Veel nieuwe platen verschenen uit Q? het zakMhart Geen broodfabriek, maar warme bakker Koïte Id^jjc Een voordelig 1984 bij Groeneveld! houdt Groeneveld voor ogen! Schoolfoto uit de oude doos Souburgs echtpaar won 1-2-3-auto LaserVision beeldplaten in opmars CURSUS CAFÉBEDRIJF Tl Gedurende de maand januari krijgt u van Groeneveld niet alleen de beste wensen voor het nieuwe jaar, maar ook 25%* korting op alle bril monturen. Dan heeft u een extra voordeeltje in het nieuwe jaar. Woensdag 11 januari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Gegrilde ham Ia Hawai Bakkerij Dominicus-Steketee: 't Beest Anthroposofie Info-avond A.I. EVP V redesgebedsdienst P.C.O.B. Kinderinstuif Wandeltocht Popdichter Kursussen Schoolraad Juliana Fonds Zuid-Afrika J Aangesloten bi) het Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24 Vlissingen, St. Jacobstraat 14 Maandagmiddag geopend! Voor zekerheid en service, de Gilde Opticien. ANBO Disco 1 Mei comité Kursussen Ontmoetingsreis Het echtpaar De Rijk uit West- Souburg heeft een hoofdprijs ge wonnen in de "1-2-3-show" van Rudi Carrell. Tijdens de uitzen ding van 18 november wonnen de heer en mevrouw De Rijk een auto met caravan. Vorige week werd een deel van de prijs, de auto - een Suzuki-jeep - bij Garage Paauwenburg in Vlissingen aan de winnaars overhandigd. Commercieel-inspecteur C. Brou wer van B.V. Nimag, importeur van Suzuki in Nederland» reikte de sleutels van de auto over aan de heer De Rijk, die al een auto had, maar die dringend aan vervanging toe wau Bij de feestelijke over handiging waren ook de twee kinderen van het echtpaar aan wezig. Voor mevrouw De Rijk waren er. bloemen. De auto was rijklaar gemaakt door Suzuki- dealer voor Vlissingen, de heer J.M. Priester van Garage Paau wenburg B.V. Foto: Winnaar De Rijk krijgt de sleutels van inspecteur Brouwer. De belangstelling voor LaserVi sion beeldplaten neemt op dit moment sterk toe. De hoge kwaliteit van beeld en geluid en de ongevoeligheid voor beschadigingen en slijtage heeft ervoor gezorgd dat nieuwe leve ranciers van beeldplaten zich hebben aangediend. Momenteel kan er een keuze ge maakt worden uit honderden ti tels. De nieuwste LaserVision beeldplaten voor de maand de cember zijn: De avonturen van Kuifje, Giselle, Calimero, Die renwereld in Noord-Amerika, Elckerlyc, Grover Washington Jr. in concert, Tom Jones and Os mond Specials, Mé Vlast en De avonturen van de Bubblies. LaserVision platenspelers worden vervaardigd door Philips en Pio neer. Bij radio/tv-zaken en vi deotheken met het embleem "Of ficial LaserVision Dealer" is alle informatie over LaserVision beeldplaten en -spelers verkrijg baar. De laatste tijd is een toenemende belangstelling voor de cursus Cafébedrijf waar te nemen. Dat blijkt uit de méér dan 10.000 mensen die op 5 januari op 10 plaatsen in Nederland deelnamen aan het examen Vakbekwaam heid voor het Cafébedrijf. Iemand die een horecabedrijf - een café, bar, discotheek, hotel of restaurant etc. - wil beginnen, heeft in ieder geval een vesti gingsdiploma Cafébedrijf nodig. Ook hij die een kantine van bij voorbeeld een sportvereniging wil runnen dient over dit diploma te beschikken. Tweemaal per jaar start de mon delinge cursus Cafébedrijf. De SVH. Onderwijscentrum van de bedrijfstak Horeca, organiseert dit al bijna 40 jaar. In ongever 45 plaatsen in Nederland gaat de cursus vanaf 6 februari weer van start. In 12 lessen van elk 3 uur worden vakken als drankenken nis, serveren van dranken, hygië ne en kennis van de horeca-appa- ratuur behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan o.a. sociale hygiëne en brandpreventie, zaken die momenteel sterk in de be langstelling staan. Het is ook mo gelijk een - door de minister van O en W erkende schriftelijke cursus te volgen. Daarmee kunt u op elk gewenst moment beginnen. Dit alles uiteraard met het doel om voor het komende examen op 6 juni te slagen. Het examen staat onder toezicht van de ministeries van Economische Zaken en Wel zijn. Volksgezondheid en Cultuur en wordt afgenomen volgens het systeem van meerkeuze-vragen. Voor meer informatie en een gra tis studiegids kunt u schrijven naar SVH, Antwoordnummer 10105, 2700 VB Zoetermeer of bellen: 079-511014. Grillen is een ander woord voor roosteren. Vroeger werd vlees boven een vuur of gloei end houtskool bereid. Tegen woordig kennen we ook de elektrische grill. Deze vorm van bereiden geeft een aparte smaak aan het vlees. U hoeft geen boter of olie te gebrui ken. Bestrijk altijd wel het rooster met olie. om vastplak ken van het vlees te voorko ken. Voor grillen kunt u bijna elke soort vlees gebruiken (rund-, varkens-, lams- en paarde- vlees). Voor pennen of stokjes komen kleine malse stukken vlees in aanmerking: biefstuk, koteletten, lever, spek, worst jes en saucijzen. Indien u een draaispil heeft, kunt u ook heerlijke rollades, fricandeau of rosbief maken. Voor 4 personen: 4 dikke plakken gekookte ham. elk ca. 125 g. 4 eetlepels bruine suiker, 1 eetlepel ket jap (manis), 1 uitgeperst teentje knoflook. I theelepel citroensap. 1 eetlepel (zonne- bloem-)olie, 4 goéd uitgelekte stukken ananas uit blik. Meng in een kom 3 eetlepels bruine suiker, ketjap, kno flook, citroensap en olie door elkaar. Bestrijk de plakken ham er aan een zijde mee en laat ze een halfuurtje liggen. Leg de schijven ananas op de plakken ham en bestrijk ze met de rest van het suiker mengsel. Strooi er daarna nog een beetje bruine suiker over. Leg de plakken op het rooster onder een zeer hete grill. Zodra de ananas een mooie bruine kleur aan de boven kant gekregen heeft kunnen de gerechten worden opge diend. Bel dagelijks de telefonische receptendienst: 070 - 26.23.11 De grootste warme bakker van Zeeland staat, toch wat onver wachts, in het Walcherse Westka- pelle. Bakkerij Dominicus-Steke tee heet de zaak en deze wordt geleid, zoals de naam al aangeeft, door twee directeuren: Ko Domi- nicus en Mart Steketee. Als je de locatie waar de bakkerij van beide heren gevestigd is be kijkt, dan ben je al snel geneigd het woord "broodfabriek" in de mond te nemen, zeker als je daar bovenop nog weet dat er uit ge noemde bakkerij per week ge middeld 65 duizend broden rich ting konsument verdwijnen. "Die uitdrukking nu, van een bro&dfabriek", zegt administra- tief-directeur Dominicus. "is op onze zaak niet van toepassing. Wij zijn gewoon een grote wafme bakker en de productiemethoden van die grote broodfabrieken zoals je in de Randstad tegen komt, kennen wij niet". Een ander argument voor het feit dat Bak kerij Dominicus-Steketee een echte bakkerij is en geen brood fabriek. is de hoge graad van gc- diplomeerdheid onder het perso neel (ongeveer veertig man). Pro ductie-directeur Mart Steketee: "Liefst negentig procent van het personeel bij ons is gediplomeerd bakker". Die ambachtelijke sfeer wordt in het bedrijf zelf ook tot uitdruk king gebracht. Naast een wat gro tere brood-lijn waar het zoge naamde blikbrood wordt gemaakt en de korstwerkafdeling (koffie- broodjes, appelflappen en derge lijke) speelt de afdeling waar op een ambachtelijke manier brood wordt gemaakt een erg belang rijke rol in de zaak, het zorgt on dermeer voor één-derde van de omzet. "En", zegt directeur Ste ketee. "wat ook erg belangrijk is, is dat die afdeling zo'n beetje het visitekaartje van de bakkerij is geworden". De produktie van dit soort brood, waar veel handwerk bij komt kijken en waarbij de echte stenen vloer en houten ovenschieter nog bij gebruikt worden, levert liefst 25 verschil lende soorten op. Een ander punt dat de beide di recteuren hoog in het vaandel dragen, is de gezondheid en voe dingswaarde van het brood. "We stoppen ontzettend weinig vet in ons brood en voor de andere in grediënten geldt, dat we zoveel mogelijk verse en zuivere pro- dukten nemen", licht Mart Steke tee toe. De twee Zeeuwse bakkers hebben het goed voor met hun eigen pro vincie. Al het meel dat ze gebrui ken komt namelijk via twee echte Zeeuwse molenaars (de een huist in Biggekerke en de andere in Wolphaartsdijk) van de Zeeuwse klei. Dat het ouderwetse, gezonde brood en die ambachtelijke ma nier van het maken daarvan zo'n belangrijke plaats inneemt bij het duo Dominicus-Steketee is hele maal niet zo verwonderlijk. Bei den zijn namelijk bakkerszonen en min of meer opgegroeid in ge noemde sfeer. Ko Dominicus (54) zijn vader had een bakkerij in Westkapelle vanaf 1929. Toen hij twaalf werd hielp hij daar uiteraard zoveel mogelijk mee. De bakkersachtergrond van Mart Steketee (40) gaat nog ver der terug. Zijn grootvader name lijk had op Tholen al een bakkerij. De samenwerking tussen beide directeuren is uitstekend. "We hebben natuurlijk wel ieder onze taak maar toch overleggen we zo veel mogelijk voor een beslissing, zodat we elkaar niet voor verras singen plaatsen", aldus de heer Dominicus. Hoewel een ongeluk in een klein hoekje zit hoeft de Bakkerij Do minicus-Steketee zich wat betreft het brandgevaar weinig zorgen te maken. Dominicus is in zijn vrije tijd namelijk ondercommandant van de vrijwillige brandweer in Zoutelande. Dit bluswerk is over igens maar één van de vele akti- viteiten die de geboren Westka- pelse bakker in zijn eigen tijd be zigt. Collega Steketee zoekt als vulling van zijn vrije tijd iets minder ge vaarlijke hobby's. Hij tuiniert graag en houdt daarnaast veel van antiek. Hij verzamelt dit ook. Als nieuwtje verklapt hij al dat hij bezig is met het opzetten van een echt bakkerijmuseum, waarin allerlei attributen van het vroege re bakkersvak moeten komen te staan'. "Een oude bakkerskar hebben we al", zegt hij. Genoemde hobby's zijn natuur lijk leuk, de bakkerij komt na tuurlijk ruim op de eerste plaats. "We hebben het gelukkig erg druk met de zaak, dat is een goed teken uiteraard", zegt de directeur van de produktie. Somber ges temd over de toekomst zijn de beide Zeeuwen dan ook niet. Ko Dominicus: "Als je de bakens op tijd verzet, de vraag van de kon sument in de gaten houdt én goed je best doet om een kwaliteitspro- dukt te leveren, dan ben je al een eind op de goede weg". De warme bakkers Steketee (links) en Dominicus met hun produkten In jongerencentrum 't Beest te Goes treden vrijdag 13 januari de groepen The Lubbers en Eton Crop op. Beide groepen komen uit de omgeving Amsterdam/U trecht. De bekendste band is Eton Crop: de groep bracht in eigen beheer een single, cassette en mi ni-elpee uit. De muziek kan het beste worden omschreven als swingende, prettig-gestoorde pop. Aanvang 21.30 uur. In de Vrije School aan de W. Arondeusstraat in Middelburg wordt zaterdag 21 januari een open dag gehouden waarbij be langstellenden kennis kunnen maken met de verschillende the rapieën die binnen de antropo sofische geneeskunde worden ge bruikt. Elke therapie draagt een sterk kunstzinnig element in zich. Onderwerpen zijn: spraakvor- ming, antroposofische fysiothe rapie, muziektherapie, kunstzin nige therapie zoals schilderen en boetseren, verpleegkunde en ge zichtsmassage. De open dag, die voor iedereen toegankelijk is, duurt van 's morgens half tien tot 's middags half drie. De open dag wordt ingeleid door J. Wortel- boer. huisarts in Middelburg. Dat gebeurt op woensdag 18 januari, eveneens in de Vrije School, 's avonds om acht uur. Een gespreksavond op dinsdag 24 januari besluit het geheel. Ook hier verzorgt de heer Wortelboer een inleiding.. Aanvang acht uur. De afdeling Middelburg van Am nesty International houdt woens dag 18 januari in de rijkspedago- gische academie aan de Kruitmo- lenlaan een informatieavond over het werk van Amnesty Internatio nal. Er werden enkele video-films en diaseries vertoond. Tevens zijn er verschillende info-stands aanwe zig. De info-avond begint om 19 uur. Iedereen is welkom. De afdeling Zeeland van de Evangelische Volkspartij (EVP) houdt woensdag 11 januari om 19.30 uur een informatieve bij eenkomst in de Concert- en Ge hoorzaal aan de Singelstraat te Middelburg. Sprekers zijn Cathy Ubles, lid van de 2e kamer voor de EVP en par tijvoorzitter Wim Herstel. De afdeling "Middelburg." van het Interkerkelijk Vredesberaad houdt zondag 15 januari een vre- desgebedsdienst in de Doopsge zinde kerk aan de Lange Noord straat te Middelburg. Aanvang 19.30 uur. Voorganger is ds. Kalksma uit Vlissingen. In de dienst wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid. De Protestants Christelijke Oude renbond houdt donderdag 19 ja nuari een ledenvergadering in het jeugdgebouw bij de Petruskerk, Dr. Otteslraat. Aanvang 14.30 uur. Op het programma staat dit keer een film over het Loodswe zen. een onderwerp dat elke Vlis- singer zal aanspreken. Ook niet- leden zijn van harte welkom. Buurthuis "de Paraplu" houdt za terdag 14 januari van 10.30 tot 12.30 uur een instuif voorde jeugd van 6-12 jaar. Er kunnen allerlei spelletjes worden gedaan. De entree bedraagt een kwartje. De wandelsportvereniging "Wil len is Kunnen" houdt zaterdag 14 januari haar 2e winterwandel- tocht uit een serie van viër. Men kan kiezen uit drie afstanden: 5. 10 en 15 km. Inschrijven in het clublokaal, de voormalige Willem 3 kazerne aan de Oranjestraat te Vlissingen. De start is om 13.30 uur. De wandelaars worden onderweg getracteerd op een oliebol. De medische verzorging is in handen van de afdeling Oost-Souburg van het Nederlandse Rode Kruis. De Middelburgse popdichter Willem Woelwater treedt vrijdag 13 januari om 20 uur op in buurt huis "de Paraplu" aan de Alexan der Gogelweg. Woelwater heeft enkele bundels en een plaat op z'n naam. De popdichter draagt eigen ge dichten voor, waarbij hij als on dersteuning muziekbanden ge bruikt. Het optreden vormt onderdeel van een "swing"avond. Het Woltershuis, Hogeweg 103-105 start binnenkort een aan tal nieuwe kursussen: karakter poppen maken (maandag), engels voor beginners (woensdag), ba tikken (donderdag), engels voor gevorderden (donderdag) en zelf kleding maken (dinsdag en don derdag). Werkloze mannen en vrouwen kunnen donderdagmiddag mee doen aan een kursus houtsnijden. Aan deze kursus zijn geen kosten verbonden. Iedere dinsdag is er een creativi- teitsochtend. Voor nadere informatie kan men terecht bij het Woltershuis, tel. 01184-14660. De gemeenschappelijke school raad komt maandag 16 januari om 20 uur bijeen in het Stadhuis. Aan de orde komt onder andere een voorstel van B. en W. over het vervangen van zand in de zand bakken. De wijkvereniging Bossenburgh heeft van het Koningin Juliana Fonds 13.000 gulden gekregen voof de aanschaf van sport- en spelmateriaal. Een deel van het bedrag wordt gebruikt voor de organisatie van sport- en spelaktiviteiten. Dankzij de subsidie zal er de ko mende zomer in de wijk ook kun nen worden gevolleybald en ge badmintond. De afdeling "Westkapelle" van de PvdA houdt maandag 16 januari een thema-avond over Zuidafrika en de zgn. Fronllijn-staten. Plaats: hotel-café-restaurant "Noordzeegalm" aan de Zuid- straat te Westkapelle. Een ieder die geïnteresseerd is in de derde- wereldproblematiek is welkom. Er wordt onder andere een in op dracht van de VN vervaardigde video-film vertoond. Tevens zijn er een aantal info- stands aanwezig. Na de pauze houdt PvdA-kamer- lid Evelien Herfkens een lezing over Zuid-Afrika. Na afloop kunnen er vragen wor den gesteld. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. *Tot max. f 25.- en niet op aanbiedingen. De afdeling Middelburg van de ANBO houdt dinsdagmiddag 17 januari een bingo middag in ge bouw 'De Schakel' aan de Bach- tensteene in Middelburg. Een ca baretgroepje verleent medewer king aan de middag. Aanvanag 14 uur. De wijkvereniging Dauwendaele houdt zaterdag 14 januari een disco-middag voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar in de grote zaal van het ontmoetingscentrum. De jeugd van 12 jaar en ouder komt 's avonds vanaf 19.30 uur aan haar trekken. Tussen de bedrijven door worden enkele wedstrijden gehouden. Het 1 mei comité komt dinsdag 17 januari bijeen in "de Zwaan" aan de Kromwegesingel 1 te Oost- Souburg. De bijeenkomst begint om 20 uur. Het Zeeuws Instituut voor Kunst zinnige Vorming start in de twee de week van januari weer een aantal nieuwe kursussen, te weten toneelspelen, ballet (volwassenen en kinderen), beeldhouwen en poppen maken. Ook staan er enkele kortlopende kursussen op het programma: bloemschikken, werken met klei en kunstgeschiedenis. Voor opgave en nadere inlichtin gen kan men terecht bij hetZIKV, Kuiperspoort 21, Middelburg, tel. 01180-33987/33095. Vanuit de Hervormde Ontmoe- tingskerk in Middelburg wordt een ontmoetingsreis voorbereid naar Israël. Het ligt in de bedoe ling om een ontmoeting te hebben met de Arabische Evangelisch- Lutherse gemeente in Beit Jala bij Bethlehem. De predikant van de ze gemeente is vorig jaar in Mid delburg op bezoek geweest. Er staan ook contacten met joden op het programma. Voorts zullen er plaatsen van historisch en he dendaags belang worden bezocht. De reis begint méandag 9 juli en duurt tot 23 juli. De leiding van de reis is in handen van ds. L.A. Nell. Belangstellenden voor deze tocht, die voor iedereen openstaat, kun nen informatie krijgen bij me vrouw H.D. de Bokx-Dekker. Dordtse Kilstraat 4. telefoon 14661. AAP, NOOT, MIES De inzendster, mevrouw A.H. van Kamer-van Driel. noemt slechts enkele namen van personen op deze foto. Het zijn op de hoek links Mientje Fey en op de andere hoek met zwarte kraag en strop das Jeanne Littooy. Het adres van de inzendster is Seisweg 17 in Middelburg. De leerlingen op de foto gaan school in de Middel burgse Gravenstraat. Het is de vierde klas in 1913. U kunt in het bezit komen van deze foto door ƒ7.50 te zenden aan de redactie van dit blad. sa men met dit knipsel. Het adres: Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg. Betaalt u met een cheque, dan s.v.p. op naam van onze fotograaf Ruben Oreel.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7