IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL WIJZIGING VAN DE BIJSTAND "DE FOTOGRAAF, GETUIGE VAN ZIJN TIJD" WIE HEEFT ZIN? Informatiepagina van de gemeente Vlissingen VRIJWILLIGERS NODIG BIJ AKTIE 'GOED GEMERKT' DE VLISSINGER Woensdag 11 januari 1984 Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337; Met ingang van deze maand COLLAGES EN LINODRUKKEN IN GALERIE BELLAMY 19' INFORMATIE HOEKEN COMMISSIES VERGADEREN VERGADERING SCHOOLRAAD t INSPRAAK WONINGBOUW GROENEWOUD KINDEREN BEPLANTEN GROTE MARKT EVEN BIJPRATEN MET WETHOU DER G.J.A.M. AD AN w^//É^w//Mr//Atzsmf.j&'A YMY/èS; /m s/r&u /ksw^ .V; ///^,/TZW De Algemene Bijstandswet (A.B.W.) regelt de door de gemeente te verlenen geldelijke steun aan iedere Nederlander, die (financieel) niet voldoende voor zichzelf en zijn gezin kan zorgen. Hoeveel bijstand wordt uitgekeerd door de sociale dienst hangt mede af van de eigen inkomsten. De bedragen voor de bijstandsuitkeringen worden jaarlijks in januari en juli aangepast. Ook met ingang van deze maand gelden er dus andere normbedragen, zij het dat die nauwelijks van de vorige afwijken. De uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat per 1 januari bruto met drie procent is verlaagd. Daar staat tegenover dat ook de premies en belastingen dalen. Met ingang van deze maand gel den de onderstaande netto- normbijdragen voor de bijstand suitkeringen: GEZINNEN Per week/per maand voor een echtpaar zonder en met kinderen 333,90/1446,90. Betreft het een één-ouder-gezin dan zijn de be dragen respectievelijk 300,50 en 1302,20. Plus: premie De premie die u betaalt voor een vrijwillige verzekering of be jaardenverzekering bij een zie kenfonds. Maar niet de aanvul lende premie. Plus: vakantie-uitkering Deze bedraagt bij echtparen 76,01 per maand en bij één-ou dergezinnen 68,41 per maand. Eens per jaar, in juni, wordt dit bedrag uitbetaald. THUISINWONENDE KINDE REN Aan de thuisinwonende (wer kloze) kinderen wordt als ze twintig jaar zijn per week 98,35 en per maand 426,15 betaald. Zijn ze negentien jaar dan ko men deze bedragen op respectie velijk 78,60 en 340,50. Voor achtienjarigen zijn de bedragen 76,65 en 332,25. De hoogte van het vakantiegeld is bij twintig jaar 44,34, bij negentien jaar 38,18 en bij achttien jaar 33,10. ALLEENSTAANDEN Voor alleenstaanden zijn de normbedragen: per week/per maand bij 23 jaar en ouder 233,75/1012,85 bij 22 jaar 204,20/884,95 bij 21 jaar 177,50/769,20 bij 18-19 en 20 jaar 163,30/f 707,55 Het vakantiegeld is voor hen per maand: bij 23 jaar en ouder 53,21 bij 22 jaar 52,96 bij 21 jaar 51,41 bij 20 jaar 44,34 bij 19 jaar 38,18 bij 18 jaar 33,10 Ook bij alleenstaanden wordt het vakantiegeld eens per jaar, in juni, uitbetaald. BEWONERS BEJAARDENTE HUIZEN Voor bewoners van bejaardente huizen en inrichtingen is het maandelijks bedrag voor per soonlijke uitgaven 242,85 (voor alleenstaanden) en 417,25 (voor echtparen). Het vakantiegeld is gelijk aan dat van de A.O.W.; bij een alleenstaande is dat 53,21 en voor echtparen 76,01 per maand. Dit vakantiegeld wordt één keer per jaar - in mei uitbetaald. Als de broodmaaltijden niet in de verzorgingsprijs zijn opgeno men, ontvangt een alleenstaande hiervoor 91,90 per maand en een echtpaar 183,80 per maand. WOONKOSTEN Huurders met een huur tussen 232,90 en 735,per maand heb ben meestal recht op huursubsi die. Bijstandsontvangers met een eigen huis waarvan de woonkos ten tussen ƒ232,90 en ƒ735,- per maand liggen, kunnen een toe slag krijgen die gelijk is aan de huursubsidie. Bij woonkosten boven 735,- per maand kan hooguit tijdelijk een toeslag worden gegeven. VERDIENSTEN UIT ARBEID Van het geld dat een bijstand sontvanger verdient, wordt 25 procent niet van de uitkering af getrokken. Voor één-ouderge zinnen geldt daarnaast, dat de eerste 72,35 van wat de ouder per maand verdient niet wordt afgetrokken. ONDERVERHUUR/KOST GANGERS Ook hier geldt dat 25 procent van de netto inkomsten uit onder verhuur mag worden behouden. Deze netto inkomsten worden gesteld op veertig procent van het overeengekomen bedrag voor huur, gas/electra en dergelijke. Wie minder dan drie kostgangers houdt, mag 25 procent van de netto inkomsten behouden. Deze netto inkomsten worden gesteld op veertig procent van het kost geld, maar minstens op 51,15 per week of 221,70 per maand per kostganger. Zijn er drie of meer kostgangers, dan wordt dat be schouwd als een pensionbedrijf en worden de inkomsten volledig gekort. BIJ ELKAAR Van alle verdiensten samen mag niet meer worden behouden dan: -ƒ 217,05 per maand door het hoofd van een één-ouder-gezin en voor een echtpaar met of zon der kinderen; -ƒ 151,95 per maand voor een al leenstaande van 23 jaar of ouder; -ƒ 64,- per maand voor een thui sinwonende van 20 jaar. Voor al leenstaanden beneden de 23 jaar en thuisinwonenden onder de 20 jaar gelden aparte bedragen. EIGEN VERMOGEN Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken voordat men voor bijstand in aanmer king komt. Het vrij te laten ver mogen is: -ƒ 15.200,- voor gezinnen; -ƒ 7.600,- voor alleenstaanden; -ƒ 9.200,- voor bejaarde echtpa ren in bejaardentehuizen en in richtingen; -ƒ4.600,- voor bejaarde alleen staanden in bejaardentehuizen en inrichtingen. Voor mensen die een bijstand suitkering ontvangen voor hun dagelijkse levensonderhoud, jonger zijn dan 65 jaar en een ei gen huis bewonen, geldt een ex tra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in het huis name lijk nog eens 15.000,- volledig vrijgelaten en van het meerdere de helft. De totale vermogens vrijlating is begrensd tot 75.000,- voor gezinnen en 67.400,- voor alleenstaanden. Deze maatregel geldt met terug werkende kracht tot 1 januari 1983. Liefhebbers van fotografie kunnen deze maand hun hart ophalen bij de expositie "De fotograaf", getuige van zijn tijd". Deze is nog tot en met 27 januari in de hal van het stadhuis te bezoeken. Dat kan tijdens kantooruren: 's morgens van half negen tot half één en van half twee tot vijf uur. Het gaat hier om een zogenaamde reizende expositie van de Fotobond BNAFV, die werken van fotografen uit geheel Nederland omvat. Het gekozen thema betekende dat de inzenders werd gevraagd werk te zenden waaruit blijkt hoe zij met hun camera mensen en dingen, situaties en verschijnselen om hen heen zien. De tentoonstelling werd voor Vlissingen georganiseerd door fotoclub 'De Flitspa- raplu', in samenwerking met de Culturele Raad. Wie thuis nog eens rustig de foto's van de tentoonstelling wil bekijkenkan voor het luttele bedrag van f 1,- in de hal van het stadhuis een catalogus kopen. De foto bij dit artikel is ook op de expositie te zien en werd gemaakt door L. Angenent uit Oosterhout. De vijf gemeentelijke informa- tiehoeken zijn te vinden in: -de openbare bibliotheek aan de Spuistraat; Wijkcentrum 'Open Hof' aan de A. Gogelweg; Wijk centrum 'Aldegonde' (Wester- zicht); Wijkcentrum 'Midden hof'; het stadhuis. In Zeeland wordt naar schatting jaarlijks voor één miljoen gulden aan fietsen ontvreemd. Opsporing en terugbezorging daarvan is ëen gigantisch probleem omdat de fietsen op dit moment zeer eenvoudig onherkenbaar te maken zijn. Door een nieuwe methode van 'merken' van de fietsen wordt de herkenbaarheid vergroot en kan de opsporing doelmatiger plaatsvinden. Wat echter nog belangrijker is, is dat diefstal ook beter voorkomen kan worden als tot nu toe. Door een betere hèrkenning zal een potentiële dief zich nog wel eens een keer bedenken. Hoe gaat het in zijn werk? Ei genlijk vrij eenvoudig. Op een vaste plaats op het frame wordt de postcode en het huisnummer van de eigenaar gegraveerd. Op die manier draagt elke fiets het adres van de eigenaar. Verande ringen of verwijdering van het nummer zijn niet mogelijk zon der dat dat opvalt. Dit systeem kan alleen werken als zoveel mogelijk mensen hun fiets op die manier laten merken. Daarom zal de gemeentepolitie in samen werking met het project wer kloosheid in het voorjaar aan alle Vlissingers de mogelijkheid bie den om hun karretje gratis van de gegevens te laten voorzien. In Vlissingen gaat het om ruim 30.000 fietsen. Over het hoe en wanneer van deze aktie zult U nog ruimschoots worden geïn formeerd. Waar het hier om gaat is, dat een dergelijke omvangrijke operatie niet zonder uw medewerking kan worden uitgevoerd. In de eerste plaats zou iedereen zijn fiets moeten laten graveren, maar er zijn daarvoor vrijwilli gers nodig. Tamelijk veel vrij willigers zelfs. Mensen die, doordat zij geen baan hebben of bijvoorbeeld in ploegendienst werken en bereid zijn om zich gedurende korte of langere tijd in te zetten voor dit project zijn van harte welkom. Voordat de aktie begint wordt men geschoold in het omgaan met de apparatuur. Voor mensen met een uitkering geldt dat zij dit werk met behoud van de uitke ring mogen doen. Interesse? Tijd? Vraag dan meer infor matie of nog betergeeft U op bij de Vrijwilligers Vacature Bank. Badhuisstraat 104. Vlissingen, telefoon 19397. Een techni sche knobbel is niet strikt noodzakelijk. Deze en komende week vergade ren de meeste vaste commissies van advies en bijstand. Voor zo ver niet anders staat vermeld komen ze bijeen in het stadhuis. Alle vergaderingen zijn open baar. Ze kennen bovendien spreekrecht voor het publiek. Om zich voor te bereiden kan men in de vijf gemeentelijke in- formatiehoeken (zie bericht el ders op deze pagina) de verga derstukken inzien. De commissies die deze en ko mende week gaan vergaderen zijn die voor: - detailhandel op woensdag 11 januari (vandaag), aanvang 9.30 uur; - financiën op woensdag 18 ja nuari, aanvang 17.00 uur; - onderwijszaken, op dinsdag 17 januari, aanvang 19.30 uur; - openbare werken en volks huisvesting op maandag 16 januari, aanvang 19.30 uur; - sociale aangelegenheden op woensdag 18 januari, aanvang 9.30 uur; - verkeer op woensdag 11 ja nuari in het politiebureau aan de Molenstraat,aanvang 9.30 uur; - volksgezondheid en milieu hygiëne op dinsdag 17 januari, aanvang 17.00 uur; - welzijn op maandag 16 janua- ri, aanvang17.00 uur. Maandag 16 januari vergadert in het stadhuis de Gemeenschappe lijke Schoolraad. De aanvang is om 20.00 uur. De agenda meldt onder meer bespreking van een voorstel van burgemeester en wethouders over het vervangen van zand in zandbakken door ouder-com- missies ouders en/of personeel. Voorts komen de ombuigings- voorstellen 1984 (bijvoorbeeld de bijdrage in het schoolzwemmen) aan de orde. INLICHTINGEN Voor meer informatie over de bijstand kunt u terecht bij de Gemeentelijke So ciale Dienst in het stadhuis ('s morgens geopend van 8.30- tot 12.30 uur; telefo nisch afspreken tussen 9.00- en 10.00 uur). Voor inlichtingen over deze publi- katie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de G.S.D. tel: 15100, toestel 132, 249 of250. Momenteel worden voor een aantal plaatsen in de Vlissingse binnenstad bouwplannen ont wikkeld waarop voor de omwo nenden en andere belangheb benden inspraak mogelijk is. Zij kunnen hun mening over de plannen geven op woensdag avond 18 januari a.s. om 19.30 uur in het stadhuis. Schriftelijk rea geren is tot en met deze datum ook mogelijk. Voor deze inspraakmogelijkheid zijn alle omwonenden schrifte lijk uitgenodigd. Het gaat om bouwplannen voor de volgende plaatsen: hoek Groenewoud- Provooststraat (nieuwbouw), hoek Lepelstraat-Wetering straat (nieuwbouw), hoek Wal- straat-Groenewoud (nieuw bouw) en Groenewoud 42-44 (op te knappen monumentenpan den). Deze plannen liggen met het bijbehorende programma van eisen ter inzage bij de afde ling Ruimtelijke Ordening in het stadhuis. Het gaat om huurwo ningen naar ontwerp van het sa menwerkingsverband van de m De panden Groenewoud 42-44 tegenover het Vierwindenplein zoals die er volgens de plannen na het opknappen uit zullen komen te zien. Vlissingse architectenbureaus van het Sociaal Fonds Schilders- Nijboer en Jobse BV in opdracht bedrijf. In de serie exposities van heden daagse beeldende kunst in de ge meentelijke galerie 'Bellamy 19' is deze maand werk te zien van de Amsterdammer Batavus Westerhuis. Het betreft hier col lages en linodrukken. Wester huis volgt daarbij in techniek en gekozen expressievorm duidelijk eigen wegen. Hij staat daarbij wat los van allerlei stromingen. Batavus Westerhuis werd in 1915 geboren te Arnhem. Hij volgde, aan de Academie voor de Bouw kunst te Amsterdam, een oplei ding tot architect. Dat beroep oe fende hij tot 1970 uit. Daarvoor reeds was hij al begonnen te ex perimenteren met aquarellen, gouaches en acrylschilderijen. Hij heeft daarin zichzelf ge vormd. De onderwerpen die hem voor het merendeel inspireren zijn baarmoeder, geboorte, moe der en kind en alles wat het leven bedriegt. Westerhuis zelf hier over: "daarom ben ik de laatste tijd in mijn werk bezig met dat gene wat op sociaal en politiek gebied om mij heen gebeurt, waarbij mijn bijbelse achter grond een rol speelt. Galerie 'Bellamy 19' is gevestigd in het Stedelijk Museum, Bellamypark 19. U kunt hier terecht op dinsdag tol en met vrijdag van 10.00 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag zijn het museum en de galerie open van 's mid dags één tot vijf uur. De expositie duurt tot en met zaterdag 28 januari. Om mee te gaan draaien in de secties educatie en Beeldende Kunst van de Culturele Raad Vlissingen? Deze Raad is een commissie ex- artikel 61 en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Wat betreft de sectie educatie gaat de voorkeur uit naar perso nen die een gerichte belangstel ling hebben voor het educatieve werk en die hiermee geen directe binding hebben. In het bijzonder wordt een persoon gezocht die het voorzitterschap van de sectie op zich wil nemen. Daarnaast is een ieder welkom die geïnteres seerd is in het meedenken over en meewerken aan de volgende ac tiviteiten: - het formuleren van beleids adviezen over educatieve ac tiviteiten voor het algemeen bestuur van de Culturele Raad. - het uitbrengen van een jaar lijkse krant waarin het aan bod educatieve activiteiten van dé instellingen op Wal cheren is opgenomen; voorkom zakkenrollerij - het organiseren van een edu catieve markt, eenmaal per twee jaar; - het stimuleren/opstarten van samenwerkingsprojecten tus sen diverse instellingen-inte gratieproject vorming/onder wijs. Ten aanzien van de sectie beel dende kunst wordt gedacht aan personen die een brede belang stelling hebben voor het kunst- gebeuren in Vlissingen. De af vaardiging gebeurt op persoon lijke titel. De sectie houdt zich onder meer bezig met: - het formuleren van beleids adviezen op haar terrein aan het algemeen bestuur van de Culturele Raad; - het exploiteren van de kun stuitleen van B.K.R.-werken; - tentoonstellingen hedendaag se beeldende kunst; - stimulering van het kunstbe leid in Vlissingen. Als onderdeel van de sectie werkt een programmeringscommissie per jaar aan een blok van ten toonstellingen. MEER INFORMATIE? Daarvoor kunt u terecht bij de Culturele Raad Vlissingen, met name functionaris L. Riekwel, die tijdens kantooruren be reikbaar is in het welzijnscentrum Bochten Komme, Badhuisstraat 104, telefoon nummer 14928. Morgen, donderdag 12 januari zullen de leerlingen van de 5e en 6e klassen van de Frans Naere- boutschool en de Ichtusschool om 8.45 uur struiken en bomen plan ten op de Grote Markt. Het gaat om een haagvormige beplanting in de plantvakken rond de on langs gereed gekomen gemetsel de muurtjes en enkele bomen. Het planten gebeurt onder lei ding van de onderwijzers en een medewerker van de afdeling Be plantingen van de gemeente. De kinderen hebben vandaag al in de klas instructie gekregen in de vorm van een diavertoning ver zorgd door de Vlissingse afdeling Beplantingen. De aan te brengen beplanting maakt onderdeel uit van het door middel van in spraak en met gebruikmaking van vrijwilligers uitgevoerde plan voor de Grote Markt. Ik vind dal ik deze rubriek "Even bij praten "moet beginnen met de begroting Jkoor 1984. Ik ben blij dat het ons gelukt is die nog voor 1 januari sluitend aan de gemeenteraad aan te bieden. Geen een voudige zaak, want er moest een bedrag van 5 miljoen worden "gevonden". Gelukkig konden we dit tekort wegwer ken zonder naar het middel van ged wongen ontslagen te hoeven grijpen. Wel zal een aantal vacatures niet ver vuld kunnen worden. Dat laatste is ook niet leuk, maar alleen op die manier kunnen we de verhouding tussen perso neels- en exploitatielasten gezonder maken. En dat is uiteindelijk in het be lang van zowel de werknemers van de gemeente (voor het behoud van werk) als de inwoners. Hoe hebben we die bezuinigingen verder bereikt? Ten eerste door van een groot aantal kleinere en grotere wensen af te zien. In de tweede plaats pakt de per I januari 1984 van kracht geworden Wet Financiële Verhoudingen voor Vlissin gen gelukkig nogal gunstig uit. Die wet regelt hoeveel geld de gemeenten van het rijk krijgen. We mogen dit jaar op ruim een miljoen gulden meer rekenen dan vorig jaar. In de derde plaats hopen we door een geringe verhoging van ge meentelijke belastingen nog f 360.000,— meer inkomsten te ont vangen. Ik weel 't: belastingverhogin gen zijn niet leuk. In het tekort van to taal 5 miljoen wordt daarmee echter naar mijn mening van de inwoners slechts een zeer beperkte bijdrage ge vraagd. Hoe staan we er nu voor komende jaren voor? Zelf geloof ik dat we het diepte punt gehad hebben. Er zijn signalen die wijzen op een ommekeer in onze econo mie. Dat betekent niet dat het bezuini gen onmiddellijk verleden tijd zal zijn. De mate waarin dat moet gebeuren zal denk if: echter geringer zijn. Voor Vlis singen is dat mede het gevolg van de wet Financiële Verhoudingen, die geduren de de komende 9 jaar elk jaar ruim een ió miljoen gulden méér in hel laatje brengt! Constructief 1 Positieve geluiden hoor ik ook uil de hoek van de Vlissingse on dernemers. Er is vertrouwen in de ge meentelijke aanpak van veel plannen. Ik denk dat dat ook het gevolg is van hel goede overleg dat we nu met de mid denstand hebben. Men denkt construc tief mee en er is weer hoop voor de toe komst. Bemoedigend is de wil en het inzicht om in de vorm van een baatbe lasting een financiële bijdrage te leveren aan plannen die voor de middenstand als bedrijfstak van belang zijn. Ik denk daarbij aan de al uitgevoerde recon structie van het Bellamypark en aan de opknapplannen voor de Scheldestraat en de Paspoortstraat. Het woord "baat belasting" geeft al aan waar het om gaat: een bijdrage voor iets waarvan men "baat", dus voordeel, mag ver wachten. Bij sommige plannen, zoals die voor het opknappen van de omgeving rond de Vissershaven, zal het effect merkbaar zijn voor de gehele binnen stad. Vernielingen Tot slot nog iets minder positiefs: ver nielingen aan openbare eigendommen. Het was weer raak tijdens het Nieuw- jaarsweekeinde. 20 Ruiten ingegooid bij de Frans Naerebout/Ichtusschool; 5 ruiten van de gymzaal en het noodlo kaal van De Houtuyn; 4 ruiten van De Stellepit en een pogihg tot brandstich ting aan de kleuterschool Piggelmee. De rekening voor dit vandalisme: zeven lot achtduizend gulden gemeenschaps geld, dus ook van u en mij. Om 't nog wat duidelijker te illustreren: als er elk weekeinde zoiets zou gebeuren (en he laas. vaak is dat zo) dan kost ons dat gezamenlijk het bedrag dat we ook sa men dit jaar méér aan belastingen moe ten opbrengen! Laat ieder zich toch eens goed realiseren welke verantwoor delijkheden men heeft voor goederen van de gemeenschap. In elk geval deden dat wel de omwonenden van de kleuter school Piggelmee. die de brand geblust hebben en erger voorkwamen. Aan hen een woord van dank

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 5