IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL VRIJDAG: GEMEENTERAAD DE SINT IN SOUBURG Informatiepagina van de gemeente Vlissingen PROJECT GROEPEN INLEVEREN BESTRIJDINGS MIDDELEN DE VLISSINGER Woensdag 23 november 1983 Aanvang twee uur 's middags Hl COMMISSIES VERGADEREN COLLECTE BERMWEG GESTREMD ONDERZOEK BAARMOEDER HALSKANKER SOUBURG DEFINITIEF PLAN VOOR CAPELLELAAN w/,*y.'/MZ.yswr/a ///W 'AV// //*5M ^JA- ^s//<W77^Zr^Z77^-7Z^77^77 i Redactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337^ Hieronder volgt de agenda voor de raadsvergaderingzoals die vrijdag de 18de bekend was. OPENING Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 30 september 1983. Mededelingen. Over te leggen stukken Te behandelen punten: HOOFDSTUK I: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN. 1-1 Lid monumentencommissie. In de vaste commissie van advies en bijstand voor de monumenten bestaat door het periodieke af treden van dr. C.A. van Swighem Zeeuwse Muziekschool' in wer king. In verband hiermee dient in het algemeen bestuur een verte genwoordiger van de gemeente raad benoemd te worden. Voor stel van b. en w. is af te vaardigen wethouder D.J.P. Bruinooge en als diens plaatsvervanger wet houder W. Wisse. 1-6 Ontslag (plaatsvervangend) lid museumcommissie. De heer J.L. Heerebout en diens echtge note verhuizen naar Goes. Om die reden hebben zij ontslag ge vraagd als lid, respectievelijk plaatsvervangend lid van de museumcommissie. De raad wordt gevraagd hen dit ontslag eervol te verlenen. Vrijdag is het weer zover: dan schuiven de 29 raadsleden (waarvan er vier wethouder zijn) in de raadzaal van het stadhuis weer rond de tafel. Om er onder leiding van burgemeester drs. Th. J. Westerhout vanaf 14.00 uur vele uiteenlopende onderwerpen te bespreken. En natuurlijk voor het nemen van al even verschillende besluiten. Mgisschien heeft u wel op een of andere manier te maken met een van die onderwerpen. Bijvoorbeeld de renovatie van de Vissershaven, het rehabilitatieuitvoeringsplan Schel- destraat en omgeving of voorzieningen voor invaliden in de sporthal Souburg. Naar welk onderwerp uw belangstelling ook uit gaat: u bent van harte welkom. De publieke tribune is bereikbaar via de trap naast de bodenbalie in de benedenhal. Er ligt een populaire raadsagenda, uitgebreider dan die op deze pagina, voor u gereed. HOOFDSTUK 8: ONDERWIJS, CULTUUR EN RECREATIE 8-1 Renovatie Vissershaven. Stap voor stap komt het herstel van de Vissershaven nabij. Dit voorstel is een van die stappen. B. en w. vragen daarin instemming van de raad met een plan tot aanpas sing van de bestaande sluis aan de eisen van de Deltawet. Bij de keuze van dit plan boven een an der, wat uitgebreider plan, heeft het college zich vooral laten lei den door veiligheidsoverwegin gen. Wanneer de raad de keuze van b. en w. deelt zal dit de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zeeland wor den medegedeeld. Het overleg machine, twee trekkers, een aanhangwagentje en een cirkel maaier aan vervanging toe. B. en w. stellen voor daarvoor 45.000,- uit te trekken. HOOFDSTUK 10: ECONOMI SCHE AANGELEGENHEDEN 10-1 Midzomernacht-markt. Het college vraagt de raad een bij drage van zesduizend gulden te verlenen in de kosten van het midzomernachtconcours van 5 augustus. Het college komt daarmee tegemoet aan een ver zoek van de Centrale vereniging van ambulante handel. B. en w. vinden de bijdrage redelijk. Zij wijzen erop dat deze speciale markt grote aantallen belang- De gemeenteraad in vergadering, (foto Cor Schuilwerve). reeds geruime tijd een vacature, B. en w. stellen voor in deze va cature te voorzien door de be noeming van de heer P. van der Veen uit Middelburg. 1-2 Lid college van beheer Weg schap. Burgemeester en wethou ders stellen voor de heer W.A. van Bochove her te benoemen als lid van het college van beheer van het Wegschap Walcheren. 1-3 Lid beheerscommissie wel zijnsvoorzieningen. Mevrouw A. Hanemaaijer heeft tussentijds ontslag genomen als lid van de beheerscommissie welzijnsvoor zieningen. De raad wordt ge vraagd om in haar plaats als af gevaardigde van de Culturele Raad te benoemen de heer P.N. Th. Zuijdweg uit Vlissingen. 1-4 Plaatsvervangend lid com missie welzijn. Door het ontslag van de heer C.C. Verheul als plaatsvervangend lid van de Culturele Raad is in de vaste commissie van advies en bijstand een vacature ontstaan. Voorges teld wordt hierin mevrouw H. van Ouwerkerk uit Arnemuiden te benoemen. 1-5 Vacature bestuur Zeeuwse Muziekschool. Op 1 januari 1984 treedt de 'Gemeenschappelijke regeling inzake het instandhou den en exploiteren van een 1-7 Raadslid tijdelijk ambtenaar burgerlijke stand. Mevrouw M. de Jonge, raadslid voor de P.v.d.A., heeft gevraagd het hu welijk van broer te mogen vol trekken. B. en w. willen dat ver zoek inwilligen en stellen voor mevrouw De Jonge voor één dag te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand. HOOFDSTUK 2: ALGEMEEN BEHEER 2-1 Scheldestraat en omgeving. Burgemeester en wethouders stellen voor het rehabilitatie uitvoeringsplan Scheldestraat en omgeving vast te stellen. Het plan heeft tot doel een actief stadsvernieuwingsproces op gang te brengen. Het richt zich in grote lijnen op het behoud van het karakter van de wijk. Hierin is nieuwbouw niet uitgesloten. Het plan heeft Onderwerp ge vormd van een inspraak-proce dure. 2-2 Spaarverordening. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met wijziging van de spaarve rordening van de gemeente. Daarmee wordt geregeld de wij ze waarop ambtenaren, die in deeltijd werken, aan de spaarre geling kunnen deelnemen. 2-3 Wijziging I.Z.A.-regeling. De. gemeente, is bij het Instituut Ziektekostenvoorziening Amb tenaren (I.Z.A.) aangesloten in verband met de ziektekostenre geling voor het personeel. Het bestuur van dit instituut heeft gevraagd om wijziging van een onderdeel van deze regeling. B. en w. stellen voor hiermee in te stemmen. HOOFDSTUK 5: VOLKSHUIS VESTING 5-1 Renovatie woningen Decke- restraat en omgeving. De Wo ningstichting Walcheren heeft toestemming gekregen om tachtig woningen in de Deckere- straat en omgeving te gaan re noveren. Het rijk leent daarvoor 3.833.094,— aan de gemeente. Dat zijn de totale kosten, na af trek van een bijdrage ineens van ƒ400.000,- van de woningstich ting die met de renovatie ge moeid zijn. De gemeente leent eerstgenoemd bedrag weer aan de stichting. 5-2 Financiering renovatie 239 woningen Goed Wonen. Binnen kort zullen 239 vooroorlogse wo ningen aan de Bonedijkestraat en omgeving grondig worden verbeterd. Dat gaat in totaal 14.605.517,- kosten. Daar kan 158.218,- van worden afge trokken, het bedrag dat de eige naresse woningbouwvereniging 'Goed Wonen' toch aan normaal onderhoud was kwijt geweest. De 14.447.299,- die dan nog no dig is wordt door. de gemeente geleend bij het rijk. De gemeente leent het dan weer aan 'Goed Wonen'. 5-3 Groot-onderhoud woningen Anjelierenlaan en omgeving. De gemeenteraad wordt voorgesteld 5.473.468,— te lenen bij het rijk. Dit bedrag zal dan weer worden verstrekt aan woningbouwvere niging 'Gemeenschappelijk' be lang. Die zal dit geld gebruiken voor het groot onderhoud van 143 woningen aan de Anjelierenlaan en omgeving. 5-4 Opknappen woningen aan de Piet Heinkade. De woningbouw- Volgende week vergaderen vier commissies ex-artikel 61 (bes- tuurscommissiess) en één vaste commissie van advies en bij stand. De vergaderstukken kun nen worden ingezien in de vijf gemeentelijke informatiehoe- ken. Daar zijn ze te vinden in de grote gele ordner De volgende commissies komen bijeen: - Sportbelangen Vlissingen op maandag 28 november in het stadhuis aanvang 20.00 uur; - Beheerscommissie dienst welzijnsvoorzieningen op maandag 28 november in het stadhuis, aanvang 17.00 uur; - Culturele Raad op donderdag 8 december in het welzijns- centrum Bachten Komme, Badhuisstraat 104, aanvang 20.00 uur; - Jeugd- en Recreatieraad op woensdag 30 november in het welzij nscentrum Bachten Komme, Badhuisstraat 104, aanvang 19.30 uur; - de vaste commissie van advies en bijstand voor ruimtelijke ordening op dinsdag 29 no vember in het stadhuis, aan vang 19.30 uur. Het Leger des Heils heeft van burgemeester en wethouders toestemming om deze en volgen de week (tot en met 3 december) een huis-aan-huiscollecte te houden. Alleen op zondag mag men niet met de bus langs de deuren. De vergunning omvat ook de straatcollectes door middel van de 'kerstpotten' op 16,17, 20, 23 en 24 december a.s. In verband met het aanbrengen van duikers in de bergweg in Vlissingen zal alle doorgaand verkeer over die weg vanaf he- Voor wie de hieronder staande sa menvattingen van raadsvoorstellen niet voldoende gegevens biedt, kan terecht in de gemeentelijke infor- matiehoeken. Daar zijn de com plete raadsagenda's te vinden in de kleine blauwe mappen of ordners. Blijven er dan nog vragen over dan is het ook mogelijk de stukken in te zien, die bij de voorstellen horen. Dat zijn de zogenaamde 'achter liggende' stukken die deze week voor de raadsleden ter inzage lig gen. U moet dan wel eerst binnen stappen bij het Stafbureau Voor lichting en Inspraak in het stad huis, begane grond, kamer 034. vereniging 'Goed Wonen' beheert 24 na-oorlogse woningen aan de Piet Heinkade. Deze zijn toe aan groot onderhoud. Dat kost 248.717,- B. en w. stellen voor dit bedrag aan 'Goed Wonen' te verstrekken, nadat de gemeente het zelf heeft geleend bij het rijk. 5-5 Verbetering woningen Ver- kuijl Quakkelaarstraat. De ge meenteraad wordt gevraagd om van het rijk 102.041,- te lenen voor de Vereniging tot Verbete ring van Volkshuisvesting. Dit bedrag zal worden gebruikt voor verbetering van twee woningen aan de Verkuijl Quakkelaar straat. 5-6 Financiering wooneenheden Beursstraat. De woningbouwve- voorkom zakkenrollerij Het wijkcentrum "Middenhof(foto A dri van Wyngen Zaterdag 26 november is het feest voor de Souburgse kleine kinderen. Die dag namelijk bezoekt Sint Nicolaas deze plaats. Anders dan in voorgaande jaren arriveert hij niet per boot aan de loskade. Dit keer neemt hij de taxi, die hem omstreeks één uur 's middags voorrijdt bij het wijkcentrum Middenhof in de Kanaalstraat. Daar wordt hij welkom geheten door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Daarna stapt de Goedheiligman op het paard om samen met z'n Pieten een ronde te maken door Oost-Souburg. Ze komen dan door de volgende straten: Braamstraat, Dijkstraat, Zee wijksingel, Kromwegesingel, Burgemeester Stemerdinglaan, Prins Hendrikstraat, Irenestraat, Ritthemsestraat, Paspoortstraat en via de Kanaalstraat door naar het 'Middenhof'. In verband met de aan komst van de Sint zal de Kanaalstraat door naar het 'Middenhof'. In verband met de aankomst van de Sint zal de Kanaalstraat zater dagmiddag tussen circa half één en half twee voor alle verkeer, be halve voetgangers; zijn afgesloten. Het gaat daarbij om het gedeelte tussen Koopmansvoetpad en Haaksbergenstraat. Om kinderen en ouders voldoende sta-ruimte te bieden is het beter dat er zaterdag in de buurt van 'Middenhof' geen autos geparkeerd staan. Om die reden zal er reeds vrijdagmiddag een parkeerverbod worden ingesteld. De komende week vergade ren weer twee projectgroe pen in het openbaar. Pro jectgroepen zijn door burge meester en wethouders in gestelde samenwerkings verbanden van o.a. ambte naren en bewoners voor de totstandkoming van de stadsvernieuwing. Gravestraat en omgeving op donderdag 24 november a.s. om 20.00 uur in het gebouw van speeltuinvereniging "De Oude Stad" in de Paarden straat. Op de agenda o.a.: het vernieuwen van de straten en de 2e fase van de woning bouw. Scheldebuurt op woensdag 30 november a.s. om 20.00 uur in het stadhuis. Op de agen da o.a. het plan voor herin richting van de Schelde straat. Koudenhoek: woningen gereed, nu de straat nog(agendapunt projectgroep Gravestraat en om- geving). den gedurende ongeveer één maand niet mogelijk zijn. De werkzaamheden houden ver band met de aanleg van een doorspoel- en koppelleiding in het kader van het Vlissings rio leringssysteem. De verkeers maatregel wordt door middel van borden aangegeven. reniging 'Goed Wonen', gaat aan de Beursstraat tien woningen bouwen. Hiervoor zal een lening worden afgesloten van 900.000,- De raad wordt ge vraagd het verzoek van de vere niging deze lening te garanderen positief te beantwoorden. HOOFDSTUK 6: OPENBARE WERKEN 6-1 Wegenlegger. In de wegenwet staat dat iedere gemeente een legger (een soort boekwerk) moet hebben waarin diverse gegevens over alle wegen buiten de be bouwde moeten staan. Gedepu teerde staten hebben aan de Zeeuwse gemeentes voorgesteld de leggers te laten bijhouden door Provinciale Waterstaat, waarbij de kosten worden ge deeld. Voorgesteld wordt hier mee akkoord te gaan en er der tigduizend gulden voor uit te trekken. HOOFDSTUK 7: EIGENDOM MEN, NIET VOOR DE OPEN BARE DIENST BESTEMD 7-1 Recht van opstal. De tennis club 'Souburg' huurt van de ge meente op het sportveldencom plex te Oost-Souburg een club huis. Aan dit onderkomen is een berging gebouwd. De raad wordt gevraagd hiervoor recht van op stal te verlenen. 7-2 Erfpacht. Voorstel is aan de schietsportvereniging 'De Fles' rechten van erfpacht en opstal te verlenen. Dat is nodig in verband met nieuwbouw van de vereni ging op het complex 'Baskens- burg'. 7-3 Landingstraat 11. Voorstel is goed te keuren de verkoop van de gemeente-woning Landing straat 11, aan de huidige bewo ner, de heer F. Smit. Dit, tegen een bedrag van 40.000,- 7-4 Isolatie scholen. B. en w. stel len voor medewerking te geven aan energie-besparende maatre gelen in de 'Willem Lodewijk- kleuterschool' en de 'Graaf Jan van Nassauschool'. De Vissershaven. Onder agendapunt 8-1 komt een voorstel aan de haven betrekking heeft. (Luchtfoto Slagboom en Peters). met het rijk en de provincie - de mede-financiers - verloopt zo danig dat b. en w. nu een defini tief ontwerp (met begroting) en het bestek met toebehoren willen laten maken. Daarna kan de aanbesteding worden gehouden. Deze voorbereidende werk zaamheden kosten 300.000,— Het college stelt de raad voor dat bedrag beschikbaar te stellen uit de post restauraties gemeente eigendommen. Deze drie ton kan worden afgetrokken van het geraamde gemeentelijke aandeel van 1,7 miljoen. Over de wijze waarop die 1,4 miljoen gedekt zal moeten worden zal het college zich begin volgend jaar beraden. 8-2 Voorzieningen voor invaliden sporthal Souburg. De sporthal in Souburg is reeds voor een be langrijke gedeelte geschikt voor het gebruik door invaliden. Er ontbreken echter nog een traplift en een vlonder op het balkon. Bovendien moeten de toiletten nog worden aangepast. B. en w. vragen de raad dertigduizend gulden uit te trekken om ook deze voorzieningen te kunnen laten aanbrengen. 8-3 Aanschaf materieel dienst welzijnsvoorzieningen. Bij de dienst welzijnsvoorzieningen zijn een kleine traktor, een veeg- stellenden trekt, wat van belang is voor de promotie van Vlissin gen. HOOFDSTUK 11: DEKKINGS MIDDELEN VAN ALGEMENE AARD 11-1 (Kas)geldleningen. Burge meester en wethouders stellen voor om in de loop van het jaar 1984 kasgeldleningen aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste 30.000.000,— Zij vragen voorts hetzelfde te doen voor de vaste geldleningen. Ook hier is het maximum bedrag dertig miljoen gulden. 11-2 Rekening-courant-overeen komsten. De raad wordt voor gesteld om voor 1984 weer twee rekening-courantovereenkom sten aan te gaan. Eén met de N.V. Bank voor Nederlandsche Ge meenten. Het maximum-bedrag is daarbij acht miljoen gulden. De overeenkomst met de AM- RO-bank beloopt maximaal één miljoen gulden. HOOFDSTUK 12: BEGROTIN GEN 12-1 Begrotingswijzigingen. B. en w. stellen voor enkele begro tingen te wijzingen overeen komstig de bij de raadsstukken ter inzage liggende ontwerp-be- sluiten. Rondvraag SLUITING Het gebouw van de Gemeentelijke Reinigingsdienst aan de Edsionweg. (foto J. W. van der Linde). Het is nog tot en met vrijdag middag mogelijk bij de gemeen telijke reinigingsdienst restan ten (landbouw) bestrijdingsmid delen in te leveren. Hiervoor kan men terecht van acht uur tot elf uur 's morgens en van half twee tot half vier 's middags. Men dient zich dan te melden bij de kantooringang, Edisonweg 9. De reinigingsdienst verleent hiermee medewerking aan de aktie die deze week in de gehele provincie Zeeland wordt gehou den. Doel ervan is te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen, waar van het gebruik nu inmiddels verboden is of die op een andere manier niet meer gebruikt mo gen/kunnen worden, onnodig in het milieu terecht komen. Hier onder vallen onder andere alle middelen die kwik, DDT, 2.4.5-T en 2-4-5-TP, aldrin, dieldrin en heptachloor bevatten. Verder gaat liet om alle middelen waar van op de verpakking onder meer staat: "Goedgekeurd middel PD noDe bestrijdingsmiddelen mogen zowel in dichte als in aangebroken verpakking wor den afgegeven. Het is wel plezie rig als daarop duidelijk is aan gegeven om welk middel het gaat. Eind deze en begin volgende week wordt in Souburg een be volkingsonderzoek naar baar moederhalskanker gehouden. Hiervoor zijn persoonlijk opge roepen de vrouwen, die 35, 38, 41, 44,47, 50 en 53 jaar zijn. Deelname aan het onderzoek is niet verplicht, wel sterk aan te raden. Baarmoederhalskanker ontstaat meestal pas nadat daar aan vele jaren een niet kwaad aardig voorstadium vooraf is ge gaan, waar men zelf nooit iets van merkt. Door regelmatig weerkerend onderzoek kan dit voorstadium worden ontdekt. Behandeling kan dan tot volle dige genezing leiden. Bovendien kunnen bij dit onderzoek andere afwijkingen dan kwaadaardige of een voorstadium gevonden worden. Voor wijzigingen van afspraken kan het nummer 17910 worden gebeld. In opdracht van burgemeester en wethouder is door een delegatie van bewoners, ambtenaren van de gemeente en het wijkcomité Schildersbuurt-noord een woon erfplan voor de Jan van de Ca- pellelaan ontwikkeld. Burge meester en wethouders kunnen instemmen met dit plan en zullen dit maandag 28 november a.s. om 20.00 uur in de Jan Ligthartschool voor de laatste maal voorleggen aan alle bewoners. De presenta tie van het plan zal namens het college geschieden door de wet houder van o.a. stadsvernieu wing. de heer W. Wisse. Alle be woners van de Jan van de Ca- pellelaan zijn voor deze avond schriftelijk door het gemeente bestuur uitgenodigd.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5