IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL STUDIEBEURS? VRAAG 'M OP TIJD AAN! LAAT OOK UW FIETS GRAVEREN Informatiepagina van de gemeente Vlissingen OOK VERGOEDING STUDIE KOSTEN VAN DEELTIJDSTUDIES EXPOSITIE VAN RAFELGHEM "BELLAMY 19" INFOTELEFOON MINDERHEDEN DE VLISSINGER Woensdag 1 februari 1984 Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 eii337/ COMMISSIES VERGADEREN KUNSTUITLEEN DINSDAG OPEN OOK VOOR NIET -VLISSINGERS INSPRAAK WOONERF OMGEVING SLIJKSTRAAT EVEN BIJPRATEN MET WETHOUDER A. HOEFKENS ///W ^5^7/ S/KgA' //FssC/ X>vx /7ïs*// De maanden augustus en september lijken nog wer weg, zeker voor eindexamenkandidaten op middel bare scholen en studenten aan universiteiten en andere (hogere) beroepsopleidingen. Als die tentamens en examens eerst maar eens achter de rug zijnMaar, hoe dan ook, schoolgaan kost geld. Veel geld soms. De overheid komt hierin tegemoet door de rijksstudietoelageregeling, beter bekend als kortweg studiebeurs. INLICHTINGEN Hierna leest u meer over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een studiebeurs in aanmerking te komen. Mis schien blijven er daarna nog vragen over. Die kunt u dan kwijt bij de afdeling onderwijs in het stadhuis (telefoon 15100, toe stel 340). Ook kunt u terecht bij de Centrale Directie voor Studiefi nanciering van het ministerie van onderwijs in Groningen (te lefoon 050-249111). HOOGTE TOELAGE Bij het toekennen van de toelage wordt uitgegaan van een vast staand bedrag aan kosten van studie- en levensonderhoud, het zogenaamd zogenaamde budget. Om een richtlijn te geven (be dragen van het nu lopende stu diejaar): - uitwonend 10.740,- en thuiswonend 6.981.- Dit budget wordt verhoogd (be halve bij de opleiding tot kleu terleidster/leider) met inschrijf geld of collegegeld. REISKOSTEN Deze bedragen zijn voor thuis wonende studenten exclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Zo wordt bij een afstand tussen woonplaats en onderwijsinstel ling van méér dan 8 km een ver goeding van ƒ39,- per km. per jaar verstrekt als de student 18 jaar of jonger is. Voor 19 jarigen en ouder wordt dit bedrag 49,- in beide gevallen tot een maxi mum van 2.750,- RENTELOOS VOORSCHOT Een rijksstudietoelage wordt in de regel "gemengd" uitgekeerd. Dat wil zeggen dat steeds de vol gende verdeling van toepassing is: - Een bepaald gedeelte (bodem bedrag) wordt geheel als ren teloos voorschot verstrekt. Dit bodembedrag is, afhankelijk van de studie 1.640 of 1.680.- - Het resterende deel wordt verstrekt in de verhouding 70% beurs en 30% renteloos voorschot. Bij de opleiding tot kleuterleids ter/leider wordt de gehele toela ge (dus zonder bodembedrag) verdeeld in de verhouding 60% beurs en 40% renteloos voorschot. ONAFHANKELIJK Bij de regeling wordt ervan uit gegaan dat in de eerste plaats de ouders wat bijdragen in de kos ten van studie en levensonder houd. Hiervan kan echter wor den afgeweken als de aanvra gende student, direct vooraf gaande aan het studiejaar, ten minste 5 jaar financieel geheel onafhankelijk van de ouders is geweest. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat er door de opders geen kihderbijslag is ont vangen. Onder bepaalde voorwaarden komt de overheid ook tegemoet in de kosten van een part-time of schrif telijke opleiding. De voorwaarden Hebben betrekking op cle leeftijd van de student, de studieduur en het inkomen. WELKE STUDIES? U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor een deeltijd studie in: - het lager, middelbaar en ho ger algemeen voortgezet on derwijs (LAVO, MAVO en HAVO); - het voorbereidend weten schappelijke onderwijs (VWO); (deze cursussen zijn bijv. te volgen aan de Zeeuwse Dag- en Avondscholenge meenschap). - het lager en middelbaar be roepsonderwijs (LBO en MBO); - het beroepsbegeleidend on derwijs (BBO), met uitzonde ring van de praktijkopleiding; - chriftelijke cursussen, die op leiden tot de diploma's in de bovenstaande onderwijssoor ten. VOORWAARDEN Er gelden wel de nodige voor waarden. Zo moeten alle oplei dingen door het ministerie er kend zijn, moet het niet-schrif- telijk onderwijs een studieduur van minstens drie maanden heb ben én moet u ouder zijn dan 23 jaar. Bovendien zijn er ook dui delijke inkomensgrenzen. Die liggen voor een volledige ver goeding voor: - een (echt)paar bij een geza menlijk netto-jaarinkomen op 18.273 (plus 1.080 per afhankelijk kind). - een alleenstaande ouder bij een netto-jaarinkomen van 16.446 (plus 1.080 per afhankelijk kind). - een alleenstaande, wiens netto jaarinkomen (eventueel gedeel telijk) bestaat uit een uitkering ingevolge de ABW, AAW, AWW, RWW, AOW of uit een rijksstu dietoelage en dat inkomen de 12.791 niet te boven gaat; - een alleenstaand ondernemer bij een netto-jaarinkomen van 12.791; Voor alle duidelijkheid: binnen deze grenzen een volledige ver goeding. Dat betekent niet dat v. zonder meer 'de boot mist' als uw inkomen iets hoger is. Wel wordt dan het meerdere in mindering gebracht. HOE AANVRAGEN? Een aanvraagformulier ligt klaar bij elke instelling van on derwijs die aan de gestelde voor waarden voldoet. Voor opleidingen die beginnen tussen 1-8-84 en 1-8-'85 kunt u tot 1.8.1985 een aanvraag indienen. Voor eventuele vragen, over bij voorbeeld de vergoeding voor boeken en reiskosten, kunt u te recht bij de centrale directie stu diefinanciering in Groningen, tel. (050-) 249.111. Een folder met meer gegevens is verkrijgbaar bij de afdeling on derwijs en het Stafbureau voor lichting en inspraak in het stad huis. Volgende week vergaderen er vier commissies. Al deze verga deringen zijn openbaar. Ze wor den gehouden in het stadhuis, tenzij anders staat vermeld. Over de onderwerpen die aan de orde komen kunt u meer te weten ko men in de vijf gemeentelijke in- formatiehoeken. Daar zijn, in kleine ordners of blauwe map pen, de vergaderstukken voor commissies te vinden. Het gaat om d^ volgende vaste an stand voor: commissies van advies en bij- Rafelghem met zijn zoontje bij een van zijn werken. Van zaterdag 4 februari tot en met 3 maart exposeert in de gemeen telijke galerie 'Bellamy 19' de uit Kortrijk (België) afkomstige kun stenaar Paul van Rafelghem. De opening is zaterdag om 15 00 uur. Het is de bedoeling om als openingsactiviteit een tekenfilmpje te tonen, dat betrekking heeft op één van de objecten. Zoals bij alle voorgaande openingen nodigt de sectie Beeldende Kunst van de Culturele Raad Vlissingen ook nu de Vlissingse kunstliefhebbers uit om aanwezig te zijn bij dit gebeuren - economische zaken op maandag 6 februari, aanvang 16.00 uur; - ruimtelijke ordening op dins dag 7 februari aanvang 19.30 uur; - verkeer, op woensdag 8 februa ri, aanvang 19.30 uur in het poli tiebureau aan de Molenstraat. Bovendien vergadert op woens dag 8 februari de commissie van advies aan de burgemeester voor: - openbare orde, aanvang 1G.00 uur. De tentoonstelling zal een pri meur zijn, omdat er een grote hoeveelheid recent werk getoond gaat worden. Bijvoorbeeld een ei met de schildering van een ga lopperend paard. Op dit moment werkt Paul van Rafelghem na melijk met de ei-vorm. Vroeger werk dat door Van Rafelghem wordt getoond is onder meer het object van de twee benen op een loden mat met gras en de tafel met het loden boek gevuld met aarde. Van eerstgenoemd object is een kleurenlitho gemaakt (acht drukgangen) die te koop wordt aangeboden tijdens de expositie. Hiervan zijn slechts twintig ex emplaren beschikbaar. De Kortrijkse kunstenaar ge bruikt naast marmer ook lood, gaas en epoxyhars in zijn wer ken. Deze tegenstellingen in ma teriaal roepen door hun geza menlijk gebruik een bepaalde spanning op. Ook omdat daar soms materiaal als gras of aarde aan wordt toegevoegd. Dat zijn nu niet direct traditionele beeld houwersmaterialen. Naar de mening van Van Rafelghem zijn zij echter gelijkwaardig om mee te werken. Galerie 'Bellamy 19' is te vinden op het adres Bellamypark 19. De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00- tot 12.30 uur en 13.30- tot 17.00 uur. 's Za terdag kan men er terecht van 13.00- tot 17.00 uur. Op maandag is de galerie gesloten. Dinsdag 7 februari a.s. houdt de straatwerkgroep herinrichting Slijkstraat en omgeving om 20.30 uur een inspraakavond in de Frans Naereboutschool aan de Grote Markt. De werkgroep, waarin de gemeente en bewoners samenwerken, heeft een woon erfplan ontworpen voor de Bak kersgang en de Slijkstraat en een plan voor herinrichting van de zijden van de Breestraat en de Grote Markt. Inspraak is mogelijk op de nade re uitwerking van het plan. Het plan is namelijk al in grote lijnen eerder door de bewoners akkoord bevonden Voor de inspraakvond zijn alle bewoners van de Breestraat, de Grote Markt, de Bakkersgang, de Slijkstraat en de Molenstraat uitgenodigd. Diezelfde avond vindt voorafgaand aan het in spraakgedeelte vanaf 19.30 uur een korte openbare vergadering van de straatwerkgroep plaats. Spanjaarden, Turken en Marokkanen die een eigen bedrijf hebben of willen beginnen kunnen daarover deze maand informatie krijgen - in hun eigen taal - via de infotelefoon minderheden. Hiervoor kunnen de volgende nummers worden gedraaid: (030) 31.30.24 (Spaans), (030) 31.52.12 (Turks) en (030) 31.30.24 (Arabisch). Hieronder volgt de bovenstaande mededeling in, van links naar rechts, het Spaans, Turks en Arabisch. Inlbtelefoon Del I al 29 de l'ebrcro puedc obtenerse inlormación tclefó- nica en espanol sobre lener una empresa propia. Para ello hay que llamar al numero: 030-31 3024 Infotelefoon 1 jubattan 29 $ubata kadar. kendi dilinizde ve tclelon yoluyla. kendi ijyennizi kurma ilc ilgili bilgileri dinleyebilirsi- niz. Bunun tyin §u numarayi ara- malisiniz: 030-3152 12 Infotelefoon 29 j>j j~* nJ'j «IJ-JI a 11 yj Ou* jj- L> w vOU V—Jy oy-M' v J (ij 030-312824 't Was goed raak vorig jaar. Niet minder dan 831 keer werd er bij le gemeentepolitie aangifte gedaan van diefstal van fietsen. Er werden er echter maar zo'n driehonderc teruggevonden. Slechts honderd kwa men uiteindelijk weer bij de rechtmatige eigenaar terecht. W inneer de gemiddelde waarde van een gestolen fiets 300,- wordt genomen dan is het duidelijk dat 1 lissingers bij elkaar voor een paar ton worden gedupeerd. Zeker als in aanmerking wordt genomen d: t niet iedereen diefstal van zijn of haar 'karretje' aangeeft. De cijfers van diefstal zijn lan delijk, maar zeker ook plaatse lijk, de afgelopen jaren met sprongen omhoog gegaan. In '81 werden er in Vlissingen nog 601 diefstallen gemeld: in 1982 al 769 en in 1983 dus 831. Daarbij neemt Vlissingen onder de Zeeuwse ge meenten één van de topposities in. Van de jaarcijfers van fiets diefstallen in Zeeland komt steeds circa een kwart voor re kening van onze gemeente. En dat, terwijl Vlissingen eenacht ste van het totale aantal Zeeu wen herbergt. 't Is dan ook niet voor niets dat de Vlissingse politie graag mee werkt aan de aktie 'Voorkoming en bestrijding diefstal rijwielen' van het Regionaal Bureau Voor koming Misdrijven. Maar dat kan niet zonder de medewerking van vrijwilligers en de Vrijwilli- gersvacaturebank (waarover verderop in dit artikel meer). Want weliswaar organiseert de politie deze aktie, de praktische uitvoering ervan - het graveren - wordt gedaan door vrijwilligers. Verwacht wordt dat die zo'n 21.000 fietsen in Vlissingen zullen gaan voorzien van de postcode en het nummer van uw huisadres. Deze gegevens worden onder het zadel in het frame gegraveerd en daarna beschermd door het aan brengen van een laagje hoogg- lanslaic. Daarbij wordt voor iedere\egraveerde fiets een re- gistratiekaart uitgeschreven. Uiteraard komt daarop de nieu we code te staan, maar ook merk, kleur, eventueel fabrikagenum- mer en andere bijzonderheden. VOORDELEN De aanwezigheid van een code biedt vele voordelen. De her komst van het rijwiel is namelijk heel gemakkelijk na te gaan. De dief-in-spé zal daarom minder gemakkelijk de tweetvieler mee nemen. Want wordt'ie aange houden door de politie dan moet'ie immers zo het codenum mer en bijbehorend adres kun nen vertellen. Roept het ant woord bij de politie twijfels op, dan kan de fiets mee naar het bureau worden genomen voor nader onderzoek. Onherkenbaar maken van het graveersel, bij voorbeeld door de code uit te vij len, zal ook weinig helpen. Zoiets blijft zichtbaar en daardoor ver dacht. Bovendien heeft de politie speciale apparatuur waarmee de weggewerkte code zo weer zicht baar kan worden gemaakt. Dat is mogelijk omdat bij het graveren de samenstelling van het metaal eronder verandert. Ook op de mogelijkheid dat de fiets, in de zelfde gemeente of in een andere, wordt verhandeld heeft de politie gerekend. De kans is namelijk groot dat er binnenkort een lan delijke computer komt. Die is voor ieder politiekorps in Neder land toegankelijk. Direct nadat u de diefstal bij de politie heeft aangemeld wordt dat 'ingevoerd' in dit apparaat. Andersom kan aan de computer de code van ge vonden of 'verdachte' fietsen worden gemeld. De computer zoekt dan in beide gevallen z'n geheugen af en kan binnen de kortste keren uitsluitsel geven. TERUG Het terugbrengen van de fiets bij de rechtmatige eigenaar is ook geen probleem meer. Met de postcode kunnen woonplaats en de straat worden teruggevonden en met het huisnummer de wo ning. Nu is het heel goed mogelijk dat u verhuist. U doet er dan goed aan naar een rijwielhandelaar te stappen. Hij kan dan achter de oude code een kruisje én de nieuwe code graveren. Dieven kunnen dat natuurlijk ook (la ten) doen. Bij twijfel kan de po litie dan simpelweg even een en ander 'natrekken' bij'het oude adres. VOORKOMEN Met het aanbrengen van de code helpt u mee bij het voorkomen van diefstal van de fiets. Dat wil niet zeggen dat u uw fiets niet meer op slot hoeft te zetten, 't Gebeurt helaas nog maar al te vaak dat men denkt 'k ben toch zo terug" en een halve minuut later inplaats van een fiets niets heeft. Uitkijken is het natuurlijk ook op stille en/of donkere plaatsen waar de dief vrij ongemerkt zijn of haar gang kan gaan. Is er een in de.buurt, gebruik dan vooral de fietsenstalling! Allemaal mooi en aardig, dénkt u misschien, maar waar en wan neer kan ik m'n fiets laten gra veren? Nu is Vlissingen nogal groot, en daarom zal er per wijk of delen daarvan worden ge werkt. Er wordt echter begonnen op plaatsen met grote concentra ties fietsen: de scholengemeen schappen. De politie hoopt dat dat een positief uistralingseffect heeft naar ouders, familie en kennissen. Deze week is men al met graveren gestart op de scho lengemeenschap 'Swanenburgh'. Waar en wanneer men daar naar toe gaat hangt onder meer af van het aantal vrijwilligers dat me- Volgende week dinsdag is 'ie weer open: de uitleen van kunst werken aan de Breestraat (ge bouw Breehof). De regelmatige bezoekers hoeft niets meer te worden verteld over het assorti ment. Maar als u er nog nooit geweest bent: er is keus uit enige honderden werken, uiteenlopend van schilderijen tot plastieken. Ook als u elders op Walcheren woont bent u van harte welkom. De kunstuitleen is iedere eerste én derde dinsdag v van de maand open. Deze maand is dat dus de 7de en de 21ste. Die dagen kan men terecht van 's middags twee tot vier uur. 's Avonds is de uit leen open van zeven- tot negen uur. De door u uitverkoren kunstwerken (gemaakt in het kader van de B.K.R.-regeling) kunnen direct worden meegeno men. Wél moeten dan de ver schuldigde bedragen voor abon nement en verzekering tege lijkertijd worden voldaan. Nog vragenDaarmee kunt u dan tij dens kantooruren terecht bij de Cultu rele Raad. telefoonnummer (01184) 14928. dewerking komt verlenen. U zult over het verdere verloop van de aktie onder meer via deze pagina op de hoogte worden gehouden. Zij zijn en blijven gedurende de gehele aktie van harte welkom. Bij de vrijwilligers-vacature- bank weet men er meer van. Deze 'bank' is gehuisvest in wel- zijnscentrum Bachten Komme in de Badhuisstraat 104. U kunt daar persoonlijk terecht op don derdagmiddag van twee tot vier uur en van vrijdagmorgen van negen tot twaalf uur. Bellen mag de hele week naar nummer 19397. Behalve werklozen en andere uitkeringsgerechtigden zijn overigens ook bijvoorbeeld ge pensioneerden welkom. Tussen droom en daad A Is ik terugkijk op het gebeurde van de afgelopen weken in het dagelijks leven van een wethouder, die onder andere de portefeuille sociale aangelegenheden onder zijn hoede heeft, springt er één punt duidelijk uit. De zorgelijke finan ciële situatie en de daaraan verbonden maatschappelijke spanningen bij onze medeburgers die aangewezen zijn op een uitkering. In de vele gesprekken ervaar ik hoe belangrijk het is dat er aandacht •ris voor de problemen waarmee men worstelt. Die zijn zo verschillend van aard dat in mijn ogen een sterk indivi duele benadering de enige weg is om een uitkeringsregeling naar letter en geest toe te passen. "Tussen droom en daad staan wetten in de weg": een dichterlijke ontboezeming van Willem Elsschot. El ke dag beleeft zeker een portefeuille houder van sociale zaken dit span ningsveld aan den lijve. Isolatieproces In een groot aantal gevallen nemen bij verslechtering van de financiële positie de mogelijkheden tot zelfontplooiing en het onderhouden van contacten af. Het gevoel van eigenwaarde wordt aange tast; het gevaar van geïsoleerd raken neemt toe. Dat proces wordt nog ver sterkt door de maatschappelijke reactie op het werkloos zijn. Bovendien, gera ken steeds meer mensen door een voort durende koopkrachtdaling in moeilijk heden en wenden zich tot de sociale dienst. Dreigende huisuitzetting en af sluiting van gas en stroom: voor een toenemend aantal mensen is sprake van een nauwelijks te dragen last. Hoe rekbaar? Veel maatregelen treffen de lagere in kom msgroepen (waaronder de uitke ringsgerechtigden! meer dan de hogere inkomens. Een koopkrachtdaling van enkele guldens komt bij een uitkerings gerechtigde harder aan dan eén daling van enkele tientjes bij het gemiddeld in komen. Het betekent voor hen nog ver der beknibbelen op elementaire gezin suitgaven, zoals voeding en kleding. Weet men eigenlijk wel precies wal hel voor die mensen betekent? Hoe rekbaar (naar beneden dan) is het bestaansmi nimum? De vraag "waarom moeten mensen met een minimum inkomen re latief meer inleveren dan de hogere in komensgroepen?" is dan ook een zeer begrijpelijke. Met name vanuit de ge meenten. die met de harde praktijk ge confronteerd worden en dichtbij de mensen staan, zullen we invloed moeten uitoefenen op de hogere overheden en moeten proberen daarin verbetering te brengen. Daar ligt een eerste taak die ons vanuit hel veld wordt toegeroepen. Nü moeten we nog werken met een on samenhangende sociale wetgeving, die in de huidige situatie soms heel moeilijk toepasbaar is. Snelheid en spanningen Onze medewerkers proberen de aanvra gen zo snel en zo goed mogelijk te be handelen. Dat het de cliënt soms toch te lang duurt kan ik best begrijpen. Maar er moeten ook vele wettelijke regels in het oog worden gehouden. De mede werkers worden enerzijds geconfron teerd met een toename van het aantal hulpvragers en anderzijds met de wens de dienstverlening naar de client te ver beteren. De druk op de dienst mag zeker niet leiden lot een uitkeringsfabriek, integendeel. Maar juist in dit hele spanningsveld ontstaan de problemen. We treffen nu voorbereidingen om door verbetering van de organisatie de effi ciency nog te verhogen, waardoor een deel van de groei kan worden opgevan gen. Maar handhaving of verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening kan doorgaans niet zonder personeelsuit breiding. En die moet dan juist plaats vinden op het moment dat de gemeenten drastisch moeten bezuinigen, ook op de personeelslasten. V jiebt er al veel over gehoord de laatste tijd. Zo vlak voor de begrotingsbehandeling 1984 spelen dit soort zaken met name door het hoofd van de mensen die dicht bij de cliënten staan. Kortom: het devies moet zijn: er met elkaar uithalen wat erin zit! On danks de immense problemen moeten we toch dienstbaar zijn voor de meest kwetsbaren. Daaraan hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen! Het bijpraten vandaag moet zich tot deze tak van mijn portefeuille beperken. Ook op het terrein van personeelszaken, volksgezondheid en ruimtelijke orde ning is veel te doen. Daarover graag een volgende keet!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5