Keile /rv|c bij Groeneveld! Bit Q? het ziïenhart Briljant Tapijt: meer dan 150 soorten vloerbedekking Geen uitverkoop toch f 25.- korting Firma C.J.M. Hackenberg nu 200 jaar juwelier in Middelburg Cursus bloem schikken begint weer Fiësta Band gesponsord i Zeg het met bloemen Woensdag 1 februari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Eén oudergroep Openbare les Sprookjes-avonden Schoolfeest V estigingskansen Staking 1941 Spreekuur buitenlanders Tieneravond Polen-actie W oonlastencomité Appèldienst Bingo Prestatieloop Middelkamp Wijziging oppas Peuters 't Pand FNV-bijeenkomst Tot en met 29 februari a.s. krijgt u 25,- korting op een montuur. Onze collectie is altijd up-to-date, daarom kunnen wij geen uitverkoop houden! Toch 'n voor deel... Voor 't eind van februari uw montuur gekocht, later (evt. na een bezoek aan de oogarts) uw glazen er bij uit gezocht. Kortingscoupon Commissie-vergadert Woltershuis Video Filmfestival Kerkdienst Opbouwcommissie Culturele Raad Jazz-gymnastiek V Dance Macabre Christenen Stille Kring Borstamputatie Lezing Bestuurskader Open school-dagen Zangeres-gitariste Algemene basis Praktisch Nederlands Wandeltocht Derde Wereld Mannenlijn Kennismaking OPMERKELIJKE ZAAK IN HARTJE MIDDELBURG Klederdrachten Alleenstaande ouders kunnen vanaf woensdag 15 februari van gedachten wisselen in een groep van Fiom-Zeeland. De bijeenkomsten zijn wekelijks om 20 uur Meer inlichtingen: 01180-27311. Woonlasten Het Woonlastencomité Vlissingen laat in een brief aan de raad van bestuur van de PZEM weten het te betreuren dat de Vegin, waarin de PZEM vertegenwoordigd is. zich neerlegt bij de gasprijsverho- ging in 1984 met 3 a 4 cent. Hel comité herinnert de voorzitter van de raad van bestuur. W. Don. eraan dat de PZEM beloofde om te bezien of er op provinciaal ni veau iets aan de tarieven gedaan' dan worden. Verder is het comité nieuwgierig naar 'verbeterde af spraken' die tot stand zijn geko men tussen de PZEM en DIVO- SA. De scholengemeenschap voor Be roepsonderwijs en Middelbare school voor Scheepstuigwerktuig kundigen De Wellinge in Mid delburg houdt woensdag 15 fe bruari een openbare les. De tijden zijn van 14 tot 16 uur en van 19 tot 21 uur aan de Kruisweg 2. De Vrije School Zeeland houdt drie achtereenvolgende woensda gen een thema-avond over sprookjes. De sprookjes-avonden zijn op 8, 12 en 22 februari in de kleuterklas van de Vrije School in de Middelburgse Gravenstraat. De aanvang is 20 uur. Zaterdag 4 februari houdt de Vrije School Zeeland een open baar schoolfeest in het gebouw W. Arondeusstraat 59 in Middelburg. De aanvang is 10 uur. Uit het 'rapport inzake het regio naal sociaal-economisch beleid en ruimtelijk beleid' 'blijkt dat Zee land goede ontwikkelingskansen heeft. De samenstellers van het rapport, de hoogleraren Van Duijn, Lambooy en Paelinck, pleiten ervoor dat het regionale beleid zich meer dan in het verle den moet richten op regio's met een goede, maar nog niet 'vol maakte' vestigingsstructuur. Het ligt in de bedoeling van het ETI de analyse in het rapport kritisch te beoordelen en waar mogelijk te actualiseren (de gegevens hebben betrekking op 1980). De Werkgroep anti fascisme-ras- cisme van de buurtvereniging Duyvenvoorde in Oost-Souburg houdt woensdag 8 februari een avond over de staking van 1941 en waarom die gebeurtenis nog ieder jaar wordt herdacht. Er wordt een film van de VARA getoond met de titel 'als een fascist ademt, dan liegt hij'. Verder spreekt Henk van Moock een van de organisatoren van de februari-staking. De aan vang is 20 uur in De Schuur in de Middelburgsestraat in Oost-Sou- burg. Om de opgeheven katagorale stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Zeeland enigszins te vervangen heeft de federatie SKA/SKW besloten spreekuren te gaan houden voor Marokkanen en andere mediterane werkne mers in Vlissingen. De spreekuren beginnen 1 februari en worden elke woensdag van 9.30 tot 11.30 in Het Woltershuis in Vlissingen en iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in De Zwaan in Oost- Souburg gehouden. Hulpverlener in de buurthuizen is A. Hassani Idrissi. Er zijn ook mogelijkheden tot tolk- en vertaalwerkzaamhe den van de Turkse en Arabische (Marokkaanse) taal. Iedere dinsdag en donderdag middag van 13.30 tot 17 uur wor den in het Woltershuis in Vlissin gen activiteiten gehouden voor tieners. Iedere vrijdagavond is er voor dezelfde groep jongeren een soos vanaf 19.30 uur. In de week van 6 tot en met 10 februari wordt er in Westkapelle gecollecteerd voor de bewoners van de Poolse stad Swibodzin. Het transport met de goederen die zijn ingezameld vertrekt op 2 maart. Op 10 en 11 februari wordt een inzamelingsaktie voor kleding en voedselpaketten gehouden. De gemeente Westkapelle heeft in middels 300 gulden gereserveerd voor Swibodzin. Het woonlastencomité Vlissingen heeft in een brief aan de Viis- singse gemeenteraad haar veron trusting uitgesproken over de voorstellen voor het huurbeleid 1984 zoals staatssecretaris Brokx die aan de tweede kamer heeft voorgelegd. Het comité vraagt de gemeenteraad de voorgestelde huurverhogingen en andere maa tregelen af te keuren. In de Vlissingse St. Jacobskerk wordt zondag 5 februari een appèldienst gehouden met het thema 'Christenen in deze tijd'. Voorganger is ds. De Boer. Het Vlissingse jongerenkoor zingt. De aanvang van de dienst is 9.30 uur. Club- en buurthuis Scheldebuurt houdt maandag 6 februari een bingo-avond met veel prijzen in de Glacisstraat in Vlissingen. De aanvang is 19.30 uur. De toerafdeling van de Zeeuwse ren- en tourclub 'Theo Middel kamp' houdt zaterdag 4 februari in samenwerking met Dynamo '70 en Diwas Sport een prestatieloop door het recreatiegebied 'De Piet' in Arnemuiden. Er kan naar keu ze een afstand worden gelopen van 3, 6. 9 of 15 kilometer. Het sportieve gebeuren begint om twee uur 's middags. De toerclub van RTC 'Middel kamp' wil revanche nemen op de spelers van het voetbalteam van Het Koper Galjoen. De toerren- ners verloren tijdens een sportief treffen op het voetbalveld van Het Koper Galjoen. Vrijdagavond 3 februari kunnen de leden van de toerclub zich revancheren. Dan worden er in Het Koper Galjoen wedstrijden gehouden op home trainers. Supporters van beide ploegen kunnen vanaf 's avonds half negen hun favorieten aan moedigen. Het telefoonnummer van de Middelburgse oppascentrale is gewijzigd sinds mevrouw Van Amrooy haar taak neerlegde. Matty Lahr verzorgt nu de oppas- regeling. Wanneer iemand in het weekend een oppas nodig heeft, moet dat vrijdags vóór 17 uur worden aangevraagd. Telefoon 01180-29878. Peuterspeelzaal 't Pietepeutertje in Middelburg Zuid wil zo snel mogelijk met een middaggroep starten om de wachtlijst weg te werken. Er hebben zich tot nu toe echter nog te weinig peuters ge meld om te kunnen starten. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met 01180-13144. De algemene jaarvergadering voor vrouwen in 't Pand wordt gehouden op donderdag- 2 fe bruari om 20 uur in de Kerksteeg in Middelburg. Tijdens de verga dering komt het algemene en fi nanciële beleid aan de orde. Maandag 6 februari vergadert de Werkgroep Uitkeringsgerechtig den van de Middelburgse afdeling van het FNV over ondermeer de stelselherziening Sociale Zeker heid in het FNV-gebouw op het Walplein 6 in Middelburg. De aanvang is 14 uur. Bij inlevering van deze bon ontvangt u f 25.- korting op een nieuw montuur. Slcchls 1 bon per momuur. alle andere A kortings afspraken vervallen t/m 29-2-1984 p Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24 Vlissingen, St. Jacobstraat 14 De commissie van advies voor de openbare orde van de gemeente Vlissingen vergadert woensdag 8 februari om 16 uur in het stadhuis. Op de agenda staat het jaarverslag 1982 van de politie. In het Vlissingse Woltershuis worden binnenkort de volgende activiteiten voor volwassenen ge houden: iedere maandag van 9.30 tot 11.30 een expressie-ochtend en een cursus karakter-poppen ma ken. dinsdagochtend creativiteit voor vrouwen van 9.30 tot 11.30. woensdagochtend een cursus F.n- gels voor beginners van 9.30 tot 11 uur en woensdagavond een teken en schilderclub van 20 tot 22 uur. donderdags een cursus batikken van 10 tot 11.30 uur. donderdag middag een cursus houtsnijden voor werklozen van 14 tot 16.30 uur en donderdagavond een cur sus Engels voor gevorderden. In lichtingen zijn verkrijgbaar bij nummerOl 184-14660. In buurthuis De Paraplu in de Vlissingse wijk Paauwenburg wordt zaterdag 4 februari een vi deo-dag gehouden waarin een keur van films wordt vertoond. De filmvoorstellingen beginnen om 9.30 uur en duren tot ongeveer 24 uur. Het morgenprogramma is voor alle leeftijden, terwijl het middag- en avondprogramma be stemd is voor personen boven de 12 jaar. Zondag 5 februari wordt er in Oost-Souburg een experimentele kerkdienst gehouden in het kerk gebouw aan de Kanaalstraat. Het thema van de dienst is het omgaan van mensen met het milieu. De voorganger is ds. Van Buiren. Medewerking wordt verleend door kinderen van de Juliana- school. Dc aanvang is 16.30 uur. Vanaf 16 uur is de kerk open. De Opbouwcommissie Oost-Sou burg vergadert maandag 6 fe bruari om 19.30 uur in wijkcen trum Middenhof in De Kanaal straat in Oost-Souburg. De Culturele Raad Vlissingen vergadert woensdag I februari om 20 uur in welzijnscentrum Baeh- ten Komme in Vlissingen. Op de agenda staat ondermeer het zo- merplan 1984. het conceptpro gramma Vlissingen 1984 Stichting Nieuwe Muziek en Chileense manifestatie. Bij voldoende belangstelling be gint in buurthuis De Paraplu in Vlissingen een cursus jazz-gym- nastiek voor vrouwen. Vanaf 7 februari wordt er iedere dinsdag middag van 14 tot 15 uur les ge geven. Voor aanmelding cn infor matie: 01184-65453. VtATIERUB RIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERS CHIJNT E> ^^EF^DE^KRA^T^J Het optreden van Dance Macabre in jongerencentrum Midg^rd dat op vrijdag 3 februari zou plaats vinden is afgelast. De zangeres heeft de groep verlaten. Het Evangelisch Maatschappelijk Beraad houdt samen met het Christelijk Toerustings Instituut vanaf 14 februari een cursus 'Christen in de samenleving' in Middelburg. In een 9 avonden en een zaterdag durend programma komen vanuit de Bijbelse bena dering vragen als armoede en honger, levensstijl, bewapening en vrede, chisten-zijn en maat schappelijke betrokkenheid aan de orde. De cursus begint die dinsdag om 19.30 uur en duurt tot 22 uur in de Thomaskapel in de Vrijlandstraat. Verdere informa tie en aanmelding op nummer 01180-25547. De Middelburgse vredesbeweging staat zaterdag 4 februari weer even stil in de kring van 11.30 tot 12 uur op de hoek Koorkerk straat/Lange Delft. Iedereen die tegen kernwapens is kan de kring wat groter maken. De nazorggroep voor borstampu- tatiepatiënten houdt dinsdag 7 fe bruari een praatochtend in het gezondheidscentrum Dauwen- daele aan de Roozenburglaan in Middelburg. Belangstellenden kunnen vanaf tien uur terecht om met lotgenoten te praten. De internist B. Uyterlinde uit Middelburg houdt donderdag 2 februari een lezing over medische aspecten van de kernbewapening in 'De Poort' (bij de N.H. kerk) in Domburg. De aanvang is 20 uur. Om sportverenigingen te helpen bij het goed verlopen van allerlei bestuurlijke beslommeringen start de Zeeuwse Sportraad vanaf half februari een cursus bestuursk ader. In overleg met de deelne mers worden cursusduur en -plaats vastgesteld. Informatie en aanmelding bij de Zeeuwse Sportraad,'Dam 31 in Middelburg 01180-33024 of Kommissie Sportbelangen Vlissingen 01184-60267. De Christelijke Scholengemeen schap voor beroepsonderwijs 'De Waayenburg' in Middelburg houdt maandag 13 en dinsdag 14 februari open dagen voor het La ger- en Individueel Huishoud- en Nijverheidsonderwijs. Voor de ouders begint dinsdagavond om 19.30 uur een voorlichtingsbi jeenkomst over L.H.N.O. en l.H.N.O. Donderdag 16 februari wordt van 13.30 tot 16.30 en van 19 tot 22 uur het Middelbaar Be roepsonderwijs in dependance 'De Vliedberg' gepresenteerd voor ouders en leerlingen. Tijdens deze open dag wordt kennis ge maakt met een aantal hernieuwde opleidingen bij het M.B.O. In de jeugdkelder van Youth for Christ in Open Hof in Vlissingen treedt zaterdag 4 februari de zan geres-gitariste Niek van der Veen op. De zangeres brengt zelfge schreven nummers waarin haar kritische maatschappij visie tot uiting komt. D^ aanvang is 20 uur. In Vlissingen start maandag 20 februari een cursus Algemene Basis Opleiding. De cursus is be doeld voor iedereen die een trai ners- of recreatieaportleidersop- leiding volgt. De cursus duurt 12 avonden. Informatie en aanmel dingen bij de Kommissie Sport belangen Vlissingen 01184-60267 of Zeeuwse Sportraad 01180-33024. Voor buitenlandse mannen en vrouwen in Middelburg en Vlis singen worden één maal per week cursussen practisch Nederlands gehouden. In Middelburg is dat in de Latijnse Schoolstraat 12, 01180-16278 of 11175 (Corrie Geleynse) en in Vlissingen in de Verkuyl Quakkelaarstraat 95, 01184-17819 (René Busker). Wandelsportvereniging Willen is Kunnen houdt zaterdag4 februari weer een wandeltocht. De afstan den waaruit de deelnemers kun nen kiezen zijn 5, 10 en 15 kilo meter. De start is om 13.30 uur bij het clublokaal aan de Oranje straat in Vlissingen. Onderweg wordt iedereen getracteerd op een beker warme chocolademelk. De afdeling Middelburg van de PvdA houdt maandag 6 februari een Derde Wereld-avond in de concert- en gehoorzaal in Mid delburg. Tijdens deze bijeen komst wordt ondermeer het Wereldhandelsspel gespeeld waarbij inzicht wordt verkregen in de problemen en de onderlinge verhoudingen in de wereld. De aanvang is 20 uur. Niet alleen kinderen, ouderen en vrouwen kunnen hun leed klagen via een telefoonlijn; er bestaat ook een luister- en informatietele foonlijn voor mannen. Voor hen die het bestaan van zo'n mannen lijn nog niet kenden: het nummer is 020-252225. Fiom-Zeeland houdt dinsdag 7 februari een kennismakingsavond voor weduwen en weduwnaars in het Fiom-gebouw aan de Middel burgse Varkcnsmarkt. De avond begint om 19.30 uur. Aan de Langeviele 16 in Mid delburg opende Briljeant Ta pijt een speciaalzaak in tapij ten. In het pand waarin voor heen een muziekhandel was gevestigd zijn op de beschikba re 450 vierkante meter zo'n honderdvijftig verschillende soorten vloerbedekkingen uit gestald. Allemaal op rollen te zien en direct leverbaar. "De mensen willen niet meer op stalen kopen. Het moet in de win kel te zien zijn en ook direct gele verd en gelegd kunnen worden", aldus de bedrijfsleider van de nieuwe Middelburgse tapijtspe- ciaalzaak. "Befaamd is inmiddels onze enorme service die niet alleen be staat uit het verkopen, maar wij geven ook adviezen, we komen gratis aan huis opmeten en ook wordt het tapijt gratis gelegd". Het bedrijf heeft ook filialen in Den Bosch en Zutphen. De vooraard in de Middelburgse zaak is nog niet helemaal com pleet. De snelheid waarmee op gestart moest worden, stond een optimale afwerking van het ge heel in de weg. Maar op zeer korte termijn wordt het assortiment compleet gemaakt. De opening van Briljant Tapijt vond vorige week donderdag plaats en de belangstelling op de De Stichting Bevordering Onder wijs aan Volwassenen (SBOV) be gint de derde week van maart weer een cursus bloemschikken in Mid delburg en Vlissingen. Deze cursus is er overigens niet alleen op ge richt om een zo fraai mogelijk boeket of bloemstuk samen te kunnen stellen, maar vooral ook om aandacht te geven aan de ver zorging die bloemen nodig hebben. Voor een wat ongewone sponso ring zorgde Jeans Inn in Oost- Souburg. Deze zaak van Bram Jacobse stak de Fiësta Band in de nieuwe kleren. Dankbaar ontvin gen de muzikanten deze geste van de winkelier, die ook een zaak in Middelburg heeft. Er wordt les gegeven in de regels voor verhoudingen, verzorging, kleur en lijnenspel. Tijdens de les worden cursusboekjes, de beno digde bloemen en andere mate rialen uitgereikt. Het werkstuk mag na afloop van iedere les mee naar huis worden genomen. In Middelburg begint de cursus op dinsdag 13 maart in de S.G. voor Beroepsonderwijs 'De Wel linge" aan de Kruisweg en in Vlissingen op maandag 19 maart in de Rijksscholengemeenschap 'Scheldemond' in de Brouwe- naarstraat. Wie meer informatie wil. kan bel len naarOI717-2010. r De bejaarde firmante heeft ruim 32 jaar, samen met haar man die in 1970 is overleden, in de juwe lierszaak gestaan. Haar zoon Cas (43) drijft nu de zaak samen met zijn vrouw Willy. Hackenberg heeft drie firmanten, want ook Jopie Oele-Hackenberg - zuster van juwelier Cas maakt deel uit de firma. Zij staat echter niet meer in de zaak; als huismoeder met twee kinderen heeft zij daarvoor geen tijd meer. Toch was zij het die de aandacht van de pers op het 200- jarig bestaan van de zaak vestigde, tot ongenoegen overigens van haar broer die deze mijlpaal liever niet in de publiciteit wilde bren gen. Hij nam ook geen deel aan het gesprek en wilde niet op de foto. Toch kregen we uitgebreide informatie over het wel en wee van het juweliersbedrijf. Daar voor zorgde moeder Hackenberg, bijgestaan door haar dochter en schoondochter. De firma C.J.M. Hackenberg heeft al tweehonderd jaar een ju weliersbedrijf in Middelburg. Eerst aan de Lange Burg. Maar dit pand is aan het begin van de oor log, in 1940, verwoest. Nu doet firma C J.M. Hackenberg zaken in het pand aan de Burgpromenade nummer 'zes'. Het nummer is na melijk zeer belangrijk voor de tweehonderdjarige zaak, want op nummer vier woont ook een Hac kenberg, en die is eveneens juwe lier. Een situatie die nogal eens voor vergissingen aanleiding geeft. "Maar we hebben niets met elkaar te maken. Trouwens de mensen die er nu inzitten heten niet eens Hackenberg", stelt de 78-jarige mevrouw Hackenberg-Dijke, me- defirmante van nummer 'zes', snel op een ander onderwerp overstap pend. - dat het een zekere Arnout Hac kenberg geweest moet zijn die aan het einde van de zeventiende eeuw vanuit Zwitsèrland naar Nederland kwam. Zijn nazaten begonnen in 1783 een juweliers- bedrijf in Middelburg, en nog steeds is het geslacht Hackenberg in de zaak vertegenwoordigd. Mevrouw Hackenberg sr. herin nert zich nog dat tijdens dc don derdagse weekmarkten in de vooroorlogse periode de boeren en boerinnen naar Middelburg kwamen om hun produkten te verkopen. Vaak werd dan ook een bezoek gebracht aan juwelier Hackenberg. Vooral de sieraden behorend bij de klederdracht vormden daarbij de hoofdmoot. Krullen, stikken, beugeltassen en bloedkoralen werden dan ver handeld onder het genot van een kopje koffie dat de boerinnen kregen aangeboden in de huiska mer van de juwelier. Ook de kin deren droegen toen nog veel kle derdrachten en ook daarvoor had juwelier Hackenberg in die tijd een ruime collectie sieraden in voorraad. Tegenwoordig is de verkoop van Zeeuwse sieraden voor de kleder drachten sterk terug gelopen. "De boerinnen die in dracht lopen hebben allemaal hun sieraden., en er komen geen nieuwe bij", zegt mevrouw Hackenbergh nuchter. Toch verkoopt de juwelier van nummer 'zes' nog wel Zeeuwse sieraden, maar dan meestal niet aan de dragers van klederdrach ten. Het 200-jarig bestaan is voor de klanten echter niet ongemerkt voorbij gegaan. Bij aankoop kre gen zij in het jubileumjaar - 1983 - een jubileumgeschenk aangebo den. en voor de kinderen stond er in die periode een grabbelton in de zaak. Hackenberg anno 1984 heeft een uitgelezen collectie zilveren en gouden sieraden, die uiteenlopen van kleine zilveren sieraden tot kostbare gouden armbanden en kettingen toe. Ook voor bloedkoralen en gitten halssnoeren is de 200-jarige juwe lierszaak het adres. De snoeren worden door mevrouw Hacken berg jr. zelf geregen en op maat gemaakt. De bejaarde juweliersvrouw he rinnerde zich nog feiten uit oude boeken en geschriften - alles is bij Mevrouw Hackenberg sr. geflankeerd door haar dochter Jopie (rechts) en haar schoondochter Willy. (Joto Jonn de brand in 1940 verloren gegaan Siwabessy) de ge- Acht Domburgse middenstanders doen mee aan een bloemen- actie van Eurofleur in Veendam. De komende 72 weken worden in totaal 216 gezinnen in de gemeente Domburg verrast met een fraai boeket. Zonder dat daar ook maar enige verplichting tegenover staat bieden de winkeliers drie gezinnen of alleen staanden per week een bloemetje aan ter herinnering of gewoon als geste. De boeketten worden verzorgd door de deelnemende bloemist; bloemisterij H. Brand in de Weststraat. De andere deelnemers zijn: warenhuis Karna, hotel-restaurant Centrum, Centra Voordeelmarkt, hotel Wilhelmina, restaurant "Eetsael d'n roemer', SJ. Akkerdaas en hotel Zonneduin aan zee. openingsdag werd overweldigend genoemd. Briljant Tapijt is dagelijks geo pend, ook tijdens de koopavond. Het bedrijf is 's maandags hele dag gesloten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7