Paula Koster brengt 25 jaar amusement Zolang je wordt blijf je in de running HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN FOTO VERSCHOORE □E^/LlSSINGER KALLEBERG KOLLEKTIEF SIERT VLISSINGEN MET LELIJKHEID WILKENS Zeeuwse uitvinding vergemakkelijkt lotto-toto controle Merktekens Plakboek Vervoer Verkeerd In Rotterdam "Topkwaliteit" CASSETTES STERK IN PRIJS VERLAAGD BRILLEN KONTAKTLENZEN vO°r„Ae bri1 een jiiiste oP RAAKTU HAAR KWIJT? 1 1 - ly Woensdag 8 februari 1984 oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huls op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, nnstbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01.180-27661 toestel 54. Een 'Lotto-toto-controle-kaart' kan er mede aan bijdragen dat de sportverenigingen hun financiële huishouding gezond kunnen hou den. In de loop van vorige week introduceerde het KNVB-regio- kantoor Zeeland deze kaart op Walcheren. Met deze kaart kunnen lotto en totospelers op .zondagavond in een oogwenk zien of de balletjes de door hen aangekruiste getallen dragen of dat achter de voetba luitslagen het ééntje, tweetje of drietje juist is ingevuld. De meeste met lotto of tot leuren de sportverenigingen verkopen de kaarten tegen een prijs van vijf gulden. Twee gulden ican de ve reniging in de eigen kas stoppen. De kaart is gemaakt van hard plastic, dat jaren meegaat. Met behulp van een speciaal potlood schrijven de 'gokkers' de uitslagen op de buitenzijde van de dubbel- gebouwen kaart in een venster. Door het ingevulde formulier on der het vesnter te plaatsen is te zien welke kruisen met elkaar corresponderen, en is in een mum te zien hoeweel cijfers of uitslagen er goed zijn. Met een vinger kun nen de kruisjes worden uitgewist. De kaart is een onwerp van Van Caem Holding bv in Middelburg, de plaats waar de lotto-toto-con- trolekaart vorige week werd geïn troduceerd. Rotterdam volgde. In Beglië zijn al meer dan 700.000 van deze kaarten in omloop. Voor meer informatie: KNVB 01180-37584. DEZE WEEK IN Zitten leren in een auto. Lees in onze autorubriek Van bougie tot bumper hoe het moet en kijk vervolgens op de weg hoe het niet moet. Hoe een Middelburgs bedrijf feest viert in Bra bant wordt uitvoerig be schreven in Uit het Zaken- hart. Jan Smeekens verhaalt weer zeer leerzaam over kinderboeken in onze boe kenrubriek. ZINGEN IN ROTTERDAM Benefietconcert mogelijk jaarlijkse traditie Wat is kunst zonder kunstenma kers? Die vraag doende op tijdens een gesprek met de 23-jarige Al- bert Verburg. Hij sprak namens het 'Kallenberg Kollektief, dat vandaag, woensdag 8 februari, heeft getracht Vlissingen te sieren met 'nieuwe lelijkheid'. Op tien plaatsen in de Vlissingse binnen stad werden schilderijen en kunst voorwerpen opgehangen, die moe ten tonen hoe onuitstaanbaar le lijk kunst zijn kan. Verburg noemt het werk van zijn kollektief van een "nieuwe stijl, waarin niet meer wordt gedacht om iets zo mooi mogelijk te maken. Er wordt gek noeid. En dat moet een schokef fect teweeg brengen". Het werk is gemaakt door onbe kenden, die zich schuilen achter de namen Bertal Mahdi, Trebla Kallenberg en Willem Davidse. "Maar Verburg is mijn echte naam", grinnikt de Vlissinger. "Het werk moet de gevestigde kunst wakker schudden. Het ge schiedt allemaal veel te serieus. Veel kunst is niets. Maar het gek lets er omheen geeft het een onte rechte waarde. Als je wat te ver tellen hebt moetje gaan schrijven. Kunstenaars moeten kunst maken en niet kletsen". Verburg en zijn collectief hangen werk op met sprekende namen als 'de hersens pijn' (hoek Singel- Badhuisstraat), 'de tralies vrij, licht mijn hoofd' (tegenover Bachten Komme aan de Badhuis straat), '3e man' (Bij het Betje Wolffplein, 'het éénogig stiefkind is doodgeboren' (voor de ingang van het stadhuis) 'vuurwerk' (hoek Spuistraat-Coosje Busken- straat), 'welvaart' (voor de ingang van De Schelde), "boerenland I' (Bellamypark-Spuistraat9, "Boe renland II' (hoek Bellamypark- Nieuwendijk) 'Hier schittert de afwezigheid' (Walstraat) en 'vrouwen' (Walstraat-Nieuwen- dijk). Hoe lang het werk van Verburgs Kallenberg Kollektief blijft han gen valt niet te zeggen. De schil deringen (hij toont ze niet zonder trots) werden gemaakt op dik kar ton, niet regen bestendig. Uit alle plaatsen op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duive- land vertrekken op vrijdag 17 fe bruari bussen naar Rotterdam. Het eindpunt isn,bl,fed0015 de Grote Zaal van De Doelen, waar negen koren uit Schouwen- Duiveland een benefietconcert verzorgen. De opbrengst is bes temd voor de restauratie van het orgel in de Grote Kerk te Zierik- zee. Behalve de negen noord zeeuwse koren verleent ook het Westlands Mannenkoor mede werking. Zijn dirigent P. Struijk adviseerde de Zeeuwse koren bij de keuze van het programma. Arie Keijzer bespeelt het Rotter damse orgel. De organisatie van dit bijzondere evenement is in handen van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. De opzet is. dat dit evenement een jaarlijkse traditie wordt. Want behalve de kerk in Zierikzee wil de stichting nog meer kerken be hoeden voor verval, waarbij geld uit de burgerij hard nodig is voor onderdelen die niet voor subsidie in aanmerking komen. Zo staat de Sint Jacobskerk in Vlissingen hoog op het verlang lijstje van de stichting. Er moet daar restauratiewerk worden ver richt - aldus woordvoerder C. van der Perk (penningmeester) van de stichting - waarover nog druk met de gemeente wordt onderhandeld, "mededelingen daarover volgen binnenkort", belooft hij. In de kerk in Baarland wordt sinds au gustus 1983 aan het koor gewerkt. En in de toekomst zullen onget wijfeld nog méér Zeeuwse kerken naar voren worden geschoven om voor het nageslacht bewaard te blijven. "Oude kerken", zo legt Van der Perk uit "zijn merktekens in het Zeeuwse landschap. Hoewel ze getuigen van vroomheid en ge meenschapszin. zijn degenen die zich over de kerk moeten ontfer men niet altijd even gelukkig met het bezit van een gebouw met cultuur-historische waarde. De kerkelijke gemeenten hebben al de grootste moeite om gelden bij een te krijgen voor hun primaire taak: de pastorale zorg,. Inflatie, stijgingen van salarissen en ande re algemene kosten gaan niet aan Deze Sint Jacobskerk wordt binnenkort onder handen genomen. (Foto Ruben Oreel) de kerk voorbij. De inkomsten houden daartegenover geen ge lijke tred met de kosten. Bekende oorzaken als de teruggang van het aantal meelevende kerkleden en vergrijzing zijn daar debet aan. Het gevolg is dat de kerkgebou wen snel achteruit gaan en in ver val raken". De kerk in Zierikzee was het eer ste project van de stichting. In 1975 werd de pastorale zorg van uit die kerk gestopt. De stichting nam het gebouw in 1977 in vol komen verwaarloosde staat over. Ruiten waren kapot, op de ban ken lagen dooie vleermuizen. Van der Perk: "We hebben toen be sloten de kerk in de eerste plaats water- en winddicht te maken. Dat kostte twee ton. Met behulp van de overheid en vier particu- "Als mijn publiek het naar de zin heeft, heb ik mijn doel bereikt en het lukt altijd wel om de mensen te vermaken. Je moet je publiek aan voelen. Het reageert soms erg ver schillend, maar in de loop der jaren doe je ervaring op. Het is dankbaar yverk en ik kijk er met plezier op terug". Aan het woord is Paula Koster uit Middelburg. Zij viert dit jaar een jubileum. Onze medewer ker Hans Hollestelle sprak met haar. Vijfentwintig jaar zit zij in het 'vak': De muziek. In die periode heeft zij bekendheid gekregen met haar muzikale entertainment. Eerst op de piano, later met de accordeon en nu al weer lange tijd met haar orgel. Met dit instru ment trekt zij nog regelmatig de provincie in ter opluistering van personeelsfeestjes, bruiloften en dansavonden. Paula Koster werd 53 jaar geleden in Den Haag geboren als dochter van een semi-professionele zanger en een moeder die zeer verdien stelijk piano speelde: "Ik kreeg de muziek van kinds af aan dus met de paplepel ingegeven. Er werd niet gevraagd wil jij op pianoles. Dat gebeurde gewoon", vertelt Paula Koster in haar woonhuis aan de Maasstraat in Middelburg. In 1953 kwam zij naar de Zeeuwse hoofdstad. Als gediplomeerd ver pleegster werkte zij vele jaren in het Gasthuis. Daar speelde zij op feestjes van de 'zusters-onder-el- kaar' wel eens een 'mopje' op de piano. En zo is het eigenlijk alle maal-begonnen. Zij trad in het huwelijk met Piet Koster en die was lid van EMM. Paula, inmiddels ook goed thuis op de accordeon, maakte ook in die vereniging naam met haar muziekinstrument. Menig vereni gingsfeestje werd door haar mu zikaal 'versierd'. Maar vanaf 1958 werd het serieus. Zij werd opge nomen in de zojuist opgerichte cabaretgroep 'De Scherpschut ters, onder leiding van Beer de Jonge. En met dit gezelschap trok Paula Koster de hele provincie door. Aanvankelijk met veel suc ces, maar zo'n vijf jaar later was het zover afgezwakt dat Paula Koster besloot alleen verder te gaan. Het werd een drukke periode, waarin zij speelde op bruiloften en partijen, feestjes voor perso neelsverenigingen en bejaarden en dansavonden van buurtvereni gingen en sportverenigingen. Haar manager - Guus Marquini - zorgde dat er volop werk aan de winkel was. Paula Koster Foto Ruben Oreel Paula Koster heeft stapels pro gramma's verzameld waarop haar naam vermeld staat naast arties ten als Lee Towers en Saskia en Serge. Tijdens een De Ruyter- stadfestival in Vlissingen stond zij samen met Conny van den Bos, de Helen ie Clercq dancers, The Harbour Jazzband, het orkest van Wim Jongbloed en presentatrice Karin Kraaykamp in één pro gramma. "Het klinkt wel allemaal erg duur, maar het viel wel mee", zegt Paula bescheiden. "Ik ben wel van plan om van al die programma's en knipsels een plakboek aan te leggen, maar tot nu toe is daar nog niets van geko men. Daar heb ik het nog steeds te druk voor gehad". Paula werkt vaak alleen. Haar in strument - een 'gewichtig' Ham mond-orgel - neem je echter niet zomaar in een1 handtasje mee. Haar echtgenoot verzorgt het ver voer van het instrument. Hij rijdt zijn vrouw naar ieder optreden. Het echtpaar Koster heeft heeft grote VWbuS, waarin het orgel precies past. "De meeste optre dens zijn in de avonduren, maar als ik 's middags op pad moet, neemt Piet meestal een vrije mid dag. Hij is altijd van de partij", vertelt Paula tevreden. Paula is er overigens een tijdje uit geweest. Wegens ziekte was zij genoodzaakt om zich ruim twee jaar uit het amusementsleven te rug te trekken en toen zij weer hersteld was, kreeg echtgenoot Piet een hartinfarct. "Maar alles is gelukkig weer in orde gekomen en nu draaien we al weer sinds begin 1983 gewoon door", stelt zij nuchter vast. Paula Koster heeft haar muzikale kwaliteiten ook op haar zoon overgedragen. De 28-jarige Mar tin - de enige telg van het echtpaar Koster - is drummer in de Zuid- Bevelandse formatie 'Serial'. Om samen met haar zoon op te treden ziet zij echter niet zo zitten. "Ten slotte liggen de muzikale opvat tingen nogal uiteen", glimlacht zij. Toch treedt Paula niet altijd al leen op. Dat hangt af wat er ge vraagd wordt. Zij heeft een aantal muzikanten beschikbaar die haar kunnen assisteren als dat wordt verlangd. Paula Koster heeft in haar muzi kale carrière ook nogal wat leuke voorvallen meegemaakt. Zo ge beurde het dat het trio Paula Koster in Kloetinge een bruilofts feest opluisterde. Het drietal had de instrumenten al in de hal van de feestzaal gezet en stond te wachten tot de feestgangers de maaltijd hadden beëindigd. Op dat moment arriveerde er een tweede orkest, dat eveneens de instrumenten naar binnen sjouw de. "Toen de bruid de hal in kwam, werd zij wat wit om de neus en riep 'dat heb ik allemaal niet besteld'. W-at was nu het ge val. Wij hadden zonder meer aangenomen dat er in Kloetinge maar één feestzaal was: het vere nigingsgebouw. Wij zaten echter verkeerd. We moesten in het kerkcentrum zijn", schatert Paula Koster uit als zij nog eens aan dit voorval terugdenkt. Hoewel zij het toch wel een beetje kalmer aan gaat doen, is zij van plan om het nog een tijdje vol te houden. Zij geniet er steeds weer opnieuw van om de mensen te vermaken en te verstrooien. "Als ik ze wat ges pannen zie binnenkomen en we maken er samen een ontspannen sfeertje van, dan heb ik m'n doel weer bereikt. Dat is het fijne van mijn werk". liere organisaties hebben we de buitenkant van het gebouw voor bijna drie miljoen gulden geres taureerd. En dan nu nog de bin nenkant, waarvoor ook nog eens zo'n drie miljoen gulden nodig is. Daarnaast hebben koren van Schouwen-Duiveland een gewel dig goede herinnering aan het or gel. De afgelopen zomer hebben de koorleden zelf de kerk schoon gemaakt en vervolgens een con cert verzorgd. Dat heeft zoveel indruk gemaakt dat ze hebben besloten om acties te gaan voeren om het orgel te restaureren. De kosten daarvoor bedragen 70.000 gulden, waarvan veertigduizend voor subsidie in aanmerking komt". Het initiatief voor de Stichting Oude Zeeuwse Kerken werden in 1976 genomen. In de noordelijke provincies Friesland en Gronin gen - onder meer - bestond al een dergelijke stichting. De Zeeuwse stichting draagt een algemeen ka rakter en heeft geen bepaald ker kelijke signatuur. Voordat de stichting in het leven werd geroe pen werkte in Zeeland al de Mo- numentenwacht, die later door de overheid is overgenomen. Deze organisatie werd ook al in het leven geroepen om de kerken voor ondergang te behoeden, maar controleert nu alle monumenten, ook woonhuizen. Tot op heden hebben zich 1100 Zeeuwen gemeld om het concert op vrijdag 17 februari in Rotter dam te bezoeken. Zij reizen per bus. Het programma vermeldt volgens kenners zeer aantrekke lijke koorwerken. Achtereenvol gens treden op De Lofstem uit Zierikzee. Sursum Corda uit Scharendijk, VZOS uit Ooser- land. Laus Deo uit Bruinisse. Het Westlands Mannenkoor, de her vormde kerkkoren uit Dreischor en Zierikzee, het gereformeerd kerkkoor Zierikzee, 'Een naam is onze hope', het interkerkelijke koor uit Haamstede en Het West lands Mannenkoor. Tot slot zin gen alle koren samen het Zeeuws volkslied. Arie Keijzer bespeelt het orgel. L.M. Gebben begeleid aan de piano en trompet spelen J. de Oude en J. Terpstra. Het con cert begint om 20.15 uur. Voor informatie op Walcheren: 01180-15353 of 01187-1545. Voor de Bevelanden 01100-16768 of 01100-12379. tilt kettite Btrttii o«rrMi| Me scrricc baretten ttctawte feut Vna| mu« special* prifm Vraag ons vrijblijvend om nadere inlichtingen LX AAR NIEUWENDIJK 35 37 39 VLISSINGEN Ib*t VissersHavftn) FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. ÓO 4388 BP oost-souburg Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt. Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1