Biologisch Museum houdt jeugdmuseumdag over het thema "Winterrust" Emancipatiewerkster Ellie Walrave: Kinderdagverblijven hoog in vaandel HET WEEKBLAD WALCHEREN Snorkeltocht nieuwjaar carnavalesk DEVLlSSiNGER KERSTEXPRESSIE: DE LAATSTE BOEMEL DOOR ZUID BEVELAND Tabbers en Sepers: boek vanuit arbeidersstandpunt IMk RAAKT U HAAR KWIJT? J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Woensdag 14 december 1983 KISSINGER oplage 22 305 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam totale oplage 43 200 uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51. postous 501/, 4330 ka middelburg. 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18 4380 aa vlissmgen, 01184-15144, privé: w. melse. 01184-62320 redaktie:ad hanneman, 01180-27651 toestel 54 Het Duikteam Zeeland houdt ook dit jaar weet de traditionele en sensationele snorkeltocht in het zeewater voor de boulevard in Vlissingen. op nieuwjaarsdag. De koele duik. waarbij zo'n 900 meter wordt gezwommen, begint 's middags om twee uur onder aan de Boulevard Evertsen. De deel nemers bereiden zich voor vanaf kwart over twaalf. Aan het einde van de tocht wordt Glühwein vol gens een speciaal recept geschon ken. Vanwege het grote succes van de snorkeltocht op I januari van dit jaar, heeft het Duikteam Zeeland er voor gekozen het geheel een carnavalesk karakter te geven. Gerekend wordt er op dat som mige deelnemers zich passend zullen kleden, hoewel het niet verplicht wordt gesteld. Wie op de meest ludieke wijze het parkoers uitsno.rkelt. kan op een extra prijs rekenen. Na afloop is er in het Strandhotel nog een gezellig samenzijn. Een charmant vrouwelijk jurylid reikt de prijzen uit. Er zullen - naar wordt aangenomen meerdere prijzen ter beschikking worden gesteld. Vaststaat dat gedeputeer de Paul Boersma (PvdA) ander maal deelneemt aan de jaarlijkse tocht onder water (zie foto). DEZE WEEK IN Wagens voor de toe komst op zeer lange en uiterst korte termijn uitge breid in de schijnwerper op onze autopagina. Een schoenenwinkelier in Middelburg - I.M. van Houte - deze week in Uit het Zakenhart. Wie uit wil, naar film, expositie of theater, kan zijn of haar licht opsteken op onze uitgebreide infor matierubrieken. WALCHEREN EMANCIPEERT Wie er zeker van wil zijn nog één keer een nostalgische treinrit door Zuidbeveland te maken moet er als de pinken bij zijn. Eind december rijdt de SGB (Stoomtram Goes Borssele) voor de laatste keer. Van 26 tot en met 30 december heeft de organisatie van deze toeristische attractie twee reizen per dag op het programma staan tussen Goes en Kwadendamme. De vertrektij den in Goes zijn 11.30 en 1430 uur. Liefhebbers dienen deze week (tot en met 17 december) een plaats te bespreken voor de Kerst expressie. Zoals de kaarten er nu bij liggen maakt de SGB geen schijn van kans om in de toekomst het 'lijnt je' nog verder te exploiteren. De NS is onverbiddelijk in haar standpunt: het contract met SGB, dat per 31 december afloopt, wordt nie't veijengd. Dit wekt enigszins bevreemding bij de SGB. "Temeer daar de NS er niet in geringe mate aan heeft bijge dragen dat de SGB zich heeft kunnen ontwikkelen tot een vol waardig museum-spoorwegbe- drijf'. De kentering, aldus SGB kwam in 1978 toen de NS een minder vriendelijke politiek voor het mu seumbedrijfje met stoomlocs ging voeren. Zo werd de huur in één klap verhoogd van 2500,— naar ƒ15.000,— per jaar voor de loco- motievenloods. Ook de technische eisen waaraan het materieel moest voldoen - treurt SGB - werden in korte tijd verscherpt. En extra ge plande ritten elders konden na tussenkomst van de NS niet doorr gaan. Niettemin - pleit SGB is 'men' steeds aan de wensen van de NS tegemoetgekomen. Zelfs de zware schuldenlast is gereduceerd kunnen worden van 130.000 tot enkele tientallen duizenden gul dens. De SGB is één van de zeven museumspoorlijnen. De NS is van mening dat slechts een museum spoorlijn in stand is te houden. Wie nog één keer een ritje wil ma ken door Zuidbeveland kan plaat sen reserveren tot en met zaterdag 17 december, dagelijks van negen tot half vier. Op donderdag 15 de cember ook in de avonduren tus sen zeven en negen uur. Het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle houdt dinsdag 27 december (derde kerstdag) en donderdag 29 december wees een jeugdmuseumdag. Het thema is: "Winterrustl?" Aangezien de vorige jeugdmu seumdag, op dinsdag 18 oktober, zo'n 400 mensen op de been bracht, is er dit keer gekozen voor een splitsing van het aantal deel nemers. Per dag kan een maxi mum -aantal van 200 deelnemers toegelaten worden. In tegenstel ling tot vorige jeugdmuseumda- gen zijn er nu speciale intekenlij sten gemaakt om vóóraf te bes preken en zeker te zijn van een plaatsje op de dag, die men zelf wenst. Intekenen kan plaats vin den door óf zelf naar het museum te komen óf door op te bellen (01188-2620). De uiterste inte- kendatum is vrijdag 23 december. Aan iedere deelnemer wordt een themaboekje tegen de prijs van drie gulden uitgereikt. In het boekje staan de opdrachten voor deze dag verwerkt, ideetjes om thuis mee te werken, twee an sichtkaarten om te kleuren en te versturen. Tevens zit er een kleurplaat in, zodat men mee kan dingen naar een prijsje. Ook de 'geen-blad-voor-de-mond-ne- men-boom' ontbreekt dit keer niet. Het'boekje geldt als toegangsbe wijs; het bevat het dagprogramma en een gratis consumptiebon. Activiteiten op deze dagen zijn o.a. een filmvoorstelling over 'Het dier en de winter', een speurspel door het museum, een luisterquiz, een strandwandeling. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een ander programma, waarbij de strandwandeling ontbreekt. Het programma op beide dagen begint om 10.Q0 uur; men dient de besproken toegangsbewijzen vóór 9.30 uur af te halen aan het mu seum op de betreffende dag. De activiteiten duren tot ongeveer 15.00 uur. Aangeraden wordt om brood, laarzen en regenkleding mee te nemen. Het Zeeuws Biolo gisch Museum is te vinden in de Oranjerie van kasteel Westhoven tussen Oostkapelle en Domburg. Er zijn gemeentebestuurders die geen raad weten met vrou wenemancipatie. Uit onwe tendheid halen ze vaak de hen van het bevruchte en of draaien in paniek de broedlamp uit. Niettemin blijft een aantal vrouwen het ei nestwarmte ge ven, zodat de eenmaal ingesla gen weg naar gelijkwaardigheid en gelijke kansen - want daar gaat het in de emancipatie om - kan worden voortgezet. En zo boeken de vrouwen grotere en kleinere successen. Het ei dat emancipatie heet is echter nog niet gebroken om het andere leven voor de vrouw te tonen. Maar er lijkt schot in te ko men. Bestuurders van gemeen ten en provincies zullen in de toekomst veelvuldig te maken krijgen met de regionale emancipatiewerksters. In deel tijdbanen hebben vijf vrouwen per regio in Zeeland de taak om waar dat noodzakelijk is initia tieven te ondersteunen. Ook functioneren zij als een verza melpunt voor vragen die in de regio steeds weer terugkomen. Voor Walcheren is Ellie Wal- rave uit Vlissingen benoemd. Bij haar halfdagelijkse werk wordt ze bijgestaan door een steungroep van vijf vrijwillig sters. Met de emancipatie werkster en Annemiek van Houte uit Middelburg en Cor- rie Verburg uit Oost-Souburg, beiden van de steungroep, keek Ad Hanneman in de toekomst en de mogelijke veranderingen die op til zijn. Vooralsnog, zo constateert Ellie Walrave, zijn er nog geen concrete punten waaronder de schouders worden gezet. "We inventariseren wat de verschillende Walcherse gemeentebesturen aan emancipa tie doen. Ook stellen we lijsten samen van de diverse vrouwen groepen en welke moeilijkheden ze tot op heden zijn tegengeko men en wat ze hebben bereikt". Bij het verzamelen van gegevens blijkt volgens Ellie Walrave dat de Walcherse plattelandsgemeenten extra aandacht nodig hebben. Zo constateerde zij onder meer dat er Walcherse gemeenten zijn die weigerden om subsidie voor emancipatorische activiteiten bij het rijk aan te vragen, waardoor vrouwen die in de door haar niet genoemde gemeenten wat wilden beginnen, stuk liepen 'op onwil'. "Ze kunnen zich dus nu wenden tot de emancipatiewerkster, die met kennis van de geldende re geltjes het gemeentebestuur kan proberen te overtuigen. Het bete kent overigens niet dat gemeente besturen me moeten ontvangen. Het lijkt me daarentegen stug dat ze dat niet zullen doen". Uit ervaring als vrijwilligster in het vrouwenwerk (ze werkte als vrijwilligster in totaal acht jaar, eerst bij het vrouwencafé en later bij de VOS) weet mevrouw Wal- rave dat professionele bestuurders de activiteiten van vrijwilligers niet altijd even serieus nemen. "Soms bereikt vrijwilligers de meest eenvoudige informatie niet eens. Ik merk nu dat ze me als functionaris, dus als een beroeps kracht, serieuzer nemen. Er wordt in elk geval naar me geluisterd. Ze proberen me niet lam te slaan met informatie waarover ik als vrij williger niet beschikte. Men weet goed dat ik me degelijk heb gedo cumenteerd, alvorens ik kom pra ten". Waar nog erg weinig rekening mee wordt gehouden, en wat de vrouwenbeweging enorm bezig houdt. is kinderopvang. "Op Walcheren is die er nauwelijks, behalve als vrouwen zelf iets op zetten'houden ze daar rekening mee. Over het algemeen consta teer ik echter dat vrouwen veelal verstoken blijven van mogelijk heden iets te ondernemen, juist omdat er geen kinderopvang is. En het is toch één van de belang rijkste voorwaarden, dat de kin deren op een verantwoorde ma nier ergens kunnen worden on dergebracht, zonder dat de moe der steeds op vrienden of buren een beroep n^oet doen". Volgens opboksen tegen onwillige ge meentebesturen. Door gebruik te maken van ervaringen elders op gedaan. kun je met betere argu menten en soms met list (knipoogt ze) de eerlijke zaak winnen". Het ministerie van Sociale Zaken subsidieert de Stichting Vrouwe nemancipatie Zeeland rechts treeks. Na een proefperiode van enkele jaren is voor de vorm van regionale emancipatiewerksters in Zeeland gekozen. Zo zijn of komen er zeer binnen- rsn 'de betere geschenken O «K de PORCELEYNE FLES Ellie Walrave (foto Ruben Oreel) de Walcherse emancipatiewerk ster zullen er ongetwijfeld veel activiteiten worden ontplooid om goede kinderdagverblijven op Walcheren te krijgen. Wat Ellie Walraven en de twee vrouwen van de steungroep ook belangrijk vinden is het bundelen van krachten en het elkaar helpen. "Veel vrouwen, individueel of georganiseerd werken op hun ei gen eilandjes. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van eikaars des kundigheid of ervaring. Het re sultaat van het solistische werk is veelal teleurstelling omdat je niets hebt bereikt, niet hebt kunnen SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180 13221 J li i - Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin. ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt. Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag kort emancipatiewerksters op Schouwen-Duiveland, de Beve- landen en Tholen, Oost- en West Zeeuwsch-Vlaanderen en Wal cheren. Iedere vrouw of vrouwe norganisatie op Walcheren die iets wil ondernemen kan bij Ellie Walrave aankloppen en om steun vragen. "Ik matig me geen enkel oordeel aan over welke vrouwe norganisatie dan ook. ledereen is welkom", besluit ze. Voor informatie: Regionaal Steunpunt Vrouwenemancipatie Walcheren, Nieuwstraat 13 Mid delburg, telefoon 01180-33904. Een ander licht op De Schelde Schelde-arbeider Herbert Sepers en PZC-journalist Hans Tabbers leggen momenteel de laatste hand aan een boek dat een ander licht op de Koninklijke Maatschappij De Schelde moet laten schijnen. "Het boek bekijkt De Schelde vanuit een arbeidersstandpunt",, constateert Sepers. Tabbers bena drukt: "Maar het is beslist geen zwartboek". Tabbers en Sepers werken nu ruim een halfjaar aan het boek. dat 'De Schelde' gaat heten. In ongeveer tien hoofdstukken moet een stuk arbeidersrealiteit worden vastgelegd; positieveen negatieve ervaringen op het scheepsbouw bedrijf. Het laatste hoofdstuk krijgt als titel 'een mistige toe komst', waaruit al blijkt hoe som ber het duo vooruitblikt op de le vensvatbaarheid van Zeelands grootste metaalbedrijf. Het idee voor het boek is afkom stig van Herbert Sepers. Hij geeft toe dat er een stevige brok frus tratie aan ten grondslag gelegen heeft. Tijdens de acties in 1980 was hij namelijk stakingsleider en verscheen als zodanig bijna dage lijks voor radio en tv. In de kran ten prijkte regelmatig zijn foto. Verschillende vakbondskaderle den pruimden dat volgens hem niet; hij was uit het niets op ko men doemen en kreeg als bijna vanzelfsprekend de leidersrol toe bedeeld. Ook toen bekend werd Hans Tabbers (foto John Siwabessy) Herbert Sepers (Foto Ruben Oreel) dat de ketelbouw een zware pijp rookte nam Sepers het voortouw. En tijdens de verkiezingen voor de ondernemingsraad, bleek zijn populariteit 'bij de mensen' erg hoog te zijn. "Ik werd op een ge geven moment overal buiten ge sloten", klaagt hij. Van lieverlee kapte hij met het actieve werk voor vakbond en ondernemings raad. "Ik was dus eind 1981 weer een gewone jongen in de anonimiteit". Maar zijn belangstelling voor De Schelde was gewekt. Hij bestu deerde op zijn eigen manier de plaats en de geschiedenis van het Vlissingse scheepsbouwbedrijf. "En ik ben tot de conclusie geko men dat de gewone arbeider op De Schelde in de hoek wordt ge trapt". Tegelijkertijd met die constate ring - het was eind 1982 - kwam het RSV-debacle aan het licht. "Voor mij werd toen duidelijk hoe het kapitalistische systeem kan falen en hoe wij ais arbeiders worden gebruikt. Ik dacht toen onmiddellijk eraan hoe in alle boeken over De Schelde alles wordt goedgepraat, waartegeno ver de realiteit er heel anders uit- ziet. Hans Tabbers leek mij wel de geschikte persoon om mee samen te werken en een boek te maken over De Schelde, dat ook de ar beiders begrijpen en herkennen als hun bedrijf, zonder allerlei overdreven blabla". Behalve negatieve geluiden zijn er volgens Sepers en Tabbers ook talrijke 'positieve hoofdstukken' opgenomen. Tabbers noemt de bedrijfsgeneeskundige dienst, waarmee De Schelde als eerste in Nederland begon. "Daaruit is on der meer de belangrijke ontdek king over de kankerverwekkende eigenschappen van asbest voort gekomen". Sepers noemt verder de werkgelegenheid voor de streek dankzij de Schelde. "En hoe belangrijk De Schelde voorde Zeeusen is. blijkt wel uit het ge weldige aantal mensen dat pal heeft gestaan voor het voorbes taan van de onderneming dit jaar na de RSV-ellende." Hel boek zal begin volgend jaar klaar zijn. Wanneer het precies uitkomt is nog niet zeker. Sepers denkt omstreeks februari. Tab bers meent later. Het boek wordt gedrukt en uitgegeven bij Meu- lenberg in Middelburg en gaat tegen de 35.— kosten. Sepers tenslotte: "lk ben in elk geval dankzij het boek van mijn frus tratie af. en heb me zelfs weer kandidaat voor de onderne mingsraad gesteld. Of ik weer ge kozen wordt, weet ik niet, want ik sta op een onverkiesbare plaats. Allt bekende merken rasrradig Boede service door eigen technische dienst LW UUCUC dCITILC uuut ciycu ICI •Vrugiiue speciale prijiea Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52. Vlissingen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1