IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL ALARM INSTALLATIE? MELDEN! INFORMATIEGIDS 'KIJK OP VLIS SINGEN 1984' WERKZAAMHEDEN ROOIE BUURT VORDEREN GOED LI m Informatiepagina van de gemeente Vlissingen MAANDELIJKSE UITKERING BLIJFT OP 'DE 4DE' VAN DE MAAND "INITIATIEVEN WERKLOZEN WELKOM! OLIE GEEN BODEM VERONTREINIGING PAPEGAAIENBURG ZIEN EN GEZIEN WORDEN! MÉI zelf olie verversen? denk om het milieu! DE VLISSINGER Woensdag 19 oktober 1983 iRedactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337^ WAT HOUDT EEN VERGUNNING EIGENLIJK IN vllssto9en 1983 r®o i □c i ■'••1 COMMISSIES VERGADEREN COLLECTE SCHOOLRAAD OVER SCHOOL ZWEMMEN F/AV/yx.rr r -mmr - y -yrr -m- ./yystv mj ///W ,(my 'AU7A Hebt u een alarminstallatie in of aan uw woning? En daarvoor bij de gemeente nog geen vergunning aangevraagd? Dan moet u daar niet te lang meer mee wachten. Want zo'n vergunning wordt namelijk met ingang van 1 januari 1984 verplicht! Het maakt daarbij niet uit wat voor type alarminstallatie het is: een door specialisten aangelegde installatie of een eenvoudig apparaatje dat u zelf heeft aangebracht. U kunt de vergunning aanvragen bij de burgemeester van Vlissingen. Bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis (eerste verdieping, telefoon 15100, tst. 127) heeft men het standaard aanvraagformulier gereed liggen. Waarom moet er nu ook voor al arminstallaties een vergunning worden gevraagd? Omdat steeds vaker bedrijfsgebouwen, maar ook particuliere woningen, door middel van alarminstallaties worden beveiligd tegen overval en inbraak. De apparatuur die daarbij wordt gebruikt is in twee hoofdgroepen te verdelen: installaties die luid- alarm en installaties die stila- larm produceren (ook combina ties komen voor). Bij het luid-al- arm worden middelen toegepast die de aandacht van omwonen den of voorbijgangers moeten trekken. Dat gaat bijvoorbeeld met behulp van sirenes, bellen en zwaailichten. In de praktijk komt het echter nogal eens voor dat de installaties zomaar, voor niets, alarm slaan. Dat is dan ook de aanleiding een vergunnings-eis in te voeren. Soms komt zo'n vals alarm door een onoordeelkundig gebruik van de apparatuur. In andere gevallen worden (onderdelen van) de installaties niet vakkun dig aangelegd of slecht onder houden. Daarbij moet worden aangete kend dat het aantal nodeloze al armeringen vaak wordt veroor zaakt door een klein aantal in stallaties. Maar of het nu een dergelijk al arm betreft of een stil-alarm (rechtstreeks aangesloten op het politiebureau), er wordt toch weer een beroep gedaan op het toch al zwaar belaste politie-ap- paraat. t EFFECT Afgezien daarvan: als een alar minstallatie enige keren voor niets is afgegaan wordt het effect ervan mogelijk minder. Als er dan weer eens zo'n alarm is zul len buurtbewoners misschien denken: "och, 't zal wel weer vals zijn....". En zich vervolgens nog eens onder de warme dekens omdraaien. Natuurlijk mogen ook de gunsti ge resultaten met alarmerings- apparatuur niet uit het oog wor den verloren. Er werden en wor den inbraken en overvallen mee voorkomen. In andere gevallen kon snel worden ingegrepen en de dader opgepakt. Beveiligings apparatuur heeft dus zonder meer een duidelijk nut. Maar dan moet overlast wel tot een mini mum worden beperkt! Beperking van mogelijke over last door het (ongewild) inscha kelen van apparatuur. Dat is de voornaamste reden dat in de ge meente Vlissingen een vergun ning voor een alarminstallatie moet worden aangevraagd. De vergunning houdt echter niet in dat de gemeente op enige wijze aansprakelijkheid aanvaardt voor een goede werking van de installatie. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de politie in alle gevallen tot onderzoeksactie ter plaatse overgaat. Dat is na melijk ook afhankelijk van de omstandigheden, waaronder een mogelijk alarm bij de politie binnenkomt. Uiteraard spelen daar ook de mogelijkheden bij de politie mee, die op dat moment aanwezig is om tot actie over te gaan. De vergunning, die dus straks voor iedere bezitter van wat voor installatie dan ook, verplicht is omvat acht voorwaarden. Daarin staat onder meer dat er tenmin ste een maal per jaar een onder - houdscontrole aan de installatie moet plaatsvinden door een er kend installateur. Wanneer het apparaat geluid voortbrengt moet het maximaal drie minuten na inschakeling automatisch uit gaan. Voorts moet de vergun ninghouder onder meer er voor zorgen dat de politie ten minste twee adressen heeft in de ge meente Vlissingen. Die moeten dan in het bezit zijn van de sleu tels van het pand èn de bediening van de alarminstallatie. Het Stafbureau voorlichting en inspraak is gestart met de ge meentelijke informatiegids 'Kijk op Vlissingen 1984'. Deze zal om streeks maart volgend jaar gratis huis-aan-huis worden verspreid. Bovendien wordt het boekwerk je uitgereikt aan nieuwe bewo ners van Vlissingen bij inschrij ving in het bevolkingsregister. De organisaties, verenigingen en anderen die in de uitgave van 1983 vermeld staan zijn vorige week schriftelijk benaderd. Dit, in verband met eventuele cor recties in de tekst. Niet-commer- ciële instellingen en verenigin gen die nieuw in de gids willen worden opgenomen (gratis) kun nen zich schriftelijk opgeven bij het Stafbureau voorlichting en inspraak, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen. ADVERTENTIES Ook de informatiegids 1984 wordt uitgegeven en gedrukt onder ve rantwoordelijkheid van Bureau Reclad uit Middelburg. Winkels en bedrijven die belangstelling hebben om in de gids te adverte ren kunnen daarvoor terecht bij dit bureau. Het postadres daar van is Postbus 6, 4330 AA Mid delburg; het telefoonnummer is (01180) 15217. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus om de 'opvolger' van het boekje waarvan de omslag hieronder is afgedrukt. De ge meente heeft niets van doen met het in groene kaft gestoken 'Ons Vlissingen', dat enige tijd geleden huis-aan-huis werd verspreid. Dat is een op geheet an dere wijze samengestelde en daardoor ook qua inhoud afwijkende uitgave van een particulier bedrijf! De uitkeringsdatum blijft bij de Gemeentelijke Sociale Dienst zoals hij momenteel is. Dat betekent dat ook in 1984 en later iedere 4de van de maand zal worden uitgekeerd. Enige weken geleden werd aan personen die een uitkering van de sociale dienst ontvangen schriftelijk medegedeeld dat zij met ingang van januari 1984 hun uitkering per de 17de van iedere maand zouden gaan krijgen. Dit als gevolg van het feit dat de G.S.D. per 1 januari een ander computersysteen gaat gebruiken. Aan de verplaatsing van de uitkeringsdatum bleek echter vele bezwaren verbonden te zijn. In een intensief overleg met de betrokken automatiseringscentra is het echter mogelijk geble ken te garanderen dat de datum van uitkering ongetwijfeld blijft, dus ook in 1984 op de vierde van elke maand. Wethouder bij opening vacaturebank: 99 "Werklozen, die zelf met vrijwilligersprojecten komen zullen met open armen worden ontvangen. De gemeente wil hen met raad en daad terzijde staan. Dat het niet lang hoeft te duren voordat een project van start kan bewijst dat voor opvang van vogels wel. Binnen vier maanden konden daar zo'n acht vrijwilligers met behoud van uitkering in een eigen ruimte aan de slag. Toch zijn er in de procedure die moet worden doorlopen voordat het college van b. en w. een pro ject goedkeurt, die veiligheden ingebouwd die het project een stevige basis geven. Want een project mag niet overmatig concurrentiever valsend zijn". Dit zei vorige week vrijdag wet houder D.J.P. Bruinooge bij de officifle opening van de vrijwil ligers vacaturebank. De vacatu rebank draait overigens al enige maanden met twee vrijwillige medewerkers: Diana Bennis èn Ronald Poorthuis. In die tijd konden zo'n 25 vrijwilligers aan onbetaald werk worden gehol pen. Maar, en dat is niet minder belangrijk, de werkwijze kon in de praktijk worden uitgepro beerd. Wethouder Bruinooge on derstreepte het belang daarvan: "In de landelijke pers verschij nen regelmatig berichten over gemeenten die werklozen voor van-alles-en-nogjwat inschake len. Vlissingen is men in dat rijtje nog nooit tegengekomen. Omdat wij anders werken. Hier kunnen mensen zich met een project melden. Dan wordt daar met ze over gepraat. Voordat b. en w. het goedkeuren moet het echter worden getoetst. Dat gebeurt door een commissie met een zeer breed maatschappelijk draag vlak. Vakbonden, werkgevers, ministeries en gemeenten zitten erin, terwijl er nog plaats vrij is voor werklozen zelf;", aldus de wethouder. Momenteel zijn er al ruim tien projecten goedgekeurs. Daar is nog heel wat plaats vrij voor vrijwilligers. Diana Bennis en Ronald Poorthuis informeren belangstellenden er graag over. Daarvoor houden zijn twee maal per week spreekuur in welzijns- centrum Bachten Komme. Op donderdagmiddag zijn zij daar van twee uur tot half vijf en op vrijdagmorgen van half tien tot half twaalf. Telefonisch inlich tingen vragen kan de gehele week door. Draai of druk dan 19397. Twee maanden zijn de straatmakers nu in de "Rooie Buurt" aan hel werk. Dankzij het goede weer zijn ze tot nu toe flink opgeschoten. Ze 'liggenzoals dat heef, 'goed op schema'. De Beckerstraat bijvoorbeeld is al, wat het bestratingswerk betreft, helemaal af. Dat geldt ook voor de Verkuijl Quakkelaarstraat tussen de Schelde- straat en de Nicolaes Honinghstraat. De bovenste foto toont hoe het er nu uitziet, de onderste hoe het er tot begin augustus jl. op precies hetzelfde punt nog was. Een hele verandering! Wel ontbreekt het 'groen' nog. De verwachting is echter dat dat in december kan worden aangeplant in de straten (of gedeeltes daarvan) die dan al gereed zijn. De verwachting is dat de totale werkzaamheden in het kader van de woonbuurtverbetering in februari of maart afgerond zullen zijn. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden. (foto's Cor Schuilwerve) Deze en komende week vergade ren er weer enkele commissies van advies en bijstand en bes tuurscommissies. Al deze bijeen komsten zijn openbaar. De stuk ken die worden besproken kunt u inzien in de vijf gemeentelijke informatiehoeken. Die zijn on dergebracht in de openbare bi bliotheek aan de Spuistraat, het stadhuis, de wijkcentra 'Open Hof' (Paauwenburg), 'Midden hof' (Oost-Souburg) en 'Alde- gonde' (Westerzicht). De verga deringen worden gehouden in het stadhuis, tenzij anders staat vermeld. Overigens kennen de commissies van advies en bijstand spreek recht. Voorafgaande aan ieder te bespreken agendapunt moeten de voorzitters de belangstellen den in de gelegenheid stellen hun zegje hierover te doen. De (beheers/bestuurs)commis- sies die vergaderen zijn die voor: - financiën op woensdag 19 ok tober, (vandaag) aanvang 17.00 uur; - personeelszaken en organisa tie op 19 oktober (vandaag), aanvang 17.00 uur; - volksgezondheid en milieu hygiëne op maandag 24 okto ber, aanvang 17.00 uur (was aanvankelijk aangekondigd voor vorige week dinsdag); - dienst welzijnsvoorzieningen op maandag 24 oktober, aan vang 17.00 uur; - Jeugd- en Recreatieraad, dinsdag 25 oktober, aanvang half acht 's avonds in Bachten Komme (Badhuisstraat 104). breng afgewerkte olie naar: de reinigingsdienst (edisonweg 9) uw garagebedrijf De stichting christelijke blin denhulp 'De Fakkels Bijeen' heeft van burgemeester en wet houders van Vlissingen toestem ming gekregen een collecte te houden. De periode waarin dat mag gebeuren loopt van 24 tot en met 29 oktober. De vergunning omvat tevens een straatcollecte op zaterdag de 29ste. Op de plaats in de woonwijk Pa pegaaienburg, waar vroeger een stortplaats van de firma Wiele- maker was, is de bodem niet ve rontreinigd. Er hoeft dus geen enkele vrees voor gevaar voor de volksgezondheid te bestaan. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben namelijk besloten, op basis van twee onderzoeken, geen verdergaand onderzoek meer te willen instellen. 'Pape gaaienburg' komt daarom niet meer voor op het onlangs gepu bliceerde bodemsaneringspro gramma 1984-1987 van de pro vincie. De twee bodemonderzoe ken werden vorig jaar door de Grontmij n.v. uitgevoerd ter plaatse van het voormalige stort van Wielemaker. Steeds meer mensen voeren tegenwoordig zelf (kleine) repa raties uit aan de auto. Zij ver versen bijvoorbeeld zelf de mo torolie. Daarbij wil het echter nog wel eens voorkomen dat af gewerkte olie zó/uit de motor in het riool terecht komt. Dat komt het milieu allesbehalve ten goe de. Maar natuurlijk bent u ook milieubewust: u brengt de afge werkte olie naar de reinigings dienst (Edisonweg 9) of naar uw garagebedrijf. De olie kan dan later weer voor een ander doel worden gebruikt! De garagebe drijven waar u met de afge werkte olie terecht kunt hebben een affiche met bovenstaande afbeelding hangen. Maandag 24 oktober vergadert in het stadhuis de Gemeenschappe lijke Schoolraad. Deze bijeen komst begint om 20.00 uur. Punt van bespreking is het school zwemmen. De gemeente heeft de schoolraad namelijk gevraagd om op korte termijn een keuze te maken uit verschillende bezui nigingsmogelijkheden voor wat betreft het schoolzwemmen. Een van de uitspraken die deze tijd van het jaar nogal eens wordt gedaan is "wat wordt het toch vroeg donker", 't Is waar. Rond vijf uur, half zes kunnen in de huiskamer de lampen al aan. De straatverlichting gaat ook steeds vroeger branden. In Vlis singen gaan ze, sinds eind vorig jaar, om-en-om aan, behalve op drukke punten. Dat betekent dat het in sommige straten en op pa den de hoeveelheid licht minder is dan voorheen. Zoiets vraagt extra oplettendheid van de ver keersdeelnemers in de zin van: zien èn gezien worden! Voor automobilisten betekent dat tijdig de lichten aandoen. Belangrijk is wel dat de koplam pen goed afgesteld staan. Een bezoekje aan de garage om dat even te controleren is geen over bodige luxe. Ook voor (brom) fietsers is het goed om te zien en gezien te worden. Een goed wer kend voor- en achterlicht zijn daarbij echt geen overbodige luxe. Uiteraard mag de reflector aan de achterzijde niet ontbre ken. En dat niet alleen omdat de wet het voorschrijft. Het is ge woon belangrijk dat men u van een ruime afstand voor zich ziet of ziet aankomen. Een schrikre actie, omdat men plotseling ie mand voor zich ziet opdoemen, kan vervelende gevolgen heb ben Het dragen van lichte kleding maakt u daarbij voor de andere verkeersdeelnemers alleen maar beter zichtbaar.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5