■weeM. srav ;s ft 5 2 HET WESTEN HOUDT'T IN '84 VOORDELIG /299r 15 799? /499 /7S8- /SSr 63- /798 B -749- 1398- 99.- s 499- 299 /69- 5 3995- s /99 279? 699 G> /99- £■- 749r 499? s /39 5 STATIONSRESTAURATIE GOES wie niet adverteert wordt vergeten NIEUW DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 februari 1984 WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). ARTSEN APOTHEEK; IHERENARTSENi HUI VERLOSKUNDIGE: WJJKVÈRPLEEG KUNJMGENs lil Restaurant Zeetong met frites en verse groenten1 4. O Gekookte mosselen I met frites of boerenbruin en 2 sausjes1 O U j 7Gl£ n ilDi JriZlB 1.775,- voor 1.998,- voor 2195,- voor 349,- 2.398,- voor 1.825,- voor 549,- 325,- 349,- 029,- oor 279,- 692,- <4^ de zaak met de 2 pluspunten VAKMANSCHAP en SERVICE (Donderdag tot en met woensdag) De film FRANCES van Greame Clifford beschrijft opkomst en on dergang van de 'Nieuwe Garbo' Frances Farmer (Jessica Lange) die na tien jaar voor de camera te hebben gestaan in een psychiatri sche kliniek moest worden opge nomen. In het kader van de film- week van Filmhuis Middelburg komt deze film in Meccano Mid delburg, zondag 20.30 uur 'I Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. Regisseur Andrzej Wajda toont in zijn film LAND VAN GROTE BELOFTE de zakelijke manipu laties van drie gezworen kamera den die besluiten een fabriek te bouwen die kapitalen opbrengt, maar die mensen verslindt. In het kader van de filmweek in Mecca no Middelburg, maandag 20.30 uur. FANNY EN ALEXANDER is een film van Ingmar Bergman vertelt het verhaal van de kinderen van een theaterdirekteur die plotse ling komt te overlijden. De domi nee ontfermt zich over het gezin. Alexander verzet zich tegen de dominee en dwingt zijn dood af. In het kader van de Middelburgse filmweek in Meccano Middel burg, dinsdag 20.30 uur. PËNUM CARMEN is van Jean- Luc Godard, Carmen, een Sevil- liaans arbeidstertje in een sigaret- tenfabriek wordt een gesjeesde cassière. die, om een film te kun nen financieren, met vrienden een bank berooft. Ze is verliefd op de agent Don José, wat hem nood lottig wordt. Meccano Middel burg, woensdag 20.30 uur. DRAMMA DELLA GELOSIA is een tragi-komedie over een drie hoeksverhouding tussen een bloemenverkoopster (Monica Vitti), een metselaar (Marcello Mastroianni) en een pizzabakker (Giancarlo Giamini). De film speelt zich af in de vervuilde stra ten en op de smerige stranden van Rome. Deze ZVU-films werd ge regisseerd door Ettore Scola, Al- hambra Vlissingen woensdag 20 uur. (Donderdag tot en met woensdag) Bad Boys Joop Stokkermans en de regie voert Cox Habbema. Schouwburg Middelburg zaterdag 14 uur. 'Huwelijkscarrousel' is een blij spel van Leslie Stevens met in de hoofdrollen KITTY JANSEN en ANDRE VAN DEN HEUVEL. Concertzaal Zierikzec, zaterdag 20 uur. De ZEEUWSE KOMEDIE speelt 'Stuur me geen bloemen', een blijspel van Norman Barrash en Carol Moore. Vestzaktheater Vlissingen. zaterdag 20. 20.30 uur. THE MANAGERS geven een popconcert in 't Beest Goes, za terdag 22.30 uur. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL speelt 'Roodkapje' in Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. In BAD BOYS is Mick O'Brien leider van een jeugdbende in Chicago. Samen met zijn beste vriend Carl Brennan heeft hij een plan opgezet om een grote hoe veelheid drugs te stelen van een rivaliserende bende die onder lei ding staat van Paco Moreno. De overval loopt echter op een schietpartij uit. Tijdens zijn vlucht voor de politie doodt O'Brien tij dens een ongeluk het broertje van Paco MorenoAlhambra Vlis singen, maandag en dinsdag 20 uur, zondag 19 en 21.30 uur. De science-fiction film BATTLE- TRUCK speelt in het jaar 1994. Een atoomoorlog heeft grote de len van de aarde verwoest. In de weinige streken die nog bewoon baar zijn wil ex-kolonel Straker alleenheerser worden. Hij heeft een enorme gepantserde truck ge bouwd en trekt zo ten strijde tegen het democratische dorpje Clear water.... Alhambra Vlissingen. donderdag en vrijdag 20 uur. za terdag 19 en 21.30 uur. DE WRAAK VAN DE KARATE- TIJGER is gebaseerd op het oude Chinese volksgeloof, dat een tijger als hij door een vrouw wordt ge kust, haar gaat dienen en als hij honderd mensen heeft gedood in een demon verandert. Alhambra Vlissingen, vrijdag 23 uur. MANHATTAN BABY gaat over een meisje dat door een oud Egyptisch medaillon huivering wekkende krach«n krijgt^Alham bra Vlissingen, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur LIEVE MEISJES KLEINE PRIJSJES is potno Alhambra Vlissingen, vrijdag 23 uur. Een van de populairste Neder landse zangeressen, ANITA MEYER, treedt op in Cheesy Biggekerke, vrijdag 24 uur. LES PU I I S CHANTEURS DE LILLE en HET INTERKERKE LIJK JONGERENKOOR MID DELBURG geven met begelei ding van de organist LEENDERT DE BROEKERT een concert. Zij brengen onder andere werken van Handel, Bruckner. Bach en De bussy. Koorkerk Middelburg, vrij dag 20 uur. Leerlingen van Leen de Broekert, tevens studenten aan de Zeeuwse Muziekschool zijn Mare MARC LABRUYERE, PAULINE STROOSNIJDER. JAN WISSE en RIEN ZANDEE. Zij geven een concert met werken van Bach. STARWARS/THE EMPIRE1 STRIKES BACK zijn twee delen uit de star wars serie alhambra Vlissingen, zondag 14 uur. Grand Theater Goes, zondag 14 en 19 uur. HET GEHEIM VAN DE NIMH is een prachtige en spannende te kenfilm voor kinderen Alhambra Vlissingen. zondag 14 uur. DE LIFT een bijzonder spannen de thriller, waarin een geautoma tiseerde lift op hol slaat en bezoe kers van het gebouw in bloedstol lende momenten de stuipen op het lijf jaagt. Alhambra Vlissingen. donderdag en vrijdag 20 uur, za terdag en zondag 19 en 21.30 uur. AN BLOEM beschrijft het leven van een vrouw kort na haar schei ding. Grand Theater Goes, maan dag, dinsdag en woensdag 20 uur. FORT APACHE, THE BRONX, is een film met Paul Newman over de Portoricaanse wijk Bronx in New York. Grand Theater Goes, donderdag en vrijdag 20 uur, za terdag 19 en 21.30 uur. STRAFBATALJON CHARLIE BRAVO beschrijft een episode uit de laatste dagen van de Vietnam- Buxtehude en Andriessen op het orgel van de Koorkerk Middel burg, zaterdag 20 uur. De Vlissingse band SERIOUS GAME speelt swingende muziek. Ontstaan uit de formatie Pepro and the Jet Set Suckers, bestaat de groep uit René Koole (gitaar, zang). Benny Tabak (gitaar). Pe ter 'Nek' Provoost (drums), Ma- rius de Nobel (bas, zang) en Hans van Zee (toetsen). De Piek Vlis-j singen. vrijdag 21 uur. Edda Barends (Nieuwe Komedie) EDDA BARENDS (NieuweJCo- medie) speelt "De Liefdesge schiedenis van de Eeuw" naar de gedichten-cyclus van Marta Tik- kanen. Het stuk gaat over een vrouw wier man alcoholist is en met zijn drankzucht keer op keer schade berokkent aan zijn gezin. Zij probeert hardnekkig haar kin deren een goede jeugd mogelijk te maken. Voor haar man koestert zij dan ook gevoelens van én te derheid én hekel De regie voert Hartmut Albers. Vestzaktheater Vlissingen. vrijdag 20 uur. HET WESTVLAAMS ORKEST verzorgt een concert. Onder lei ding van Dirk Varendonk brengt het ensemble werken van onder anderen Brahms, Rossini en Grieg ten gehore. Solist is Wilfrief Dero op viool. Het orkest ont stond in 1951 uit het Brugs Ka merorkest. Het is samengesteld uit twintig strijkers en vijftien blazers en zetelt nog steeds in Brugge Concert- en Gehoorzaal Middel burg, zaterdag 20 uur. 'Het Najaar van de Heksen' is een musical voor de jeugd en wordt gespeeld door het AMSTEL TO NEEL. Het stuk, geschreven door Mies Bouhuys vertelt het verhaal van het meisje Veralint, zij weet alles af van heksen en soms lijkt het wel of ze zelf een beetje kan toveren. Maar echte heksen be staan natuurlijk niet in het vrien delijke dorpje aan de rivier. Al leen slager Eenoog zou graag wil len dat die er wel waren. Dan kon hij namelijk samen met zijn hond Bub als heksenjager baas over het dorp spelen. Even lijkt het erop dat hij zijn zin krijgt maar geluk kig loopt alles toch nog goed af. De muziek is geschreven door Wie nog eens alle belangrijke, in teressante, koddige en sportieve gebeurtenissen die het afgelopen jaar plaatsvonden, de revue wil laten passeren kan terecht in het vorige week verschenen ZEE LAND IN 1983. In dit fotojaarboek presenteren een aantal Zeeuwse journalisten en fotografen hun keuze uit het dagelijkse nieuws dat opmerkelijk genoeg was om bewaard te blij ven. Aan de hand van 265 foto's met korte en helder geschreven bijschriften geven zij een vrij vol ledig overzicht van wat zich vorig jaar in Zeeland afspeelde. Het boek opent, dat kan bijna niet anders, met de problemen rond de K.M.S. De laatste pagina's zijn voo r wat het daglicht niet kon verdragen, de misdaad. Daartus sen roepen foto's herinneringen op aan de vele protestacties die gehouden werden, de ongelukken en branden, het natte voorjaar, de hete zomer, de sportieve hoogte punten. en nog veel meer. Het Aardigst zijn misschien wel de foto's van allang vergeten ge beurtenissen. die niet echt be langrijk waren, maar die de krant elke dag zo interessant en mense lijk maken; de schrik van de be jaarden die bij het slaan van de eerste paal voor hun nieuwe be jaardencentrum de snippers om de oren vlogen, is door dit boek aan de vergetelheid onttrokken. Gelukkig maar. Zeeland in 1983 werd samenge steld door een groep Zeeuse jour nalisten en fotografen. Uitgeverij Den Boer, Middelburg. Prijs 24,50. KINDERBOEKEN (dpor Jan Smeekens) De televisieserie 'Niels Holgers- sons wonderbare Reizen' is een gouden greep. Toch blijkt het succes ervan voor maar weinig kinderen aanleiding het boek te lezen waar deze Zweedse teken film op gebaseerd is. Zo'n tachtig jaar geleden vroeg de Zweedse regering Selma Lagerlof een aardrijkskundeboek te schrij ven voor de hoogste klassen van de lagere school. Dat werd NIELS HOLGERSSONS, WONDER BARE REIS. Het verhaal naver tellen is niet nodig. Met Alleen op de Wereld, Robinson Crusoë en nog een handvol hoort de ge schiedenis van het brutale jonget je dat met een vlucht wilde ganzen naar het hoge noorden trekt, thuis in het rijtje boeken die iedereen kent (en soms niet eens gelezen heeft). Tot op de dag van vandaag is het een springlevend boek. Niet zo verwonderlijk overigens. Wie weet hoe kinderen met hun lieve lingsdier omgaan, weet ook dat ze niets liever willen dan er mee praten en het verstaan. In dit boek is die vurige wens werkelijkheid en het heeft daarmee hun aan dacht meteen gevangen. De span nende avonturen van Niels Hol- gersson op zijn verre en ongewone reis houden hen vervolgens aan genaam bezig. Maar bovenal boeit dit boek zijn lezers, omdat het, met alle onwerkelijke en fan tastische elementen, over het ech te leven gaat. Over stout zijn en ouders die desondanks toch van je houden. Over vrienden en vijan den. Over in harmonie met de natuur leven. Over leven en dood. Niels Holgersson is een van die boeken die je gelezen moet heb ben. Of voorgelezen gekregen. Dat laatste is voor volwassenen een waar genoegen door de rijke, intieme en zoetvloeiende taal. Niels Holgerssons wonderbare Reis door Selma Lügerlof. Uitge verij Becht. Amsterdam, prijs f 29.50. Vleeshal. Middelburg TONY CRAGG, plastieken. Dagelijks van II tot 17 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58, Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen, aquarellen en kunstfoto's. Maandag tót en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg^ ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum Domburg DF' NATUUR IN ZEELAND dage lijks van 10 tot 17 uur. Iguana. Vlissingen LEVENDEN REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Galerie Marquis Vlissingen CIES HESSELS tien kinderscenes. aquarellen en teksten, tevens NIEUWJAARSTENTOON STELLING met werken van de exposanten van 1983. Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. Groencentrum Nieuwland Nieuw en St. Joosland WIM CLARIJS volksmuziekinstrumenten. Dage lijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woens dagmiddag en zaterdagmiddag gesloten. Het Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg HAN TER KEURS verf- en krijttekeningen. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur. Woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en 19.00 tot 21.00 uur. Za terdag 10.00 tot 13.00 uur (tot 4 februari). Galerie De Wijnstok Middelburg ANSKJE VAN DER ZEE, etsen en aquarellen. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. Zaterdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. Bellamy 19 Vlissingen. PAUL VAN RAFELGEM. sculpturen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Zaterdag 13 tot 17 uur (vanaf 4 februari). Ui Middelburg: za. tot 24.00 uur: M. Reverse. Seisweg 29. 13456. (visi tes aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur; S.A. v.d. Haak, Rouaansekaai 47. 12637. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30-13 00 uur en^ 17.30-18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: F.G. Snijder. Burgemeester van Woel- derenlaan 12. 13933. Zo. tot 24.00 uur: J.A.B. Cramer. Gerbrandy- straat 6. 65498. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.00-18.00 uur. Bezoek spreekuur zonder afspraak W.N. Osterman. De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten beschikbaar. Souburg. Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. tot 24.00 uur: H. Kapteyn-Snijders, Lek straat 6, Oost-Souburg. 01185-61630. Zo. tot 24.00 uur: N. Kapteyn, Lekstraat 6. Oost-Sou burg, 01185-61630. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge. Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder. Veere en Zanddijk: O. Dijkstra. Oostkapelseweg 12, Grijpskerke. 01189-2523. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: A.v.d. Male Duinweg 59, Zoutelande. 01186-1282. West- en Midden-Wplcheren: A. Stutterheim. Beukelmanstraat 8. Meliskerke. 01186-1760. Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Hummelen, Markt 69. 12134. Vlissingen: Souburg, C. van Pere straat 1, 61593. TANDARTSEN: C. Westveer, Loskade 21, Mid delburg, 01180-26694. Dierenartsenpraktijk Oostkapel- le: Oude Domburgseweg 33a, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: Th. J. Driehuis-van Hazelen, 01184-66548. Consult na telefoni sche afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uu. Van vr. 18.00 uur tot maandag 08.00 uur: H. Klompe. Doornen- burg 91. Vlissingen. 01184-71140. Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: E.N.A. van Es- se, Meanderlaan 478. Middel burg, 01180-35839, b.g.g. 01180- 12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J.G. Overbeeke. Bereklauwerf 14. Arnemuiden, 01182-2901 b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: L. Goossen, Middelburgse straat 104, Koudekerke, 01185-1449. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laureins: L. Burger. Duin weg 55, Oostkapelle, 01188-2746. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg. Westerzicht, Paau- wenburg. Oost-Souburg en Ritt- hem: E.J. Cok. 01180-13418 Vlissingen-stad: M.E.W. Jansen- van Rens 01180-27583. (Gelegen aan buszijde station) Tel. 01100-27482 De stationsrestauratie is er voor alles en iedereen. CHINEES-INDISCH RESTAURANT cWoa c DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 66 I I Blaupunkt kleurentelevisie Granada Grootbeeld kleurentelevisie met 16-voudig programma geheugen. van Aristona draagbare- kleurentelevisie 37 KT 2060 Met 37 cm beeldbuis. Direkte afstemming op 12 voorkeurzenders. Af neembare 2-voudige teles- koopantenne. Frontluid spreker. Philips kleurentelevisie Met 56 cm in line QS, HiBri beeldbuis. Draadloze afstands bediening. Voorzien van een tele- tekstdecoder en stereodecoder. Zenderzoeksysteem voor 90 voorkeurzenders. Philips portable kleuren televisie 10 CX1100 Met automatisch zenderzoek systeem met geheugen voor 12 voorkeurzenders. 25 cm beeldbuis. Ingebouwde radio met AM en FM. Geschikt voor lichtnet en auto-accu. van K 899,- voor -rrpt S-W»ezer- Sanyo videorecorder VTC 5010 Met S-kiezer. Sony-systeem. Mikrocomputersturing voor komt foutief schakelen. Timer voor 7 dagen en 8 voorkeur zenders. van Videorecorder 23 VR 24 Met Picture Search, stilstaand beeld en stap voor stap. Zenderzoeksysteem met programma keuze voor 35 voorkeurzenders. Voorprogrammering van 5 program ma's tot 31 dagen vooruit of dagelijks. van 'f Aerosound composet Radio met AM en FM Cassettespeler met autostop en opnamemveau- regeling. Boxen met hogetonen- speakers. Aristona walkman TR 5683 Kompleet met stereo hoofdtelefoon en draag tas. van voor Hitachi videorecorder VT-11 VHS-systeem. Met Picture Search en automatisch terugsppelen. 12 Voorkeur zenders. Philips muzieksysteem F1433 Met radio, cassetterecorder, platen speler en versterker. FM, lange en middengolf. 2 xl5 watt muziekver- mogen. Mengmogelijkheden. van Philips HiFi racksysteem F131 Tuner F 2131 GP 330 ELM. met FM, lange- Servogestuurd en middengolf, cassettedeck Versterker F F 6133 voor 4130,2x25 metal, chroom watt IEC. Semi- en ferrocasset- automatische tes. Soft-touch platenspeler bediening. F 7130 met Kompleet met frontbediening boxen F 9227 en element van 50 watt. PHILIPS "n van Aristona stereo radio recorder TR1821 Met FM, lange- en middengolf. 2,x 3 Watt uitgangsvermogen. Cue- en reviewmogelijkheden. 4 Speakersystemen. Aristona stack- systeem ST 2163 Tuner met automa tische FM stereo decoder. Versterker. 2 x 7,5 watt muziek- vermogen. Semi-auto- matische.platenspeler met autostop en arm- lift. Cassettedeck met automatisch opname niveau. Philips luidsprekerbox F 9227 Belastbaarheid 60 watt. Frequentie- bereik 40-20.000 Hz. 20 cm lagetonen- en soft dome hogetonen luidspreker. Schneider audio- rack TS1403 Met stereo tuner/ versterker van 30 watt met FM, MG Cassettespeler met autostop. Semi-automati- sche platenspeler. Kompleet met boxen. Atari spelcomputer Maakt van elke tv een span nende, fantastische wereld, waarin van alles kan gebeuren. Even aansluiten op de antenne ingang, één van de vele spel- cassettes kiezen en spelen maar. Ruton stofzuiger RO 3660 Met een krachtige 700 watt motor en drie hulpstukken. Sony Betamovie BMP-100P Geïntegreerde Betamax- video kamera/recorder, gewicht slechts 2,5 kg. 1,2 Lens. Inclusief acculader en accu. van voor w van L 279,- voor 4 Majestic koelkast DKK145 Inhoud 140 liter. Groot vriesvak en handige indeling. Met thermostaat en binnenverlichting. Philips videopac spel computer G 7000 Komplete huiskamer computer voor videospellen. Met twee regelaars en kompleet alfanumeriek toetsenbord. van voor AEG koelkast Santo Tweedeurs koelkast. Bruto-mhoud 280 liter. 4 Sterren vriesvak van 60 liter. van voor Bosch afwas- automaat S 210 Met 3 programma's en 12 normbestekken. Automatische do sering afwas- en naspoelmiddel. Water verbruik slechts 32 liter. irj' an Philips gezichts solarium HP 3130 Met 4 JLD" UV-buizen, licht panoramisch gemonteerd voor spiegelreflector. T ijd- schakelaar met auto matische afslag. A Zanussi wasautomaat Z 934X Centrifuge 400 toeren per minuut. Met E-knop en koudwassen-toets. Roestvrij stalen trommel en kuip. Zanussi wasdroger Z 413 Kapaciteit 5 kg wasgoed. Instelbare wastijd tot 120 minuten. Hollandia centrifuge 1431 Geschikt voor 2,5 kg wasgoed. Met roestvrije trommel. van voor van voor radiot westen Goes, Garizenpoortstraat 6 - 8. tel. 01100 - 2)235 Middelburg. Markt 73, tel. 01180 -12587 Vlissingen. Walstraat 86, tel. 01184 -12814

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8