FA. MAUAARS K0L0MB00R MACHINES NU SPOTGOEDKOOP 295.- 399, 575.- jakobsen Mark en Kees van der Endt azen op de wereldtitel 25% SPECIAALZAAK SUURMOND NEMIDS0 WAARDEBONNEN SOUBURG EXTRA KOOPAVONDEN NNOON IDEEËN SHOP W. MELSE WIGWAM KORTING SINT VOORDEEL BIJ SUURM0ND 142.90 f340.90 BEHANG BEHANG DIVANBED STAPELBED DE VLISSINGER Woensdag 23 november 1983 IJZERHANDEL Kanaalstraat 22 Oost-Souburg 3 snelheden 1 0 mm 1 /4 pk 5 snelheden 1 3 mm 1/3 pk 5 snelheden 1 6 mm 3/4 pk Goese motorracers komen in 1984 met team aan de start. Inelspiraal Kleuren: rood-wit-blauw AANBIEDING Inelspiralen trapje AANBIEDING IN stichting Belangen ondergebracht in stichting A'dam, nieuw mannenblad Margriet en Knorr in Sausenboekje In onze speelgoedzaak voordeel met MESSENSLIJPER 41.50 ELEK. HANDBLIKOPENER 59.50 PHILIPS MINI-KEUKENMACHINE 199.- KOFFIEZETAPPARAAT 10 kops 84.- TEFAL BURGER (Hamburgerapparaat) 139.- STRIJKIJZER lichtgewicht 59.90 WAFELIJZER 5-harten TEFAL PARTY-GOURMET SET 159.- TEFAL FRITEUSE (R.V.S. of Brons) 249.- TEFAL SUPER SNACK (Tosti-hamburger) 179.- TEFAL SUPER CR0QUE GAUFRE 179.- (Tosti-wafel) ELECTRONISCHE KOORTSTHERMOMETER SINTPRIJS... 31.50 SINTPRIJS... 39.95 SINTPRIJS... 125. SINTPRIJS... 59.95 SINTPRIJS95. SINTPRIJS... 29.95 SPECIALE 0_ 0_ SINTPRIJS89.95 SINTPRIJS... 119. SINTPRIJS... 179. SINTPRIJS... 119. SINTPRIJS... 119. SPECIALE SINTPRIJS39.95 Kanaalstraat 21-23 Oost-Souburg Tel. 01184-61218 Bekendmaking uitslag 1e prijs 250.— G.L. Joosse, Marijkestraat 4, Souburg 2e prijs 200.— A. Cijsouw, Beciusstraat 24, Souburg 3e prijs 150.— Dhr. Kats, Deckerestraat 29, Souburg 4e prijs 100.— J. Verduin, Rehobothstraat 1Souburg 5e prijs 50.— J. Zonnevijlle, Dijkstraat 33, Souburg Tevens zijn 50 mandjes uitgeloot van de Kaaswip dinsdagavond woensdagavond donderdagavond vrijdagavond 29 november 30 november 1 december 2 december tot 21.00 uur A.H. te M. had piano (in goede staat) te koop. Woensdag in de Faam-Vlissinger, donderdag verkocht. 438* 8 oO tot G*open* UUr' 1 en tot u r„sChiere en jos Gesc z„arn. Sven-Ketelwegwij® r een succes Kanaalstr. 1 2 O. Souburg tel. 61260 Imitatie wand/innen per 10 mtr rol van 16.95 voor 1 195 Paspoortstraat-23 - Souburg Tel. 61448 De broers Mark (33 jaar) en Kees (23) van der Endt uit Goes hebben grote plannen. Na een weergaloos raceseizoen, waarin beiden nationaal kampioen in resp. de 600 en 1000 cc sport wer den, willen ze volgend jaar als team de baan op. Mark van der Endt daarover: "We hebben 't op de wereldtitel op formule 1 of de 2e klasse staan. Als team kunnen we naar mijn mening heel sterk voor de dag komen en we zijn serieus bezig om ons erop voor te bereiden. Je moet rekenen dat een goede voorbereiding 80 pro cent uitmaakt van het resultaat". Er zitten enorme financiële konsekwenties vast aan derge lijke plannen. Mark daarover: "In veel landen worden toprij- ders enorm gesteund van de zijde van bedrijfsleven en bond. In Nederland ligt dat duidelijk anders. Je moet hier zelf zorgen dat 't financieel allemaal moge lijk wordt. De begeleiding ligt gewoonweg anders. We heb ben berekend dat we ongeveer 100.000 gulden nodig hebben, willen we komend seizoen in ternationaal kunnen rijden in teamverband. Voor 'n verant woord opgezet team heb je naast de coureurs, onder meer 'n monteur nodig, tijdwaarne- mers, verzorger, e.d. Boven dien heb je natuurlijk de mate- riaakosten en ik praat dan niet over de tijd dat je zelf bezig bent met preparatie van je materiaal, opbouw en aanpassingen van frames e.d. Ikzelf bijvoorbeeld steek momenteel gemiddeld 120 uur per week in voorberei ding": Zonder sponsoring zijn de plannen dan ook niet te verwe zenlijken. Mark en Kees van der Endt krijgen erg veel steun van het bedrijfsleven uit Goes en wijde omgeving. Gezien de grote belangen die er vooral komend seizoen gaan spelen, hebben ze een stichting gefor meerd waarbinnen hun activi teiten gestalte kunnen krijgen. Fondsen worden daarin onder gebracht en centraal'beheerd. Sinds enige tijd beschikken ze aan de J. Weijermanweg op het industrieterrein in Goes-Zuid over een goede werkplaats, waar met veel zorg en liefde de motorblokken worden gepre- pareerd, de frames verder kun nen worden aangepast, waar relaties kunnen worden ont vangen en waar letterlijk en fi guurlijk de motor van hun acti viteiten ligt. Het leeftijdsverschil tussen bei de racende broers is tien jaar. Hoewel Mark de oudste is, is broer Kees van der Endt het eerste wedstrijdsport gaan doen. "Je kunt mij meer als een laatbloeier beschouwen", al dus Mark van der Endt, die overigens al véél langer dan de drie jaren wedstrijdracen mo- torminded is. Maar door om standigheden is hij tevoren niet in wedstrijdverband gaan rij den. In teamverband zullen ze elkaar goed kunnen aanvullen, zowel technisch als mentaal, aldus is de redenering. Het programma voor komend jaar vermeldt in de formule 1 races in Ierland, het eiland Man, het Belgische Zoldercircuit en Assen. Voor de formule 2 staan, naast Man en Zolder ook het Joegoslavische Brno en Villa- real in Portugal op het program. 'In Goes en omgeving weten Mark en Kees van der Endt zich in hun plannen gesteund door een trouwe aanhang. Deze is erg in de weer om ook contac ten naar buiten te leggen om beide succesvolle en ambitieu ze motorcoureurs een stevige financiële basis te verschaffen. Per I november is in Ne derland een nieuw man nenblad verschenen onder de naam A'dam. De star toplage is 50.000 ex. en het is gericht op de man die er een redelijk luxe leefwijze op na houdt of dat althans ambieert. Het eerste num mer bevat artikelen van Boudewijn Büch, Laurie Langenbach, Suzanne Bis- schoff e.v.a. en niet te ver geten veel vrouwelijk èn mannelijk schoon. Het blad wordt ook op videocassette aangeboden. In het vrouwenblad Mar griet nr. 46 wordt een klein, handig boekje meegeniet over sausen uit een pakje. Het bevat 32 pagina's met beschrijvingen en smake lijke afbeeldingen van ruim 45 bijzondere gerechten. De redaktie van Margriet stel de dit boekje samen in overleg met Knorr. Het is een attentie voor de leze ressen en lezers van Mar griet. Rond Kerstmis wor den nog eens 600.000 van deze boekjes los verspreid via de Nederlandse super markten. SPEEL GOEDCENTER Paspoortstr. 23 Souburg Zwaar Duplesse per 10 mtr rol van 23 85 voor 16.95 Paspoortstraat 23 - Souburg Tel 61448 (Veilig/nooit meer afslaan/Goed af te lezen/practisch onbreekbaar/ 1 min. opneemtijd) zolang de voorraad strekt zelf meenemen kontant betalen geldig t/m 05-12-83 eigen servicedienst geen voorrijkosten l is.00 uur. zate' 6 De door de Stichting Voor lichting Energiebesparing Nederland (Sven), samen niet een aantal andere hij energiebesparing betrokken organisaties, samengestelde Ketelwegwijzer belooft een groot succes te worden. In minder dan drie maanden tijd vonden al bijna hon derdduizend exemplaren bun weg naar c.v.-bezitters. De verspreiding van het 16 bladzijden tellende boekje vindt plaats via de 5.000 centrale verwarmingsinstal latiebedrijven in het land. de 200 gasbedrijven en via het bureau van Sven in Apel doorn. In de Ketelwegwijzer staat rendementsverbetering van de c.v.-ketel en dus verla ging van de stookkosten centraal. Men vindt dan ook in het boekje geen tips voor energiebewust stook- gedrag, zoals, een graad la ger stoken, wél aanwijzin gen voor verbeteringen aan een bestaande ketel of ver vanging ervan door een ke tel met een hoger rende ment. Het grote aanbod van tal van soorten c.v.-ketels met soms misleidende na men en verwarring gevende berekeningen over moge lijke besparingen maakt het voor de particulier niet eenvoudiger om tot een ve rantwoorde ketelkeuze te komen. Dit vormde vooral de aanleiding om een Ke telwegwijzer samen te stel len. In het boekje is een over zicht gegeven (naar de si tuatie van 1983) van de be schikbare soorten c.v.-ketels en de hiermee te hereiken besparingen. Zo wordt de "oude" conventionele gas gestookte c.v.-ketel behan deld maar ook de moderne conventionele ketel, de ver beterd rendement-ketel (VR) en de hoog rende ment-ketel (HR). Ook wordt ingegaan op twee aanbouwmogelijkheden bij oude conventionele ketels, namelijk de economiser (eco) en de pompschake- laar. Met de gegevens uit het boekje is het mogelijk om. wanneer aanschaf van een nieuwe ketel wordt overwogen, de verschillen de soorten met elkaar te vergelijken. Ook komen de verschillende rendementen, de vorming van condens- water. levensduur en pun ten als garantie en onder houd. verlaging van de ter mijnnota van het gasbedrijf en de bestaande subsidie mogelijkheden aan de orde. Wie komende winter de verwarmingskosten zo laag mogelijk wil houden, doet er goed aan even bij zijn c.v.-installatiebedrijf of gasbedrijf naar binnen te stappen. De Ketelwegwijzer ligt daar gereed. Bereke ningen zullen dan snel dui delijk maken of en hoeveel bespaard kan worden door vervanging van de bestaan de ketel of het (laten) in stalleren van een aanbouw- mogelijkheid.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 14