urn kortingen tot 50% Waterschap Schouwen-Duiveland ZEELAND IN DE PEN MDGO- brochure Al sinds 1967 verzorgt de provincie Zeeland een publicatie, waarin de belangrijkste nieuwsfeiten over Zeeland worden sa mengevat. De naam van dit periodiek: "Zeeuws Bulletin Overzichtelijke in formatie Lezerskring Abonnement COMMISSI KS Waterstaat en verkeer Economische zaken Milieuhygiëne IN liKIIOKP VRIJDAG HELE DAG OPEN VAN 9 TOT 21 UUR DUS KOOPAVOND een kleine greep uit onze voordeelkoopjes! laten wij elkaar goed begrijpenwél minder betalen maar niet inleveren op kwaliteit en vormgeving, afgesproken!! orijp nu uw kans. want pot in axel heelt nog een aantal toonkamermeubelen. tapijten en woningtextiel van de beste europese tabrieken in moderne en klassieke stijl, o.a.: aurora, durlet, leolux, pas-toe, de sede, interlit, cassina, hüïsta, interclass, kill-intern., lübke, trüggelmann, ideens, k.v.t. en veel minder dure merken. van de katalogusprijs een kleine greep uit onze voordeelkoopjes! VRIJDAG HELE DAG OPEN VAN 9 TOT 21 uur DUS KOOPAVOND een kleine greep uit onze voordeelkoopjes! een kleine greep uit onze voordeelkoopjes! een kleine greep uit onze voordeelkoopjes! Voensdag 1 februari 1984 ABDIJ Op 1 januari 1959 werden alle polders en waterschappen op Schouwen-Duiveland samenge voegd tot één waterschap. Dit waterschap bestaat nu 25 jaar en ter gelegenheid daarvan besloot het bestuur de inventarissen van de voormalige polders in één bun del uit te geven. Een kloek en fraai boek. De samenstellers zijn: P. Cosser-de Wijs, L.J. Moerland en H. Uil. Laatstgenoemde, adjunct- streekarchivaris van Schouwen- Duiveland en Sint-Philipsland, heeft de inleiding geschreven met als titel: "Waterschapszorg in het verleden". De tijd dat archivarissen hun werk in stilte verrichtten is voorbij. Steeds meer komen ze voor het voetlicht door het schrijven van historische werken, artikelen in heemkundige jaarboeken of door het houden van lezingen Archi varis Uil heeft op dit gebied zijn sporen al verdiend. In zijn inlei ding bij de inventaris van de ar chieven van het waterschap Schouwen belicht hij de positie van Zierikzee in het waterschaps- gebeuren. De stad, welker bloeipe riode lag in de 14e en 1 5e eeuw, had groot belang bij het welvaren van het eiland. "Vanuit die visie was een greep op het water schapsbestuur van het hele eiland gewenst. Reeds in 1 320 kreeg de stad het recht de dijkgraaf van het Poortambacht - het gebied rond de stad, in 1303 in eigendom verkregen van de graaf - voor te dragen. In 1483 volgde het privi lege om dijkgraven en gezwore nen aan te stellen in drie van de overige zes delen". In de 16e eeuw kreeg het stadsbestuur de bevoegdheid alle dijkgraven en gezworenen te benoemen uit een voordracht van 50 of 60 van de meest aanzienlijke ingelanden. De invloed van de ambachtsheren was eveneens groot. Het opper- dijkgraafschap van de polder Burgh en Westland kwam in 1 679 in handen van de ambachts leden van de familie De Huybert en erfgenamen. Vanaf 1791 werd het opperdijkgraaf- schap echtef uitgeoefend door de regenten van Schouwen. De am bachtsheer ontving hiervoor een schadeloosstelling. De Franse tijd maakte hieraan een eind, maar nadien werd jhr. J.C.R. van Hoorn (in 1816) weer in zijn rechten hersteld. Dit ging door tot DE FAAM - DE VLISSINGER IEUWS In Abdijnieuws van 1 8 januari j.l. hebben wij aandacht geschonken aan het MDGO, een nieuwe vorm van middelbaar onderwijs voor beroepen in de sectoren dienst verlening en gezondheidszorg. Vermeld werd dat in augustus dit jaar in elk geval zes van de tien opleidingen in Zeeland gevolgd kunnen worden. Inmiddels heb ben de mdgo-scholen in Vlissin- gen en Middelburg bekend ge maakt toestemming van het mi nisterie van onderwijs te hebben om in augustus 1985 met de op leidingen verpleegkundige en so ciale arbeid (Vlissingen) en activi teitenbegeleiding (Middelburg) te beginnen. In het genoemde arti kel zijn bij de opleiding agogisch werk - naast Goes en Hulst - de vestigingsplaatsen Vlissingen en Middelburg weggevallen. De bro chure is gratis te krijgen via de decanen van de scholen voor voortgezet onderwijs of rechts treeks bij het bureau cultuur en onderwijs van de provinciale grif fie, telefoon 01180-31434 1870 toen de wet op de calami- teuze polders werd ingevoerd. Het boekwerk is verlucht met goede foto's, bijvoorbeeld van de betonglooiing volgens het sys teem De Murait, genoemd naar het hoofd van de technische dienst van Schouwen,. Ook treft men een afbeelding aan van het achterschot van 's Landswagen, waarmee men de schouw ver richtte en waarop het wapen van het waterschap Schouwen prijkt. De invoering van het basalt op Schouwen kan men terugvinden in het contract met de Stuckaen- berger Basalt-Gesellschaft te Linz am Rhein. Ook genealogen kunnen in de ar chieven terecht: van verschillende polders en waterschappen zijn de veldboeken nog aanwezig. Dat zijn zevenjaarlijkse op geografi sche grondslag gebaseerde lijsten van de gronden met hun eigena ren en pachters. In andere deten van Zeeland noemt men dit soort boeken overlopers of ommelo- pers. Behalve dat ze van nut zijn voor de administratie van het waterschap zelf, bieden de "gebundelde in ventarissen" een toegang tot his torisch onderzoek van velerlei aard. Zeeuws Bulletin Het Zeeuws Bulletin wordt maan delijks samengesteld door het bu reau voorlichting van de provincie. De "formule" is dat nieuws en achtergrondinformatie over de meest uiteenlopende Zeeuwse zaken worden samengevat tot een artikel in kort bestek. De bron van deze informatie wordt gevormd door de pers. Uiteraard speelt hierbij de provin ciale pers de belangrijkste rol maar ook worden gegevens geput uit landelijke dag- en weekbladen Het bulletin vermeldt ook uit wel ke krant het nieuws is geput, zo dat men eventueel het oorspron kelijke artikel er nog eens op na kan slaan. Het belangrijkste voordeel van het bulletin is dat men een reeks arti kelen over een bepaald onder werp ziet samengevat tot louter de feiten. Het bulletin probeert zoveel mogelijk exacte gegevens te vermelden (geldbedragen, percentages, definitieve beslui ten, etc.) die betrekking hebben op Zeeland. Om een voorbeeld te geven, vorig jaar zijn honderden kranteartike len gewijd aan de problemen van RSV en KMS. Het Zeeuws Bul letin "verkleinde" dit nieuws elke maand tot een vlot leesbaar, sa menhangend geheel. Het bulletin is overzichtelijk ingedeeld in hoofdstukken. Aangezien deze hoofdstukken een goede indruk geven van de onderwerpen die verkeer en vervo -iïZz: -Wil? <-■ C' hm? '?Z -• ryy het bulletin behandelt, volgt hier een overzicht: bestuur, cultuur en welzijn, economie en arbeid, elektriciteit, gas en water, land bouw en visserij, milieu en land schap, onderwijs, recreatie, ruimtelijke ordening en volks huisvesting, verkeer en vervoer, volksgezondheid, waterstaat en diversen. Aan het eind van het jaar wordt steeds een inhoudsopgave ge maakt, waardoor het mogelijk is - via een trefwoordenregister - het bulletin als naslagwerk te gebrui ken. De lezerskring van het Zeeuws Bulletin is nogal gevarieerd van samenstelling. Velen zijn be roepshalve in deze vorm van in formatieverstrekking geïnteres seerd: journalisten, politici, over heidsinstanties etc. Ook maat schappelijke organisaties die nog al eens met de provincie te ma ken hebben, het bedrijfsleven en instellingen zoals bibliotheken staan op de maandelijkse ver zendlijst. Ook particulieren kunnen in aan merking komen voor een abonne ment. De prijs hiervan bedraagt 30,— per jaar (inclusief een plastic opbergmap). Een maande lijkse aflevering van het bulletin omvat ongeveer 25 pagina's (op A4-formaat). Men kan zich opgeven voor een abonnement bij: bureau voorlich ting provincie Zeeland, Sint Pie terstraat 42 4331 KW Middel burg, (telefoon 01180-31395). Ook kan men eerst een gratis proefnummer toegezonden krij gen. De statencommissie voor water staat en verkeer vergadert maan dag 6 februari. 1 3.30 uur. Op de agenda staat o.a. een sta- tenvoorstel over de overdracht aan de gemeente Middelburg van een gedeelte van de weg Middel burg-Sint Laurens. Verder behan delt de commissie een notitie over de bewegwijzering van recreatie ve fietsroutes en een tracé-nota voor de zuidelijke aansluiting van de weg op de Oesterdam. De statencommissie voor econo mische zaken bespreekt in haar vergadering van 6 februari, 16.00 uur, de aganda's van de raden van bestuur van de haven schappen Vlissingen en Terneu- zen, enkele voorstellen voor het fonds bijzondere voorzieningen (o.a. voor de verplaatsing van het transportbedrijf Radernaker te Haamstede en een bijdrage in de riool-constructiewerken in de kern Borssele). en een subsidie (onder zoek) voor Miniatuur Walcheren. Vrijdag 10 februari, 14.00 uur, vergadert de statencommissie voor milieuhygiëne Besproken worden o.a. de verordening be scherming afvalstoffen, de sta- tenmotie waterkwaliteitsbeheer, programma sanering milipuhin- derlijke bedrijven '84-'86 en eva luatie programma '83 en het rap port "vervoer gevaarlijke stof fen". Alle vergaderingen zijn openbaar, hebben spreekrecht voor het pu bliek en worden gehouden in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt dinsdag 7 fe bruari drie bijstandszaken, en wel om 10.30 uur, 11.00 uur en 11.30 uur. De bezwaren richten zich tegen uitspraken van de ge meenten Hulst, Middelburg en Goes. De AROB-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 7 fe bruari twee hoorzittingen. De eer ste begint om 9.30 uur. Het gaat om bezwaarschriften van de he ren J.J. de Jager en M. van Hek ken uit Kapelle. Burgemeester en wethouders van Kapelle hebben verklaringen van geen bezwaar gevraagd voor het doortrekken van de Noordweg tot aan de ge meentegrens, en het aanleggen van een fietspad van de Dijkwel- seweg naar het Verlorenwegje en van de weg naar het Stomme Kruis langs de spoorlijn Roosen- daal-Vlissingen tot aan de ge meentegrens, Gs hebben die ver klaringen verleend; daar zijn de heren De Jager en Van Hekken het niet mee eens. De tweede hoorzitting is eveneens om 9.30 uur. De Vereniging Dorpsbelangen en enkele inwo ners van Kloetinge maken be zwaar tegen de aanleg van een weg, van de gemeentegrens af, langs de noordzijde van de Dee- sche watergang naar het spoor wegviaduct onder de weg Goes- Vierwegen. Ook maken zij be zwaar tegen dë aanleg van een fietspad, van de gemeentegrens af, via de Kuiterswegeling en langs de Oostmolenweg tot aan de weg Goes-Vierlingeri en tegen de bouw van een fietstunnel on der die weg. Gs hebben hiervoor verklaringen van geen bezwaar aan de gemeente Goes gegeven. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 pot heeft op de 2e verdie ping een groot aantal klas siek eiken bankstellen, dressoirs en salonkasten nu zeer goedkoop! hierbij een kleine greep: kaaskast met bergruimte en 4 planken nu 499,— eiken schuiftafel en 4 eiken stoelen nu 798,— eiken 3- en 2-zitsbank, ges toffeerd met leder 4 190,— nu 2.975,— massief eiken 3- en 2-zits- bank en fauteuil, gezellige velour 2.795,— nu 1.975,- massief eiken 3-zitsbank en 2 fauteuils, prachtige ve lour 2.325,nu 1.745, massief eiken 3-zitsbank en 2 fauteuils 2 75.— nu 1.775.— massief eiken 3- en 2-zits- bank, wildleder 5 950.— nu 2.475,- massief eiken 3-zitsbank en 2 fauteuils velourstof 4 498 - nu 3.470,- massief eiken 3-zitsbank en 2 fauteuils leder 3 998,— nu 2.975,- massief eiken 3-, 2-zits en 1 - fauteuil wildleder 5 860 - nu 3.995,- massief eiken 3-zits en 2 fauteuils wildleder 3 598.— nu 2.475,— klassieke 3-zitsbank en 2 fauteuils 1 898,— nu 1.250,- leolüx 2-zitsbank acapulco, stof belluno, katalogusprijs 2 927 nu 1.495,- leolux 3- en 2-zits en fau teuil, model skylark, eiken romp met saiga leder 10 342,- nu 5.975,- klassieke eetkamer in franse stiji, gemaakt van massief kersenhout, bes taat uit: dressoir, tafel, 6 stoelen en vitrinekast, nu 30% korting, alles los leverbaar. pot in axel, waar winkelen nog écht gezellig is! zondags gesloten, tel.: 01155-2010 leolux fauteuil model 200 met stof skocar. katalogus prijs 2 778 nu 1.495,— originele italiaanse tafel en 6 stoelen met leder, zwart hoogglans 6 682,— nu 3.495,- fraaie moderne eethoeken, ronde travertintafel en 4 stoelen 2.855.— nu 1.895,- modern repro blank eiken slaapkamer, ledikant met 2 nachtkastjes, boekenplank, verlichting en grote spiegel, nu 798,— 4-deurs kast 498,— pot heeft ook een aantal ei kenhouten dressoirs, kaas- kasten en salonkasten (toonkamermodellon) nu extra goedkoop! massief eiken kaaskast, handige bergruimte met deuren en 3 planken, extra zwaar 1.398 nu 995,— eiken dressoirs en salon kasten met heel veel mas sief eiken (toonkamer mo dellen) nu erg goedkoop! dressoir 190 cm. 1 350,— nu 995,— dressoir 185 cm. 1 253 - nu 895,— dressoir 192 cm. 1.295.— nu 895,— salonkasten met veel mas sief eiken en veel bergruim te. 255 cm. 2 895.— nu 2.195,— 270 cm. 4 070 - nu 2.495,— 190 cm. 2 720 - nu 1.995,- 240 cm. 4 250 - nu 2.995,— 185 cm. 1.725,— nu 1.350,- 165 cm. 1 445,- nu 1.475,— 100 cm. 990,- nu 750,— 115 cm. 1 598 - nu 1.175,- meeneemafdeling: alle voorradige barkrukken met 30 tot 50% meeneemkor- ting! prachtige klassiek eiken meubelen, gemaakt door ouwenbroek te vlaardingen: dressoir 2 438,— nu 1.875,— stuivervormige tuimeltafel en 4 stoelen 2 247 - nu 1.595,— exc lusieve boekenkast met in gebouwd schrijfblad 2 830,— nu 1.995,— leuke barkast met rolluikje 1 585 - nu 1.125,— deze meubelen zijn te bezichti gen op de 2e etage bij de kleine lift. massief eiken kasten 150 cm. 2 374 - nu 1.750,-. 120 cm. 4 098.— nu 2.865,— 100 cm. 1 895.- nu 995,— 11Ö cm. 2 395.- nu 998.— massief eiken eethoek, zware dikke tafel en 6 stoe len 2 948,— nu 1.916,— idem 3 205,— nu 2.498,— leolux: 2-zitsbank, model acapulco, gestoffeerd met stof belluno. katalogusprijs 2 927 - nu 1.495.- leolux: 2-zitsbank, model 795, stof skocar. katalogus prijs 2 815.— nu 1.095,— leolux: 2-zitsbank, model 795, stof velour. katalogus prijs 2 31 5.— nu 1.295,— leolux: 2'2-zitsbank, model 814, stof ancona. katalogus prijs 3.989.- nu 1.998,— leolux relaxfauteuil, motion 211, gestoffeerd met sterk leder 2 220 - nu 1.795,- luxe diepe linnenkasten met vingerlicht lopende deuren en.... veel ruimte! 300 cm. met spiegeldeur nu 1.395,— 250 cm. met spie geldeur nu 1.275,— 200 cm. nu 898,— 167 cm. nu 803,- leolux is lange levensduur: 2 stuks 2-zitsbankjes 813 met leder. katalogusprijs 10 846,- nu 5.950,- leolux 3-zits, hoek en 2- zits, model 784, velour car- nac. katalogusprijs 10 401.— nu 5.975,- leolux 3- en 2-zits, model 724 met velour vicenza, ka talogusprijs 6 370.— nu 3.795,- hele luxe slaapkamer, ge maakt door trüggelmann (lodewijkstijl in goudlak) compleet met lampen, spreien, enz. 17 270,— nu 13.820,- gezellig dik massief houten ledikant 200 x 180 cm. met 2 hang nachtkastjes, com pleet nu 998,— vele luxe toonkamer bank stellen, gemaakt door in- terclass, gestoffeerd met fijne ledersoorten, nu met kortingen van 20 tot 40% exclusieve interlit slaapka mer, hoogglans model slee ping. katalogusprijs 1 1771,— nu 8.750.— luxe royale ronde travertin marmeren tafel en 4 arm- fauteuils met dik tuigleder in diverse kleuren nu com pleet 1.498,— royale moderne salonkasten met heel veel ruimte 1 480 - nu 795,- gezellige eigentijdse zit hoekcombinatie 2-zits, hoek en 2-zits, leuke warme velour bekleding 2 095 - nu 1.495,— pot in axel, waar winkelen nog écht gezellig is! zondags gesloten, tel.: 01155-2010 moderne vierkante kolomta fel en 4 stoelen geheel wit gelakt nu 585,— bijpas send royaal dressoir met 4 deuren en 4 laden nu 1.435,— leuk barmeubel nu 972,- een aantal eethoeken nu halve prijs!! moderne interclass fau teuils met sterk lederen bekleding 1 880 nu 895,- omdat u best wel minder wilt betalen! pot in axel, slechts 10 km. van hulst, met meubelen van wereldklasse: auróra, artifort, brunati, cassina, castle-furn., castelijn, cidue, comfort, de sede, durlet, elco, gelderland, hülsta, giorgetti, knoll, kill-intern, lübke, lattoflex, leolux, miller, möller, pas-toe, poltrona-frau, saporiti, thonet, kartell, interlübke en vele andere merken. 4 verdiepingen exclusief wooncomfort, gemakkelijk te bereiken met grote liften of trappenhal. zondags gesloten, tel. nederland: 01155-2010; telefoon belgië: 0031-1155-2010. gezellig rotan 2-zits bank stelletje 1 995.— nu 895,- 3-delige rotantafel 315 nu 150,— luxe ronde tuimeltafel en 4 stoelen 2 038.— nu 795,— hoge klasse: 3- en 2-zits bank gemaakt door in terclass in moderne stijl ge- kombineerd met eikenhout model palmbersch leder room of middenbruin, kata logusprijs 6 750 nu 4.250,- klassiek bankstel met ge bloemde velour, zeer com fortabel, hoge rug 4 275.— nu 2.450.— aantal losse 2- en 3-zitsban- ken in leer, velour en weef stof. kortingen van 30 tot 50%! luxe 6-hoekige tafel en 4 stoelen in grenenhout 1 630 - nu 1.095,- gezellig vitrinekastje, facet geslepen ruitjes 1 750,— nu 995,— pot in axel, waar winkelen nog écht gezellig is! zondags gesloten, tel.: 01155-2010 interclass 3- en 2-zitsbank, model hudson, met leder 5 538 - nu 3.750.- luxe komfortabele relaxfau teuil, model 200, gemaakt door leolux, neig- en draai baar met ijzersterk leder gestoffeerd 3 085,— nu 2.298,- j luxe 3-zitsbank barbados, gemaakt door durlet (dus topklasse), suéde leder, ka talogusprijs 7 995,— nu 4.975,- moderne klassieker van leo lux: model 724, gestoffeerd met ijzersterk runderleder. 3- en 2-zitsbank, katalogus prijs 7 645.— nu 5.975,— grote ronde deense tafel van massief hout, blad 150 cm., dik 5,8 cm., compleet met 6 stoelen. 3 187.— nu 1.991,- royale grenen aanbouwkast met veel mogelijkheden. 3 395 - nu 1.995,- grote klasse: leolux 2-zits bank, model vison, gestof feerd met belluno. katalo gusprijs 2.795.— nu 1.750.- leolux 2- en 3-zitsbank, mo del ocoa, gestoffeerd met verese. katalogusprijs 5 074 - nu 3.575,- royale hoekbank, gemaakt door durlet, model niessina, roomkleurig natuurleder 10 460.- nu 4.995,- massief grenen tafél en 4 stoelen nu 798,— zeer royale grenenhouten wandkast met veel mas sieve lijsten 2 415.— nu 1.250,- pot heeft nog een aantal echte oude dekenkisten (ca. 100 jaar oud) nu extra goedkoop! massief eiken bergmeubel 2 deuren en grote lade 2 395 - nu 988,- eiken boekenkasten met 4 legplanken 340.— nu 275,— idem extra zware uitvoering met 5 planken 725 - nu 575,- grootse sortering finse boe ren lapjesdekenkarpetten, marokkaanse berbers en nog vele andere, pot heeft honderden tapijten in voor raad. goedkoop en zeer duur, maar nu veel mee- neemkorting! noten boekenkast met inge bouwde sekretaire 1 795 nu 1.250,- 3- en 2-zitsbank en 3 kus sens, gemaakt door gelder land (ontwerp jan des bou- vrie) gestoffeerd met sterke katoenen velours (hoge rug) katalogusprijs 4 430 - nu 3.297,- leolux is kwaliteit: eigen tijds model chita, 2- en 3- zitsbank, ijzersterk leder 7 370 - nu 5.995,- luxe moderne salonkast, ge maakt door praét,' 232 cm. breed, zeer veel aanbouw- mogelijkheden 6 484,— nu 4.875.- honderden originele hand- geweven wollen oosterse en perzische tapijten, grote en kleine maten, prijzen die enorm meevallen, nu 20% korting! woningtextiel, kussentjes, spreien, dekens, dekbedden en overtrekken, tafelkleden en lopers, badhanddoeken en nog veel en veel meer. nu volop korting. heel veel toonkamer karpet ten. nu halve prijs! ijzersterke beuken k lap- stoel, diverse kleuren 50 - nu 19,98. luxe toonkamermodellen van de duurste zitmeubelfa- briek: de sede uit Zwitser land. nu éxtra goedkoop! 5 zitelementen ds41, select leder 17 595 nu 8.750,- bankstel de sede ds32 met select leder 15 595 nu 8.750.- 3- en 2-zitsbank de sede ds66 13 874 - nu 11.790,— gemaakt door leolux 2-zits, met hoek en 3-zits, model 803, met stof robino. kata logusprijs 11 455.— nu 7.450,- leolux 3- en 2-zits acapulco met stof varese. katalogus prijs 5 074 nu 3.575,— moderne blank essen tafel en 4 stoelen (castelijn). ka talogusprijs 2 490,— nu 1.695,- hülsta toonkamermodellen nu éxtra goedkoop!! gemaakt door durlet: zeer royale fauteuil charly met leder. 4 285 nu 1.995,— 2-zitsbankjes jeep. gemaakt door durlet. 2 470.— nu 995,- pot in axel, waar winkelen nog écht gezellig is! zondags gesloten, tel.: 01155-2010 pot in axel heeft een aantal kastjes met rolluikjes, mo del amsterdam, gemaakt door pas-toe. nu éxtra goedkoop!! eigentijdse witlak slaapka mer, 3-deurs schuifkast met spiegeldeur, breed ledikant en bedombouw met 2 nachtkastjes, nu compleei 995,— (zonder kast 525,— pot heeft op de Ie verdie ping een grootse slaapka merafdeling, vele toonka mermodellen met hoge kor tingen! leolux 3- en 2-zits elemen ten bank met wollen mohair velour 8 750.— nu 3 995,- klassieke eikenhouten slaapkamer, breed ledikant met 2 nachtkastjes, 2 lamp jes, spiegels en boeken plank nu 1.198,— royale rustieke eiken salon- kast met veel ruimte 4 070 - nu 2.495,- zeer complete eigentijdse tienerkamer in de kleur wit grijs, royale kast. secretai re, smalle boekenkast, bergkast, ledikant, beslist zeer goed. compleet, ja. u leest het ooeri' 9*»R n

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13