Vlissingen-Oost Kamperen buiten de camping PRCVINCIE 7FFI AND IN DE VERTE HOBBYHUIS BAARS Het Zeepe VOORDEEL HPS sneue vliet reisburo IN HEKOKP aanvraag en ontwerp-vergunning van Bon koel- en vriesbedrijf PARIJS DAGTOCHTEN Adverterende Faam - de Vlissinger wijst U de weg KROKUSREIS HALL MERANTI DEUREN 31 MERBAU DEUREN HEEFT ALLES Vlissingsestraat 48-50 Middelburg 01180-25589. VOORDE DOE-HET-ZELVER Dinsdagmiddag gesloten Woensdag 8 februari 1984 De provinciale planologische dienst heeft tellingen gepubli ceerd over het kamperen buiten de officiële kampeerterreinen. In 1 983 bleken de aantallen te zijn toegenomen. Kamperen bij de boer Vergunning en richtlijnen MINI Overloopterreinen Wild kamperen Kampeerwet ■m- provinciale griffie BOOT-AUTO- VUEG- TOURINGCARREIZEN FOTO RUBEN OREEL cc c 1 q 4 tl J O ABDIJ nmukrfSir:. "w-ao» mÊÈzm mm»*®**- "Van schor tot industrieterrein". Zo heet de nieuwste brochure die bij de provincie verkrijgbaar is en die is samengesteld door het bu reau voorlichting. Ze beschrijft de ontwikkelingen van het Sloege- bied in Vlissingen-Oost vanaf de jaren zestig tot nu. Wat ooit onontgonnen natuurgebied was, is nu een vestigingsplaats voor vele bedrijven. Geschiedenis Al in 1 949 werd tussen Walche ren en Zuid-Beveland in het Zuid- Sloe de Quarleshaven droogge maakt. De grond was bestemd voor de landbouw. De waters noodramp in 1953 en de daaruit voortvloeiende dijkversterkingen riepen de vraag op of het reste rende deel van het Zuid-Sloe ook voor landbouwdoeleinden moest worden ingepolderd. Er werd be sloten tot een andere bestem ming. Provincie en rijk gaven me dewerking om bedrijven te vesti gen aan diep vaarwater zoals de Westerschelde, die mogelijkhe den bood voor de ontwikkeling van een zeehavenindustriegebied met basisindustrieën. Het begin Scheldepoort, de scheepsrepara- tiewerf van De Schelde, vestigde zich in 1 964 als eerste in Vlissin gen-Oost. Na Scheldepoort volg de er een hele rij van bedrijven zoals bijvoorbeeld M T Chemi cals - een Amerikaans bedrijf dat vooral werkt aan de produktie van chemicaliën voor gewasbescher ming in de landbouw, stabilisatie van kunststoffen, glascoating en houtbescherming; Hoechst Hol land - waar fabrieken staan voor fosfor en fosforprodukten, en een ammoniakterminal; De allumi- niumsmelterij Pechiney; Raffina derij Total en het Gas-overslagbe- drijf Eurogas. Momenteel werken er in het Sloegebied rond 4.000 mensen. De oppervlakte is ruim 2.000 ha, verdeeld over het grondgebied van de gemeenten Vlissingen en Borsele. Planologie In het streekplan Midden-Zeeland is het Sloegebied bestemd tot ter rein voor industriële activiteiten aan diep vaarwater, voor energie voorziening en op- en overslag. Ook zijn daarin vestigingseisen opgenomen. Voordat een bedrijf zich kan vestigen of uitbreiden moet er een milieu-effectenrap- portage worden uitgebracht. Dit betekent dat bekeken wordt wel ke effecten de nieuwe activiteiten hebben op de omgeving en vooral op het milieu. De gemeenten Borsele en Vlissingen moeten in hun bestemmingsplan(nen) voor Vlissingen-Oost zones aangeven waar wel en geen bedrijven kun- DE VLISSINGER I E UWS Gedeputeerde staten vragen pro vinciale staten een subsidie van 50 procent te verlenen voor de aankoop van een stukje duin- grond in het natuurgebied Het Zeepe/Slot Haamstede. De instantie die om subsidie heeft gevraagd is de Vereniging tot be houd van natuurmonumenten in Nederland. Het gaat om een klein terrein (ongeveer V3 ha) dat aan sluit bij een groot gebied dat de vereniging al in eigendom heeft. Aangezien het niet mogelijk bleek dit stukje grond in beheer over te dragen aan een natuurbescher mingsorganisatie (de verkopers wensen slechts tot vervreemding over te gaan) is aankoop de enige mogelijkheid om het natuurge bied veilig te stellen. Het provinciale subsidie bedraagt ongeveer 2300,-—. nen worden gevestigd. Belangrijk bij de zonering is de afstand tus sen de woonkernen en het indus triegebied. Havenschap Het havenschap Vlissingen is een samenwerkingsverband tussen het rijk, de provincie en de ge meenten Vlissingen en Borsele. De gemeente Middelburg heeft een adviserende stem. Het schap is bij wet ingesteld en fungeert sinds 1 februari 1971. Taken zijn o.a. :beheer, onderhoud en ex ploitatie van havens, werken, in richtingen, industrie- en handels terreinen en wateren in Vlissin gen-Oost en het oude havenge bied van Vlissingen. Ook geeft het havenschap terreinen uit, koopt en verkoopt ze en sluit het con tracten met bedrijven en andere instanties. De brochure In het bijzonder voor scholieren, die bijvoorbeeld een werkstuk moeten maken over industriële ontwikkelingen in Zeeland, maar ook voor degenen die belangstel ling hebben voor de provincie Zeeland in het algemeen is de brochure gratis verkrijgbaar bij het bureau voorlichting van de provincie, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg, telefoon 01 180-31395. In Zeeland liggen bijna 200 'of ficiële" kampeerterreinen met in totaal zo'n 32.000 staan plaatsen (tenten, caravans en campers). Naar schatting kun nen ongeveer 130.000 mensen hier een plaatsje vinden. Vooral in het hoogseizoen (de zomermaanden en Pinksteren) kunnen deze terreinen de toe loop niet opvangen. Dan zijn er nog de campings bij de boer en de zg. overloopterreinen. Ook wordt er wel "wild" gekam peerd, b.v. in wegbermen, op dag recreatieterreinen en in de dui nen. Bovendien laten officiële cam pings soms meer mensen toe dan eigenlijk is toegestaan. Al enkele jaren verricht de pro vinciale planologische dienst tel lingen van het kamperen bij de boer in het hoogseizoen. In 1 982 is voor het eerst ook geteld op overloopterreinen. Zoals gezegd laten de tellingen zien dat er in 1983 meer kampeerders buiten de officiële campings verbleven dan in 1 982. In 1983 werd op 877 terreinen bij de boer gekampeerd. Dit aantal neemt de laatste jaren iets af; in 1981 was het nog 918. Het aantal "kampeermid delen" (dus: tenten, caravans en campers) neemt daarente gen op deze minicampings nog steeds toe: in 1978 gemiddeld 1.159 kampeermiddelen (op 507 terreinen), in 1981 2.741 en in 1 983 3.988. Deze groei moet worden toege schreven aan de toename van het aantal terreinen waar meer dan vijf eenheden zijn toegestaan: in 1982 nog 70, in 1983 109 ter reinen. In totaal zijn er zo'n 16.000 slaapplaatsen beschik baar op terreinen bij de boer (4 plaatsen per eenheid). Op Schou- wen-Duiveland en Walcheren wordt het meest bij de boer ge kampeerd. Wie een minicamping wil be ginnen heeft een vrijstelling nodig van het gemeentebe stuur. Op dit moment is voor tweederde van de terreinen nog geen «vrijstelling afgegeven. Daar staat overigens nog geen kwart van het totale aantal kampeermiddelen (minder dan twee gemiddeld per terrein). Volgens richtlijnen van de provin cie mogen er drie, hoogstens vijf kampeermiddelen op het erf van de boerderij worden gezet. Op 390 terreinen zijn meer kam peermiddelen geteld dan volgens de vrijstelling is toegestaan. Voor 1983 zijn gedeputeerde staten van Zeeland akkoord ge gaan met een regeling om de kampeerders tijdens piekperioden te kunnen opvangen. Het is in een aantal gemeenten dan geoorloofd meer dan vijf plaatsen per bedrijf te bezetten. Voor wat betreft het aantal afgegeven vrijstellingen voor meer dan vijf plaatsen spant Valkenisse de kroon, nl. 37, ge volgd door Domburg (19), Veere (14). Middenschouwen en Marie- kerke (elk 13). Overigens bleken zich op 40 ter reinen - die wel een vrijstelling hadden - in het geheel geen kam peerders te bevinden. CAMP INC Net als in 1982 is in '83 geëxpe rimenteerd met overloopterreinen bij campings om het tekort aan toeristische standplaatsen te kun nen opvangen. Er waren zo'n 28 terreinen in gebruik, vooral in de kop van Schouwen en de Wal- cherse kuststrook. Er zijn circa 3000 eenheden geteld, ofwel 1 2.000 slaapplaatsen. In juli en augustus 1983 zijn op zeven zondagen voor het krieken van de dag tellingen verricht op plaatsen waar wild kamperen pleegt voor te komen: bij het be gin van de Brouwersdam, de Veersegatdam en de Schotsman. Gemiddeld werden zo'n 100 wildkampeerders gesignaleerd. In vergelijking met 1982 wordt er overigens minder gekampeerd. De gegevens over het kamperen bij de boer, op overloopterrei nen en het wild kamperen zijn te vinden in een infoblad van het bureau voorlichting van de provincie Zeeland, Sint Pieter straat 42, 4331 EW Middel burg. tel. 01180-31395. Op aanvraag wordt het gratis toe gezonden. Het infoblad schenkt ook aan dacht aan de kampeerwet die in 1981 is vastgesteld, maar die nog niet in werking is getreden (met uitzondering van de artiktelen over de kampeerraad). Deze wet regelt precies wat er wel en niet mag als het gaat om het kamperen buiten officiële campings, hoe het zit met het verkrijgen van vrijstellingen etc. In korte bewoordingen geeft het infoblad aan wat de belangrijkste punten van de wet zijn. Tenslotte wordt uit de doeken gedaan hoe de situatie op dit moment is, nu immers de nieuwe wet nog niet in de prak tijk kan worden gebracht. Dinsdag 14 februari zijn er twee hoorzittingen van de AROB-com- missie. De eerste zitting is om 9.30 uur. De heren C.P. Boon en W.G.V. Spuesens uit Terneuzen hebben bezwaar aangetekend tegen de verklaringen van geen bezwaar van gs voor de bouw van 4 woningen aan de Dinkelstraat in Terneuzen. Om 10.00 uur zijn de heren W. de Kraker, C. Nanninga en J. Bockstael uit Sas van Gent aan de beurt. Zij zijn het niet eens met de verklaringen van geen bezwaar van gs voor de bouw van 22 wo ningen aan de Poelstraat in Sas van Gent. Om half elf die dag behandelt de derde kamer uit gs een beroep van vijf katholieke schoolbesturen uit Zeeuwsch-Vlaanderen tegen het raadsbesluit van Hontenisse tot vaststelling van het bedrag per leerling in het lager onderwijs. De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt 14 februari, 11.00 uur een beroepschrift van een inwoonster uit Middelburg: in het geding is een beslissing van burgemeester en wethouders van Middelburg op een aanvraag voor bijstand. De eerste kamer uit gedeputeerde staten buigt zich om 11.30 uur (ook op 14 februari) over een be roepschrift van Rayon Tax Wal cheren b.v. te Vrouwenpolder. Deze heeft beroep ingesteld tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Valkenisse waar bij de verleende vergunning voor het vervoer vap personen mét slechts één taxi aan M. Grootjans te Biggekerke aan Rayon Tax Walcheren werd overgedragen. Alle beroepszittingen zijn open baar: zij worden gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Aanvraag B.G. van Bon, koel- en vriesbedrijf te Vlissingen heeft bij hen op 24 januari 1984 een aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend voor het uitbreiden van de koel- en vriesopslag op een perceel aan de Denemarkenweg 20 te Vlissingen- Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, no. 682 en gemeente Borse le, sectie H, no. 13. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 9 februari 1984 tot en met 8 maart 1984 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond in de openbare bibliotheek, Stenge plein 1Heinkenszand van 17-20 uur; in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30- 15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uurj op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42, Middel burg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 8 maart 1984, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden inges teld tegen de aangevraagde vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovenge noemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Mid delburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen zowel het geven van de ge vraagde vergunning, als tegen de ontwerp-vergunning en wel tot en met 8 maart 1984. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden inge diend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 1 maart 1984 tegen de aanvraag en/of ontwerp-vergunning mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (tel.: 01180-31364). Middelburg, 8 februari 1984. 9 dagen, halfp. 565,- 2 dagen vertrek 23 maart, halfp. 120,- 16 febr. Ikea 16,50 21 febr. West-Friese flora 59,50 incl. koffie-gebak, entree en diner. 3 mrt. Düsseldorf 29,50 incl. koffie-gebak. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 Een Loodsje-faampje heeft altijd resultaat. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Nog enkele plaatsen vrij op Ui Z 0 1 ■S .5 o O 201.5 x 63-73-78-83-93 211.5 x63-73-78-83-93 OPDEK 201.5 x 63-73-78-83 201.5 x 73-78-83-93 211.5 x 73-78-83-93 OPDEK 201.5 x 73-78-83 201.5 x 73-78-83 211.5 x 73-78-83 OPDEK 201,5 x 63-73-78-83 201.5 x 73-78-83 211.5 x 73-78-83 OPDEK 201.5 x 73-78-83 201.5 x 73-78-83-88-93 211.5 x 78-83-88-93 201.5 x 73-78-83 OPDEK 201.5 x 73-78-83 201.5 x 73-78-83-93 211.5 x 78-83-93 OPDEK 201.5 x 73-78-83 201.5 x 73-78-83-88-93 211.5 x 73-78-83-88-93 201.5 x 78-83-88-93 211.5 x 78-83-88-93 JËL O H 1 201.5 x 78-83-88-93 211.5 x 78-83-88-93

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17