Filmweek: toets voor Middelburgers HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Komedie prolongeert blijspel □eVLissinger Si oU<? de laatste garnaal? DERDE WERELDFEESTIN DE MIDDELBURGSE WAIMDELKERK Romige aroma Wantrouwen Traditioneel proper CASSETTES vanaf f199,— Het programma I -Lf\ oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. 'Werken om te overleven'. Zo luidt de titel van de zondag voor het werelddiakonaat, op 5 februari in de gereformeerde en hervormde kerken. De Werkgroep Wereld diakonaat Middelburg haakt daarop in door op zaterdag 4 fe bruari een Derde Wereldfeest te houden in de Middelburgse Wan- delkerk van 12 tot 16 uur. Tijdens deze manifestatie verle nen talrijke organisaties mede werking en worden artikelen uit de Derde Wereld te koop aange boden. Volgens medeorganisator Erik Kool kan door de verkoop van artikelen een concrete bijdra ge worden geleverd aan de werk gelegenheid in de landen van herkomst. In de Wandelkerk (onder de Lan ge Jan) presenteert de organisatie muziek, dans, hapjes en drankjes. Cultureel Mozaiek opent het fes tijn om twaalf uur met een film over de Nederlandse Antillen. Een uur later is er Indonesisch dansen door Pentjak Salit. De Chileense zangeres Méné zingt vanaf half twee volksliederen. Turkse kinde ren van de Turkse Werknemers vereniging Middelburg dansen vanaf half drie op muziek van het Land van hun ouders. De Hin- doestaanse/Surinaamse muziek groep Shantie Karan Shangriet Samaadj besluit het programma op het podium om half vier. Tussendoor kunnen de bezoekers van dit Derde Wereldfeest zich te goed doen aan lekkere hapjes en drankjes uit Marokko, Vietnam, Turkije, Suriname en Indonesië. De Wereldwinkel Middelburg verzorgt de verkoop van artikelen uit de Derde Wereld. "Hierin ligt ook de relatie met de actie werken om te overleven", legt Erik Kool uit. Hij voegt daaraan toe, dat mogelijkerwijs met deze manifes tatie belangstelling wordt gewekt voor de etnische minderheden in ons land. "Bewustwording vind ik in dit geval een wat groot woord". Landelijk besteedt het werelddia konaat aandacht aan de economie in de Derde Wereld, en de inter nationale betrekkingen. Invals hoek is de grote armoede op veel plaatsen in de wereld, waardoor dagelijks soms letterlijk moet worden gevochten om in leven te blijven. De Middelburgse werk groep heeft daar volgens Erik Kool, in ker kelijk verband, de af gelopen maanden veel aandacht aan besteed,. Zo zijn er onder meer gespreksgroepen en discussiea vonden in de verschillende wijken geweest. "Het feest van aanstaan de zaterdag moet dan ook worden gezien als een intermezzo met een lichte toets tussen het zware werk door". Kool hoopt op veel bezoekers. Hij vergelijkt: "De eerste zondag in februari van 1953 trof een waters noodramp Zeeland. In de Derde Wereld is het dagelijks een ramp Het blijspel 'Stuur me geen bloe men' van Norman Barasch en Carrol Moore, dat de Zeeuwse Komedie de afgelopen maanden heeft gespeeld in het Vestzakthea ter in Vlissingen, is een fantastisch succes gebleken. Daarom heeft het gezelschap het stuk geprolon geerd. Op de zaterdagen 4, II, 18 en 25 februari kunnen de toe schouwers nog genieten van een gezellig avondje toneel in het gen re 'het betere blijspel'. Ook hebben talrijke organisatie s extra avonden beslag weten de leggen op de Zeeuwse Komedie. Het stuk handelt over een veerti ger (Georg, gespeeld door Ed van Reijmersdal). die meent onge neeslijk ziek te zijn. Samen met zijn buurman (Arnold, Lex Maes) aan wie hij zijn geheim toever trouwt, raakt hij aan de drank. Vanwege zijn geheimzinnige op treden verdenkt zijn vrouw hem er van een vriendinnetje er op na te houden. De bezetting is inmiddels wat ge wijzigd. Antoinette Akkermans, speelt nu de stoeipoes. Deze rol werd eerst gespeeld door Tine van Kooten. Zij is met zwanger schapsverlof Voor informatie, kaarten of uit koop kan contact worden opge nomen met Frans Havergort, 01184-71815 (thuis) of overdag 01180-27151. DEZE WEEK IN 'Uitgebreide informatie over actuele zaken in het gemeente- en provinciehuis op de voorlichtingspagi- 'Veel nieuws uit 'autoland' in de rubriek 'tussen bougie en bumper'. 'In 'Uit het zakenhart', een 200-jarige juwelier: Hac- kenberg in Middelburg. GARNALENSTORM IN ARNEMUIDEN Niet iedereen loopt het water in de mond als er een overheerlijke met veel groente gegarneerd en een sausje overgoten garnalencocktail wordt voorgeschoteld. Zeeuwse brandweerlui (duikers) wordt het bijvoorbeeld groen en geel voor de ogen bij het zien van 'dat lekkers'. Zij treffen dit zeebanket regelmatig in levende lijve aan in cadavers of lijken, die zij uit hoofde van hun functie uit het water moeten halen. De afgelopen weken kregen de blussers gezelschap in hun culinaire antipathie. De dood van veertien bejaarden werd toegeschreven aan 'de garnaal'. Het gevolg was een spontane boycot door de consument, van alle garnalen. 'Onterecht', oordeelden de kenners. Ook in Arnemuiden voelde men zich verraden door de maatregel die de regering onmiddellijk aikondigde: een verbond op thuispellen. Onze redacteur Ad Hanneman was vorige week een aantal keren in de Walcherse vissersplaats. Hij vroeg een van de grootste garnalenondememers J. (Hannes) van Belzen om zijn mening. Ook burgemeester M. Markusse en enkele pelsters werden aan de tand gevoeld. Wanneer ik de eerste keer Arne muiden binnenrijd hangen de wolken dreigend boven het be kende kerktorentje. Ogenschijn lijk verloopt er alles normaal. Maar als ik een in klederdracht gestoken zestigjarige mevrouw aanspreek en haar mening vraag over het verbod om garnalen thuis te pellen briest deze dat die mi nister of wat het ook wezen mag in elk huis van Arnemuiden van de vloer kan eten. Boosheid bespeur ik overal. Het is dan dinsdag en de maatregel om het thuispellen per 1 mei te verbieden lijkt nog onomkeerbaar. Later in de week haalt staatssecretaris Van der Reijden bakzeil. Wel kondigt hij aan om in plaats van een verbod, waartoe het kabinet in principe al had besloten, het thuispellen per 1 maart aan strengere regels te on derwerpen. Per 1 maart 1985 ko men daar nog maatregelen over heen. Van der Reijden ontkende overi gens dat er sprake was van een onbesuisde maatregel (aldus het Ondernemer Van Belzen. bedrijfsleven) of dat de stoppen waren doorgeslagen (aldus enkele fracties in de Tweede Kamer) op het departement van volksge zondheid. Het bedrijfsleven doet echter smalend om deze uit spraak. Want al vaker is gepro beerd de thuispelsters hun ex traatje af te nemen, waarmee ze dat kleine beetje méér welvaart de woning in laten komen. Maar het simpele feit dat er nog steeds geen enkele machine opkan tegen de handpellerij, heeft dit thuiswerk, door de pelsters zelf omschreven als ambacht, in stand gehouden. "Miljoenen zijn er al geinvesteerd. maar er is nog geen machine ont worpen die de handpellerij kan vervangen", weet Han van Belzen. "Met een machine haal je het ro mige aroma uit de garnaal", be nadrukt een pelster. Van Belzen heeft uit contacten met Duitse collega's vernomen, dat er machi nes in laboratoriumfase zijn die het handpellen benaderen. Van Belzen: "Maar er blijft een paar procent huid achter. En dat drukt de kwaliteit en de prijs. Onze winstmarge is gering en in de ex port is veel concurrentie. Wil deze bedrijfstak blijven overleven, dan moet de regering niet zo rigoureus te werk gaan. Gelukkig gaat de maatregel per 1 mei niet door. We zullen er dus alles aan moeten doen om met goede argumenten ervoor te zorgen, dat we in de toekomst onze garnalen niet in het buitenland moeten laten pellen. Dat heeft niet "alleen gevolgen voor de pelsters hier in Arnemui den. maar ook voor de vissers van Garnalen in Colijnsplaat bijvoor beeld". Over de winstmarge zegt Van Belzen later dat die hooguit acht tot tien procent bruto is. Te weinig dus om het transport van en naar het noorden van Duits land van te bekostigen. Volgens de garnalenbaas in Ar nemuiden is onkunde de raadge ver geweest van de - zoals nu blijkt - te snelle maatregel om het thuispellen te verbieden. "Steeds wordt er gesproken van de de Noorse garnaal, terwijl deze hele maal niet in het geding was. De garnaal waar men de Shigella-ba- cil zei aangetroffen te hebben,.is de zogenaamde rose garnaal en is afkomstig uit Maleisië. Bovendien heet het geen Noorse garnaal zoals de kranten meldden maar Noordse afkomstig uit het noor den in de koude wateren. Nu is die laatste correctie een kleinigheidje. Maar door de omstreden garnaal die naam te geven, kreeg de con Burgemeester Markusse. sument argwaan en kocht niet meer. Zelfs de Hollandse garnaal kreeg een deuk. En niet alleen in Nederland. Ook in Frankrijk en België kwamen berichten in de krachten, juist delanden waar wij het meest exporteren. Gelukkig zitten we net in een jaargetijde waarin de export op een laag pitje staat. Veel last hebben we voorlo pig niet. Maar het mag natuurlijk niet te lang duren. Van Belzen vertrouwt me verder toe dat hij de garnalen uit Azië altijd met veel wantrouwen en ver scherpte keuringen heeft geïmpor teerd. Twee keer is op zijn verzoek een lading in de Rotterdamse ha ven extra onderzocht en... afge keurd. Bij elkaar leed hij een strop van 180.000 gulden. Hoewel hij een jurist in de arm heeft geno men, kreeg hij de schade nooit vergoed. "Een invoerverbod van garnalen uit die landen zou de eerste maa tregel van de regering moeten zijn", betoogt hij. "En wat het pellen betreft, zou thuispellen niet verboden moeten worden, maar het pellen in een andere plaats, dan waar de bedrijven zijn geves tigd moet taboe zijn". Van Belzen heeft dit voorstel al eens eerder gelanceerd toen gar- nalenpelsters in Amsterdam en Utrecht er van werden beschul digd hun werk in onhygiënische vertrekken uit te voeren. "De pel lerijen in Holland hadden ontdek! dat deze vrouwen voor vier gul den per kilo (pelsters ontdoen on geveer zoveel garnalen per uèi van hun jashe af) vroegen. En dai was uiteraard een lucratieve han del. Totdan betaalde de garna- lenhandel rond de zeven gulden Ikzelf heb nooit toegegeven aar deze, overigens begrijpelijke han delswijze. Mijn idee is datje goed materiaal moet verkopen om je klanten tevreden te stellen. Ik liet dus pellen op mijn vertrouwde adressen in Arnemuiden. Je hebt als ondernemer de verantwoor ding om de continuiteit van je onderneming, ik heb tien mensen in dienst, zo goed en zo kwaad als het kan te waarborgen. Dus liever een goede kwaliteit dan meer winst". Hoewel Van Belzen het uiterst triest vindt van de veertien slacht offers, heeft hij toch zo zijn twijfel over de oorzaak. Uit onderzoek kwam namelijk vast te staan, dat de Shigella-bacil niet kan leven in een zure omgeving. En garnalen worden altijd voorzien van een zuur conserveringsmiddel, zoals citroenzuur. "Ik heb dit gegeven ontvangen van een onderzoekster van een bacteriologisch instituut in Katwijk aan de Rijn. Bij mij groeit dan ook de zekerheid, dat er geen zekerheid bestaat over de oorzaak". Burgemeester M.M. Markusse heeft de overtuiging dat er in Ar nemuiden absoluut geen onhy giënische toestanden voorkomen. Volgens hem is de vrouw in de plaats waar hij burgervader is bij na traditioneel proper. Als het thuispellen aan zo'n strenge regels worden onderworpen dat het bij na onmogelijk is om het nog uit te voeren, zal dat een behoorlijke duit aan inkomsten schelen. Na gesprekken met pelsters dook een getal op van om en nabij de twee ton. Geen kleinigheidje dus voor een gemeenschap als die van Ar nemuiden. "Onze winkeliers zul len dat ongetwijfeld merken", oordeelde de eerste burger. Hij verfijnde ta fels feer kwaliteits van De cassette-specialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG (11180 13221 was in de loop van vorige week dan ook zeer vaak in contact met collega's van plaatsen waar de thuispellerij veelvuldig wordt uit geoefend. Ook de raad zou naar een oordeel worden gevraagd, verzekerde hij. Het zou allemaal tot doel hebben te zoeken naar een actiemodel om de alarmklok in Den Haag geducht te doen lui den als het allemaal' te erg zou worden. Voorlopig is alles in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Maar in de luwte na de storm zullen zij die dankzij de garnaal een grote of kleinere bron van inkomsten heb ben, niet stilzitten en er alles aan doen de werkgelegenheid en de kwaliteit van dit stukje zeebanket voor Nederland (en Arnemuiden) te behouden. Ad Hanneman Foto's Ruben Oreel De grap die in Nederland de ronde doet dat er een provinciehoofdstad is zonder bioscoop - 'en dat is Middelburg ha, ha' - blijft voorals nog van kracht. De Stichting Filmhuis Middelburg verandert daar met haar initiatief om van 5 tot en met 12 februari elke dag één of meerdere films te tonen voorlo pig niets aan. Niettemin straalt deze groep enthousiaste filmlief hebbers een krachtige bundel licht in de duisternis. Want blijkt na die twaalfde februari dat er voldoende belangstelling is, in het gebouw Meccano aan de Pauwpoort (een schilderachtig straatje vanaf het Damplein) in de Zeeuwse hoofd stand, dan zal de groep verder gaan. Het doel: vier keer per week een film. Vooral het gebouw waar gedu rende die acht dagen de exclusie ve films worden gedraaid is niet tot ieders tevredenheid. "Het is inderdaad wat improviseren in Meccano", geeft Marrit van der Heijden toe "Daartegenover moeten we echter eerst kunnen vaststellen of er werkelijk behoef te bestaat aan goede films. Wordt The Kid, met Charlie Chaplin, za terdag 16 uur Prenom Carmen, regie Jean-Luc Godard, woensdag 20.30 uur Frances van Creame Clifford met J assica Lang, de opener van de filmweek zondag 20.30 uur. dat bevestigd, dan hebben we alle troeven in de hand om te ijveren 'oor een passend onderkomen. Overigens is nagenoeg geen enke le zaal geschikt om films te draai en. Die moet je geschikt maken. En daar is geld voor nodig. Ko men er zo rond de zestig toe schouwers per avond, gedurende de filmweek, dan zal bij de groep ongetwijfeld voldoende optimis me zijn om door te gaan: ook op zoek naar een geschikte ruimte. En reken maar: we hebben er al een aantal op het oog". Het jammerlijke verdwijnen van Middelburgs enige bioscoop, zo meldt het programmaboekje voor de filmweek, is voor de initiatief nemers van het filmhuis aanlei ding geweest om de voorberei dingen in een hogere versnelling uit te voeren. Het idee voor een filmhuis daartegenover, bestond al jaren en werd onder meer ge voed na het verdwijnen van de 'vrijdagavondfilm' in het Kuiper- spoorttheater. "De stichting wil komen tot een goede filmvoorzie ning voor de Middelburgse sa menleving. Daarbij willen we zo optimaal mogelijk films verto nen", stelt Marrit van der Heij den. En het programmaboekje weer: "Uiterst belangrijk daar voor is, dat er een goed uitgeruste accommodatie komt, die plaats biedt aan ruim honderd mensen, en waar minimaal vier vertonin gen per week plaatsvinden". Volgens van der Heijden zal alles in een rustig tempo moeten wor den opgebouwd. "De volgende stap zal moeten zijn één film per week. We selecteren de films op kunstzinnige en maatschappelijke waarde". De toegangsprijs per film bedraagt ƒ6,-. Wie meer informatie wil kan con tact opnemen met de eigenaren van de volgende telefoonnummers: 01180-14780 of 01180-27044. Zondag 5 febr. 20.30 uur Frances van Creame Clifford. Film over een van de meest beruchte schandaalak- trices die Hollywood gekend heeft, met Jassica Lange. Maandag 6 feb. 20.30 uur. Land van grote belofte film van de poolse regisseur WAJDA. bekend van o.a. de bruiloft en de man van ijzer. Dinsdag 7feb. 20.30 Fanny Alexander van Bergman. Bergman sluit z'n carrière af met een meesterwerk. Woensdag 8 feb. 20.30 Prenom Carmen van J.L. Godard. De Carmen van Bizet anno 1984. Godard blijft een van de meest vooraanstaande regisseurs. Donderdag 9 feb. De Ballade van Narayama van Immamura. Aanvang 2030 uur. Winnaar van de Gouden Palm Can nes 1983, Immamura laat ons Japan op een andere manier zien, een ongewone vertelling over het niet meer van nut zijn van ouderen. Poë tisch, harde film. Vrijdag 10 feb. Reds van Warren Beatty. De film toont via een liefdesverhaal de opkomst van het socialisme en communisme in Amerika, met Dianna Keaton, Jack Nicholson, aanv. 2030 zaterdag II feb. aanv. 16.00 uur The Kid van Chaplin prachtige ontroerende eerste lange speelfilm van Chaplin. line Chambre en ville van Jacques Demy Liefdesdrama tegen de achtergrond van een staking in 1955, dialogen worden gezongen. Met Michel Piccoli en Dominique Sanda Zaterdag II feb. aanvang 23.00 uur Kentucky Fried movie John Landis, Komische persiflage op de Amerikaanse samenleving. Zondag 12 feb. aanvang 16.00 uur Het land van mijn ouders van Marion Bloem. Persoonlijk document over de Indo-europese ach tergrond van Marion Bloem, een succes van de nederlandse filmda gen. Zondag 12 feb. 20.30 uur. La Femme d'a coté van Fmacois Truffaut. met o.a. Gerard Depardieu. Voor meer informatie: zie onze filmrubriek 'filmweek'.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1