uit Q? iet lakeniart Bakkerij Van Strien opende bakkerij in supermarkt Keite Schoolfoto uit de oude doos TORRO BAKT BROODJES VERS Geen uitverkoop toch f 25.- korting bij Groeneveld! Oud-Middelburgse drukkerij viert 200-jarig jubileum Gouaches en textiel in ZKC Woensdag 8 februari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Speciaalzaak voor miniatuur auto's Tot en met 29 februari a.s.-krijgt u 25,- korting op een montuur. Onze collectie is altijd up-to-date, daarom kunnen wij geen uitverkoop houden! Toch 'n voor deel... Voor 't eind van februari uw montuur gekocht, later (evt. na een bezoek aan de oogarts) uw glazen er bij uit gezocht. Groeneveld-opticiens 'WEG OM ONGUNSTIGE VESTIGINGSVOORWAARDEN' Kwijtschelding Monumentenwacht groeit Keerboeienrace Kindercentra Balkanavond Vido-groep Veronica V olwasseneneducatie Aanstaande ouders D'66 Zeeland Proza/Poëzie Tafel van één(heid) Corsica in 1983 Van Dishoeckhuis Projectmaand H omo-kon tactgroep Galgecross Kantklossen Culturele raad Amateurs Lezing Bingo-avond Vegetarisch eten Solistenconcours Ouderen Hout- en bouwbond Verkeer Mini-disco Disco Kerkdienst gehandicapten Inspraak Raad Domburg Sociale zaken Preventie Woonruimte Experimentele dienst INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT De heer W.F. den Hollander uit Middelburg heeft de hoofdprijs (een Cosina kompaktcamera) ge wonnen bij Foto Dert in Vlissin- gen. In de speciaalzaak voor foto, film, video en hifi van Firma Dert aan de Nieuwendijk kreeg de wi- naar zijn prijs uitgereikt door Tina Schot, verkoopster bij de fotohan- del (zie foto). Zij beoordeelde samen niet recla meadviseur Herman Schrama (De Faam-De Vlissinger) de ingezon den wedstrijdformulieren. Er moest een slagzin worden ge maakt met daarnaast het juist aantal (25) merkjes van de Eu ropafoto-organisatie, die de wed strijd uitschreef. Vleeshouwerij A. Sturm aan de Veerseweg in Middelburg bestond 1 februari precies 14 jaar. Van een klein ambachtelijk bedrijfje is deze slagerij inmiddels uitgegroeid tot een moderne zaak, waar al het vlees dat binnenkomt ter plekke wordt bewerkt. Sturm gebruikt daarbij machines, maar veel van de werkzaamheden worden door de zes medewerkers met de hand gedaan. Sinds vorig jaar is de vleeshouwerij ook weer begonnen met een bezorgdienst voor mensen buiten de stad; in Nieuw- en St. Joosland, Gapinge en St. Laurens. Ook bejaarden kunnen van die bezorgdienst ge bruik maken. In Vlissingen is een winkel geo pend die is gespecialiseerd in mi niatuur auto's en bouwdozen voor dergelijke automobielen. Eigenaar van de winkel in de Vrouwestraat 35 is Harry Lam- mers, eerst bekend van 'Harry's koopjeshal' die nu is omgedoopt tot 't Automobieltje. In deze nieuwe speciaalzaak wor den niet alleen alle merken au tootjes verkocht, maar kunnen de echte hobyyïsten ook miniaturen ruilen. Vanaf 1 maart is 't Automobieltje geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 18 uur, op vrijdag van 11 tot 21 uur en zater dags van 11 tot 18 uur. -v Van 11 februari tot en met 9 maart exposeren Anneke van Dijk-van de Peijl en Died van de Peijl in het Zeeuws Kun stenaarscentrum (ZKC) aan de Molstraat (ingang Spui straat) in Middelburg. Died van de Peijl toont gouaches en Anneke van Dijk textielobjec- ten. De openingstijden zijn dinsdag en donderdag 10 tot 1730 uur, woensdag en vrijdag 1330 tot 1730 en 19 tot 21 uur en za terdag 10 tot 16 uur. (door Hans Holle stelle) Een groot aantal Middelburgers herinnert zich ongetwijfeld Druk kerij Altorffer. Tot 1969 maakte deze bekende drukkerij deel uit van het Middelburgse stadsbeeld. Velen passeerden dagelijks het pand aan de Korte Delft waar kantoor en drukkerij waren geves tigd. Drukkerij Altorffer moest even wel uit de Middelburgse binnen stad verdwijnen. Omdat het be drijf veel relaties had in Brabant en mede door het feit dat de ves tigingsvoorwaarden in Brabant veel gunstiger waren dan die in de Zeeuwse hoofdstad, werd beslo ten om Middelburg te verlaten, na 185 werkzame jaren. Inmiddels bestaat drukkerij Altorffer 200 jaar. En dit jublieum wordt fees telijk gevierd, meteen receptie en een feestavond voor vrienden en relaties, ook uit de Zeeuwse hoofdstad. Drukkerij Altorffer werd in fe bruari 1784 opgericht door de uit Zwitserland afkomstige Johan Coenraad Altorffer. Deze drukker vestigde zich aan de Lange Gist- straat. Enkele jaren nadien nam hij de zaak over van Hermanus Snel aan de Lange Giststraat. Al snel wist de drukker-zakenman zich een plaats in de Middelburg se samenleving te verwerven en 'Want de service is daar altijd raak' werd de winnende slagzin. Er zijn nog drie prijswinnaars in de Vlissingse fotozaak, die hun prijs thuisgestuurd krijgen. Het tellen van de merkjes bleek erg moeilijk. Slechts enkelen had den het juiste aantal gevonden. Winnaar Den Hollander, al vanaf 1951 contacten via zijn werkkring (PZEM) met de Vlissingse foto- handel, was met een smoesje voor de prijsuitreiking naar de zaak gehaald. De winnaar, die inmid dels gepensioneerd is, was volko men verrast met zijn prijs. "Ik wist eigenlijk niet eens meer, dat ik een wedstrijdformulier had ingestuurd". Bakkerij van Strien uit Temeuzen heeft in supermarkt Torro in Vlis singen een soort versbakkerij voor kleinbrood geopend. Allerlei soor ten broodjes (maanzaad, puntjes, stokbrood, appelflappen, crois sants, worstebroodjes enz.) wor den ter plaatse door bakker Piet de Roo uit Temeuzen in een oven gebakken en verkocht. "Dus echt vers", vezkert eigenaar Jan van Strien. Hij vervolgt: "Wanneer je Torro binnenkomt ruik je al van een afstand het vers gebakken brood. Dat ruikt heer lijk. Wat uit Temeuzen komt is diepgevroren deegwaar. In een automatische rijsmachine wordt het deeg bevochtigd, ontdooid, verwarmd en gerezen. Daarna kunnen de broodjes de oven in". Om de paar uur heeft bakker De Roo van Torro een partij warme broodjes op de toonbank liggen. Maar niet alleen klein brood van Van Strien is in Torro te koop ook gewoon brood en gebak komt iedere morgen gebakken en wel uit Zeeuws-Vlaanderen naar de Scheldestad. Of Van Strien deze warme broodjes ook elders gaat introdu ceren hangt af van de resultaten en reacties bij de Vlissingse Tor- ro-vestiging. Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24 Vlissingen, St. Jacobstraat 14 ()i,k dopend ging hij een functie in het druk- kersgilde vervullen. In 1801 werd hij zelfs stadsdrukker en uitgever van de jaarlijks verschijnende "Middelburgsche Naamwijzer". Na 1838 bestond het bedrijf uit een drukkerij/uitgeverij, een bi bliotheek en een kantoorboek handel. Een kleinzoon van de op richter, weer een Johan Coenraad, speelde een belangrijke rol in de Middelburgse samenleving en dat leverde hem in 1871 het lidmaat schap op van het Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen. Tot in de jaren '70 van deze eeuw bleef drukkerij Altorffer de Ver handelingen van dit genootschap drukken] Tijdens de eerste wereldoorlog werd drukkerij Altorffer een nv. Boekdrukker Johan Pieter van Rigteren werd directeur, later bij gestaan door Cornelis de Jong, een boekhandelaar uit Middel burg. Na de tweede wereldoorlog was er in de Middelburgse binnenstad geen plaats meer voor een gepo- derniseerde Drukkerij Altorffer. Het bedrijf vertrok naar Roosen daal. Aan de Kooldreef in die ge meente staat nu al weer vijftien jaar een modern geoutilleerd be drijf, gespecialiseerd in eigentijds reclame- en handelsdrukwerk. Met het bedrijf verhuisden ook een groot aantal personeelsleden mee naar Roosendaal, van wie er na vijftien jaar nog enkelen hun dagelijks brood in de drukkerij verdienen. Onder hen is de in de handbalwereld nog wel bekende Ad Wisse en Eric Bouwens, bij de verhuizing, als kantoorbediende werkzaam en nu opgeklommen tot adjuncti-directeur is ook een geboren Middelburger die het in het Roosendaalse goed heeft ge schoten. Jubileumgeschenken worden door het bedrijf afgewezen. Wel heeft drukkerij Altorffer een ban krekening gopend waarop jubi leumgiften gestort kunnen wor den. Het geld is bestemd voor het Centrum van Ontwikkelingswer kers in Oud-Gastel, een centrum waar werkloze Nederlanders tot vaklieden worden opgeleid. Het jubileum wordt vrijdag 10 fe bruari gevierd in restaurant 'Catszand' in Roosendaal. De re ceptie begint om vier uur 's mid dags. U—r - rJ >.7f De vroegere drukkerij aan het Damplein Korte Delft) waar nu een disco is gevestigd. Het Woonlastenkomitee Vlissin gen onderzoekt momenteel of de mensen die reageerden bij de be lasting (naar aanleiding van hun oproep) om kwijtschelding van de onroerendgoedbelasting inder daad aan hun trekken zijn geko men. Er zijn verzoekers - aldus het Vlissingse comitee - die gedeelte lijk of zelfs gehele kwijtschelding kregen omdat hun netto besteed bare inkomen onder een mini mumgrens was. Wie het Woon lastenkomitee op de hoogte wil houden, kan onder meer bellen nummer 01184-70469. Het aantal abonnementen bij de Stichting Monumentenwacht is in 1983 gestegen met 380 procent. Daarmee heeft deze stichting nu in totaal 380 monumentale objec ten onder toezicht. Onder deze gebouwen bevinden zich 119 kerkgebouwen, 42 torens, vijf kastelen, zeventien molens en de overige zijn voornamelijk woon huizen. winkels en kantoorpan den. Dit staat te lezen in het jaar verslag van de Monumenten wacht, dat eind vorige week werd gepresenteerd. Om de openings van het nieuwe roeiseizoen luister bij te zetten houdt Roeivereniging 'Honte' in Middelburg zaterdag 11 februari een keerboeienrace. Om 14 uur wordt het startsein gegeven voor het botenhuis aan de Havendijk. De senioren roeien vervolgens naar het begin van het Arneka- naal en de junioren naar de Sta- tionsbrug en terug. De Stichting Overleg Kindercen tra Zeeland houdt woensdag 15 februari om 19 uur een filmavond. De avond is speciaal bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij het werk in peuterspeelzalen en kin derdagverblijven maar ook voor andere belangstellenden. De filmavond wordt gehouden in Ons Dorpshuis in Kruiningen. Buurthuis De Paraplu houdt vrij dag 10 februari een Balkanavond in de bovenzaal van Open Hof in Vlissingen. De muziekgroep Let- nica treedt op met muziek uit de Balkarilanden. Ook wordt er een dia-serie vertoond en volksdansen uitgevoerd. De aanvang is 19.30 uur. Maandag 13 februari spreekt me vrouw Dr. Alexa de Rijke op uit nodiging van Vido Goes, Middel burg en Vlissingen over de hor monale verandering bij vrouwen in de overgangsjaren. De infor matie-middag begint om 14 uur in 't Pand, Kerksteeg 5 in Middel burg. De Veronica Omroep Organisatie houdt woensdag 8 februari een informatie-avond voor Zuid-West Nederland in de benedenfoyer van de Schouwburg in Middel burg. De bijeenkomst begint om 20 uur en is toegankelijk voor le den. B en w van Vlissingen zijn van mening dat de vorming van een regionaal educatief centrum of een vorm van beraad tussen ge meente en provincie voor een kleinschalig gebied als Zeeland een overbodig lichaam is dat slecht belemmerend werkt. Het college heeft die opvatting ken baar gemaakt aan de vaste ka mercommissie voor onderwijs en de tweede kamerfracties van CDA, PvdA, en VVD, de Zeeuwse tweede kamerleden en de ge meente Middelburg. De Kruisvereniging Walcheren- Oost Middelburg houdt vanaf donderdag 1 maart en de daarop vijf volgende dagen gespreksa- vonden voor aanstaande ouders. De avonden beginnen om 19.30 uur in het Wijkgezondheidscen trum aan de Roozenburglaan 18. Opgave en inlichtingen voor 15 februari bij 01180-14366 tussen 9 en 10 uur. Democraten '66 Zeeland houdt vrijdag 17 februari een Algemene Regio Vergadering in het Vereni gingsgebouw Zandput 5 in Se- rooskerke. Tijdens de vergadering houdt Maarten Engwirda een toespraak met daarna een discus sie. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Liefhebbers van het zelf schrijven van Proza en of Poëzie kunnen zich aanmelden bij de vereniging van amateurschrijvers 'Penne- vreugd' in Middelburg. In een ei gen clubblad wordt het werk bes proken. Inlichtingen: 01180-14274. Onder het thema 'tafel van één(heid)' wordt er zondag 12 fe bruari om 19 uur een oecumeni sche dienst gehouden in de Ka naalstraat Kerk in Oost-Souburg. Aan deze dienst werken mee ds. R.E.R. van Buiren uit Oost-Sou burg, het Hervormd kerkkoor uit Middelburg en de organist C. Lievense. Het comité Walcheren van de Al liance Fran<;aise houdt maandag 13 februari om 20.30 uur een bij eenkomst over Corsica in 1983. Spreker is de fransman Jacques Vecker. De bijeenkomst wordt gehouden in het Zeeuws Museum op het Middelburgse Abdijplein. B en w van Vlissingen nemen geen nieuwe initiatieven tot behoud van het Van Dishoeckhuis zolang de Kroon geen uitspraak heeft gedaan op de ingediende be roepsschriften tegen de sloop van het Vlissingse monument. Dit heeft b en w per brief laten weten aan de tweede kamerleden die in december actie ondernamen om de dreigende sloop te voorkomen. Volgens b en w heeft de Konink lijke Maatschappij de Schelde haar standpunt bevestigd dat de terreinen aan de Houtkade on misbaar zijn en het monumentale pand daarin een obstakel vormt. De vrouwenbond FNV, afdeling Oost-Souburg, heeft februari uit geroepen tot projectmaand. Dins dag 14 februari wordt er een bij eenkomst gehouden in de open bare lagere school, De Grote Belt in Oost-Souburg waarbij de on derwerpen 'basisinkomen' en 'economische zelfstandigheid' centraal staan. Een tweede punt dat aan de orde komt is de open baarheid van dossiers van onder meer de Gemeentelijke Sociale Dienst, het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en de Ge westelijke Arbeidsbureau's. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. De COC-Homo Kontaktgroep Walcheren houdt woensdag 15 februari om 20 uur een thema avond met als onderwerp '1984, internationaal homo- en lesbisch actiejaar" ook op Walcheren? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 01184-17374 of 01184-71854. De VSV Marathon houdt zater dag 11 februari de twaalfde Gal gecross op het bunkerterrein aan de Lange Leenweg in Vlissingen. Er is een parcours uitgezet van ongeveer 1000 meter. De wed strijden beginnen om 12.30 uur. De grote seniorenloop start om 15 uur en de prestatieloop om 15.45 uur. Bij de prestatieloop kan wor den gekozen uit 1, 3 of 5 kilome ter. Aanmelden kan op het secre tariaat van de VSV Marathon aan de Bosweg in Vlissingen. De Kantkloskring Walcheren houdt woensdag 8 februari vanaf 20 uur een soort ruilbeurs in De Schakel in Middelburg voor kantklospatronen. Ook is het mo gelijk om overtollig materiaal te verkopen. Mevrouw A. Oom houdt vooraf een lezing over kantklossen in Australië. De Culturele Raad Vlissingen vergadert donderdag 9 februari om 20 uur in Welzijnscentrum Bachten Komme in Vlissingen. Besproken wordt onder meer het welzijnsprogramma '85 en '84, en het concept-programma Vlissin gen '84 Stichting Nieuwe Muziek. De sectie Amateuristische Kunst beoefening van de Culturele Raad Vlissingen vergadert woensdag 15 februari om 20 uur in welzijns centrum Bachten Komme in Vlis singen. Op de agenda staat onder meer Anjercollecte '84, zomerplan Culturele Raad Vlissingen en permanente muziektent Vlissin gen. Ko de Korte houdt woensdag 22 februari een lezing over zijn erva ringen op de Galapagos-eilanden in wijkgebouw Open Hof in Vlis singen. Er worden ook dia's ver toond. Er zijn voorafkaarten ver krijgbaar bij de beheerder van het wijkgebouw.De lezing begint om 20 uur. Bingoliefhebbers kunnen zich donderdag 16 februari weer uit leven in het Vlissingse Wolters- huis. Met het bingospel zijn die avond veel prijzen te winnen. De bingo-avond begint om 20 uur. De werkgroep 'Schep je eigen werk' van de VJV Vlissingen kookt iedere dinsdag en donder dag een vegetarische maaltijd in de Verkuyl Quakkelaarstraat 95. Bovendien wordt er één zondag per maand een bepaald menu uit een ander land geserveerd. Op 12 februari is dat een Indiase maal tijd. Vrijdagmiddag tot 16 uur en zondagmiddag van 15 lot 16.30 uur kan telefonisch worden gere serveerd: 01184-17819. De Oost-Souburgse muziekvere niging 'Vlijt en Volharding houdt zaterdag 11 februari een solisten concours in de aula van de Burchtschool in de Van Vliet- straat in Souburg. Er wordt tijdens deze muzikale happening weer gestreden om de wisselbeker. Het is de achttiende maal dat een der gelijk concours wordt gehouden. De muzikanten worden op de piano begeleid door Riet en Rob Westerweel. Het publiek mag de prestaties van de deelnemers met een cijfer beoordelen. Het con cours begint om 14 uur. Vanaf zondag 12 februari kunnen ouderen iedere tweede en vierde zondag van de maand terecht in wijk.gebouw 'De vergulde Baars' in de wijk Stromenwijk/'t Zand in Middelburg. De bijeenkomsten waarbij een spelletje wordt ges peeld of gepraat duren van 14.30 tot 16.30 uur. De hout- en bouwbond van het CNv houdt vrijdag 17 februari een familie-avond in de LTS-Klaren- beek aan de Generaal Eisenhou- werlaan 25 in Middelburg. Er worden 'wat zaken op een rijtje gezet', maar er is ook een optre den van toneelgroep 'Seroosker- ke' die het blijspel 'Engeltje' op voert. De avond begint om 19.45 uur. De vaste commissie voor advies en bijstand voor het verkeer van de gemeente Middelburg verga dert woensdag 8 februari om 19.30 uur in de maquette-kamer van het stadhuis. Op de agenda staat on der meer keuze tussen Maisbaai- brug of een derde Kanaalbrug en de aanvraag voor het houden van een experiment met de 30 kilo meter-zóne in de Stromenwijk. In de grote zaal van het Ontmoe tingscentrum Dauwendaele in Middelburg kan de jeugd van 6 tot 12 jaar meedoen aan een mini- disco op zaterdag 11 februari. De disco duurt van 14 tot 15.30 uur. Voor de jongeren van 12 jaar en ouder is er zaterdag 11 februari een disco in de grote zaal van het Ontmoetingscentrum Dauwen daele in Middelburg. Jongens en meisjes die body-building doen kunnen een staaltje tonen. De disco begint om 19.30 en is om ongeveer 23 uur afgelopen. Zondag IT~\februari wordt in de Getulgeniskerk in Middelburg de tweemaandelijkse kerkdienst voor en met geestelijk gehandicapten gehouden. Voorganger van deze dienst die om 14.30 uur begint, is pastoor G. Rosenberg. Sinds 1 februari is de voorlich- tings-/inspraakprocedure in wer king gesteld voor het ontwerp- bestemmingsplan 'Verpleeghuis Walcherseweg' in Middelburg. Het gaat om de bouw van een nieuw tehuis met ongeveer 150 bedden op de hoek Sandberg- laan/Laan der Verenigde Naties. Mogelijke milieuconflicten wor den verwacht door de aanwezig heid van het dierenasyl. In de ge meentelijke voorlichtingswinkel ligt het plan met toelichting ter inzage. Belangstellenden kunnen ook terecht op de spreekuren van de heren M. van der Werff (bu reau Stedebouw Gemeentewer ken) of H. Schild (bureau Ruimtelijke Ordening) op don derdag 16 februari van 15 tot 16.30 uur in het stadhuis, De Domburgse gemeenteraad vergadert maandag 13 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer de aankoop van molen d'Arke in Oostkapelle en het milieuplan 1984. De commissie sociale zaken van de gemeente Middelburg verga dert vrijdag 10 februari om 16 uur in het stadhuis. Op de agenda staat onder meer het project Mensen zonder baan. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) houdt dinsdag 14 februari om 14 uur in gebouw De Schakel aan de Mid delburgse Bachtensteene een con tactmiddag. De ANBO-leden krijgen die middag een lezing met dia's voorgeschoteld door de poli tie over preventie. Het Project Zelfstandig Wonen zoekt contact met iedereen die kamers of andere woonrukmte leeg heeft staan en bereid is dat te verhuren aan één van de 50 jon geren die zich in 1983 aanmeld den bij het project. Volgens de projectgroep is er met name in Middelburg veel vraag naar be taalbare woonruimte voor jonge ren. Geïnteresseerden kunnen van 9 tot 10.30 uur bellen naar 01180-28555 en 's avonds naar 01180-33862. In de Hofpleinkerk in Middelburg wordt zondag 12 februari om 16.30 uur de maandelijkse experi mentele dienst gehouden. In de dienst staat het schriftgedeelte Genesis 12: 1-10, de roeping van Abraham naar KanaSn, centraal. Voorganger is ds. C. van Veelen uit Biggekerke. Voor de kinderen is er naast de kerk in het jeugdge* bouw, een crèche. AAP, NOOT, MIES... De derde klas van de Juliana- school in Souburg anno 1926 in gestuurd door mevrouw M. Ma liepaard-van Sluis, Nieuwlande- straat 24 in Krabbendijke. Zij zit op de voorste rij en mocht het bord met de klasaanduiding voor de fotograaf vasthouden. De leer lingen worden geflankeerd door hoofdonderwijzer De Ru en on derwijzeres juffrouw Van der Harst. Op de bovenste rij van links naar rechts staan: Cor Arnoys (overle den), Willem Bakker, André van Schaik, Jo Bouwman, Frans Kiem, Levien Hoogesteger, Lein Dourlein, Jo van Donk en Jo Schuurbier. Tweede rij: Marie Huijsman, Jaantje Polderdijk, Neeltje de Landmeter (overleden), Marie de LoofT, Catrien Geljon, Maatje Naerebout, Mina Baljé en Mimi de Ru. Voorste rij: Jean Jongepier, Nelly Jongepier, Jo Walraven, Barbara van Brakelen, Marie van Sluijs, Tine Meyers, Sien Hoogesteger, Liena Kramp. Door dit knipsel aan ons te zen den (samen met 7.50) kunt u in het bezit komen van deze (of meerdere) foto's. Het adres van de redactie: Postbus 5017, 4330 KA in Middelburg. Betaalt u met een cheque dan graag op naam van onze fotograaf Ruben Oreel.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7