In 1985 alles geconcentreerd op Arnestein sGOUDN 'Nieuw Zeeland' gepresenteerd Onroerend goed belasting hoeft niet SNUFFELMARKT HET WEEKBLAD SCHIPPERS Grootse bodybuildingshow in Biggekerke Woonlastenkomitee onthult mogelijkheid kwijtschelding de^Lissinger WESTERSCHELDE BIJ STORM EIM MIST EEIM JUWEELTJE VAN EEN DOCUMENT VEILINGHAL GOES Dubbelconcert in De Piek DEZE WEEK IN 02 KWALITEITS- GESCHENKEN IN ALLE PRIJZEN LET OP ONZE AANBIEDINGEN 120.- KONTANT REST. MONDRAGON EDELMETAAL zaterdag 26 november Informatie-avond Kinderdagverblijf In onze boekenrubriek besteedt -Jan Smeekens aandacht aan twee uitzon derlijke Sinterklaasboeken. Maar rijmelen uit een boek je kan ook, zo blijkt uit die zelfde rubriek. Toyota investeert in ont wikkeling en presenteert op de Nederlandse automarkt een groot aantal wagens waarin de resultaten uit 'het laboratorium' zijn verwerkt. Een uitgebreid artikel op onze autopagina in de ru briek Van Bougie tot Bum per hierover. Woensdag 23 november 1983 oplage 22 305 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren In combinatie met de taam, totale oplage 43 200 uitgave: ciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51. postDus 501 7. 4330 ka middelburg 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18 4380 aa vlissingen. 01184-15144, privé w melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01180-27651 toestel 54 Vitrite heeft, overigens een foute benaming. Het terrein aan de Maisbaai wordt verkocht aan de gemeente Mid delburg, die het ook tot 1887 in handen had alvorens het aan de Amerikaan te verkopen. Uit het bodemonderzoek op het fabriek sterrein is komen vast te staan dat er wel wat verontreiniging is, maar dat deze niet onrustbarend genoemd kan worden. "Wij zullen er voor zorgen dat de gemeente de grond voor alles wat zij maar wil, kan gebruiken en er dus milieu technisch niets in de weg staat", beloofde directeur Gruyters. De Middelburgse eerste burger Wol- fers knikte. Hij had er. alle ver trouwen in. "De betere geschenken PER 3 GRAM (F) VOOR UW GOUDEN SIERADEN. MUNTEN, TANDGOUO EN SLOOPGOUD. OOK VOOR ZILVER. HOOGSTE DAGKOERS. OUDE HAVEN 13 ZIERIKZEE TEL. 01110-2670 DONDERDAG EN VRIJDAG van 13.00-18.00 UUR TEL. 01810-6984 Mei gemengde gevoelens hebben Zeeuwen kennis genomen van het idee om een Zeeuws maandblad op Ie richten. Zo sprak één van 'een subcul tuur in de journalistiek', die zich heren der in Nederland manifesteerde, de ander liet het koud en weer anderen keken vol spanning en reikhalzend uit naar het eerste nummer. De redactie van Nieuw Zeeland, zoals het blad wordt genoemd, meent dat het tijd werd om met een kritisch Zeeuws tijd schrift op de proppen te komen. En zij verwijst naar 1893. toen het socialisti sche weekblad De Toekomst werd ge lanceerd. 'Een blad dat met lef en zo fris tegenaan ging. dat de autoriteiten Age Kamermans mei een (echt) 'vies gezicht'in Nieuw Zeeland het meteen met harde hand aanpak ten'. Of de autoriteiten vandaag de dag voortaan slapeloze nachten zullen hebben als Nieuw Zeeland anno 1893 een frisse wind door de provincie blaast valt* nog maar te bezien. Wel staat vast dat het nul-nummer met onthullingen over een sociaal recher cheur in Middelburg en de bedrijfs voering van een CDA-lijsttrekker in de provinciale staten Nieuw Zeeland niet in dank zal worden afgenomen. Van de sociaal rechercheur wordt een foto getoond, waardoor hij ontgetwijfeld niet meer kan functioneren, omdat hij daardoor herkenbaar is op zijn zoe kacties naar 'misbruikers van sociale voorzien ngeo'. Anton Constance onthult in het blad dat hij geen Zeeuw is en het raadslid Kamermans (Progressief Middelburg) wordt getoond met een 'vies gezicht'. Begin deze week werd het blad gepre- seteerd in Yerseke. De Westerschelde is bezongen en vervloekt. Dit laatste vooral door scheepsvolk, dat de bochtige rivier met haar wandelende zeebanken vaak met moeite kon (en kan) bedwingen. Aanvaringen, stran dingen en talrijke andere nacht- merrie's van zeelui kunnen op de Schelde werkelijkheid worden. Voor Cor Heijkoop, die zijn dage lijkse brood verdient als hoofd van de provinciale bibliotheek in Mid delburg, was dat aanleiding om al les wat aan rampen op het zeewa ter naar Antwerpen is gebeurd op papier te zetten. Het resultaat is een juweeltje van een document, gevat in een boek, dat onder de titel De Westerschelde bij Storm en Mist vorige week woensdag in de Trompzaal van het Maritiem Hotel Britannia werd gepresen teerd. Een ruim negen pagina's tellende lijst van gezonken schepen duidt er al op dat het boek van Cor Heijkoop meer is dan een kijk- en leesboek. Rond de 225 vergane schepen vanaf 1860 exact om schreven waar en wanneer en of er slachtoffers vielen, geven de lezer een beeld over de spectaculaire taferelen die er zich op de woelige baren afspeelden. "Maar", zo zegt Cor Heijkoop, "de menselijke tragiek laat zich niet romantise ren". En de auteur benadrukte vervolgens, dat er bovendien veel in het voordeel van de veiligheid op de Westerschelde is veranderd. Directeur N.M. Bollen van het maritieme district Scheldemond, hóófd van de loodsen, was het daar kennelijk niet helemaal mee eens. Nadat hij het eerste officiële exemplaar vdn het boek uit han den van een der uitgevers. Peter Bikker, had ontvangen, wees hij er op dat met name schepen uit de Derde Wereld onvoldoende be mand de Scheldemond binnenva-. ren, zonder dat daar 'iets aan ge daan kan worden'. Niettemin had hij vertrouwen in de toekomst en verzekerde dat de walradar on getwijfeld in het voordeel van de passerende scheepvaart zal wer ken. Over het verschil tussen vroeger en nu illustreerde Heij koop de coaster die voor Antwer pen zonk. Een schip dat drie uur later vanuit Vlissingen in de Bel gische havenplaats zou arriveren, kon niet meer worden gewaar schuwd. hij voer op de coaster met alle gevolgen van dien. In het boek wordt ruimschoots aandacht besteed aan de historie van de Schelde. De bron bij Gouy en het herdenkingstableau dat werd gemaakt door kloosterlingen waarop de Schelde wordt bezon- gen(...) stroomt gij zwanger de zee in. "Met zwanger wordt hier be doeld zwanger van schepen", legt de auteur uit. Heijkoop geeft op tien pagina's een behoorlijk historisch beeld, waarbij hij de 'vergaande vervui ling en de problematiek rond de kerncentrale' niet achterwege laat. "De jaren tachtig zullen geken merkt worden door de voortgaan de discussie omtrent Baalhoekka- naal. Bochtafsnijding bij Bath en de industrialisatie met haar pro blemen". Hij sluit het hoofdstuk geschiedenis af met de hoop dat 'de Westerschelde niet de historie in zal gaan als het zeehavengebied met historisch gemaakte fouten'. Het boek staat vol met foto's van zowel varende schepen als wrak ken die om de meest uiteenlopen de redenen vroegtijdig door de Schelde te 'grazen werden geno men'. Ook talrijke bergingen uit gevoerd door de scheepvaart wordt spectaculair getoond op zowel luchtfotografie als foto's genomen van schepen of van het strand. De Tweede Wereldoorlog krijgt aandacht op zestien pagina's en uiteraard worden de talrijke mij nen. die het gevaar te water aan zienlijk verhoogden, breed uitge meten. Cor Heijkoop werkte vier jaar aan de totstandkoming van wat zon der overdrijven een levenswerk genoemd zou kunnen worden. Hij pluisde alle bestaande archieven uit en stuitte op het probleem dat er bij de bombardementen in 1940 veel werd vernietigd en de ramp in 1953 dat vernietigingswerk nog eens dunnetjes overdeed. "Ik heb getracht een maritiem historisch werk af te leveren", hield hij zijn gehoor in de Trompzaal voor. En uit de eerste reacties van talrijke aanwezigen kon op zijn minst worden opge maakt dat Heijkoop daar aardig in is geslaagd. Helaas is deze 192 pagina's tellende uitgave al uit verkocht. Maar de uitgevers. Den Boer in Middelburg en Bikker in Vlissingen, beloofden om nog in januari met de tweede druk te ko men. Een nuttig Sinterklaasge- schertk zit er dus helaas niet meer Ad Hanneman C. (Lor) net/koop (toto Lex de Meester VITRITE VERKAST Alle bekende merken mmdi| 6oede service doorei|en technische diinsl Vrvag ome speciale prijzen Een Vitrite werknemer controleert de lampvoeten die de machine uitspuugt. Overigens wordt de fabriek ten onrechte De Fitting genoemd. Een fitting vormt namelijk de verbinding tussen de stroomdraden en een lamp(houder). De lampvoet wordt met behulp van schroefdraad in de lamphouder bevestigd. verse afdelingen zonder onder breking te bereiken", genoot de directeur al bij voorbaat. Voor de nieuwbouw moeten 1200 palen met een lengte van tien me- „,r v. orden geheid. Vanaf de be- gatje grond wordt de nieuwbouw verder uitgevoerd als staalcon structie. Hiervoor is 900 ton staal nodig. De hoogte van het gebouw is ongeveer negen meter met een uitschieter van de goederenop slag, die zestien meter hoog wordt en de glasperserij, die 21.6 meter in de hoogte rijst. Voor de vloer wordt 45 honderd kubieke meter beton gebruikt. Aandacht wordt ook besteed aan de werkomgeving. Directeur Gruyters is er van overtuigd dat mensen beter presteren, als de omgeving waarin gewerkt moet worden prettig en schoon is. Een mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor schone en koele lucht waar dat nodig is. En met trots meldde de bedrijfsdirecteur dat Vitrite per jaar 450 duizend ku bieke meter gas bespaart, door warme lucht niet naar buiten te blazen, maar op te nemen in het verwarmingssysteem. Op het gebied van milieubeheer meent Vitrite dat er alle voorzie ningen zullen worden getroffen waardoor de belasting van het milieu tot een minimum blijft be perkt. Alvorens het afvalwater wordt geloosd, passeert het een ultra-moderne installatie, die ook nog bruikbare producten terug-: wint. "Zelfs als er ergens een lei ding breekt, kan er niets in het milieu terecht komen", onder streepte Gruyters de noviteit van die installatie. "En bij de inrich ting van alle werkplekken is ge bruik gemaakt van de grote ken nis die Philips op dat terrein heeft. Hoge geluidsniveaus, tocht en dergelijken worden vermeden". Precies negentig jaar na de op richting van The Vitrite Works Ltd worden de plannen voor de nieuwbouw onthuld. Eigenlijk is het bedrijf vier jaar ouder, maar de oprichter, de Amerikaan Theodore Mace, ging failliet. De Middelburger C. Boudewijnse. die al lampen produceerde aan het Armemaans Schuitvlot in Middelburg, kocht de boedel aan de Maisbaai samen met M.A. van der Leijé. Beiden zetten de on derneming voort onder de naam Vitrite, afgeleid van het Latijnse vitri m (glas). Tot 1938 bleef Bou-z dewijnse directeur en Van der Leijé bleef tot 1941. Vitrite begon in 1893 met twintig personeelsle den. Rond de eeuwwisseling was dal aantal gegroeid tot 175. Tegenwoordig verdienen rond de 730 mensen er hun boterham. Na de invoering van de vijfploegen dienst (werktijdverkorting) zal dat stijgen tot 750. Vitrite produceert rond de 2,5 miljoen lampvoetjes van diverse vorm en aard. Ongeveer vijftig procent is bestemd voor Philips. De vitrite behoort tot een van de grootste lampvoetproducenten van de wereld. Lampvoeten zijn de koperen of aluminium hulzen waarmee een gloeilamp in de lamp kan worden vastgezet. In de volksmond spreekt men daarom van 'fitting' als men het over de Vitrite telt zijn laatste dagen aan de Maisbaai in Middelburg. In de stroom van andere grote bedrijven die zich buiten de Zeeuwse hoofdstad nestelde, trekt nu ook de 'fitting' aan zijn stutten. De verhuizing wordt verwacht zo rond de vakantieperiode van 1985. Begin december begint de uitbreiding van het reeds bestaande Vitrite-complex op het industrieterrein Arnestein. Eind 1985 moet alles van Vitrite (een Philips-bedrijf) op één plaats geconcentreerd zijn. Ook de afdelingen in Arnemuiden en andere onderkomens in Middelburg. Vorige week hield Vitrite een persconferentie, waarbij de 55-miljoen gulden kostende operatie uitvoerig werd toegelicht. Het complex aan de Elektraweg op het industrieterrein Arnestein wordt uitgebreid met ongeveer negentien duizend vierkante me ter bedrijfsruimte. De totale op pervlakte komt daarmee op 34 duizend vierkante meter. Van het bestaande complex wordt 65 hon derd vierkante meter opnieuw in gedeeld en verbouwd. In vergelij king met de huidige ruimte ver mindert het aantal vierkante me ters bedrijfsruimte. Directeur P.F.M. Gruyters wees erop dat dit mogelijk was dankzij een effi ciëntere benutting van de vloe roppervlakte. Ook het feit dat een vijfploegendienst zal worden in gevoerd draagt volgend Gruyters er toe bij dat doelmatiger kan worden geproduceerd. Bij het ontwerp is rekening ge houden met een wat Gruyters noemde - een structuur waarbij de communicatie zo optimaal moge lijk is. Lange gangen verbinden de verschillende afdelingen onder ling. "Het is mogelijk om de di- Uit een steekproef is komen vast te staan dat vijf van de tien aan- geslagenen in aanmerking komen voor kwijtschelding, mits aan be paalde regels wordt voldaan. Zo mag het inkomen dat per maand wordt overgehouden voor een ge zin niet hoger zijn dan 1320,— Voor alleenstaanden is dat bedrag vastgesteld op 860,— en voor onvolledige gezinnen mag niet meer dan 1165,overblijven. Deze nettobedragen zijn vastges teld door de Directeur Rijksbe lastingen in Breda. Tot dat bedrag kan een huurder komen door bij het netto besteedbare inkomen op te tellen: 1 12e deel van het va kantiegeld. tantiëme of andere jaarlijkse uitkeringen, Ae deel van de kinderbijslag en andere in komsten, teruggerekend op maandbasis. Van dat bedrag kan onder meer worden afgetrokken een bedrag extra per kind. Deze bedragen zijn: tot en met vijf jaar 100,— van zes tot twaalf jaar 150,— dertien tot en met vijf tien jaar 200,— en voor inwo nende kinderen ouder dan zestien jaar kan per kind 250,— worden afgetrokken. Het verzoek moet worden inge diend bij de Inspecteur in Breda Het Woonlastenkomitee heeft standaardformulieren gemaakt waarmee de kwijtschelding kan worden aangevraagd. Ook degenen die reeds betaalden kunnen nog kwijtschelding aan vragen, zo melden de Vlissingers. Vöor informatie 01184-16655 (opbouwwerk Vlissingen). Een ander heikel punt waarmee het Woonlastenkomitee Vlissin gen zich bezighoudt is de kabelte levisie. Zoals bekend discussieert een groot aantal mensen in Vlis singen nu over de invulling daar van. Algemeen wordt aangeno men dat de PZEM (Zekatel) de aanleg en exploitatie gaat verzor gen, maar het Woonlastenkomi tee denkt daar anders over. Dé PZEM heeft in een brief aan het Woonlastenkomitee verdui delijkt dat de abonnementsprijs tussen 17,50 en ƒ20.— komt te liggen. En dat is veel te hoog, oordeelt voorzitter Peter Dieven- bach. Om het verbond dat Mid delburg al met de PZEM schijnt te hebben gesloten, zoals vorige week in deze krant werd gemeld, moeten Dievenbach en de secre taresse van het Woonlastenkomi tee Anne-Lise Stinenbosch. la chen. "Ook in Middelburg is sinds kort een woonlastencomitee, dat zeer allert zal reageren op alles dat op het gebied van wonen kosten verhogend werkt". Dievenbach en Stinenbosch ver wachten dat het Woonlastenko mitee Middelburg er alles aan zal doen een dure overeenkomst met de PZEM te verhinderen. Temeer daar er andere instellingen zijn die voor een veel lagere prijs de kabel in de Zeeuwse klei stoppen. Grootse rommelmarkt, 250 kramen struingoed. Open van 9 tot 17 uur In discotheek Cheesy te Bigge kerke (De Kaasboer) wordt op zondag 27 november een body building-show gehouden voor zo wel dames als heren. Miss Atlas 1983 (Winny de Vries) en nog en kele andere charmante dames zullen ongetwijfeld de meeste aandacht opeisen. Maar ook de veelvuldig bekroonde Bob Rees (ex minister USA. World en In ternational) toont spectaculaire (spier)staaltjes in Biggekerke. De show begint om 14 uur. De Zeeuwse body building scholen verzorgen demonstraties en er is een wedstrijd bankdrukken voor zowel dames als heren. Te elfder ure contracteerde het jongerencentrum De Piek in Vlis singen twee formaties om op za terdag 26 november een dubbel concert te kunnen verzorgen. Het zijn Black Cheep uit Rotterdam en de Joegoslavische new wave hand New Season Soft Tones. Dit dub belconcert begint om acht uur. Black Cheep maakt jazz-punk- muziek. De groepsleden zijn af komstig uit Engeland maar wonen in Rotterdam. De Joegoslavische formatie maakt veelvuldig ge bruik van blaasinstrumenten. Soms treedt de groep op met een zangeres. Of deze ook in Vlissin gen van de partij is. was nog niet bekend. I Uit enkele huurderjcomitées ontstond dit voorjaar een Woonlas tenkomitee Vlissingen. Een actieve club die zich op het terrein van die problematiek al tot een aardige lastpost voor besturen van bijvoorbeeld de gemeente en woningbouwverenigingen heeft op geworpen. Met behulp van het Vlissingse opbouwwerk is het co- mitee al aardig onderweg volwassen te worden. 'Het is in elk geval een club die keihard werkt', meldt een opbouwwerker. Op dit moment doen de comitéleden er alles aan om de Vlissingers maar ook mensen daarbuiten er op te attenderen dat onroe- rendgoedbelasting niet altijd betaald hoeft te worden. Ook hielp de Vlissingse club mee om een Woonlastenkomitee Middelburg op te richten, dat na veei gehakketak een grote kans van slagen lijkt te hebben, nu het enkele weken geleden met vijftien leden is begon nen. Voor volgend jaar staat hoog in het vaandel van het Vlissingse comitee (waaronder ook Souburg) mensen in de wijken 'te mobi liseren tegen verhoging van de woonkosten. En wonen, zo bena drukken Peter Dievenbach (voorzitter) en Anne-Lise Stinenbosch (secretaresse), is een van de eerste levensbehoeften van mensen, op eten na het belangrijkste. 'En dat moet betaalbaar blijven r1 Een kinderdagverblijf wordt in i Vlissingen node gemist. Daarom houdt een initiatiefgroep vanavond (woensdag 23 november) een bijeenkomst in 't Anker aan i de Bonedijkestraat 163 in Vlissingen voor directe belanghebbenden en medestanders. De Initiatiefgroep Kinderdagverblijf Vlissingen e.o. is van mening dat de kans j op succes groter is als er veel i mensen de bijeenkomst bezoeken. Drie ter zake deskundige mensen houden een inleiding. De bijeenkomst begint om acht uur. i Het Woonlastenkomitee Vlissin gen heeft eind vorige week een re geling bekend gemaakt over kwijt schelding van onroerend goed be lasting. De Vlissingers zeggen daarmee een taak te vervullen die eigenlijk de gemeente zelf had moeten doen. Toen de raad tijdens de vergadering van oktober 'schoorvoetend' akkoord ging niet een verhoging van die accijns, werd sumier melding gemaakt van die regeling. "Vervolgens had de gemeente de burgers uitgebreid moeten informeren", meldt voor zitter Peter Dievenbach het comi tee. "Helaas is dat niet gebeurd, zodat wij in het belang van de laagstbetaalden die taak overne-/ men". Peter Dievenbach en Anne-Lise Stinenbosch: 'Als de overheid geen in formatie geeft, doen wij dat' (foto Ruben O reel)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1