IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL INSPRAAK PLAN OMGEVING VAN VISSERSHAVEN GEMEENTERAAD BEHANDELT BEGROTING 84 NIEUWE HUURWONINGEN IN OUDE PANDEN BINNENSTAD Informatiepagina van de gemeente Vlissingen Belamypark-zuid, Nieuwendijk en Zeilmarkt HAAL KUNST IN HUIS OPEN HUIS 'SWANENBURGH' DE VLISSINGER Woensdag 15 februari 1984 rfi m mf -M - Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel.01184-15100, toestel 333, 335en337, STUDIEKOSTEN AANPASSEN WONINGEN GEHANDICAP TEN INFORMATIE HOEKEN: COMMISSIES VERGADERGEN COLLECTE INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE OPENBARE VERGADERING PROJECTGROEP HET FORT 4 2 Branderijstraat 13 45 Groenewoud EVEN BIJPRATEN MET WETHOUDER G.J.A.M. ADAN W^'/ÊS£ZW/mr//ÉS£Z*S.:<SZ', ///-sac x^y// ^7// ,7/^x/7^y; Momenteel is een zogenaamd praatplan gereed voor herinrichting van het zuidelijk deel van het Bella- mypark, de gehele Nieuwendijk en de Zeilmarkt. Iedereen kan zijn mening over dit plan geven tijdens een openbare vergadering van de projectgroep Beschermd Stadsgezicht op woensdag 22 februari a.s. om 19.30 uur in de kantine van het stadhuis. Alle bewoners en gebruikers van de panden aan de Zeilmarkt, de Nieuwendijk, het Beursplein, de Smalle Kade, het Bellamypark, de Sarazijnstraat en de Lom bardstraat zijn deze week schriftelijk voor de inspraak avond van volgende week uitge nodigd. Het praatplan is opges teld aan de hand van door bur gemeester en wethouders opges telde randvoorwaarden. Het is ontwikkeld door een voorberei dingsgroep waarin vertegen woordigd zijn: de werkgroep Be schermd Stadsgezicht van het wijkcomité Binnenstad, de Stichting Stadsherstel Vlissin gen, een vertegenwoordiging van de ondernemers in het gebied en de gemeente Vlissingen. INSPRAAK Het praatplan is vanaf vandaag te zien in de informatiehoek in de hal van het stadhuis. Behalve tijdens de inspraakavond kan er ook schriftelijk op het plan wor den gereageerd tot 27 februari a.s. Reacties moeten worden ge richt aan burgemeester en wet houders van Vlissingen Stad huisplein 2, 4382 LG Vlissingen. Tijdens de inspraakavond op 22 februari zal aan de insprekers worden meegedeeld of hun mon delinge reactie van die avond wel of niet in het definitieve plan kan worden verwerkt. Alle monde linge en schriftelijke reacties zullen, indien mogelijk, in de weken daarna in het plan wor den verwerkt. UITVOERING Zo zal een definitief plan ont staan dat in maart zal kunnen worden gepresenteerd. Waar en wanneer dit definitieve plan te zien zal zijn kunt u tegen die tijd op deze pagina lezen. Tenslotte is het de bedoeling dat daarna de gemeenteraad het benodigde krediet verleent, zodat het plan (of op z'n minst een belangrijk deel daarvan) nog voor de zomer kan worden uitgevoerd. luchtfoto Slagboom en Peelersj. Vorige week stond in het artikel over Tegemoetkoming studie kosten' op deze pagina een ver keerd telefoonnummer van het Zeeuws Studiefonds vermeld. Het juiste is: (01180) 33024. Aan vraagformulieren kunt u overi gens verkrijgen bij de afdeling onderwijszaken c.a. in het stad huis (eerste verdieping). - Het Vlissings Studiefonds is inmiddels opgeheven. - Naast het artikel over de 'Te gemoetkoming studiekosten' van vorige week werd een foto gepu bliceerd van de rijksscholenge meenschap 'Scheldemond'. In dien uw kind een andere school voor voortgezet onderwijs be zoekt (bijvoorbeeld LBO, MAVO, HAVO) kunt u uiteraard even eens een beroep doen op ge noemde regeling. De procedure voor het aanvragen van een bijdrage in het aanpas sen van een woning aan een handicap is sinds kort gewijzigd. Het benodigde formulier moet daarvoor nu zowel worden opge haald bij de gemeente als - inge vuld en wel - worden ingeleverd. Dat laatste moest voorheen bij het G.A.K. Een en ander is het gevolg van een wijziging van de subsidiere geling huisvesting gehandicap ten. Gelijktijdig werden daarbij enkele andere onderdelen van deze regeling aangepast. Zo mag de aanpassing van de woning aan een handicap voortaan niet meer dan 45.000,- kosten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bovendien zal de gang van zaken bij het aanvragen van een subsi die voor aanpassingen tot en met 6.000,- voortaan minder tijd kosten. De procedure daarvoor is namelijk zo gewijzigd, dat er minder overleg nodig is met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieuhygiëne. De Vlissingse gemeenteraad bijeen. Volgende week in drie rondes Het worden drukke weken voor de leden van de Vlissingse gemeen teraad. De komende weken komen ze niet minder dan vier keer bij een. Een keer voor de 'gewone' maandelijkse vergadering (2 maart), drie keer voor de behandeling van de (ontwerp) begroting 1984. Die begrotingszittingen zullen geen gemakkelijke worden, gezien de nij pende financiële situatie van de gemeente. De algemene beschouwingen beginnen dinsdag (21 februari) om half acht. De zes fracties krijgen die avond de gelegenheid hun visie te geven op de ontwerp-begroting en de plannen die b. en w. voor ko mend jaar hebben. Behalve door de fractievoorzitters kan daarbij ook het woord gevoerd worden door specialisten op een bepaald gebied binnen de fractie. Donderdagavond de 23ste (aanvang half acht) zullen burgemeester en wethouders de algemene beschouwingen beantwoorden. De derde en laatste ronde is op vrijdag de 24ste. Vanaf tien uur 's morgens kunnen de raadsleden dan weer ingaan op de antwoorden die het college de avond daarvoor gaf (de zogenaamöe replieken). Tenslotte kunnen b. en w. ook daar weer op antwoorden (de zogenaamde duplieken). Aan het eind dient dan de begroting te worden vastgesteld. Uiteraard zijn deze vergaderingen openbaar. Belangstellenden zijn dan ook: VAN HARTE WELKOM. De gemeentelijke informatie- hoeken zijn, naast die in het stadhuis te vinden in: 1. de bibliotheek, Spuistraat 22-24, open op maandag van 13.30- tot 21.00 uur; overigen werkdagen behalve donderdag van 10.00 tot 21.00 uur en zater dags van 10.00- tot 12.30 uur. 2. wijkcentrum 'Open Hof' Alex ander Gogelweg 59 op maandag tot en met vrijdag van 8.00- tot 12.00 uur en van 19.00- tot 23.00 uur; 3. wijkcentrum Middenhof, Kanaalstraat 64 open van maan dag tot en met vrijdag van 8.30- tot 11.00 uur; tot en met donder dag bovendien van 19.30- tot 21.00 uur; 4. wijkcentrum Aldegonde, Westerzicht 386, open op maan dag van 11.00- tot 13.00 uur en dinsdags van 13. 30- tot 17.30 uur. Voorts tijdens activiteiten in het wijkcentrum. Vandaag, woensdag 15 februari, kunt u nog terecht bij de verga deringen van twee vaste com missies van advies en bijstand voor: - financiën, aanvang 17.00 uur; - personeelszaken en organisatie, aanvang 17.00 uur Beide vergaderingen worden ge houden in het stadhuis en zijn openbaar. De vergaderstukken kunnen worden ingezien in de vijf gemeentelijke informatie- hoeken. Waar die zijn te vinden kunt u leven in het bericht elders op deze pagina. Kijken kost niets, ook niet bij de uitleen van B.K.R.-werken. Met het lenen zelf is trouwens ook geen groot bedrag gemoeid. Daarom: stap het gebouw Breehof aan de Breestraat eens binnen. Er is, zoals de vaste bezoekers weten, keus uit een groot aantal kunstvoorwerpen die zeer gevarieerd van vorm zijn. (Foto). Bovendien zijn ze allemaal gemaakt in het kader van de B.K.R.-regeling door Vlissingse kun stenaars! De kunstuitleen is iedere eerste èn derde dinsdag van de maand open. Deze maand is dat de 21ste, volgende week dus. Kunt u die dag niet, dan wellicht de volgen de maand, op 6 en 20 maart. De openingstijden zijn dat steeds: van 's middags twee tot vier uur en 's avonds van zeven tot negen uur. De door u uitverkoren kunst werken kunnen direct worden Het Leger des Heils heeft van burgemeester en wethouders toestemming om een huis aan huis-collecte te houden in de pe riode 20 februari tot en met 3 maart. Deze vergunning omvat bovendien twee straatcollectes op de zaterdag 25 februari en 3 maart. De collectanten moeten wel in het bezit zijn van een legitima tiebewijs. Daarop moeten staan: - de datum waarop of het tijdvak waarin de collecte wordt gehou den; - een politiestempel; - het adres waar de collectant(e) woont èn zijn of haar leeftijd (Minimaal 16 jaar). meegenomen. Wel moeten dan de verschuldigde bedragen voor abonnement en verzekering te gelijkertijd worden voldaan. En: ook als u elders op Walcheren woont bent u van harte welkom. Nog vragen? Bij de Culturele Raad zullen ze graag proberen die te beant woorden. Het telefoonnummer van deze organisatie is (01184)14928. Op 1 juli begint het nieuwe tijdvak voor de individuele huursubsidie, die doorloopt tot 1 juli volgend jaar. Bij de aanvraag voor dit nieuwe tijdvak moet u uiteraard een kopie van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting/ ver mogensbelasting of het T- biljet doen. Vergeet dus niet dat kopie te maken voordat u het belastingbiljet (mees Voorgaande jaren kon u - als u geen kopie achter gehou den had - daarom vragen bij de Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg. Met ingang van het komende huursubsidie-tijdvak kunt u echter alleen in uitzonde ringsgevallen nog een be roep op zijn medewerking doen! Voorkom daarom pro blemen. Lever bij de aan vraag om individuele huur subsidie een kopie van het aangiftebiljet inkomstenbe lasting/vermogensbelasting of T-biljet in. Heeft u over dit onderwerp nog vragen, dan kunt u contact opne men met de medewerker huursub sidie in het stadhuis. Hij is er te vinden achter een van de loketten in het kassierskantoor op de bega ne grond. Z'n telefoonnummer is 15100, toestel 323. Woensdag 22 februari a.s. verga dert om 14.00 uur de projectgroep Het Fort in het openbaar in het stadhuis. Het is de eerste keer dat deze door burgemeester en wet- In het kader van de jaarlijke 'Open Huis Aktiviteiten' zet de ge meentelijke scholengemeenschap voor beroepsonderwijs 'Swanen- burgh' deze week de deuren open voor belangstellenden. Zo zijn morgen, donderdag 16 februari, de ouders van de eigen leerlingen én andere belangstellenden welkom in het schoolgebouw aan de Zaai- hoekweg. Zij kunnen zich daar, 's middags van half vier tot vijf uur en 's avonds van half acht tot negen uur, op de hoogte stellen van de vele opleidingsmogelijkheden die de scholengemeenschap biedt. Daarbij kunnen zij onder meer leerlingen aan het werk zien. Als speciale attractie wordt er onder het motto 'Naar Haute Cuisine en Haute Couture' een show gehouden waarin de leer lingen zelfgemaakte werkstuk ken en produkten tonen. Deze culinaire- en modeshow staat dit jaar in het teken van de geome trie; allerlei meetkundige figu ren zijn als uitgangspunt gehan teerd. Verder brengen tot en met mor genochtend leerlingen uit de zes de klassen van de basisscholen een bezoek aan de verschillende afdelingen. Zij worden daarbij begeleid door een aantal leerlin gen uit de hoogste klassen. Ook wonen zij een mini-les bij; veel gekozen onderwerp voor deze Woensdag 22 februari a.s. wordt om 19.30 uur in de kantine van het stadhuis een inspraakavond gehou den over bouwplannen voor de volgende plaatsen: Branderijstraat 2-4, hoek Branderijstraat-Schuit- vlotstraat, Groenewoud 13 en 45, Dortmansstraat 8-10, en Nieuwstraat 31 en 41. Tot en met 22 februari kan ook schriftelijk op de plannen wor den gerageerd bij burgemeester en wethouders van Vlissingen. De plannen liggen hiervoor ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ordening in het stadhuis (le ver dieping). Alle plannen betreffen huurwoningen naar ontwerp van architect J. Fierloos uit Goes en het samenwerkingsverband van de Vlissingse architectenbu reaus Nijboer en Jobse BV in op dracht van het Sociaal Fonds Schildersbedrijf. INSPRAAK Voor de inspraakavond van vol gende week woensdag zijn alle buurtbewoners uitgenodigd. Het is een avond van de door burge meester en wethouders ingestel de projectgroep Beschermd Stadsgezicht. Tijdens de in spraakavond zal aan de inspre kers worden meegedeeld of hun eventuele reactie wel of niet in de plannen kan worden verwerkt en welke werkwijze zal worden gevolgd indien de reacties erg ingrijpend zouden zijn. PRESENTATIE Het is de bedoeling in maart of april a.s. de op deze wijze tot stand gebrachte definitieve plannen te presenteren. Hoe dat zal gebeuren kunt u tegen die tijd op deze pagina lezen. Overigens vindt tijdens dezelfde vergade ring de presentatie plaats van het "praatplan" voor de herinrich ting van het zuidelijk deel van het Bellamypark, de gehele Nieuwendijk en de Zeilmarkt (zie elders op deze pagina) houders ingestelde groep weer bijeenkomt om te komen tot een woningbouwplan voor de wijk na aanvankelijke moeilijkheden over inspraak bij de keuze van de architect. Afgesproken is dat de groep zich zal oriënteren op de keuze van de architect en dat binnen dat kader ook alternatie ve plannen bespreekbaar zullen zijn. Dat alles natuurlijk met maar één doel voor ogen: zo snel mogelijk nieuwe betaalbare huurwoningen op Het Fort bou wen. korte lessen zijn onder meer en gels, scheikunde, wiskunde, zorg voor de voeding en algemene technieken. De laatste weken hebben zich voor het Vlis singse onderwijs belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Bijvoorbeeld het feit dat hel mi nisterie van Onderwijs de gemeente heeft be richt dat begonnen kan worden met nieuw-en verbouw van het schoolgebouw Sloeweg 6, een investering van ongeveer drie miljoen. Nu nog zit daar de LH N O-afdeling van 'Swa- nenburgh'. In augustus echter moet er het eerste cursusjaar van de gemeentelijke scho lengemeenschap voor middelbaar dienstver- lenings- en gezondheidsonderwijs - hel MDGO - van start kunnen. En dan moet de verbouw geklaard zijn. Dat kan ook alleen maar als een ieder die er bij betrokken is zich naar volle vermogen inzet. Maar er kan in dat geval een hoogstandje worden geleverd zoals in Vlissingen nog nooit vertoond is! Gelukkig is de bouwcommissie al gevormd en de architect reeds ingeschakeld. Eind fe bruari komt naar verwachting het schetsont werp voor hel gebouw, dal circa vijftig pro cent groter wordt dan hel huidige, op tafel, 't Zal aanpakken worden, maar ik ben opti mistisch! LBO Tegelijk met deze toezegging kreeg de ge meente ook die voor de nieuwbouw voor het LBO, het lager beroepsonderwijs. Die nieuwbouw in Weijevliet omvat ook drie gymnastieklokalen. Deze bieden in principe de mogelijkheid er een multifunctionele ruimte van te. mak en, die aan heel wal meer leden van de Vlissingse gemeenschap dan scholieren alleen ten goede kan komen. Ik mag natuurlijk niet voorbijgaan aan de ont wikkelingen op dit 'terrein bij het basison derwijs. Zo heeft de raad vorige maand hel besluit genomen tot nieuwbouw var twee kleuterlokalen bij De Burcht'. Daarnaast staan op het programma de nieuwbouw aan de Roerstraat/Lingestraat en de nieuwbouw van de Pieler Louwerseschool.....Alles bij el kaar opgeteld komen we toch aan investe ringen ten behoeve van het onderwijs van zo'n veertig miljoen gulden! SCHOOLZWEMMEN Waar ik ook erg blij mee ben is dat na twee jaar discussiëren met vele, vele betrokkenen er eindelijk een oplossing is gevonden voor bezuiniging op het schoolzwemmen. Bij het zwembad is, door hel vertrek van een van de medewerkers, een vacature ontstaan. Door die niet op te vullen kan er zo'n f 25.000,- worden bespaard. Dal bedrag wordt nu aan gewend voor het busvervoer van kinderen van veraf gelegen scholen naar het zwembad. Op deze wijze hoeven de ouders van die kinderen daarvoor geen bijdrage te betalen, waar nogal wat tegenstand tegen was. Ik vind het echt een goed iets dat het schoolzw emmen gewoon door kan gaan. Daar staat tegenover dal ik er niet zo gelukkig mee ben dal het ten koste gaat van een arbeidsplaats bij het zwembad. Met een kleine bijdrage van de ouders had die immers behouden kunnen blijven. INSPRAAK Inspraak in het onderwijs. De medezeggen schap heeft ook zijn intrede gedaan op de openbare Vlissingse kleuter- en lagere scho len. Natuurlijk spraken ouders en personeel al langer mee in zaken die de school betreffen, maar de Wet medezeggenschap in het on derwijs schrijft voor dat die inbreng in een reglement moet zijn geregeld. Er staat onder meer in voor welke onderwerpen b. en w. in stemming van de medezeggenschapsraden moeten hebben, maar ook over welke zaken b. en w. eerst aan hen advies moeten vragen. We zijn nu zover dat voor het merendeel van de scholen -met instemming van de ingestelde voorlopige medezeggenschapsraden - dat reglement er is. Men kan dus nu op de scho len de medezeggenschapsraden gaan kiezen. En daarmee zal dan de inspraak in het on derwijs definitief geregeld zijn. VISMIJN Behalve onderwijs en financiën behoort on der meer de vismijn tol mijn portefeuille. Ook daar is er reden voor tevredenheid. In 1985 is er namelijk een omzet gehaald van, op veertig gulden na. f 40,5 miljoen: ruim het streefbe drag! Bovendien zijn we 1984 erg goed be gonnen met een omzet over de eerste vijf we ken van 5,5 miljoen gulden. Dan moet ik er wel eerlijk bijzeggen dat we dat natuurlijk goed kunnen gebruiken om de nieuwbouw van de vismijn - ftnanciëel gezien - goed aan te kunnen. De toekomst ziet er wal dal betreft echter gezond uit. Volgende week wordt de begroting 1984 be handeld. Er is en zat op vele fronten moeten worden bezuinigd om de begroting sluitend te krijgen. Dat heeft soms minder prettige ge volgen. Juist daarom vind ik hel plezierig aan de vooravond van de begrotingsbehandeling al deze overw egend positieve geluiden te mo gen laten horen!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5