149 79 EXCLUSIEF 0P=0P SLAGERIJ WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT, IS 'N BRUTALE KRUIDENIER AVOCADO 59 GRIEKSE KIWI TWEEDRANK SUIKERKLONTJES 259 ECHTE GELDERSE inn ROOKWORST 225 gramNIEUW 1// FRIKADELLEN CQQ BRUINE BONEN OF KAPUCIJNERS MAGERE RUNDERLAPPEN RUNDERTARTAAR SANTUSA ZUIVERE BIJENHONING ZAANSE MAYONAISE AMSTERDAMSE UIEN N0B0 B0KKEP00TJES 140 CALIFORNIA 1on ERWTEN SOEP hed buk139 KRENTENBOLLEN SUJA CELST0F LUIERS 900 P0PPELL AANSTEKERS 1AQ K0TEX BREVIA ft INLEGKRUISJES pak 30 stuksI O' PAGE PAPIEREN ZAKDOEKJES GOUDSE STROOPWAFELS PHILIPS LAMPEN Al staat er dan geen Elfstedentocht voor de deur, dat is geen reden om niet Informatiebrochure MDGO van Provinciale Onderwijsraad Woensdag 1 februari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Recent werk van Paul van Rafelghem in Bellamy 19 Anskje van der Zee exposeert in De Wijnstock FOLDER "STAND VAN ZAKEN" WEER VERKRIJGBAAR DOPERWTEN/ DOPERWTEN RODE BIETJES WORTELEN EXTRA FIJN EXTRA FIJN pot 0,72 liter, Vrij Produkt te genieten van echte winterkost En 't smaakt u nóg beter als u de prijzen bekijkt Wat denkt u bijvoorbeeld van 'n kilo uien voor 99 cent En 'n kilo prei voor 99 cent. Vergeet vooral niet die 3 kilo Jaffa's (bol van de vitamineC) slechts 3.99. Trouwens onze prijzen zijn niet alleen in de winter laag. Maar 't hele jaar door. En dat is precies wat uw portemonnee gebruiken kan. Van zaterdag 4 februari tot en met 3 maart exposeert in Bellamy 19 de uit Kortrijk (B) afkomstige kunstenaar Paul van Rafelghem. De opening is op zaterdag 4 fe bruari om 15.00 uur. Het is de bedoeling om als ope ningsactiviteit een teken- filmpje te tonen, dat betrek king heeft op één van de ob jecten. De tentoonstelling zal een primeur zijn, omdat er een grote hoeveelheid re cent werk getoond gaat worden. Alvorens hij in marmer be gon heeft hij zeker 3 jaai objecten bekeken die in marmer uitgevoerd zijn. fjij ging daarvoor onder meer naar Italië naar de streek Carrera. Vanuit zijn obser vaties besloot hij iets heel anders met marmer te doen. Naast vroeger werk, het ob ject van de 2 benen op een loden mat met gras en de tafel met het loden boek gevuld met aarde, wordt in Vlissingen werk van de laatste 5 maanden geëxpo seerd. Op dit moment werkt Paul Van Rafelghem met de natuurlijke ei-vorm. Het grootste object rond dit thema kan helaas niet geëxposeerd worden, om dat de toegangspoort van Galerie Bellamy 19 hier voor te klein is. Naar Vlis singen komt in ieder geval het ei met de schildering van een galopperend paard. Van dit object is een teken- filmpje gerealiseerd. De betrokkenheid bij de natuur wordt door Paul van Rafelghem omschreven als "de mens komt voort uit de aarde en keert naar de aar- de terug. In het tussensta dium komt de mens niet los van die natuur, hoezeer de moderne maatschappij hem dat ook belet". Paul van Rafelghem expo seerde diverse malen in het beeldenpark op de Biënnale Middclheim. Verderwerkte hij in Berlijn op uitnodiging van de Deutsche Akademie Austauschdienst. Op de dag dat hij in Berlijn arriveerde, stortte de grote congreszaal in. Dat evenement koos hij als thema voor zijn werk stuk. "De dakschelp die naar boven gericht was. had zich naar de aarde ge keerd". Het project dat hij hiervoor uitwerkte, is aan gekocht door het museum van Berlijn. Anskje van der Zee uit Oostkapelle exposeert mo menteel in galerie De Wijnr stock aan de Bellinkstraat 32 in Middelburg. Het af wisselend Walcherse land schap, de mentaliteit van zijn bewoners, de luchten en de zee vormen de inspiratie bron van de kunstenares, die op latere leeftijd etsen leer de bij Neeltje Kaal te Hei- loo. Haar tekenopleiding genoot zij aan de Rijksaka- demie voor Beeldende Kun sten in Amsterdam. Behalve Anskje van der Zee toont de Middelburgse Ga lerie een collectie glas van onder andere Copier, Mey- dam. Valkema en De Bazel. Copier ontwierp voor Leer dam het bekende 'Gilde- drinkservies'. Tijdens de expositie is een aantal van deze gebruiksvoorwerpen te zien. Verder zijn er glazen objecten. Unica en Serica. De galerie aan de Bellink straat is geopend op don derdag en vrijdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag van 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. De bekende folder "Stand van Zaken bij de sociale verzekeringen en voorzie ningen" is weer verschenen, aangepast aan de gegevens per 1 januari 1984. De folder geeft duidelijke informatie over de sociale verzekeringen. Men vindt er alle premiepercentages in vermeld, maar ook de uit keringsbedragen. Verder een algemeen overzicht over de inhoud van de wet ten. De folder is een samenwer- kingsprodukt van het Mi nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul tuur en het Voorlichtings centrum Sociale Verzeke ring (VSV). 18 pakjes a 10 stuks literpak, abrikoos/sinasappel of perzik/sinaasappel kilo diepvries, doos 20 stuks 70 gram pakje 8 stuks per stuk per stuk WINTER K0SI DIE VEEL MINDER pot 0.72 liter, Vrij Produkt 199 219139 Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij. Prijzen geldig t/m 4 februari a.s. mals,KILO 500 GRAM pot 450 gram pot 500 ml. pot0,72 liter. pak 150 gramI diepvries, gevuld met advokaat en slagroom, 400 gram zak 4 stuks pak 30 stuksMmtM 2 stukslw VLISSINGEN Hermesweg 25 MIDDELBURG Blauwedijk 74 Wenst u de folder te ont vangen, dan kunt u z;ch wenden tot het VSV, Zwaansvliet 3, 1081 AP Amsterdam. Telefoon: 020- 448418. Daar zijn overigens ook folders verkrijgbaar over alle sociale verzekerings wetten afzonderlijk. Bij wal grotere aantallen worden kosten in rekening ge bracht. De Zeeuwse provinciale on derwijsraad heeft een bro chure uitgebracht over het MDGO. een nieuwe vorm van beroepsonderwijs. MDGO betekent Middel burg dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs augustus dit jaar komt het in de plaats voor het mid delbaar sociaal-pedago gisch onderwijs (MSPO) en het middelbaar huishoud en nijverheidsonderwijs (MHNO). De MHNO-op- leidingen In(t)as (interim algemene schakelopleiding) en VHBO (voortgezet hoger blijven beroepsonderwijs) voorlopig bestaan. Vergeleken met het huidige onderwijs bieden de tien MDGO-opleidingen een aantal voordelen. Doordat ze niet zijn toegespitst op een enkel beroep kunnen de leerlingen er meer kanten mee op. De langere duur - drie jaar - maakt het moge lijk meer aan algemeen vormende vakken te doen. Ook staan er ruime stages op het programma, waar door bewuster voor een be roep kan worden gekozen. Tenslotte zijn de mogelijk heden om na het MDGO verder te leren groter. Van de tien opleidingen kunnen er voorlopig zes in Zeeland worden gevolgd: agogisch werk (Middel burg, Vlissingen. Hulst en Goes); consumptief huis- houdtechnisch werk (Mid delburg); mode en kleding (Vlissingen): uiterlijke ver zorging (Goes) en verzor ging (Goes en Hulst). Voor de andere opleidingen kan men alleen buiten de pro vincie terecht: sport en be wegen (o.a. Arnhem. Over- veen en Heerenveen); acti viteitenbegeleiding (o.a. Rotterdam en Breda); so ciale arbeid (o.a. Den Haag 'en Breda) en verpleegkun digen (o.a. Rotterdam, Den Haag en Eindhoven). De MDGO-scholen in Vlissin gen en Middelburg hebben inmiddels bekend gemaakt van het Ministerie van On derwijs toestemming te hebben in augustus 1985 te beginnen met de opleidin gen verpleegkundigen en sociale arbeid (Vlissingen) en Activiteitenbegeleiding (Middelburg). De part-time opleidingen MSPO in Mid delburg voor sociale dienst verlening, activiteitenbege leiding en inrichtingswerk blijven bestaan. Dal geldt ook voor de "in-service"- opleidingen voor leerling verpleger of verpleegster bij de Zeeuwse ziekenhuizen. "MDGO. dat zit zo..."- al dus de titel van de brochure - geeft uitvoerige informatie over aard en inhoud van de opleidingen. toelatings eisen, beroepen, mogelijk heden tot verder leren en contactadressen. Ze wordt gratis verstrekt door de de canen van scholen voor Voortgezel Onderwijs of door het Bureau Cultuur en Onderwijs van de Provin ciale Griffie, Sint Pieter straat 42. 4331 EVV Middel burg. telefoon 01180-31434. Ook op de Zeeuwse beroe- penmanifestatie (1 l/m 4 fe bruari in Goes) wordt aan dacht aan het MDGO ge schonken.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 11