Bxcmw de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD De Miro. I I PRO/IMDIE; ZEELAND ontwerp-besluiten total SGévier Hoorzitting museumnota DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 15 februari 1984 Historische geografie W.-Z-Vlaanderen ZEELAND IN DE PEN De Grontmij heeft gs het derde deel aangeboden van het on derzoeksrapport voor het beleidsplan recreatie en toerisme. Dit derde deel behandelt de toeristische organisatie en de promo tie. VVV's Provinciaal en plaatselijk Coördinatiepunt COMMISSI ES Kunstzinnige vorming en volwassenen educatie Gezondheidszorg Provinciaal Plan Informatieblad provinciale griffie Weg met die wanorde in de slaapkamer! DE "SNUFFELFOON" I I I I ABDIJ NIEUWS De afdamming van de Braakman in 1952 Eind januari werd in het gemeen tehuis van Oostburg de tweede druk van het standaardwerk van mevrouw dr. M.K.E. Gottschalk over de historische geografie van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gepresenteerd. Een belangrijk gebeuren, want het gaat om een werk dat belangrijk is voor de ge schiedenis van de streek. Boven dien is het nu, na lang uitverkocht te zijn geweest, weer voor velen bereikbaar het tweedelige werk te kopen. Het eerste deel verscheen als proefschrift in 1955 en bestrijkt de middeleeuwen tot de Sint Eli- sabethsvloed van 1404, terwijl het tweede deel loopt tot aan de inundaties tijdens de tachtigjarige oorlog (rond 1600). Het werk van Gottschalk steunt op authentiek bronnenmate riaal, hetgeen betekent dat be werking achterwege kon blijven en dat kon worden volstaan met een fotomechanische herdruk. Het werk doet recht aan de geografie van de streek, waarbij allerlei misvattingen uit het verleden recht worden gezet, tegelijkertijd krijgt de geschie denis het volle pond. Velen hebben hiermee hun voordeel gedaan. Toch kreeg de tweede druk een woord vooraf, want nieuwe in zichten en nieuwe onderzoekin gen hebben de studie van Gott schalk een extra dimensie gege ven. Zelf noemt zij de opgra- vingswerken in Aardenburg door de archeoloog Trimpe Burger, waardoor veel meer bekend is ge worden over de activiteiten van de Romeinen. Verder kunnen som mige transgressiefasen herleid worden tot een reeks van inci dentele stormvloeden. Ook over het beheer van dijken en andere waterstaatwerken ontwikkelden zich nieuwe inzichten. De grote scheiding in wat later westelijk en oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen werd, vormde de Braakman. Gott schalk heeft in haar dissertatie een eind gemaakt aan de onze kerheid over het tijdstip waarop de Braakman is ontstaan; een geweldige watervloed deed in de winter van 1375/76 het vernielende werk. In het voor woord bij de tweede druk wordt de datum van de vloed gegeven; 8 oktober 1375. De Sint Elisa- bethvloed van 1404 bracht een dieptepunt in de landvernieling. De Braakman werd een zee ge lijk. "Er was een eeuw voorbij gegaan, die van de eertijds zo bloeiende Vlaamse kuststreek niet meer dan een ruïne over liet..". Het is altijd moeilijk te meten welke invloed een boek heeft, wel kan worden gezegd, dat de "His torische geografie van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen" hoog op de lijst van uitleningen van bi bliotheken genoteerd staat, maar dat niet alleen. In jaarboeken van de heemkundige verenigingen in Zeeuwsch-Vlaanderen vindt men het werk onder heel wat artikelen in noten terug. Bij de presentatie van het werk noemde burgemeester Spijker boer het "droge" lectuur, al be doelde hij dat niet in ongunstige zin Ook sprak hij van een ency clopedisch werk. Men kan er in derdaad een hoop gegevens in vinden, maar in tegenstelling tot een encyclopedie worden in het boekwerk de historische ontwik kelingen, de verbanden en de ge nese van het gebied vastgelegd. Voor historici en historisch-geo- grafen geeft het een basis voor verdere studie. Nu alle reacties zijn ontvangen op de museumdiscussienota, die gs in november vorig jaar hebben gepubliceerd, wordt donderdag 23 februari een hoorzitting gehouden. Gs hebben in de discussienota gesteld dat zij voorstander zijn van een geïntegreerd Zeeuws museum met een cultuurhistorische en een na tuurhistorische afdeling. De huisvestiging van beide afdelingen zien gs het liefst in Middelburg, mogelijk in de Abdij. Het Zeeuws museum zit al in de Abdij en onderzocht moet worden of het natuurhistorisch museum (dat nu in de Oranjerie van kasteel Westhove in Domburg is ondergebracht) in het gebouw van de provinciale bibliotheek ruimte kan krijgen. (De bibliotheek verhuist naar een nieuw gebouw. Gs willen een museumconsulent aanstellen die de samenwerking tus sen de provincie en de gemeenten op museaal gebied moet bevorde ren; ook de contacten tussen de musea onderling moet de consulent zien uit te breiden en te verbeteren. Gs willen de functionaris organi satorisch onderbrengen bij de Zeeuwse museumstichting, maar uit reacties is gebleken dat niet iedereen het daarmee eens is. In de discussienota wordt groot gewicht toegekend aan de educatieve taak van musea. Er moet daarom een relatie worden gelegd naar het onderwijs, de kunsten, kunstzinnige vorming, volwasseneneducatie, natuurbescherming, milieu,archeologie enz. Aan de museumstichting wordt opgedragen jaarlijks een educatief plan te maken. Tijdens de hoorzitting kunnen de schriftelijke reacties op de dis cussienota nader worden toegelicht. De bijeenkomst is op donder dag 23 februari, 19.30 uur, in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg; iedereen is er van harte welkom. Recreatie en toerisme Iedere gemeente in Zeeland heeft een Vereniging voor vreemdelingenverkeer, wat neerkomt op 30 VVV's. Zeven streek-VVV's zijn er daarnaast, waarvan er drie eigenlijk als plaatselijke organisaties zijn te beschouwen en er is een pro vinciale VVV. De plaatselijke verenigingen leg gen zich vooral toe op het ver strekken van informatie en voor lichting; enkele VVV's doen ech ter ook aan logiesbemiddeling, terwijl andere weer promotie be drijven, o.a. door deelname aan beurzen. De streek-VVV's hebben een on dergeschikte functie, zeker als zij worden vergeleken met soortge lijke verenigingen elders in het land. Zij vormen een bestuurlijke schakel tussen de plaatselijke en de Provinciale VVV. De provinciale WV - gevestigd in Middelburg - verricht haar werk zaamheden op het terrein van de dienstverlening en de promotie. Bij de dienstverlening moet wor den gedacht aan bemiddeling via de VW-bemiddelingscentrale. het samenstellen van arrange menten en (groeps)dagtochten, de classificatie van logies enz. Promotionele activiteiten zijn o.a. verzorgen en verspreiden van al gemene informatie over Zeeland (in diverse talen), deelneming aan promotionele activiteiten van het Nationaal Bureau voor toerisme, bundeling van de promotie-activi teiten van de plaatselijke VVV's en het bedrijfsleven (zoals campings) en het onderhouden van voor lichtingsmateriaal. Volgens de Grontmij kan in Zee land worden volstaan met Vereni gingen voor vreemdelingenver keer op provinciaal en plaatselijk niveau. De taakverdeling kan ongeveer gelijk blijven aan de huidige praktijk zij het dat de provinciale VVV een duidelijker taak krijgt op het gebied van de marktverken ning, terwijl de plaatselijke vere nigingen een "receptiefunctie" krijgen: zij moeten doen aan ont vangst, informatieverschaffing, voorlichting en dienstverlening. In de dagelijkse gang van zaken zal het zo zijn, dat beide organisa ties elkaar aanvullen. In plaats van de regionale VVV's beveelt de Grontmij aan te werken met twee of drie regio-coördinatoren die in dienst zijn bij de provinciale WV. Op die manier ontstaat een direc ter contact en een betere afstem ming op elkaar van onderlinge activiteiten. Naast de VVV's zijn er veel over- heids- en particuliere instanties bezig met bevordering van re creatie en toerisme in Zeeland. Om hierin enige lijn te krijgen, suggereert de Grontmij een coör dinatiepunt in het leven te roe pen, waarin de provincie een be langrijk element vormt. Taak van het coördinatiepunt is de voorgestelde plannen, zoals die zijn neergelegd in de voorgaande rapporten van de Grontmij (damvak Geul enz.), te helpen verwezenlijken. Het coördinatiepunt kan mensen die onderdelen van die plannen willen uitvoeren terzijde staan. Het punt wordt daarmee de spil tussen de overheid (rijk, provin cie en gemeenten) en het be drijfsleven en eventueel ande- Het Zeeuws steunpunt voor kunstzinnige vorming en volwas- ren die bij het recreatieve ge beuren zijn betrokken. Er zou den vier mensen kunnen wer ken. Aan de hand van de fase-rap porten van de Grontmij gaan gedeputeerde staten een pro vinciaal plan voor recreatie en toerisme maken. Zij houden daarin rekening met de reacties die al op de twee eerste fasen zijn ingediend. Eind maart wil len gs het plan presenteren, waarna er inspraak mogelijk is. In het najaar wordt het plan dan met de inspraakresultaten aan geboden aan provinciale staten. Als provinciale staten het plan vaststellen, dient dit als basis voor het provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Bij het bureau voorlichting van de provincie is een samenvatting verkrijgbaar van het zojuist uitge komen fase-3-rapport. Daarin wordt bovendien aandacht be steed aan het fonds toeristische promotie en aan de reacties op de twee eerste fasen. Het informa tieblad is te bestellen op telefoon nummer 01180-31395: het is gratis verkrijgbaar. Het officiële fase-3-rapport is voor 5,— te koop bij het secretariaat van de stuurgroep beleidsplan recreatie en toerisme, tel. 01180-31493. Zowel het bureau voor lichting als het secretariaat van de stuurgroep zijn gevestigd aan de Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg. seneneducatie vergadert maan dag 20 februari, vier uur 's mid dags aan de Rouaansekaai 43, Middelburg De vergadering praat over de voordracht tot benoeming van een consulente ondersteuning educatieve centra, over een on derzoeksopzet statistiek volwas seneneducatie en over knelpun ten in de werkzaamheden vol wasseneneducatie. Verder wordt verslag gedaan van de podium kunsten en van de lopende werk zaamheden in de kunstzinnige vorming in het algemeen. Volgende week vergaderen twee commissies uit de provinciale raad voor de volksgezondheid. Woensdag 22 februari, 9.45 uur, vergadert de commissie geeste lijke gezondheidszorg en zwak zinnigenzorg in hotel-restaurant Terminus, Frans den Hollander laan 37, Goes. Besproken wordt het subsidieverzoek van de Fede ratie van ouderverenigingen van geestelijk en lichamelijk gehandi capte kinderen en een drietal no ta's over de geestelijke gezond heidszorg. Het gaat om de uit gangspunten voor een plan voor de geestelijke gehandicapten zorg, om een ministeriële nota over crisiscentra en om de vor ming van regionale instituten voor geestelijke gezondheidszorg (RIGG's). Donderdag 23 februari, 9.45 uur, vergadert in het provinciehuis (Sint Pieterstraat 42, Middelburg) de commissie verpleeghuiszorg en bejaardenzorg. De commissie praat over het be leidsplan sectie verpleeghuizen van de Nationale ziekenhuisraad en over de nadere uitwerking van de aanbevelingen in het Zeeuwse verpleeghuisplan. De vergaderingen beginnen met spreekrecht voor het publiek, waaruit al blijkt dat zij openbaar zijn. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie; bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Total Raffinaderij Nederland N V. te Vlissingen heeft bij hen op 2 september 1983 een aanvraag om vergunningen ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontrei niging en de Wet geluidhinder ingediend voor het uitbreiden en wijzigen van de in richting met een hydrocracker-project en de daarmee samenhangende noodzakelijke aanpassingen van de bestaande raffinaderij. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Luxemburgweg te Borsele, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, nos. 278, 313, 314, 326, 329, 332, 342, 347, 371, 374,377,382, 384/16, 384/26 en 386. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, het ontwerp-besluit (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, van luchtverontreiniging en van geluidhinder buiten de inrichting) en overige stukken lig gen voor een ieder ter inzage van 16 februari 1984 tot en met 29 februari 1984 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek, Stenge plein 1, Heinkenszand van 17-20 uur; bij Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Vrijlandstraat 33, Middelburg (kamer 262), op werkdagen van 9-12 en van 13-16 uur; op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42, Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 29 februari 1984, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de verleende vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovenge noemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen tot en met 29 februari 1984 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbren gen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden inge diend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tevens is op 2 september 1983 op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren vergunning gevraagd aan de Minister van Verkeer en Waterstaat voor het uitbrei den en wijzigen van de inrichting met een hydrocracker-project en de daarmee sa menhangende noodzakelijke aanpassingen van de bestaande raffinaderij. Voor deze aanvraag en dit ontwerp-besluit wordt dezelfde procedure als hierboven omschreven toegepast. Gemotiveerde bezwaarschriften tegen dit ontwerp-besluit kunnen van 16 februari 1984 tot en met 29 februari 1984 schriftelijk worden ingebracht. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Mid delburg. Middelburg, 15 februari 1984. sint pieterstraat 42, postbus 60014330 la middelburg, tel. 01180-31011 Nu is er een droom van een schuifdeur kastenwand, die wij tot op de millimeter nauwkeurig voor u vervaar digen. Meer bergruimte. Meer loopruimte. Grote keuze in afwer kingsmogelijkheden. En bovenal verrassend voordelig. Vraag onze uitvoerige doku- mentatie. Gratis maatnemen met vrij blijvende offerte. ij,', I, j de luxe schuifdeur kastenwand exclusief voor u op maal gemaakt 10 IM> 00 h«T lyltMm Uvvl Alleenvertegenwoordiging voor Z W Nederland Zuidvliatstraat 75. Goas Tal 01100-12420 Openingstijden toonzaal werkdagen 9 00 12 00 uur 13 00 17 00 uur donderdagavond 19 00 21 00 uur zaterdag 9 30 12 30 uur Bemiddelt de koop en verkoop van allerlei 2e hands goederen per tele foon in geheel Zeeland. Ook huisdieren. Wij be middelen 2 maanden lang voor slechts 12.50 per aanbieding. Bel daarom: 01134-1802 Vlot jasje met 2 grote borstzakken en drukknoopsluiting, jtq o.a. zwart, kaki en groen. 00,m Canvas pantalon met elastische taille en twee grote zakken, o.a. jrm zwart, kaki en groen. 03,m Blazer met modieuze shawlkraag en dubbele rij knopen, o.a. bruin kaki en zand. Bijpassende canvas bandplooi pantalon met insteek zakken, o.a. bruin, kaki en zand. M i V/. Pullover, modieus met diagonale aa strepen in ecru kleur kombinaties. Pantalon met netverwerking op irm zak en klepjes onder de band. MIIIRIOI Bij de Miro is de keuze reuze en goedkoop goedkoper. Mocht u echter binnen één maand na aankoop één van onze 25.000 artikelen ergens anders toch goedkoper kunnen kopen, dan betaalt de Miro u het prijsverschil kontant terug.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13