IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL TEGEMOET KOMING STUDIEKOSTEN Informatiepagina van de gemeente Vlissingen ^~7 STUDIEFINANCIERING LEERLINGEN 21 JAAR EN OUDER VOORT GEZET ONDERWIJS WAT LIGT TER INZAGE? SPORTOPLEIDIN GEN 1984 DE VLISSINGER Woensdag 8 februari 1984 Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333,335 en 337, Tussen basisschool en hoger onderwijs INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE INFORMATIE HOEKEN COMMISSIES VERGADEREN CURSUS VOOR STARTENDE ONDERNEMERS EVEN BIJPRA TEN MET BUR GEMEESTER WESTERHOUT Ti i jfc vt mt i ///-SSK X^V// xsn//A^ 777^7^^777^777^^77^77 /AfiSM/ x^Sx /Z/NK// Als kinderen de deur van de basisschool achter zich dicht doen en het voortgezet onderwijs binnenstap pen, begint voor hen een nieuw en boeiend stukje van hun leven. Voor de ouders evenwel, zal dit niet zelden een stijging van de uitgaven met zich meebrengen. Bovendien komen daar vaak nog extra kosten bij. Reisgeld bijvoorbeeld, omdat de nieuwe school in Goes of Kapelle ligt. Natuurlijk wordt het be zwaarlijk als deze lasten zo zwaar worden, dat de studieplannen van de kinderen in het gedrang dreigen te komen. Mocht dat gebeuren, dan kan men aankloppen bij het ministerie van Onderwijs en Weten schappen, dat namelijk hiervoor de regeling 'Tegemoetkoming studiekosten' heeft. Of men al dan niet in aanmer king komt, hangt af van het in komen en vermogen van de ou ders. Dat wil zeggen, van het in komen van zowel man en vrouw in het jaar, dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor men een tegemoetkoming denkt nodig te hebben. Heel belangrijk is ook het aantal kinderen dat in dat bewuste jaar - financieel - van de ouders afhankelijk was. Daar naast is het soort opleiding dat het kind wil volgen van grote in vloed. Er moet namelijk sprake zijn van volledig dagonderwijs aan een school in Nederland. Bovendien moet die school vallen onder de 'Wet op het Voortgezet Onderwijs' en worden bekostigd of zijn aangewezen door het Rijk. STUDIEPRESTATIES Ook de studieprestaties van het kind kunnen bij de toekenning een rol spelen. Niet zolang het kind leerplichtig is; vallen en opstaan' hebben/ian geen gevol gen voor de tegemoetkoming. Na de leerplicht wordt het echter uitkijken. Éénmaal zitten blijven en het overdoen van de examen klas zijn dan nog toegestaan met behoud van de tegemoetkoming. Wordt het met de studiepresta ties (nog) somberder, dan zal het ministerie zijn steun moeten staken. NATIONALITEIT Tenslotte geldt als regel dat het kind de Nederlandse nationali teit moet hebben. Maar ook hier zijn er uitzonderingen op de re gel. Een tegemoetkoming kan namelijk ook worden aange vraagd als: - de verzorgende ou der al langer dan drie jaar onaf gebroken in Nederland woont; - de Nederlandse nationaliteit is aangevraagd en het ministerie van Justitie kan verklaren dat dat verzoek wordt ingewilligd; - men de status van vluchteling heeft volgens artikel 15 van de Vreemdelingenwet; - men een buitenlandse werknemer is uit één van de landen waarmee een wervingsovereenkomst is geslo ten (Turkije, Spanje, Marokko, Portugal, Griekenland, Joego slavië en Tunesië) en met het ge zin in Nederland woont; - men onderdaan is van één van de lid staten van de E.E.G. en met het gezin in Nederland woont én hier in loondienst is of is geveest; - men onderdaan is van één van de landen die het Europees verdrag over de rechtspositie van migre rende werknemers onderteken den (Spanje, Portugal, Turkije en Zweden) en in Nederland in loondienst is of is geweest. HOEVEEL? Het ministerie kan bijspringen in de directe studiekosten van uw kind (boeken, sportkleren enz.) Nu brengt de ene opleiding méér onkosten met zich mee dan de andere. Daarom zijn de maxi male vergoedingen voor deze kosten ook mede afhankelijk van de studierichting die uw kind heeft gekozen. Om een indruk te geven om welke bedragen het hier gaat, volgen hierna de voor het schooljaar 1983/1984 gehan teerde maximum normen (die voor het komende schooljaar zijn nog niet bekend). - Categorie A: ƒ400,- lager beroepsonderwijs (l.b.o.), lager- en middelbaar voortgezet onder wijs (LAVO en MAVO); - Categorie B: 520,- hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO), atheneum, gymnasium, middelbaar economisch en ad ministratief onderwijs (MEAO), middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs (MSPO) (exclusief MBO-SB en MBO-VP), middel baar huishoud- en nijverheids onderwijs (MHNO), middelbaar nautisch onderwijs; - Categorie C: 670,- middel baar agrarisch-, middelbaar technisch- (exclusief eerste leer jaar MTS) en middelbaar mid- denstandsonderwi js - Categorie D: 870,- eerste leerjaar MTS) en de opleidingen middelbare beroepsopleiding Sport- en Beweging (MBO-SB) en middelbare beroepsopleiding Verpleegkundigen (MBO-VP). REISKOSTEN Het ministerie kan ook in de reiskosten tegemoetkomen. De enkelvoudige afstand tussen het centrum van de woonplaats en het centrum van de plaats waar de school van het kind staat moet méér dan acht kilometer zijn. Lét wel: enkele reis, dus niet heen- en we.er! Voor leerlingen die op 1 augustus 1983 18 jaar of jonger waren is deze bijdrage 39,- per km., met een maximum van 390,- tot 1.170,- Voor hen die op 1 augustus vorig jaar 19 jaar en ouder zijn wordt ƒ49,- per km. met een maximum van 490,- tot 1.470,- berekend. UITWONEND Het is tegenwoordig geen uit zondering meer dat studerende kinderen vroeg het huis uitgaan. Dat kan allerlei extra kosten met zich meebrengen. Voor uitwo nende kinderen kan de tege moetkoming in de directe stu diekosten worden verhoogd tot ten hoogste 3.020,(17 jaar en jonger) of ƒ5.180,- (18 jaar en ouder). Bovendien kan de tege moetkoming bestaan uit een zo genaamde 'leeftijdstoeslag voor 16- en 17-jarigen'. GIFT De bedragen die worden ver strekt zijn een gift. De tegemoet komingen die men ontvangt zijn in principe netto. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap pen neemt namelijk loonbelas ting en premies AOW/AWW voor zijn rekening. U kunt een tegemoetkoming in de studie kosten aanvragen met het zoge heten "Aanvraag-formulier-A (SO)". Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De aanvraagtermijn voor het schooljaar 1984/1985 loopt tot 30 november dit jaar. Ook hierbij geldt: "beter te vroeg dan te laat". Het kan natuurlijk zijn dat uw kind de zinnen heeft gezet op een opleiding die niet valt onder de Wet op het Voortgezet Onder wijs, die daarom ook niet bekos tigd is of aangewezen door de overheid. Een voorbeeld daarvan is het particulier onderwijs. In dat geval kan het ministerie u niet helpen met een tegemoetko ming in de directe studiekosten, in de reiskosten of in de meer kosten van het uitwonend zijn. Wel kan hier de leeftijdstoeslag worden aangevraagd. Het kan echter zijn dat bij zo'n afwijkende opleiding wel het Zeeuws Studiefonds een tege moetkoming in de kosten geeft. Dit fonds is gevestigd aan de Dam 31 te Middelburg en telefo nisch bereikbaar onder nummer (01180) 28024. De aanvragen moe ten hier voor 1 september worden ingediend. NOG VRAGEN? Blijven er na het lezen van dit ar tikel nog vragen over, dan kunt u contact opnemen met: de Centrale directie Studiefinanciering te Gro ningen. Het postadres is postbus 30006, 9700 RH Groningen, het telefoonnummer: (050) 24.91.11. Sinds vorig jaar is er een nieuwe regeling voor scholieren in het secundair onderwijs, die op 31 maart 1984 de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Onder secundair onderwijs wordt in dit verband verstaan dagscholen voor: - Lager-, Middelburg- en Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (resp. L.A.V.O., M.A.V.O. en H.A.V.O.); - Voorbereidend Wetenschappe lijk Onderwijs (V.W.O.). - Lager- en Middelbaar Beroep sonderwijs (L.B.O. en M.B.O.); - de pedagogische academies waaraan een H.A.V.O.-afdeling is verbonden. HOEVEEL? Wanneer men in aanmerking komt voor een studietoelage, dan kunnen uitwonenden een bedrag van maximaal 10.740 ontvan gen. Voor thuiswonende leerlin gen is het maximum 6.981. (Deze bedragen zijn voorlopig. De defi nitieve normen voor 1984/1985 moeten nog worden vastgesteld). IEDEREEN? Niet iedereen van 21 jaar en ou der komt volgens de nieuwe re geling in aanmerking voor een bijdrage Er wordt van uitgegaan dat de ouders in de eerste plaats bijdragen in de kosten van studie en levensonderhoud. Voor zover zij niet hiertoe (of niet helemaal) in staat zijn, behoort een gehele of gedeeltelijke toelage tot de mogelijkheden. De toelage wordt in gemengde vorm verstrekt, dat wil zeggen tachtig procent als beurs (gift) en twintig procent als renteloos voorschot. KINDERBIJSLAG! Er moet echter rekening mee worden gehouden dat een toege kende toelage de aanspraken van de ouders op kinderbijslag voor de scholier(e) beïnvloeden. Bij het vaststellen van de toelage wordt hier echter geen rekening mee gehouden. In bepaalde ge vallen kan het dan ook voordeli ger zijn genoegen te nemen met een lagere toelage. De ouders kunnen daardoor meer kinder bijslag ontvangen. Bij de afweging 'toelage of kin derbijslag' moet dan worden be dacht dat laatstgenoemde in de vorm van een gift wordt ver strekt. Van een toelage moet al tijd een gedeelte worden terug betaald. het komende huursubsidie-tijd vak kunt u echter alleen in uit zonderingsgevallen nog een be roep op zijn medewerking doen! Voorkom daarom problemen. Lever bij de aanvraag om indi viduele huursubsidie een kopie van het aangiftebiljet inkom- Op 1 juli begint het nieuwe tijd vak voor de individuele huur subsidie, die doorloopt tot 1 juli volgend jaar. Bij de aanvraag voor dit nieuwe tijdvak moet u uiteraard een kopie van uw aan giftebiljet inkomstenbelas ting/vermogensbelasting of het T-biljet doen. Vergeet dus niet stenbelasting/vermogensbelas- dat kopie te maken voordat u het ting of T-biljet in. belastingbiljet (meestal voor 1 april) 'op de bus' doet! Heeft u over dit onderwerp nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Voorgaande jaren kon u zich-als medewerker huursubsudie in het stad- u geen kopie achter gehouden huis. Hij is er te vinden achter een van had - daarom vragen bij de In- de loketten in het kassierskantoor op de specteur der Directe Belastingen begane grond. Z'n telefoonnummer is te Middelburg. Met ingang van 15100,toestel 323. Voor informatie over gemeente lijke zaken hoeft u niet altijd naar het stadhuis. Met de vijf informatiehoeken komt de ge meente zelf al met velerlei zaken naar u toe. Die informatiestands zijn te vinden in: De openbare bibliotheek aan de Spuistraat; -wijkcentrum Mid denhof (Oost-Souburg); - wijk centrum 'Open Hof" (Paauwen- burg); wijkcentrum "Aldegonde" en 'Onder de trap' in het stadhuis. De scholengemeenschap 'Scheldemond'. Wanneer een (of meerdere) van uw kin deren deze school bezoekt of er het nieuwe schooljaar naar toe gaat, is het misschien interessant bijgaand artikel over tegemoetkoming studiekosten te lezen, (foto Cor Schuilwerve). Deze week komen er weer een aantal commissies bijeen. Voor zover niet anders staat vermeld vergaderen ze in het stadhuis en zijn ze openbaar. Bovendien kennen ze spreekrecht. Dat bete kent dat ook het publiek de gele genheid heeft haar zegje te doen. Over de onderwerpen die aan de orde komen kunt u de kleine ordners of blauwe mappen in de vijf gemeentelijke informatie- hoeken naslaan. De commissies die vergaderen zijn die voor: - financiën op woensdag 15 fe bruari aanvang 17.00 uur; - onderwijszaken op dinsdag 14 februari, aanvang 19.30 uur; - openbare orde (commissie voor advies aan de burgemeester) op woensdag 8 februari (vandaag), aanvang 16.00 uur; openbare werken en wolkshuis vesting op maandag 13 februari, aanvang 19.30 uur; - personeelszaken en organisatie op woensdag 15 februari, aan vang 17.00 uur; - welzijn op mandaag 13 februa ri, aanvang 19.30 uur; De vergadering van de commis sie verkeer gaat vandaag niet door. Vorige week werd op deze pagina nog bericht dat deze ver gadering vandaag zou worden gehouden. CULTURELE RAAD Bovendien vergadert volgende week het algemeen bestuur van de Culturele Raad. Deze bijeen komst wordt gehouden in wel- zijnscentrum Bachten Komme aan de Badhuisstraat 104. De aanvang is orp 20.00 -ur. Ook de stukken voor deze vergadering kunnen in de informatiehoeken worden ingezien. Ze zijn daar te vinden in de gele mappen. Dinsdag 21 februari begint in Vlissingen een cursus voor startende onder nemers. Mannen en vrouwen die plannen hebben of interesse om als onderne(e)m(st)er aan de slag te gaan zijn er van harte welkom. De cursus is opgezet door de me dewerkers van het project Wer kloosheid. Er wordt dan ook ge werkt aan de hand van een boek dat door hen zelf is samengesteld. Zij hebben in dat boek eigen er varingen bij hun hulp aan star tende ondernemers verwerkt. In twaalf bijeenkomsten zetten zij uiteen welke stappen er zoal on dernomen moeten worden om als zelfstandig ondernemer te be ginnen, Onderwerpen die daar bij aan deorde komen zijn onder meer: - wat is ondernemen?; - begroting; - marktonderzoek; - financiering. Verder is er voldoende ruimte voor de deelnemers om ideën en initiatieven in te brengen. In de eerste bijeenkomst zullen vragen hierover op elkaar worden af gestemd. GRATIS Deelname aan de cursus is gratis. De ontmoetingen worden gehou den op dinsdagmiddag van half drie tot half vijf in het schoolge bouw aan de Rembrandtlaan. Het maximum aantal deelne mers is gesteld op 25. Men kan zich aanmelden bij de medewer kers van het project werkloos heid. Zij zijn te vinden in het stadhuis op de eerste verdieping, bij het bureau welzijn. Bellen kan ook; het telefoonnummer is 15100, toestel 427. HINDERWET Bij de afdeling algemene zaken kunnen worden ingezien de stukken die betrekking hebben op hinderwetaanvragen. Deze verkeren in verschillende fasen van behandeling. U kunt op ge noemde afdeling terecht tijdens werkdagen van 8.30- tot 12.30 uur en van 13.30- tot 15.00 uur. De af deling algemene zaken is in het stadhuis te vinden op de eerste verdieping. Verder kunt u tot de genoemde data'ook op woensda gavonden naar de informatie- hoek 'onder de trap' in de stad huishal komen. Die is daartoe open van 17.45- tot 20.45 uur. AANVRAGEN Het gaat om aanvragen voor: - een inrichting voor het staal- gritten en conserveren van scheeps- en ketelonderdelen met een verfdrooghal op een perceel aan de Ritthemsestraat, aange vraagd door het Rotterdams Zandstraal en Schildersbedrijf te Vlissingen: - uitbreiding van het zelftank- station met een opslagtank en afleverinstallatie voor dieselolie op het perceel Gildeweg 6, aan gevraagd door de Miro b.v. te Zaandam. Deze aanvragen liggen ter inzage tot en met 27 februari. Dat is ook de datum tot en met welke schriftelijke en gemotiveerde bezwaren kunnen worden inge diend bij burgemeester en wet houders van Vlissingen. Wan neer daar telefonisch om wordt gevraagd, dan kunnen tot en met 20 februari mondeling bezwaren worden ingebracht. ONTWERP-BESLUITEN B. en w. zijn verder van plan De cursus Algemene Basis Op leiding biedt de noodzakelijke ondergrond voor elke trainer sopleiding of die voor leider in de recreatiesport. Het is een niet aan tak van sport gebonden cursus, gericht op aspecten van het lei ding geven in de sport. Bij de omvangrijke cursus Recreaties portleider A worden de deelne-. mers opgeleid voor het lesgeven aan groepen in de recreatiesport. Ook het organiseren/leiding ge ven aan sport/spelinitiatieven, recreatieprogramma in de vere niging, kindergroepen en derge lijke wordt aandacht geschon ken. Het doel van de cursus Ve- renigingsmanagement is het be vorderen van inzicht én het ver hinderwetvergunningen te ver lenen voor: - een chinees restaurant aan het Beursplein 5-7-9, waarom is ge vraagd door de heer K.C. Hu; - een schietaccommodatie aan het Baskensburgplein, aange vraagd door schietvereniging 'De Fles'; - wijziging van een viswinkel in een friture in het pand Oranje plein 12, aangevraagd door me vrouw P.C. Schrier-van Hekken uit Middelburg. De ontwerp-besluiten en beho rende stukken liggen tot en met 15 februari ter inzage op de in de aanhef genoemde plaats en uren. Dat is ook de termijn tot en met welke bezwaren kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen. BUITENHAVEN ROSENBURG Op de afdeling ruimtelijke orde ning kunnen voorts worden in gezien: - het op 16 december door de gemeenteraad vastgestelde voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bestem mingsplan Buitenhaven. - het Koninklijk Besluit dat ge deeltelijk goedkeuring is ver leend aan het in april 1980 door de raad vastgestelde bestem mingsplan Rosenburg. Dit bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk geworden. BOUWAANVRAAG KUNST WERK De Koninklijke Maat schappij 'De Schelde' heeft enige jaren geleden, bij het honderd jarig bestaan van dit bedrijf, de gemeente een kunstwerk aange boden. Dit zal komen te staan op de Boulevard Bankert, hoek Coosje Buskenstraat. B. en w. willen hiervoor een bouwver gunning verlenen. De aanvraag daarvoor plus de bouw- en si tuatietekeningen liggen vanaf morgen (9 februari) gedurende veertien dagen ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ordening. Dat is ook de termijn waarin be langhebbenden bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen indienen bij b. en w. (foto Adri van Wijngen). Het Provinciaal Centrum voor Sportopleidingen start binnenkort drie cursussen. Zo mogelijk worden deze gegeven op plaatsen in de omgeving van de deelnemers. De duur van de cursussen lopen uiteen, evenals de kosten. Medewerkers van de commissie Sportbelangen Vlissingen informeren u daar graag nader over. Inschrijven is bij hen ook mogelijk. Hun kantoor staat bij de sportvelden aan de Irislaan (nummer 210); het telefoonnummer is 60267. Vorige week heeft de gemeenteraad een begin gemaakt met de behandeling van de begroting '84 van Vlissingen. Daarbij hebben diverse fracties die politieke stromingen in de raad vertegenwoordi gen vragen gesteld over de door het col lege van burgemeester en wethouders voorgestelde besteding van de schaarse beschikbare geldmiddelen. Dit vragen stellen - het zogenaamde vooronderzoek - heeft tot doe! de raadsleden nader te informeren en verdere duidelijkheid te verschaffen. Daardoor kunnen zij goed voorbereid de begroting verder behan delen op 21 en 22 februari a.s. en deze definitief vaststellen op 24 februari a.s. PLAATSELIJKE DEMOCRA TIE. Zo'n begrotingsbehandeling wijst ons allen weer eens op de kern van het plaatselijk democratisch gebeuren waarin de gemeenteraad als hoofd van de gemeente de uiteindelijke beslissin gen moet nemen en waarbij raadsleden informatie inwinnen bij de burgers. Door de periode die ligt tussen het vooroverleg en de behandeling van de begroting is daar in Vlissingen alle ge legenheid toe. Zo kunnen de raadsleden tot een afgewogen oordeel komen om daarna zo goed mogelijke beslissingen te nemen in het belang van alle Vlissin- gers. Juist in deze tijd van bezuinigingen en knopen doorhakken is dat van het grootste belang. Het mag nooit zo zijn dat raadsleden op afstand van de kiezers komen te staan. De kern van het func tioneren van de gemeenteraad is name lijk dal de raadsleden zich moeten kun nen informeren bij de bevolking over de wensen, gedachten en gevoelens. Zo kunnen zij tot een afgewogen oordeel komen en tenslotte verantwoorde be sluiten nemen. MENING GEVEN Hel gemeentebestuur stimuleert het ge ven van meningen door de burgers in een fase'voor dat besluitvorming door de gemeenteraad of door burgemeester en wethouders plaatsvindt. Naar mijn me ning is het noodzakelijk dat diegene die zijn of haar mening kenbaar maakt, bepaalde begrenzingen en bevoegdhe den moet kennen. Soms zijn inspreken de organisaties - terecht - primair ge richt op belangenbehartiging en ont staat daarbij teleurstelling wanneer men zich realiseert dat de uiteindelijke be sluitvorming aan b w of de raad is. Deze laatsten moeten ook het algemeen belang afwegen waardoor niet altijd aan alle wensen van individuen of organisa ties tegemoet kan worden gekomen. COMMISSIE COMMUNICA TIEBELEID In Vlissingen kennen we de Commissie Communicatiebeleid (CC) die in het openbaar het door de gemeente gevoerde inspraak- en voorlichtingsbeleid bes preekt. Afgelopen maandag was dat wederom het geval aan de hand van en kele voorbeelden uit de praktijk: de gang van zaken rond de voorgenomen toekomstige bebouwing op het terrein aan De Beaufort straat en het wel of niet medewerking verlenen aan inspraak bij de keuze van een architect binnen het verhand van een inspraakprojectgroep voor de wijk Het Fort. Ook deze zaken kunnen naar mijn mening worden te ruggebracht tot de kernvraag: wat zijn de grenzen aan en de mogelijkheden bij inspraak. Het bovenstaande bewijst dat we er in Vlissingen nog lang niet zijn wat betreft de inspraak, ondanks de er varingen die we daarmee - naar Zeeuw se maatstaven - in ruime mate hebben opgedaan. Inspraak is en blijft voortdu rend in ontwikkeling en kan niet van bovenaf in een bepaalde richting worden gestuurd, het is naar mijn mening een groeiproces voor alle partijen. werven van een betere houding en vaardigheid bij het funetio- neren in de vereniging. Onder werpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld het functioneren van de voorzitter, secretaris en penningmeester, contributies, kantinebeheer, structuur, jeugdbeleid en derge lijke.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5