Informatie over vogelopvang moet verwarring ontrafelen VERSCHOORE Gekibbel in Middelburgse winkelstraat Wie is de oudste juwelier van de stad HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN DEtyLlSSINGER DE ZANDKORRELS SPELEN GEZELLIG BLIJSPEL IN SCHOUWBURG MIDDELBURG OVERZICHTSTENTOONSTELLING VAN FOTOGRAFIE IN ZEEUWS MUSEUM WILKENS De plaats CASSETTES STERK IN PRIJS VERLAAGD Onder één hoedje... Provincie 'mild' BRILLEN KONTAKTLENZEN O^qSl Woensdag 15 februari 1984 oplage üü./uu wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44 400 uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktle: ad hanneman, 01180-27651toestel 54 Wie belangstelling heeft voor het werk van de Stichting Vogelop vang Walcheren kan op dinsdag 21 februari terecht in het buurthuis De Zwaan aan de Kromwegesingel in Oost-Souburg. Dan houdt de stichting een bijeenkomst waar behalve de donateurs ook iedereen die belangstelling heeft welkom is. De bijeenkomst begint om half acht dinsdagavond. Tijdens deze informatieve bijeen komst wordt een film getoond over het natuurgebied Saeftinge. Ook geven vrijwilligers van de stichting informatie over hun werk: bijvoorbeeld over het voge- lasyl en de strandtellingen. De informatiebijeenkomst wordt onder meer gehouden omdat de afgelopen maanden weliswaar veel mensen de weg naar de vo gelopvang vonden, maar er blijk baar veel verwarring bestond over hoe te handelen en met wie con tact opgenomen moest worden. Ook de wijze van vervoer van een getroffen vogel bleek niet altijd even gelukkig gekozen te zijn. "In de meeste gevallen kan de veld- brigade van de rijkspolitie infor matie geven", meldt de vogel wacht. "Maar zowel in Domburg, Middelburg als Oost-Souburg zijn contactadressen". Voor inlichtin gen: 01184-70873 (Vlissingen en Souburg). 01180-16732 (Middel burg) en 01188-2748 (Domburg). DEZE WEEK IN 0 Filmhuis Middelburg ex perimenteerde succesvol: één week lang (en nog lan ger) volle zalen. Op onze binnenpagina. 0 100.000 kilometer rijden in een half jaar met een drie-cilinder diesel. De es tafette van de Daihatsu (nu ook in Zeeland) op onze autopagina in de rubriek van Bougie tot Bumper. Veel nuttig informatie geven gemeente en provin cie in hun rubrieken. OMROEP ZEELAND IN ZICHT De toneelclub De Zandkorrels van de wijkvereniging 't Zand in Mid delburg repeteert momenteel druk aan het blijspel Tropenkolder van M. van Oss-Loeffen. Het stuk wordt voor het eerst uitgevoerd op zaterdag 10 maart tijdens de jaar lijkse feestavond van de wijkvere niging in De Schouwburg te Mid delburg. Het blijspel handelt over twee vrouwen (moeder en dochter), die van huis weglopen en terecht ko men in een hotel als serveerster. Daar komen ze in contact met twee obers. Op een avond wordt een geheimzinnig individu waar genomen in de bosjes rond het ho tel. De man wordt opgespoord en krijgt een plaatsje om te slapen. Tot haar grote schrik ontdekt de weggelopen moeder dat dit ge heimzinnig personage haar man is. Behalve in De Schouwburg brengt de toneelvereniging dit stuk ook nog een groot aantal keren in be jaardentehuizen. Zeven dames en heren van De Zandkorrels spelen dit stuk onder de regie van Frans Meyer, die ook voor het decor zorgde. Op de foto van links naar rechts: Kees Bayens, Finie Groe- newoud. Jan Groenewoud en Hanna Sarink. In het Zeeuws Museum is tot en met 3 maart een overzichtsten toonstelling van de fotografie in Nederland tussen 1920 en 1940. Deze expositie is een vervolg op de reizende tentoonstelling 'belicht verleden', die de vroegste geschie denis van de Nederlandse fotogra fie in kaart bracht. Het nu ge toonde camerawerk uit de jaren 1920-1940 is samengebracht door de Dienst Verspreide Rijkscollec ties in samenwerking het Haags Museum. Voor de ontwikkeling van de fo tografie in Nederland zijn die ja ren van doorslaggevende beteke nis geweest. De camera werd een massaproduct en de ongekunselde familiekerk familiekiek deed zijn intrede naast de studioportretten, artistieke landschappen en repor tages van de beroepsfotograaf. De ruime mogelijkheden van de fo tografie werden zodoende ge meengoed. Dit bracht echter ook een ontwikkeling van de eigen stijl bij de beroepsmensen, teweeg, die niet langer meer een imitatie schilderij wilden maken. Een ge heel eigen fotografische taal werd onder andere in die tijd ontwik keld door Paul Schuitema. Piet Zwart en Gerrit Kiljan. Zij pasten hun foto's vooral toe in de reclame en ijverden voor een gedegen fo to-opleiding in Nederland. Ook de sociale fotografie deed in die jaren van enorme crisis zijn intrede. Bekende namen uit die tijd zijn Eva Besnyö, Carel Blazer, John Fernhout en Cas Oorthuys. Reportages uit de Spaanse burge roorlog en het vooroorlogse Zui- dafrika getuigen yan hun bewo genheid met bedreigde groepen mensen. Verder werden in die periode fo toboeken uitgegeven, die de schoonheid van het land bezon gen. Ook in de wetenschap werd het fototoestel als een onontbeer lijk instrument ontdekt. Kortom: de Nederlandse fotografie werd volwassen. Wie zich een overzicht wil ver schaffen van de ontwikkeling van de fotografie in die jaren kan in het Zeeuws Museum terecht op werk- dagen van 10 tot 17 uur. Zeeland kan juichen - althans dat deel van de bevolking met een diep verlangen naar een regionale omroep voor de provincie. Naar Henk Koch van de initiatiefgroep Omroep Zeeland inschat, is de eigen omroep nog hooguit twee jaar van ons verwijderd. Binnenkort - zo verwacht Koch - na het debat in de Tweede Kamer over de Medianota, staat minister Brinkman (WVC) niets meer in de weg om het jawoord te geven. Het advies van de Omroepraad lijkt na dat ja van de minister slechts een formaliteit. En van de zijde van provinciale staten wordt ook niet verwacht dat er extra moeilijk wordt gedaan. Waar echter wel nog een kleine winkelhaak in hel rokkostuum van de leden van de Zeeuwse in- tiatiefraad kan worden opgelopen is het punt van de financiering. Wie het dagelijkse nieuws heeft gevolgd rond de nog geen twintig pagina's tellende Medianota, weet dat de grote partijen (VVD. CDA en PvdA) de kosten van de regio nale omroep ieder op een andere wijze willen bestrijden. Zo wil het CDA de radio in de regio deels bekostigen uit rijksmiddelen en het overige via de provincie te heffen opcenten op de omroep bijdrage. De VVD pleit voor re clame op de regionale omroep en de PvdA is voorstander van een centrale financiering door verho ging van de omroepbijdrage. Op vallend is dat geen enkele partij wil toegeven aan de ander, waar door het voorstel in de Medianota - de bewoners in de provincie be talen zelf - zonder slag of stoot zal worden aangenomen. De initia- liefraad beweert dat dit dan na delig voor Zeeland (geraamd be-, drag drie miljoen) zal uitwerken: een dunbevolkt gebied als deze provincie moet een hoger offer brengen (ongeveer tien gulden) dan bijvoorbeeld de randstad, waar meer mensen per vierkante kilometer wonen. Om deze hindernis nu zonder kleerscheuren te kunnen nemen, heeft de initiatiefgroep Omroep Zeeland gepleit voor centrale fi nanciering. Mocht deze centrale financiering echter niet haalbaar zijn. dan zou de minister - aldus de Zeeuwen - per regionale om roep een gelijk basisbedrag per jaar beschikbaar moeten stellen. De overige kostert kunnen dan volgens het Zeeuwse voorstel, bestreden worden uit een lande lijk uniform bedrag aan opcenten op de omroepbijdrage, dat uit sluitend geheven wordt in provin cies met een regionale omroep. Dit overigens "in tegenstelling tot de huidige situatie, zo betoogt Koch. waarbij de Zeeuwen mee betalen aan de regionale omroep in bijvoorbeeld Groningen. Fries land en Limburg. De Zeeuwse tweede kamerleden alsook de mediaspecialisten in de diverse politieke partijen zijn op de hoogte gebracht van dit Zeeuwse voorstel. "En", zo meent Koch te kunnen aannemen, "men was er niet ongevoelig voor". Uiteraard heeft de initiatiefgroep zich al breeduit laten informeren wen per jaar tussen de drie en vier gulden minder gaat kosten dan de manier die Brinkman voorstaat. "Mijn visie is dat het beleid van de minister moet zijn om een zo ve rantwoord en eerlijk mogelijk offer te vragen van de Zeeuwse bevolking". Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. "Topk waliteit Vraag ons vrijblijvend om nadere inlichtingen "De cassette-specialist" IIenk Koch van de Initiatiefgroep Omroep Zeeland (Foto Ruben Oreel). over de plaats waar eventueel Omroep Zeeland gevestigd zou kunnen worden. Vlissingen en Middelburg hebben aan de ini tiatiefnemers trouwens al concrete voorstellen gedaan. Vlissingen zag in het Arsenaal een uitgekiende lokker voor de s'tudio's en Mid delburg meende dat het gebouw De Kloveniersdoelen uiterst ge schikt was om radio-uitzendingen de ether in te sturen. Goes heeft nog geen concreet voorstel ge daan. maar heeft wel te kennen gegeven 'in' te zijn als plaats waar met de dames en heren van Om roep Zeeland vruchtbaar samen gewerkt kan worden. Verder zijn er nog twee alternatie ven. De journalist Kees Slager - zoals gefluisterd wordt de toe komstige hoofdredacteur - meent dat een regionale omroep zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht moet worden. Hij stelde voor om een boot om te bouwen tot studio, zodat de ene keer op de Ooster- schelde en de andere keer bijvoor beeld op de Westersehelde uitge zonden kan worden. Het tweede alternatief is dat van de PZC-di- rectie. Tijdens de ingebruikname van de nieuwe rotatiepers in Vlis singen, waar WVC-minister Brinkman aanwezig was, onthulde directeur Frans van de Velde dat de kornet van regionale omroep wellicht bespoedigd zou kunnen worden, als de PZC zou meehelpen en faciliteiten verleende. Koch wijst beide voorstellen af. maar beoordeelt dit 'constructieve meedenken' positief. De varende studio van Slager is volgens hem veel te duur en gebruik maken van PZC-faci li teilen ziet hij ener zijds principieel niet zitten en an derzijds verwacht hij ook niet dat het zo enorm kosten verlagend zal werken. "Ik ben van mening dat de redactie van Omroep Zeeland volkomen onafhankelijk moet zijn. En gebruik maken van de PZC-gebouwen levert nauwelijks iets op. Het meeste geld gaat zitten in de personeelskosten. De ge bouwen en de apparatuur kosten in verhouding slechts enkele pro centen". Hij denkt dat een aan eenschakeling met de PZC moge lijkerwijs ook de indruk zal vesti gen dat de redacties van de krant en de radio onder één hoedje spe len. De aandacht die de parlementta- riërs toonden voor regionale om roep tijdens het (commissie)debat over de Medianota was groot. "Dit in tegenstelling tot wat we vreesden", glundert Koch. "We dachten dat de regionale omroep ondergesneeuwd zou worden door onderwerpen als abonnee-tv en de satellieten. Mede daarom verwacht ik dat de minister zeer snel zijn jawoord zal geven na de behandeling van de nota in de kamer. Ik denk dat dan het gehele proces nog zo'n anderhalfjaar zal duren. Ik hoop echter dat het fi nancieringsmodel van Brinkman wordt bijgeschaafd in het voor deel van de mensen die het moe ten betalen. Niettemin moet ik te gelijkertijd constateren dat we in Nederland niet zo gek veel beta len voor radio en tv als in de ons omringende landen. Na Italië is Nederland het goedkoopste land. We betalen 144,— per jaar. In Zwitserland betalen de mensen bijna 350 gulden en in Zweden 250 gulden om maar eens een paar voorbeelden te noemen". Als de Medianota ongeschonden door de Tweede Kamer komt, moet de provincie opcenten gaan heffen. Hoewel niet iedereen daar even gelukkig mee is, zal er toch een standpunt moeten worden in genomen. In het beleidspunten programma van de provincie wordt ile komst van een regionale om roep voor Zeeland positief beoor deeld. Gedeputeerde Paul Boer- sma verwacht dan ook dat de sta tenvergadering een mild standpunt zal innemen en niet zal weigeren dit offer van de Zeeuwse bevolking te vragen. Hij voegt er echter aan toe dat hij hier een persoonlijke mening ventileert, omdat het col lege nog geen standpunt omtrent deze zaak heeft bepaald. De toekomst voor de regionale omroepen ziet er dus zeer fiorisant uit. Naar verwacht wordt komt er een speciaal net voor deze om roepen. waar zowel regionaal als landelijk op wordt uitgezonden. Tot op heden wordt in de regio's waar regionale omroepen func tioneren. Hilversum 111 driemaal daags onderbroken voor de pro gramma's uit eigen streek. Koch weet dat op die nieuwe zender de landelijke programma's kunnen worden onderbroken als er be langrijk nieuws uit de regio is, bijvoorbeeld files of als er in Zee land een veerboot over de Wes tersehelde niet vaart. Tot slot wil Koch toch nog bena drukken dat de wijze van finan ciering zoals hij die samen met de intiatiefgroep voorstaat, de Zeeu- SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG y v°°rnAe b,'il op tjeits FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. 60 4388 BP oost-souburg Alle hetende mertei nimli| Gscdc temt Ion eigen technische dient faj|i«8Wci»le»rijito De beide juweliers Hackenberg aan de Burgpromenade in Middel burg zijn hel volstrekt oneens met elkaar over de vraag hoe lang het is geleden dat de eerste Hackenberg in Middelburg tot het gilde van goud- en zilversmeden toetrad. Volgens de firmanten op nummer 'zes' is het dit jaar precies twee honderd jaar geleden dat ene Aar- nout Hackenberg de eerste juwe- liersw inkel stichtte. De juwelier op nummer 'vier' bestrijdt dat en zegt er van overtuigd te zijn, dat de eerste winkel van Hackenberg in 1740 werd geopend. "In 1980 zou den we een groots feest hebben gehad als mijn man niet was over leden", bewijst de 82-jarige me vrouw C.M.J. Hackenberg-Roh- weder van nummer 'vier'. "Mijn man overleed in 1979. Daarom ging het feest niet door". De bejaarde juwelierster, die nog Mevrouw Hackenberg sr en haar dochter Jopie en schoondochter Willy van nummer 'zes' (foto John Siwabessy). Mevrouw Hackenberg sr met haar dochter en schoonzoon, het echtpaar Klop rogge, allen van nummer 'vier' (foto John Siwabessy steeds actief is in dc zaak en in springt als het nodig is, wijst op een bordje waarop de jaartallen 1740-1980 prijken. Het bewijs van echtheid - zo meent haar schoon zoon J..I. Kloprogge - wordt gele verd door de houtwurm die er in zit. De ruzie tussen beide buren in Middelburgse winkelstraat be reikte een hoogtepunt toen in deze krant gewag werd gemaakt van het tweehonderdjarige jubileum van de firma Hackenberg op nummer 'zes'. "Ik heb gewoon zitten huilen om zoveel onfat soen", zegt de krasse mevrouw Hackenberg, die samen met haar dochter uit het eerste huwelijk, mevrouw J.C. Kloprogge-van der Hil, de zaak leidt. "Ik ben dan weliswaar niet meer elke dag in de zaak. maar als het nodig is spring ik bij. In de hoek van de winkel staat een krukje waarop ik ga zit ten als de klanten wat moeten uitzoeken. Ik voel me dus nog he lemaal betrokken bij het gebeuren hier". En daarom kwam de klap ook zo hard aan. Het was ook niet eerlijk tegenover haar in 1979 overleden echtgenoot, zo treurt ze. Haar dochter, mevrouw Kloprogge, heeft inmiddels een zegelring te voorschijn gehaald. "Die is al heel oud en ging van vader op zoon. Onder meer daarmee kunnen we bewijzen de naam Hackenberg terecht te voeren". Ook een kopie van een familiewapen wordt ge toond. Het vermeldt het heuglijke feit dat Hendrik Hackenberg in 1786 deken werd van het gilde van goud- en zilversmeden. De Hackenbergs op nummer 'zes' zijn helemaal niet blij met deze ontwikkeling rond het twee eeu- wenfeest. Volgens Cas Hacken berg bestaat zijn zaak wel degelijk tweehonderd jaar. Hij is er bovendien trots op dat hij gezien kan worden als de zoveelste gene ratie met de naam Hackenberg die de zaak leidt. Zijn zus Jopie Oele-Hackenberg heeft alles pre cies uitgezocht en het is niet uit gesloten dat hij de nazaat is van een Hackenberg die tweehonderd jaar geleden zelfstandig begon, terwijl misschien een broer de (oudere) zaak van zijn vader heeft overgenomen. De vraag 'wie is de echte Hackenberg' is volgens Cas niet aan de orde. "Onze zaak bes taat 200 jaar punt uit. En hoe oud de zaak van mijn buurman is. weet ik niet". De Middelburgse gemeente-ar chivaris Johan Sijnke ontdekte dat de oudste Hackenberg ene Hendrik is. die in 1744 lid werd van het goud- en zilversmeden gilde. Hendriks zoon Aarnout trad in 1778 toe tot dat gilde en woon de lange tijd aan de Langeburg' de tegenwoordige Burgpromenade. De oudste Hackenberg (Hendrik) kwam uit Zwitserland. Wat in elk geval wel vaststaat is. dat - welke zaak dan ook - 'Hac kenberg' van de bestaande juwe liers in Middelburg de oudste is. panden aan de Burgpromenade (foto Oreel

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1