OLYMPISCHE WU^M ELEN 1984 ,neemJSRSS® "C0Ü0EN b iCk 1 1895 779 899 1995 789 fifSunRE. £9**1695 599 1895 895 -ZANUSSI 89 100 89 100 49.50 Peter Groenewegen jongste 'hoofdagent' van Nederland allerlei ZANUSSI ^^bied/NCEA/ IN LACE_PRyZ|NiJ ko«t1nCEN r$. h rc^\ iSTUNT PMH VIDEORECG SHARP VIDEORECORDER tvpe 381 SANYO BETAMAX VIDEORECORDER H.699 JlVMi'liMrUtizJdi'f»! Ruime parkeergelegenheid Eigen servicedienst vakkundige bediening Eigen bezorgwaQens DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 8 februari 1984 ARISTONA-PHIUPS KLEUREN T.V. 51 cm beeld Teletekst 1000 WATT STOFZUIGER NATIONAL STOFZUIGER^ "Blue Air" 600 watt aristona crootbeeld kleuren t.v. type 3775 leleleksltF"""!] van 2595 1Wi philips kleuren t.v. aristona kleuren t.v. j j J grootbeeld van 1995 type 26CS3070 philips kleuren t.v. videorecorder 12 kanalen philips wasautomaten tegen absolute bodemprijzen! MHISTDNWi I4 stunt [2000 droocautomaat met 2 warmtestanden type 655 41/2 kilo met 1 jaar PHILIPS GARAIMTIF wasautomaat Extra smal model i AWB910 E knop 2 kg knop 14 Programma's keuze uit meer dan 40 wasautomaten bij mikro-electro zg. issnsi Bovenlader AWB137 E knop stunt 1325 wasautomaat met afstand bediening van 1995 Pracht unisef walkman ;stereo D8534 accu-voeding met "infrarode afstandbediening MIKRO-ELECTRO HEEFT KEUZE UIT 25 VIDEORECORDERS. WAAR VINDT U DAT? zanussi telf wasautomaat Met E knopü Met maar liefst 800 toeren!! ZANUSSI*7 T"'3,8 philips portable radio metFM-AM net en batterijvoeding van 130- walkman commodore SSS555 computer s2z2£svjf roberts klokradio met telefoon van 198 NU van 1039 Dubbeldeurs koelkast philips stereo radio recorder D 8130 zonnehemels ZONNEBANKEN Jmodel v Grote inhoud Van 799 bauknecht wasautomaat WA8150 500 toeren at ac gas- electrofornuis KRUIMELZUIGER parabool STUNT van 2495.- philips compact solarium HP3127 met instelbare klok met Holland garantiebewijs, uit voorraad leverbaar marijnen wasautomaat roestvrijstalen kuip LT9220 500 toeren murw® Extra grote vrieskast bij ONS ALLEEN BEKENDE MERKEN!! fuji tdk sony philips E180 E180 L750 VCC480 STUNT LUCHT VERFRISSER "SOLAC" indesit casfornuis afzuickap brufne ^uitvoering 269 kalorik friteuse met anti-reuk deksel naast Bristol shoes v. konijnenburgweg 61 tel. 01640 - 35256 maandag gesloten inrit houthandel Hoornick Boulevard 118a tel. 01650 - 34457 naast Torro - tel. 01100-14224 maandag gesloten VLISSINCEN Hermesweg 23 inkoopcentrum Groenendijk tel. 01184 - 12563 TERNEUZEN Schependijk 9 tel. 01150 - 12423 maandag gesloten Eén der laatsten CONSULENTEN OPEN UNIVERSITEIT IL—i 1699 1995 AKAI videorecorder 2 koppen v/S-lEOmet draadloze afstandbediening 5 motoren 3Q 1695 2x121/2 watt afneembare dolby-B net- batterij i en S-kiezer 12 kanalen /S G*i9flO>m«o«''H(irNiMQ •n $lfr»omcr»<M»«m»KOrö*i 7 VHftOtn »oo»z*n »ar ft***»*» Dlutt-IOCtS Mm» K"«uU*« I* iwkttl »oor I- oi2m«ciotoon» 0|MM*M|al|k- mtrrt# D»on 0' m<'3«oori *omoW« mat ftOOKKeWOOft. »r attVbiikate» nmviui« «Wlirtnpmrnwui 'fC0r»r ipwftf». pr<nw SiK- 3"»* «om»»* -Ml •mvomanq Mumtttm, STEREO AUTORADIO RECORDER N HELE WINTER BRUIN li i^—IL VTC 5000 (gauknecht e\ec >i 4 STUKS 4 STUKS 4 STUKS 2 STUKS ^Bauknecht m BERCEN OP ZOOM ROOSENDAAL COES Marconistaat 4 De groep Valkenisse van de Rijks politie heeft de jongste 'hoofda gent' van Nederland in zijn gele deren: Peter Groenewegen, enkele dagen geleden 23 jaar geworden. De eigenlijke benaming is wacht meester eerste klas maar zoals de jonge politieman zelf zegt: "Schrijf maar 'hoofdagent', want zo heet een wachtmeester eerste klas bij de gemeentepolitie en dat spreekt de mensen meer aan". Peter Groenewegen. een geboren Middelburger, kwam al vroeg bij de rijkspolitie. Enkele dagen voor zijn I7e verjaardag, 1 januari 1978. begon hij aan de opleiding van één jaar in Apeldoorn, waar na een begeleidingspe^iode volg de van drie maanden in Noord- wijkerhout. Voordat wachtmees ter Groenewegen naar de groep Valkenisse kwam, zo'n tweeënhalf jaar geleden, sloot hij een zelfde periode in Pijnacker af. De opleidingen bij de Rijkspolitie ^zijninmkldelsste^ Ten eerste is de minimumleeftijd waarop de opleiding begint 19 jaar geworden. Daarnaast moet de kandidaat een rijbewijs hebben en vervolgens is de duur van de op leiding uitgebreid tot 19 maan den. In het vervolg zullen er daarom ook niet meer zulke jonge de brandweer de jongeman trachtte te bevrijden en de collega van Groenewegen het verkeer stond te regelen, betrapte de jonge agent een nogal forse man die van de bromfiets, die in middels in de politiebus was gezet, een carbura teur trachtte te stelen. Een eerste standers dat de politie de brom fietser klem had gereden en daar door het ongeluk had veroor zaakt. De jonge agent werd min of meer bedreigd door de omstan ders die inmiddels een groep van zo'n veertig man hadden ge vormd. verdeeld bij de post Mariekerke met als rayon Aagtekerke. In deze laatstgenoemde plaats, waar hij woont, is hij belast met de sociale problemen van inwoners vart die kern. Wachtmeester Groenewegen is ook geen onbekende in de voet- wachtmeesters eerste klas rondlo pen. Toch weet de jonge politieman wel indruk te maken. Dat blijkt uit een voorval dat hij in Pijnacker beleefde. Een jongen was met zijn bromfiets tegen een hek gereden waar hij 'opgespietst' was. Terwijl sommatie, dat hij van de brom fiets af moest blijven, was genoeg voor de man om zich terug te trekken. De dader kwam echter terug met een aantal vrienden, die juist een café hadden verlaten. Groenewe gen kreeg het verwijt van de om "Toen werd het me een beetje te bar en met een forse armzwaai zei ik 'en nu allemaal opgedonderd en tot mijn grote verbazing droop het hele stelletje af'. Wachtmeester eerste klas Groe newegen behoort tot de groep Valkenisse en is daarbij onder balwereld. Dit seizoen maakt hij deel uit van het eerste elftal van Oostkapelle; hij speelt zaalvoet bal in de overgangsklas Walche ren bij het team van de rijkspolitie Middelburg (RPM) en buiten Zeeland vertegenwoordigt hij de rijkspolitie in de provinciale for matie 'Luctor'. Sinds 1 februari is drs. J.C. Vrijhof (35) bij de Open Universiteit in dienst als consulent. Eèn van zijn be langrijkste taken zal zijn om voor de regio Middelburg voorlichting te geven over de studiemogelijkheden bij de Open Universiteit. De heer. Vrijhof is verbon den aan het studiecentrum dat in Middelburg geves tigd wordt. Dit studiecen trum zal worden ingericht in de Provinciale Zeeuwse Bibliotheek. In afwachting hiervan wordt het studiecentrum tijdelijk gehuisvest bij de Rijks PABO. waar de con sulent vanaf 1 maart werk zaam zal zijn. In totaal komen er bij de Open Universiteit per 1 fe bruari voor het hele land 25 consulenten in dienst. Het merendeel van de consu lenten heeft een betrekking van drie of vier dagen per week. Naast het geven van studievoorlichting zullen de consulenten van de Open Universiteit ook studie-ad viezen verstrekken, zowel aan het begin als tijdens de studie. Bovendien zullen de consulenten behulpzaam zijn bij het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen bij het volgen van afstandsonderwijs. Zoals bekend ligt het hoofdaccent bij de cursus sen van de Open Universi teit op schriftelijk materiaal dat studenten zelfstandig thuis kunnen bestuderen. Het schriftelijk cursusmate riaal zal worden aangevuld met audiovisueel onderwijs in de vorm van beelden ge luidsbanden en televisie. Een groot deel van dit au diovisuele materiaal en de bijbehorende apparatuur zal in de studiecentra voor de studenten beschikbaar zijn. In de centra zullen voor onderwijsdoeleinden ook micro-computers ge plaatst worden. Wanneer de cursussen van de Open Universiteit in september 1984 van start gaan. zullen aan de studie centra ook studiebegelei ders verbonden zijn die va kinhoudelijke begeleiding kunnen geven aan studen ten. Er komen 18 studiecentra van de Open Universiteit in ons land. Deze centra wor den gecoördineerd door vier regionale bureaus. Het studiecentrum in Middel burg valt. evenals de stu diecentra in Breda. Venlo Sittard en Eindhoven onder de verantwoordelijkheid van regionaal coördinator drs. L.A. Berkhout. De regionaal coördinator is verantwoordelijk voor het personele en materiële ma nagement van een aantal studiecentra. Tijdens de opbouwfase van de Open Universiteit treedt de coör dinator vooral op als kwar tiermaker. Het bureau van drs. L.A. Berkhout is geves tigd in Sittard. Rosmolen straat 34. Drs. J.C. Vrijhof heeft so ciologie gestudeerd. Voor dat hij bij de Open Univer siteit in dienst trad. werkte hij als burgerraadsman bij de Stichting Welzijn in Vlaardingen en was hij ver bonden aan de Stichting Interlevensbeschouwelijke Vormingsinstituten Noord en Midden-Zeeland. Drs. L.A. Berkhout werkte eerder als coördinator bij de Katholieke Leergangen te Sittard. ïslJV. JÉÈjpF\\ ffs.:;y i;*f\ n V: de jongste 'hoofdagent' van Nederland. Het hord '50' heeft niets met de leeftijd te maken... (foto John Siwabessy)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 18