F CEZ blikt terug en kijkt vooruit LHNO Oranjezon kan volgend jaar verhuizen HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN de^Lissinger Houten kruizen en menselijke keten tegen kruisraketten WALCHERSE SNUFFEL- MARKT 87 eU r\ 9 VOORBEREIDINGEN FEESTPROGRAMMA EN JUBILEUMBOEK 150 JAAR DOMBURG ALS TOONAANGEVENDE BADPLAATS LET OP! 4.91 ^4 vf VANUIT HET STANDPUNT VAN DE VROUW' WEEK VERVROEGD NU ZATERDAG 10 DECEMBER A.S. Hoofdslagader SJGG^ voordedprijzen U bespaart 30%! if>.pta(Msv0<ibft 95.- Zwaar werk Open dag Winterwandelingen Podium r DEZE WEEK IN 1 Woensdag 7 december 1983 oplage 22 305 wekeli|ks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43 200 uitgave provin ciale zeeuwse courant b v administratie: markt 51, postbus 501/, 4330 ka middelburg. 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé w melse. 01184-62320. redaktie. ad hanneman, 01180-27651 toestel 54 Op initiatief van Vrouwen voor Vrede wordt op zondag 11 decem ber een menselijke keten rond de vliegbasis Woensdrecht gevormd als protest tegen de komst van kruisraketten aldaar. Vrouwen voor Vrede uit Zeeland en Brabant hoopt dat er zich rond de 12.000 mannen en vrouwen rond 13 uur bij het industrieterrein De Kooy in Woensdrecht zullen melden. In tegenstelling tot eerdere berich ten. aldus Tilly Meijeren van het Zeeuwse Vrouwen voor Vrede, kunnen ook mannen deelnemen aan deze menselijke keten. (U' den Het staat overigens nog niet vast of er bussen zullen rijden vanuit het Zeeuwse op uitnodiging van de overkoepelende organisaties. Dat is afhankelijk van het aantal mensen dat wil reizen per bus. De buurtvereniging Duyvenvoorde in Oost-Souburg daarentegen wil wel met bussen reizen en heeft de wijkbewoners en iedereen die vanuit Souburg wil vertrekken, opgeroepen zich te melden. Ver wacht wordt dat er voldoende deelnemers uit Souburg zullen zijn om per bus de tocht te maken. Deelnemers aan deze keten van Zeeuwen en Brabanders tegen kruisraketten is ook gevraagd een houten kruis mee te nemen. Tij dens een vijf minuten durende stilte wordt met die kruisen op het wegdek getikt. "Het moet een in drukwekkende protest worden", benadrukt Tilly Meijeren. "Ook leggen we een lang wit lint uit als teken dat we de actie tegen de plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht niet opgeven. We zullen ermee doorgaan, koste wat kost". Voor informatie Tilly Meijeren, 01180-33938 b.g.g. 36162 en in Souburg Riet Caljouw 01184-64515. GM bindt de strijd aan met de Japanse automerken, zie onze autorubriek. Voor Zeeuwen is in Indo nesië zaken te doen. Ernst van Tol in het zakenhart. Uitvoerige informatie uit het stadhuis op de voor lichtingspagina van de ge meenten. EINDELIJK HARTCATHETERISATIE Domburg viert het komend jaar zijn 150-jarig bestaan als bad plaats. In Zeelands oudste, be kendste en meestbezochte vakan tie-oord wordt daarom al hard ge werkt aan de voorbereiding van een groot aantal activiteiten. Die zijn zeker niet alleen bedoeld voor de toerist. Ook de Domburgers zelf en de overige Zeeuwen kunnen komende zomer hun hart in Dom burg ophalen. Het eerste teken van de jubileum viering is al de afgelopen zomer gepresenteerd. Door middel van borden en vlaggen bij de ingang van het dorp wordt al op het feest van volgend jaar gewezen. Ook wordt momenteel druk gebladerd en gespeurd in oude boeken, kranten en dozen met foto's. Want in het voorjaar van '84 moet ook een herdenkingsboek op de markt komen. In dat boek krijgen alle hoogtepunten, waaraan de ge schiedenis van Domburg zo rijk is, een plaatsje. Zo zullen Nehalen- nia -de Romeinse godin die haar stempel op de toenmalige han delsplaats Domburg heeft ge drukt-, de schilder Jan Toorop en natuurlijk de Westduitse 'Ku- rartzt' dr. Mezger in het boek uit gebreid worden belicht. Maar er is veel meer, waardoor uiteindelijk een boek van onge veer 180 bladzijden kan worden uitgebracht. De nadruk in het boek zal komen te liggen op foto's, die door middel van stukjes tekst met elkaar worden verbonden. Het verschijnen van het boek hangt overigens nu nog af van de belangstelling voor de vóórinte kening, Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de drukkerij/uit geverij Den Boer in Middelburg, 01180-27651. Zoals gezegd zal Domburg de ko mende jaar bol staan van de acti viteiten. Hoewel het definitieve programma nog moet worden op gesteld, staan de volgende evene menten voor '84 al wel vast: Voorjaar '84: Historische opstel wedstrijd, foto-, -film- en diawed strijd voor iedereen, tekenwed strijd voor de jeugd, voetbalwed strijden voor en door eigen inwo ners en toeristen, sportinstuiven, jubileum-muziëk- en zanguitvoe ringen. Zomer '84: Surfprestatietocht langs de kust, concerten, muziek festival, modeshow op het strand met oude badkleding, jubileum- golftoernooi met onder anderen Tom Okker, Hans en Ties Kruize en Frans en Nico Spits, feest- markt, demonstratie reddings werk in zee, jubileum-fiets- en wandeltochten, demonstratieten- niswedstrijden, strandspelen, vliegerwedstrijden, ringsteekwed strijden en sjeesjesrijden, perma nente expositie 150 jaar Badplaats Domburg. Najaar '84: Viswedstrijden in zee, denksportwedstrijden, ballonrace voor de jeugd en ter afsluiting een groot Breugeliaans dorps-feest, waarbij de os aan 't spit niet zal ontbreken. De organisatoren hebben hiermee een programma omggsteld, waar in voor iedereen wel iets is te vin den. Ze besluiten hun oproep om het feest in Domburg mee te ma ken dan ook met de slagzin: 'In 1984 bestaat Domburg als bad plaats 150 jaar. Dit feest mag u niet missen, dat is zonneklaar!'. De jaarlijkse bijeenkomst van de Coördinatiegroep Energiebespa ring Zeeland blikt terug op het jaar met een themabijeenkomst in het Maritieme hotel Britannia in Vlissingen. Het thema luidt "Energiebewust wonen', waarbij vooral gekeken wordt vanuit het standpunt van de vrouw. "Zij is het immers die de energie in de woning beheert", concludeert de CEZ. Voor de bijeenkomst op woens dag 14 december zijn besturen van alle Zeeuwse vrouwenorgani saties uitgenodigd, alsook de di recteuren van de gemeentelijke sociale diensten. "De woonlasten zijn hoog opgelopen", constateert de CEZ in een uitnodigingsbrief. "En de energiekosten maken een groot deel uit van deze woonlas ten. Vooral de gezinnen met lage inkomens hebben hieronder te lijden. Toch is er dikwijls door middel van aanpassing van het stookgedrag veel energie te bes paren en dat is een welkome aan vulling op het gezinsbudget". De bijeenkomst in Britannia be gint om kwart voor twee woens dagmiddag met koffie en thee (ontvangst). Voorzitter J. Tevel opent de bijeenkomst en blikt te rug en vooruit. L. van Nuffelen, lid van het dagelijks bestuur Lan delijk Kontakt van de Vrouwen Adviescommissie Praktische energiebesparing behandelt 'energiebewust wonen'. R.W. Heins van de Stichting Voorlich ting Energiebesparing Nederland spreekt over 'practische energie besparing'. De bijeenkomst wordt besloten met een forumdiscussie onder lei ding van J. Tevel. Rond 16.40 uur is de bijeenl bijeenkomst afgelo pen. Dankzij overtuigingskracht en doortastend optreden is het de cardioloog dr. A.N.E. Zimmerman gelukt om bij het Gasthuis Mid delburg de eerste Zeeuwse Hart- catheterisatiekamer te krijgen. En daarmee is een witte vlek op het gebied van hartonderzoek in Ne derland weggewerkt. Zeeuwen voor wie moest worden vastgesteld of een hartoperatie noodzakelijk was of zij die kampten met een onregelmatige hartslag, waren aangewezen op de ziekenhuizen in Bergen op Zoom of zelfs in de randstad. Sinds ongeveer zes we ken is de hartcatheterisatiekamer in gebruik. Cardiologen (hartspe cialisten) uit Goes (Liem en Roe- ters van Gennep) en van het Streekziekenhuis Walcheren (Zimmerman, Kamerbeek en Kla zen) maken gebruik van de hart catheterisatiekamer. Hoewel Zeeuws-Vlamingen meestal voor een hartonderzoek de ziekenhui zen in Gent of Brugge bezoeken, registreerde het Middelburgse Gasthuis sinds de aanwezigheid van het gloednieuwe appratuur ook hartpatiënten van de andere kant van de Westerschelde. Na een gesprek met cardioloog C.W.M. (Cees) Klazen van iets meer dan een uur en enkele span nende momenten in de hartcat heterisatiekamer zelf (een patiënt met een onregelmatige hartslag wordt onderzocht en geholpen door dr. Zimmerman) is duidelijk dat de Zeeuwse volksgezondheid aan kwaliteit heeft gewonnen. Klazen (sindsjuni in Middelburg) is zelfs van mening dat er met de apparatuur levens gered kunnen worden van mensen die tot voor zes weken kansloos zouden zijn geweest. Over de mogelijkheden van de hartcatheterisatiekamer zegt Kla zen dat er pas mee geweckt gaat worden als vast moet komen te staan of patiënten doorverwezen moeten worden naar een hartchi rurg, of als een patiënt met accute problemen wordt binnenge bracht. Hij legt uit: "De naam is afkom stig van een dun slangetje, dat catheter wordt genoemd. Met dat slangetje gaan we door de hoofd slagader, vanuit de lies of de arm, naar het hart. We kunnen daar constateren of er in de kransslag ader een vernauwing is opgetre den. waardoor de kans op een hartinfarct groot is. Ook of de hartkleppen ziek zijn is te contro leren". Het gehele proces is te volgen op een monitor. De cardioloog kan precies zien waar het uiteinde van programma in de Schouwburg te Middelburg vanaf half drie. J.J. van der Wel-Beije voorzitter van de Stichting Streekziekenhuis Walcheren houdt er een toespraak als ook de cardiologen Roeters van Lennep en de man die het voortouw nam, Zimmerman. Ge deputeerde Wim Don verricht de officiële handelingen, waarna er voor de genodigden een rondlei ding is in de eerste Zeeuwse Hartcatheterisatiekamer, waar voor aan de achterzijde van het Kaok-wi9WV«etft4h i nu slechts hft. Blik in de hartcatheterisatiekamer (Foto Ruben Oreel) het slangetje zich bevindt. Op plaatsen waar gecontroleerd moet worden, spuit hij Via het catheter een contrastvloeistof in, waardoor de holte van de ader kan worden gemeten. De verrichtingen wor den zowel op een video als op film vastgelegd. De video is er slechts om de film te controleren. Op de film is de al dan niet aanwezige afwijking te zien. Als de cardio loog toch bezig is. meet hij meteen de druk in de hartkamer en neemt ook de kleppen over op film na het inpuiten van de contrastvloei stof. Het gehele proces wordt gestuurd middels een computer. Achter een wand van lood bedient een spe ciaal opgeleide technicus de knoppen, op aanwijzing van de cardioloog of de operatiekame rassistent. De film kan worden gemaakt middels röntgenstralen. Ondanks dit gloednieuwe appa raat is het toch niet de bedoeling om iedere verwezen patiënt me teen maar er mee te onderzoeken. Klazen weer: "Een cardioloog probeert met zo weinig mogelijk middelen aan de weet te komen wat de patiënt mankeert. We be ginnen met de simpele stethos coop en het meten van de bloed druk. Maar ook het minder inge wikkelde electrocardiogram in rust en na inspanning op een loopband, kan al voldoende indi catie voor een diagn.ose geven. Verder hebben we nog de phono- en echografie, die is gebaseerd op geluidswaarnemingen en ultra korte geluidsgolven. Tijdens het gesprek met de 36- jarige Klazen valt op dat het wit in zijn ogen wat grauw ziet. Ook lig gen er enkele opgezwollen wallet jes onder zijn ogen. Hij verzekert niet te willen klagen. Maar een cardioloog moet 24 uur per dag klaar staan voor zijn pa tiënten. En dat 365 dagen per jaar. Vandaar dat hij de twee cardiolo gen voor Vlissingen en Middel- burg (Zimmerman en Kamer beek) in juni is komen helpen. "Er is echter nog geen goedkeuring van hel ministeriè. Nog niets is zeker", verzekert hij, er aan toe voegend dat wel zeker is dat twee cardiologen voor heel Walcheren veel te weinig is. "Als de ambu lances hier met gillende sirenes voor de deur komen, is het in de meeste gevallen zo dat wij ze als eerste onderzoeken. En dan moet je andere werkzaamheden als rapporten schrijven of routine- onderzoek laten liggen. Er is een wachtlijst voor onze afdeling tot eind januari. Die proberen we nu gedrieën weg te werken. Maar nogmaals, we zijn niet zielig, we hebben de indruk zeer belangrijk werk te verzetten, waarmee we mensenlevens kunnen redden. i Vandaag (woensdag 7 december) wordt de Zeeuwse Hartcatheteri satiekamer officieel in gébruik genomen. Voor genodigden is er SERVICE KWALITEIT GARANTIE Gasthuis een speciaal gebouw is neergezet. In dat gebouw onder zoeken de cardiologen alle pa tiënten met hartklachten. Ook de andere hiergenoemde onderzoek methodes worden in dat gebouw uitgevoerd in speciale kamers. Deze voor Zeeland zo belangrijke uitbreiding heeft meer dan drie miljoen gulden gekost. Ut tekende meiten nwmdig Seede seme deer eigen technische dienst trog ante speciileprijien De wandelsportvereniging Willen is Kunnen begint op zaterdag 10 december een winterserie wande lingen, die bestaat uit vier tochten, die maandelijks worden gehou den. Na de eerste tocht aanstaan de zaterdag zijn de volgende op ^aterdag 14 januari, zaterdag 4 februari en de laatste is op 25 t£\ bruari. De tochten beginnen bij het clublokaal van WIK de voor malige Willem 111 kazerne aan de Oranjestraat in Vlissingen. Geko zen kan telkens worden uit de af standen vijf, tien en vijftien kilo meter. Informatie over aanvang stijden etcetera: B. Naaktgeboren in Oost-Souburg, 01184-64595. De groep leerkrachten en het overige personeel van de christe lijke LHNO Oranjezon in Oost- kapelle verkeren in opperbeste stemming. Verwacht wordt dat de honderd leerlingen van het lager huishoud en nijverheidsonderwijs bij het begin van het volgend schooljaar hun lessen kunnen vol gen in een nieuw gebouw. En daarmee komt dan een eind aan vijfentwintig jaar bivakkeren in het noodgebouw aan de Toren straat 20. "Het was op de keeper beschouwd wel allemaal gezellig", straalt directrice D.S. Bom, "maar het heeft ook veel improvisatie vermogen en creativiteit gekost". De school heeft speciaal het vij fentwintigjarig jubileum laten voorbijgaan om alle feestvreugde op de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in 1984 te concentreren. En daar was alle reden toe. "Zeker in deze tijd waarin er slechts berichten over bezuinigingen ons bereiken, springt dit nieuws er extra boven uit". Volgens mejuffrouw Bom stond nieuwbouw van deze ZLM (Zui delijke Landbouwmaatschappij- school) al geruime tijd op het programma van het ministerie van onderwijs. Op het scholen bouwplan 1976-1979 kwam Oranjezon zelfs voor in de hoogste urgentieklasse. Volgens dit plan had de school in 1979 al gebouwd moeten worden, maar een nieuw scholenbouwplan als gevolg van een bezuinigingswoede schoof de plannen op naar 1982 en volgende jaren. Om nu te mogen bouwen Mejuffrouw D.S. Bom. directrice: reuze blij. (Foto Ruben Oreel) heeft de ZLM niettemin water bij de wijn moeten doen: inplaats van een permanent gebouw, moet de school genoegen nemen met een bouwwijze volgens het ITH-sys- teem. "Deze systeembouw biedt voldoende soulaas om op een ei gentijdse wijze les te gaan geven", constateert directrice Bom. De school wordt gebouwd nabij de sporthal in het plan De Halve Maan. Het architectenbureau Rothuizen 't Hooft in Middelburg kreeg opdracht het ontwerp te maken. Wat de directrice het meest aan spreekt in het nieuwe schoolge bouw is de overblijfruimte. De leerlingen eten in het nu gebruikte houten schooltje in de klas waar ze het laatst les krijgen. Ook komt er een podium in deze overblijf- ruimte, waardoor de gezelligheid ongetwijfeld zal toenemen. Ver der zijn ook de leraren in de toe komst verzekerd van een eigen kamer. Nu 'hokken' ze tussen de lessen door en in de pauze in het veel te kleine kamertje van de di rectrice. De diverse leslokalen en bureaus zijn gebouwd rond een patio, ook wel lestuin genoemd. De totale oppervlakte bedraagt circa 1300 vierkante meter. Sys teem Montagebouw Techniek uit Veghel voert de bouw uit. LHNO Oranjezon is in zijn 25- jarig bestaan qua leerlingenaantal vrij stabiel gebleven. Toen de ZLM met de huishoudschool op het platteland begon telde de pre- sentatielijsten 50 leerlingen. Het Landbouwhuishoudonderwijs zoals het officieel heette - bestond toen uit twee lesjaren. Nu bezoe ken honderd meisjes de LHNO school om in vier jaar tijd op ver schillende niveaus het diploma te kunnen halen. De ZLM begon deze schcél op het Walcherse platteland - overigens de enige voor het voortgezet onderwijs op het 'eiland', de andere zijn in de steden Middelburg en Vlissingen gevestigd - om goeie boerinnen op te leiden. In de beginjaren was er zelfs een kippehok en een moes tuin bij Oranjezon, waar de boe rinnen in spé groenten en bloe men leerden verbouwen en kip pen verzorgen. "Intussen is echter enorm veel veranderd in dit on derwijs", bezweert directrice Bom. "Ze worden niet meer op geleid voor boerin. "We verwach ten elk moment de eerste jongens. In tegenstelling tot vroeger kun nen de leerlingen na het LHNO verder studeren. Een voorbeeld is het MDGO (middelbaar dienst- verlenings- en gezondheidszor gonderwijs), dat binnenkort is te volgen in onder meer Goes, Vlis singen en Middelburg. Het is een verzamelnaam voor verschillende vormen van vervolgonderwijs op het LHNO". Hoewel de ZLM-doelstelling uit de beginjaren om het onderwijs zo dicht mogelijk bij haar leden - de boeren te brengen niet meer op gaat, is er in Oranjezon de gezel lige plattelandssfeer gebleven. In verhouding tot de soms als 'leer fabrieken' betitelde scholen in de steden, blijft alles volgens de di rectrice overzichtelijk. Ingewik kelde overlegstructuren bestaan er niet. "Het kind voelt er zich veilig. Meestal is het geen grote school gewend op het dorp waar het vandaan komt. Het kan zich soms verloren voelen op de scho len met een geweldig aantal leer lingen. Hier blijft de leerling zo wel in praktische als theoretische zin centraal staan". Op maandag 12 en dinsdag 13 de cember houdt Oranjezon Open Dagen. Leerlingen van zesde klas sen uit de omringende dorpen ko men tijdens die dagen een kijkje nemen. De Oranjezonleerlingen demonstreren onderdelen uit het lessenpakket voor degenen die nog een plaats moeten krijgen in het voortgezet onderwijs. Ook is er een tentoonstelling en wordt er een film gedraaid. Op dinsdag avond vanaf half acht kunnen ou ders en zesdeklassers zich op de hoogte stellen van welke vakken er worden gegeven en welke moge lijkheden erna zijn voor kinderen die het liefst praktisch aan het werk zijn. "De Open Dagen zijn ook bedoeld om een stuk vooroor deel weg te nemen", besluit me juffrouw Bom. LHNO school te Oostkapelle architectenbureau rothuizen K 't hooft bv

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1