft het werk overgenomen van de Amerikaanse organisatie HANDS (Human and Na tional Development Servi ce) onder leiding van Fat her Adam B. Gudalefsky, die het land uitgegooid werd, omdat ze niet naar de pijpen van de overheid wil den dansen. Cheru richt zich uitsluitend en alleen op het "sociaal maken" van de gestoorde kinderen. Hij wil ze zover brengen, dat ze zich thuis en in de maat schappij zoveel mogelijk kunnen redden. Hij benadrukt dat de rol van de ouders in deze door slaggevend is. "Zonder hen bereiken wij niets, zeker niet op de lange termijn". Training van ouders vindt hij dan ook veruit het be langrijkste. In beide landen kampen de pioniers met gebrek aan geld en (geschoolde) man kracht. Bij de onderwijs krachten zijn mensen die zelfs niet kunnen lezen of schrijven. Sultana Zaman en Cheru moeten welwil- lenden zelf zo goed moge lijk opleiden en begeleiden. Dr. Zaman pakt de zaken wel professioneel en weten schappelijk aan. Daarnaast is enkele jaren geleden een Oudervereniging opgericht, diezeeraktiefis. Helaas zijn hun mogelijkheden toch beperkt, ofschoon de hulp van de Noren en van de Duitse Oudervereniging hun zorgen in elk geval verlicht. Cheru wordt geholpen door de Amerikaanse organisatie HANDS met gem. 120.000.— per jaar. maar uitbreiding van de hulp mag zeker niet verwacht worden, terwijl dit toch hard nodig is. Een andere mogelijkheid is ook, om in ons land vak krachten op te leiden of be paalde specialisten uit te zenden. De instellingen op dit terrein in ons land willen in ieder geval de nodige medewerking geven. Vraag inlichtingen bij het jl w Nederlandse Rode Kruis, A afd Welzijnszaken, tel. A 070-46 95 95. of schrijf T naar postbus 28120- T 2502 KC's-Gravenhage. vAifvcvSFiirr Xtf\Nlj(0 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 TAPIJTEN Zaterdag 25 februari gaat voor de eerste maal de 'Vijvervreugd Trimloop' van start, een prestatie loop over 3, 6 of 9 kilometer over het terrein van de Middelburgse verpleeginrichting Vijvervreugd en door het park Toorenvliedt. De baten van deze prestatieloop - een idee van Frans Wassink van Diwas Sport die het evenement ook organiseert in samenwerking met de A.V. Dynamo '70 - zijn bestemd voor de spel-o-theek van Vijvervreugd. Dit jaar bestaat Vijvervreugd vijf tien jaar en de trimloop behoort tot één van de jubileumactivitei ten. Het startschot voor de tocht wordt door één van de pupilleil (IJsbrand de Zwart) om kwart voor twee gelost vöor de deelne mers aan de 3-km-tocht terwijl de twee overige afstanden om twee uur van start gaan. Fr kan vanaf één uur zaterdagmiddag worden ingeschreven in het gymnastiek lokaal van Vijvervreugd. De gymzaal kan ook als kleedge legenheid worden gebruikt. Na mens de verpleeginrichting is be wegingstherapeut en hoofd ont spanning Kees de Vries bij de or ganisatie betrokken. Hij is zeer blij met het initiatief. Uit de op brengst van het sportieve evene ment kunnen weer zaken voor de spel-o-theek worden aangekocht die anders - in het kader van de bezuinigingen - niet kunnen doorgaan stelt De Vries tevreden vast. Het inschrijfgeld voor alle afstan den is drie gulden per persoon. Iedere deelnemer ontvangt na af loop een herinneringsvaantje. Als het evenement voldoende be langstelling krijgt, zal de Vijver vreugd Trimloop volgend jaar een vervolg krijgen, verzekerden de organisatoren. Het weer zal het slagen sterk beïnvloeden, overi gens zijn de lopers beschut tegen felle wind door de bosschages van het park.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6