40 jonge Zeeuwse voetballers oefenden met profs op Walcheren „VOETBAL" HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN □eVLissinger Blijf van m'n lijf* vijf jaar in Zeeland Wedgwood ü^öu<?Oi Gehandikapten zelfstandig op vakantie 'n Week van voethal in Arnemuiden Flitsparaplu" bestaat 5 jaar AANBIEDINGEN VINDT U VANAF HEDEN IN DE VLISSINGER EN DE FAAM J.P.A. R0SSËL KUNSTGEBITTEN REPARATIE Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Ontspannen Werken Diploma's Vervolg Woensdag 11 januari 1984; oplage zü./uu wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: waistraat 56-60, postbus 18, 4380 a a vlisslngen, 01184-15144. privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. A9 De stichting "Blijf van m'n lijf' is vijf jaar aktief in Zeeland. Ter ge legenheid daarvan is een zwart wit boek uitgegeven, waarmee de stichting de problematiek waar mee zij te maken krijgt, onder de aandacht wil brengen. "Jammer genoeg bestaan we nog steeds, maar zolang het nodig is bieden we onderdak aan mishan delde vrouwen en brengen we onze problematiek in de publici teit", aldus een passage uit de in leiding van het zwart-wit boek. dat een beeld geeft van de vrou wenonderdrukking. De naam zwart-wit boek is gekozen omdat er in het werk zowel positieve als negatieve ervaringen naar voren komen. Er worden onderwerpen behan deld als huisvestingsproblemen, 'kinderbescherming, school, be zuinigingen rechtshulp, seksueel geweld en een enquête betreffen de het signaleren van vrouwen mishandeling. Tussen de hoofd stukken door zijn kranteknipsels uit allerlei kranten geplaatst, die de vrouwenmishandeling naar voren brengen. "Hieruit blijkt dat u het dagelijks kunt konstateren. In de maatschappij zal nog heel wat moeten veranderen", aldus de samenstellers. Het zwart-wit boek is aan een groot aantal instanties gestuurd met het verzoek het niet alleen te lezen maar om ook een mogelijkheid te scheppen het er gens ter inzage te leggen, ten einde een breder publiek te bereiken. Informatie via tel. 01184 - I4645. DEZE WEEK IN In het zakenhart Dontinicus en Steketee voelen zich warme bakkers Nieuws over films, exposi ties en theaters op de info- pagina Plaatselijke evenementen bij de Korte informatie 'N GOUDEN VOETBALWEEK MIIIRIO We gaan èllemaal op vakantie. Voor mensen met een handikap is het echter vaak moeilijk om een vakantieadres te vinden. Niet elk hotel, appartement e.d. is bij voorbeeld geschikt voor mensen in een rolstoel, hoewel daar de laatste jaren verandering in is ge komen. Het aantal aangepaste akkommodaties neemt steeds meer toe. Hierdoor kunnen lichamelijk en zintuiglijk gehandikapten, naast groepsvakanties, ook alleen of met familie of vrienden met va kantie gaan. Er is dus de moge lijkheid tot individuele rekreatie, variërend van dagtochtjes tot l of meerdere weken vakantie, in bin nen- of buitenland. Veel gehandi kapten zouden wel zelfstandig met vakantie willen, maar kunnen dit moeilijk (helemaal) alleen. Wie kan daarbij dan begeleiden? Hiervoor bestaat het vakantiebe- middelingsburo van de Stichting Werken. Dit buro bemiddelt tus sen de gehandikapte vakantie ganger en de vrijwillige bege leider. Er worden wel afspraken gemaakt. Het moet klikken tussen aanvrager en vrijwilliger en er moet een overeenkomst gevonden worden in de kosten. Vrijwilligers uit het hele land hebben zich bij de Stichting Wer ken opgegeven, dus gehandikap ten ui t iedere streek of stad in Nederland kunnen vakantiebege leiding aanvragen. Bij het zoeken naar begeleiding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leeftijd, woon plaats, eventuele ervaring, perio de e.d. Formulieren en aanvullende in formatie kunt u vragen bij de Stichting Werken, afd. Vakantie- bemiddelingsburo. Lange Voor hout 48, 2514 EG Den Haag, tel. 070 - 649920. Dit kan zijn zowel voor lichamelijk en zintuiglijk ge handikapten, die begeleiding zoe ken voor een individuele vakan tie, als voor iemand die a|s vrij williger mee wil werken (in het hoogseizoen en daarbuiten). Deze maand start het uitgaans centrum "Dé Geveltjes" in 's Heerenhoek een serie familie- dixielandkonserten op de zon dagmiddag. De bedoeling van "De Geveltjes" is om op de zondagmiddag vertier te bieden voor het hele gezin. Kinderen zijn ook welkom! TANDPROTHETICUS Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen De kombinatie van dixieland en "De Geveltjes" als Zeeuws dorp, lijkt op het eerste gezicht wat vreemd. Maar niets is minder waar. Juist in de knusse sfeer van "De Geveltjes" gedijt de dixie land erg goed. Deze muziekvorm is nog niet zo lang geleden uit Noord-Amerika overgewaaid naar Europa en is altijd bedoeld geweest om afleiding en plezier te verschaffen. Eerst voor de zwarte bevolking van Noord-Amerika en later voor iedereen. Zeker als er een goede wisselwerking is tussen het publiek en het orkest en de omgeving een gezellige sfeer uita demt, kan er niets mis gaan. Het moet dan wel gezellig worden. Zeker de laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor de jazz uit de 20-er en 30-er jaren, juist die vorm van jazz, welke later dixieland genoemd werd. Een flink aantal Zeeuwse muzi kanten is zich op die muziek gaan toeleggen. Dit heeft dan ook ge resulteerd in de geboorte van een aantal echt Zeeuwse jazzorkesten. Met name deze orkesten zullen dus de komende tijd kunnen uit leven in "De Geveltjes". Het eerste familie-dixielandkon- sert in "De Geveltjes" begon al op 8 januari met de SALT LAKE JAZZ BAND. Op 15 januari spe len de NEW ORLEANS RED BEANS, vervolgens op 22 januari THE SCHELDT RIVER JASS COMPANY en op 29 januari we derom de SALT LAKE JAZZ BAND. De toegang is gratis en de orkesten beginnen om 15.00 uur te spelen. Koning Voetbal lag tussen de laatste Kerst en Oud en Nieuw stil in ons land. Grote uitzondering vormde echter Zeeland. Want een 40-tal jeugdige voetballers tussen de 12 en 17 jaar beleefden de voetbal week van hun leven. In Amemuiden werd voor de eerste maal in onze provincie een jeugdvoetbalkamp gehouden. Ze werden enkele dagen getraind door professionals die hun de fijne kneepjes van T vak bijbrachten. En hoewel Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland dan wel geen hoofdrol spelen in het vaderlandse voetbal, blijkt er best aardig wat jeugdtalent rond te lopen, zo waren de conclusies. Maar wat véél belangrijker was van dit eerste voetbalweekje-voor de-jeugd: er werd op 'n goeie sportinstelling bij de jongelui gelet en zonodig werden ze wat beter gemotiveerd in de sport. Dat voetbalkamp kostte de jon gelui overigens wel een aardige duit. Al zullen daar in de meeste gevallen pa en moe wel voor heb ben opgedraaid. Voor 275 gulden hoorde je er bij. Overigens zat in dat bedrag de totale huisvesting en verdere verzorging gedurende een week en als plaats van han deling was gekozen voor "Het Zilveren Schor" te Amemuiden. Daar beschikte men dan ook over een riante accommodatie. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die 275,— gulden relatief gezien nog aan de lage kant was. Want dergelijke voetbalkampen voor meer getalenteerde jeugdspelers raken in en elders in den lande wordt er vaak 't dubbele voor be taald. Eén van de intiatiefnemers was Souburger Ton Uitterhoeve, die 'n half jaar geleden tegen en kele voetbalprofs opliep en het idee aanzwengelde om "eens iets te doen voor de voetbaljeugd in Zeeland". Welnu, zijn idee werd goed en bovendien genereus ont vangen, want er werd van ver scheidene kanten belangeloze medewerking toegezegd. Oefen- meester Jo Jansen (NAC Breda) die uit Vlissingen stamt, wilde .graag meewerken, Danny Blind, Jan Poortvliet en Adri Koster wa ren er ook wel voor te porren en wilden als professionals de jeugd van eigen Zeeuwse bodem best 'ns de helpende hand reiken op de verdere - en lange - weg naar de voetbaltop. En ook 'n sportman als Frits Pirard, die hel meer van snelheid op de fiets moet hebben, was graag bereid met de deelne mende jongelui van gedachten te wisselen over sport en alles wat erbij hoort. Vooral de confronta tie tussen deze karaktercoureur en de Zeeuwse voetbaljeugd was 'n daverend succes. En daaruit kun je dan opmaken, dat verschillende sporttakken heus wel raakvlakken hebben. Ton Uitterhoeve, met wie we nakaartten over het voetbal kamp, zegt daarover: "Zo'n man als Pirard moet zich in zijn tak van sport veel meer inzetten dan 'n doorsnee voetbalprof en hij weet dat ook te vertolken". Een dag lang inspireerde hij de jeugd op het voetbalkamp van Amemui den dat 't een lust was. De jeugdvoetballers op kamp in Amemuiden kwamen uit héél Zeeland. Er waren vooral ook jongens bij van kleinere clubs en Walcheren - waar de week werd gehouden - was eigenlijk in ver houding niet zó sterk vertegen andere kant is 't opmerkelijk dat de jongens uit alle windrichtingen komen en uit verschillend milieu. Voor sommige jonge voetballers is zo'n weck het éinde en die stellen op andere terreinen weer wat minder eisen. We zijn zeker van plan om komende zomer weer 'n paar van dergelijke weken te houden. Daarover is overleg gaande met Het Zilveren Schoren we zouden daar graag in de eerste twee weken van de zomervakan ties "weer enkele voetbalkampen houden. Alle jongens, voorzover ik kan beoordelen, waren na af loop dolenthousiast en wanneer je tijd hebt om een vervolg tijdig aan te kondigen, speelt ook het finan ciële element een minder zware rol. Want dan kun je er tevoren rekening mee gaan houden. Wij van onze kant hebben erg veel medewerking gekregen van som mige bedrijven in Zeeland. De AMZ bijvoorbeeld gaf ons vier da- verfijnde tafelsfeer" alleen DEZE MAAND nog voor de LAAGSTE PRIJS De serviezenspecialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG Vy 01180 132Z1 Op de foto: van links naar rechts: Spartaspeler Ron v.d. Berg kopt de bal. Regine Baak uit Wageningen, Adrie Koster, trainer Jo Jansen, Ton Uiterhoeve (organisator) en achter de koppende jeugdspeler de Spartaan Danny Blind tussen de jeugdige deelnemers. woordigd. 'n Reden daarvoor? Ton Uitterhoeve: "Ik denk dat ook dat met mentaliteit heeft te maken. Ik geloof dat de jeugd in kleinere plaatsen en bij kleinere clubs er vaak méér voor over heeft om wat op te steken dan in de grotere stad. Opvallend sterk ver tegenwoordigd tijdens de voet balweek was de jeugd uit Zeeuws-Vlaanderen. "n Jongen uit Terneuzen bijvoorbeeld maakte al eerder een dergelijk voetbal kamp in 't Limburgse Sittard mee. Die was na afloop daverend en thousiast over de opzet en sfeer hier bij ons: ontspannener. Zo zijn we bijvoorbeeld 's avonds 'n keer met z'n allen naar De Roompot gegaan. Hebben er lekker ge zwommen en zo. En ook 's avonds gebeurde 't wel dat de jongens na 'n hele dag oefenen en trainen el kaar nog wakker hielden. Ge woon om lekker te kletsen. Géén strafkamp moet je van zo'n week maken, want per slot van rekening is 't ook vakantie voor ze. Som migejongens pakken het allemaal wat serieuzer aan dan 'n ander. Eén bijvoorbeeld kwam 's nachts naar me toestappen en zegt: Geef me in vredesnaam 'n stille kamer, want ik kan in die herrie niet sla pen en morgen moet ik er weer tegenaan. Nou, ook dat kan", al dus Ton Uitterhoeve en daar houd je da n rekening mee". Het hele voetballatijn is in die voetbalweek in Amemuiden wel afgewerkt. Onder leiding van trainer Jo Jansen en de voetbal profs werd gedribbeld, aan tech niek geschaafd, de drie jeugdige keepers die 't kamp bezochten oefenden speciaal onder leiding van Gerard Olijhoek (Zierikzee) en er was ook nog zowaar een trainster in de persoon van Regine Baak uit Wageningen, die zelf een verdienstelijke partij voetbalt bij SVC aldaar. Maar wat véél be langrijker is: ze weet haar kennis voortreffelijk over te brengen, aangezien ze aan de Academie voor lichamelijke opvoeding in Tilburg is opgeleid. "Met zulke mensen kun je werken", aldus liet Jo Jansen zich ontvallen tijdens de Zeeuwse voetbalweek. En hij kan 't weten. Wijkt zo'n oefenkamp inhoudelijk nou nog sterk af van normale jeugdtrainingen bij de clubs? Ton Uitterhoeve: "Ik ge loof dat sommige onderdelen wel 'ns weinig aandacht krijgen. Neem nou bijvoorbeeld koppen. Die koptechniek is op een bepaald moment op het kamp vrij uitvoe rig behandeld. De profs speelden 'n wedstrijdje tegen de jeugd wie de bal 't best van de grond kon houden. De beste jongens haalden 36 keer, de profs kwamen tot 55. Leerzaam was bijvoorbeeld ook een dagje overdekt in de sporthal te Oost Souburg. Daar werd in vier ploegen zaalvoetbal gespeeld. Voor 'n heleboel jongens was 't de eerste keer. De krachtsverhoudin gen tussen de 40 deelnemende jongens liepen overigens nogal uiteen. Maar dat is ook voor eeh groot gedeelte toe te schrijven aan de leeftijd. Enkele jongens waren al 17 jaren en er waren er ook bij van 12. Het merendeel echter was 'n jaar of 14 oud. Hoewel er na afloop van de week een nabes preking volgde en er enkele spe ciale prijzen waren voor jongelui die 't erg goed - en met veel inzet allemaal hadden gedaan - werden er voor 't overige zeker geen on voldoendes uitgereikt. Iedereen werd verrast met een diploma van de KNVB en hoewel je daar geen rechten aan kunt ontlenen om di rect betaald te gaan voetballen, is 't natuurlijk wel 'n aardige opste ker, wanneer je je voetbalvrien den zo'n certificaat kunt laten Kweek je met zo'n voetbalkamp geen elite? Ton Uitterhoeve: "Dat is niet de bedoeling. Je merkt heus wel dat zo'n kamp voor veel men sen 'n dure aangelegenheid is. Bovendien is zo'n tijd rond Kerst mis en Nieuwjaar al duur. Van de gen lang tegen een vriendenprijsje permanent een bus mee, er werden foto's gemaakt en de jongens kre gen shirts. Zoiets is toch geweldig. En dan praat ik nog niet over de inzet van de profs die belangeloos lange dagen maakten om de jon gens op voetbalgebied wat meer bij te brengen. 99 Een groep foto-enthousiasten wil de 5 jaar geleden hun kennis en kunde bundelen en in klubverband gegevens en kennis aan elkaar uitwisselen. Dit besluit werd het ontstaan van de Vlissingse Fotok- lub, de "Flitsparaplu". Door de vrijwillige medewerking van vakfotograaf Wijnacker en een kerngroep, die zich spontaan en intensief met de werkzaamhe den belastte, is de "Flitsparaplu" uitgegroeid tot een volwaardige fotogroep waarin beginners en ge vorderden op een prettige en leer zame manier en in een gezellige sfeer met elkaar de fotografie be drijven. In 1981 was deze groep tot een niveau gegroeid, dat aansluiting bij de B.N.A.F.V. (Bond van Ne derlandse Amateur Fotografen Verenigingen) noodzakelijk werd: en inmiddels hebben diverse le den leuke suksessen weten te be halen op tentoonstellingen, zowel nationaal als internationaal. De "Flitsparaplu", ontstaan uit werk van S.K.A. (Stichting Kul- turele Aktiviteiten), staat open voor ieder die wat meer wil weten over fotografie, en eens meer en intensiever bezig wil zijn met zijn kamera, en alle bijkomende fa cetten. De foloklub wil haar 5-jarig bes taan niet aan U voorbij laten gaan, zonder U in kontakt te brengen met het werk van haar leden. Op zaterdag 28 januari houden zij Open Dag in het Buurthuis Open Hof, Alexander Gogelweg 59 te Vlissingen. Een grootse Expositie van Foto's en Dia's door de leden samenges teld. 5 Jaar Fotografie door uw stadsgenoten. Tevens zal er een beurs worden gehouden van gebruikte fotoma terialen, wc doen een beroep op ieder die gebruikte fotomaterialen wil verkopen, die aan te bieden op dinsdag 17 en 24 januari en op woensdag 18 en 25 januari van 19.30 tot 20.30 uur in het Buurt huis de Paraplu. A. Gogelweg 59 te Vlissingen, of na tel. afspraak 62516. U bepaalt zelf de prijs en ontvangt een bon voor ontvangst. Na af loop van de Fotobcurs kunt u tegen inlevering van deze bon in dien verkocht, uw geld ophalen, of indien niet verkocht, uw inge brachte materiaal terug ophalen. Alle kamera's en toebehoren, of Doka materiaal zijn welkom.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1