Schoolvakanties Maatschappelijk activeringswerk Balansopruiming Fa. E.J. Bos 9.90 1.55 WIDE REE brilmode 45r 55r 65.-75r 85r 95r 65.- VAN DE REE brilmode s PRO/INCIE l ZEEL AND aanvraag ontwerpvergunning gemeente vlissingen JOUD EN ANTIEK NIEUWE BRIL I i Infotelefoon glasbakken Subsidie aankoop Kievittepolder Lange Delft 43 - Middelburg LEUKE LAARSJES deze week 75,- SCHONIS SCHOENEN GEBAKKEN LEKKERBEKJES BOKKING 'j WILT U NIETTE DUUR UITZIJN VOOR EEN KIJK DAN BIJ ONZE VOORDEELMONTUREN IN DE VOLGENDE PRIJSKLASSEN: Ook hebben wij Kinderbrillen in de Voordeelprijsklasse. GROOTSTE OPTIEKSPECIAALZAAK VAN ZEELAND Breng gerust uw kinderen mee, zij vermaken zich wei aan onze LEGO taf ei. Voorjaarsvakantie Paasvakantie Hemelvaartsdag Pinkstervakantie Zomervakantie Sy^y Ja» O3" I 3 Maatschappelijk activeringswerk vanuit levensbeschouwe lijke verbanden is: het stimuleren, mobiliseren, steunen van hen die vanuit een bepaalde levensvisie trachten bij te dra gen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Werkterrein Samenwerking Provinciale bemoeienis IX HEHOEP provinciale griffie Bankstellen Wandmeubels Stoelen Kleinmeubelen enz. Tapijten Matrassen Tafelkleden Gordijnen enz. Koop nu kwaliteitsmeubelen - extra voordelig Gordijnen - kant en klaar en nog korting Voor woning- en meubelstoffering i i i Iz. FLIPSE Zn. antiquairs - juweliers OP ONZE VISAFDELING: p- kg- p. stuk Heeft u ook wel eens gedacht aan een reservebril, een extra leesbril, een muziekbril, een knutselbril of een zonnebril met glazen op uw eigen sterkte? In veel gevallen is ook een halve leesbril mogelijk. KOMPLEET MET GLAZEN voor KORTE GEERE 9-13 MIDDELBURG TEL. 01180-1 5860 Woensdag 11 januari 1984 ABDIJ DE VLISSINGER IEUWS Met de kerstvakantie net achter de rug is het voor scholieren en hun ouders misschien handig te weten wanneer de volgende va kanties dit schooljaar zijn. Voor alle soorten van onderwijs in de provincie is zoveel mogelijk uitgegaan van gelijke perioden, zodat leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs dezelfde dagen vakantie hebben als leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het schema voor de vakantiedagen is vastgesteld door de provinciale onderwijsraad en aan alle Zeeuwse scholen aanbevolen. De voorjaars- of crocusvakantie is voor alle scholen van 5 tot en met 9 maart. De kleuter- en de lagere scholen beginnen de paasvakantie op 20 april, terwijl het voortgezet on derwijs de schooldeuren al op 1 6 april sluit. Voor alle scholen ein digt de paasvakantie op vrijdag 27 april, maar men hoeft pas dinsdag 1 mei op school te ver schijnen, want aansluitend aan het weekeinde is het 's maandags Koninginnedag. Op Hemelvaartsdag (31 mei) hebben alle scholen vrij; in het kleuter- en lager onderwijs is ook de daarop volgende vrijdag een vakantiedag. De leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden die vrijdag echter weer op school verwacht. De pinkstervakantie voor het kleuter- en lager onderwijs is op 111 2 en 1 3 juni; het voortgezet onderwijs heeft alleen de elfde ju- De zomervakantie begint voor alle scholen op 9 juli en duurt tot en met 1 7 augustus. Gedurende de maand januari wordt via de infotelefoon van de commissie voorlichting minder heden informatie verschaft over het gebruik van glasbakken. De, gegevens zijn beschikbaar in het Spaans, Turks en Arabisch; voor iedere taal is er een apart tele foonnummer: 030-315212 Turks: 030-312824 Arabisch en 030-313024 Spaans. Nederlands sprekenden kunnen het best bij het gemeentehuis vragen waar in hun woonplaats de glasbakken zijn. Información sobre contenedores para vidrio usado Del I al 31 de enero puede ob- tenerse información telefónica en espanol sobre contenedores para vidrio usado ("glasbak ken"). Para cllo hay que llamar al numero: 030-31 3024 Büyük cam kaplan ile ilgili bilgiler 1 ocaktan 31 ocaga kadar, ken- di dilinizde ve telefon yoluyla, büyük cam kaplan ilgili bilgi- len dinleyebilirsiniz. Bunun i?in $u numarayi ara- malisiniz: 030-3152 12 31 q* J 4 tfllaij OUj>lJ tlÜ «iUjj l AïjVI tl:-*» 030-312824 Deze omschrijving hebben gede puteerde staten overgenomen uit een rijksnotitie in hun nota maat schappelijk activeringswerk pro vincie Zeeland. In Zeeland zijn er vier organisaties die zich bezig houden met het maatschappelijke activeringswerk: de stichting Ka tholiek maatschappelijk active ringswerk Zeeland, de provinciale Diaconale commissie der NH kerk in Zeeland, de stichting Gerefor meerd sociaal centrum voor Zee land en Humanitas, gewest Zee land. Hoewel alle organisaties een duidelijke levensbeschouwelijke achtergrond hebben, richten zij zich niet alleen op mensen die dezelfde overtuiging zijn toege daan. De vier instellingen houden zich bezig met problemen als werk loosheid, de positie van min derheidsgroepen, de energie voorziening, ontwikkelingen in de emancipatie en met zaken als gehandicaptenzorg en oude renwerk. De Katholieke, de Ne derlands hervormde en de Ge reformeerde organisatie hou den zich met uitvoerend en on dersteunend werk bezig. Dat wil zeggen dat zij direct mee doen in de activiteiten, maar dat zij daarnaast vraagbaak en dienstverlener zijn naar plaat selijke groepen, bijvoorbeeld door de organisatie van cursus sen voor mensen die het plaat selijke activeringswerk uitdra gen. Humanitas, gewest Zeeland heeft alleen een steunfunctie; het uitvoerende werk wordt ge daan door zelfstandige afdelin gen. Alle vier de organisaties werken met een beroepskracht, die door een administratieve kracht wordt bijgestaan. Tussen de vier organisaties be staat goede samenwerking. Die samenwerking heeft geleid tot de aanpak van gezamenlijke activi teiten en vindt haar basis in een geregeld overleg. Het overleg be treft zowel de besturen als de be roepskrachten. Gezamenlijke ac tiviteiten waren o.a. themadagen over levensbeschouwing en maatschappelijke dienstverlening en over systeem contra mens in welzijns- gezondheidszorginfor matie en discussie-avonden over de brede maatschappelijke dis cussie energiebeleid en cursus werk voor vrijwilligers. De drie re ligieuze organisaties hebben daarnaast activiteiten als het in terkerkelijk Deltaberaad, stimule ring van contacten tussen Neder landse en Molukse kerken en het recreatiepastoraat. De provincie subsidieert voor 94 procent in de personeelskosten; gs schrijven in hun nota dat het gerechtvaardigd lijkt dit percen tage op te trekken tot 100. Zo wordt bereikt, dat dezelfde rege ling ontstaat als bij het jeugd- en jongerenwerk. Gs willen de koppeling tussen personeels- en apparaatskosten loslaten om een zuiverder beeld van de kosten te verkrijgen. Aan de apparaatskosten wordt een maximum van 35.000,— ge steld; voor Humanitas moet dit bedrag worden verlaagd tot Dinsdag 1 7 januari behandelt de tweede kamer uit gedeputeerde staten drie beroepszaken op grond van de algemene bij standswet. De zaken beginnen om 10.30, 11.00 en 11.30 uur. Het gaat om uitspraken van de gemeenten Vlissingen, Middel burg en Aardenburg. Om 10.00 uur die dag (1 7 janua ri) houdt de AROB-commissie uit gedeputeerde staten een hoorzit ting over het bezwaarschrift van de heer J. Glerum te Yerseke. Burgemeester en wethouders van Reimerswaal hebben verklarin gen van geen bezwaar gevraagd voor de bouw van een dorpshuis aan de Korringaweg in Yerseke. Gs hebben die verklaringen ver leend en daar is de heer Glerum het niet mee eens. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. ƒ28.000,— omdat daar een deeltijd-functionaris werkt: als gevolg daarvan zijn ook de appa raatskosten lager. Voor het Gere formeerd sociaal centrum wordt een overgangsregeling gemaakt, omdat het bedrag van ƒ35.000,— een verlaging bete kent van de huidige subsidie. Gedeputeerde staten hebben de nota als uitgangspunt voor het beleid te houden. De organisaties voor maatschappelijk activerings werk hebben er hun commentaar al op geleverd. Grotendeels kun nen zij zich met het door gs voor gestelde beleid verenigingen, al vinden zij een bedrag van 35.000,als maximale bijdra ge in de apparaatskosten te ge ring; zij zagen dat bedrag graag verhoogd tot ƒ55.000,—; gs vinden de 35.000.— echter reëel. De nota maatschappelijk active ringswerk provincie Zeeland is verkrijgbaar bij het provinciehuis, de heer R.R. Westerhout, Sint Pieterstraat 42, Middelburg, tel. 01 180-31426. Gs hebben de staten voorgesteld de stichting Het Zeeuwse Land schap subsidie te verlenen in de aankoop van ruim vijf hectare na tuurgebied in de Kievittepolder, in de buurt van Het Zwin in Zeeuwsch-Vlaanderen. In de toe lichting op het subsidieverzoek schrijft Het Zeeuwse Landschap, dat de aan te kopen grond onder deel is van een beschermd na tuurmonument. Het gaat om een enigszins gol vend, zandig duin- en duin-wei degebied met enkele vochtige tot drassige gedeelten. Het is het nagenoeg enig overge bleven gave vroongebied in Zeeuwsch-Vlaanderen. Er zijn planten uit de zeeduinvegeta- tie. met de duinweidegebieden en uit het brakke milieu. Daar onder bevinden zich zeldzame soorten als ruwe klaver en or chideeën. "Door de plaatselijke aanwezigheid van dicht stru weel is het een broedgebied voor tal van vogelsoorten waar onder enige zeldzame en minder algemeen voorkomende soor ten. Het is tevens een foura- geergebied voor roof- en zang vogels op hun trek", aldus de toelichting. Tenslotte moet worden opgemerkt dat er ke ver-, wants- en vlindersoorten gevonden worden die elders in Nederland nauwelijks bekend zijn en dat het gebied de meest noordelijke vindplaats is van de boomkikker op het vaste land van Europa. De provinciale bijdrage is 50 pro cent van de totale aankoopsom. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie; bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31 392 of 31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van de artikelen 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag De gemeente Vlissingen heeft bij hen op 2 december 1983 een aanvraag om vergun ning ingevolge de Hinderwet ingediend voor het uitbreiden en wijzigen van een brand weerkazerne met een ondergrondse opslag voor dieselblie van 5.000 liter met aftapin richting. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Van Dishoeckstraat 131 te Vlissingen, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie A, nos. 3798, 3799 en 5122. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften tot het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 12 januari 1984 tot en met 13 fe bruari 1 984 op de volgende plaatsen en"tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.45-20.45 uur; op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42, Middelburg op werkdagen van 9-12 uur en van 14-16 uur. Na 13 februari 1984, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de aangevraagde vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovenge noemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW- Middelburg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen zowel het geven van de gevraagde vergunning, als tegen de ontwerp-vergunning en wel tot en met 13 februari 1984. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 6 februari 1984 tegen de aan vraag en/of ontwerp-vergunning mondeling bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (tel.: 01180- 31364). Middelburg, 11 januari 1984. sint pieterstraat 42, postbus 60014330 la middelburg, tel. 01180 31011 ORTHOPAEDISCHE SCHOENTECHNICI SINDS 1913 Korte Noordstraat 21 Middelburg Tel. 01180-13525. te koop gevraagd door: o.a. sieraden, sloopgoud, gouden krullen en stukken enz. TAXATIES voor verzekering, inboedels e.d. VAN OUDS BEKEND. Segeersstr. 56 70, Middelburg. jTel: 01180-13317/25708.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17