'NATUUR'LIJK HET BESTE! 'pennaard, weer goud waard.) Voor al uw touringcarreizen van Belle Sociaal- economisch beleid Verhuis onderzoek DEMONSTRATIE Er is al kurkparket voor fl.14,50 per m2 KUURCENTRUM NAJAARSMEUBELSHOW IN HE 110EP Woensdag 19 oktober 1983 Vrijdag, 28 oktober a.s. houden Provinciale Staten hun maandelijkse vergadering. Op de agenda prijken ruim twin tig voorstellen, waaronder enkele tamelijk belangrijke. Emancipatie Afvalproblematiek Kruispunt St.Anna NUSO-consulent Sociaal- pedagogische zorg Verpleeghuisplan Natuurbehoud PZEM-zaken do Er bestaan nog steeds misverstanden over het hoe en waarom van kurkparket. U krijgt nü de gelegenheid om zelf vrijblijvend te komen kijken naar het leggen van deze unieke en betaalbare vloerbedekking. van „derdagavond 9.00 tot 21 00 uur VOETCOMFORT VAN SMITS /nodes, &ottfe/e&s<& e^yyesnaA Robuuste grenen club. Verstelbaar, los kanvaskussen Adviesprijs 41 8 Meeneemprijs 385. d.m.v. thermoCet inzetkachel met ventilator. ~j >1 Keukens Badkamers Tegels Openhaarden Gaskachels Houtkachels Goes Zuidvlietstraat 75 telefoon 01100-12420 meubelen Havelaarstraat 4 - Colijnsplaat - Telefoon 01199 - 281 - 651 DE FAAM - DE VLISSINGER ABDIJ Gedeputeerde staten hebben kortgeleden het sociaal-econo misch beleidsplan voor Zeeland gepubliceerd. In dit stuk wor den de grote lijnen voor de ont wikkelingen tot 1987 aangege ven. Uitgebreide aandacht wordt geschonken aan de mo gelijkheden die het provinciaal bestuur heeft op sociaal-econo misch terrein en voor welke keuzen het zich geplaatst ziet. De nota komt tot de conclusie dat het beleid moet worden gericht op: activiteiten die verbonden zijn met zeehavens: recreatie en toe risme en landbouw en visserij. Het plan mondt uit in een actie programma voor de komende twee jaar. Het zal een taak van de provincie moeten zijn het be drijfsleven actiever te informeren over diverse stimuleringsregelin gen. Op landbouwgebied zouden er initatieven moeten komen voor de sector glastuinbouw. Uitgifte van nieuwe mossel- en oesterpercelen is dringend gewenst. De werkgelegenheid in de bouw vertoont een somber toekomst beeld Er zijn aanvullende projec ten nodig zoals restauratie, groot onderhoud, stads- en dorpsver nieuwing en verbetering van in frastructuur. Geconstateerd wordt dat er in Zeeland nogal wat overleg- en adviesinstanties zijn op sociaal- economisch gebied. Er zouden voorstellen moeten worden uitge werkt om tot één provinciaal or gaan te komen. Het - soms inge wikkelde - stelsel van milieuver gunningen wordt beheerst door rijksregelingen. De provincie zal moeten nagaan hoe ze zaken die op haar terrein liggen kan ver eenvoudigen. De Philipsdam en Oesterdam worden van grote betekenis geacht als infrastructuurwerken. Uitstel van uitvoering wordt onaanvaardbaar gevonden. In het kader van het arbeids marktbeleid wordt sterk gepleit voor aanleg van de Vaste oever verbinding Westerschelde. Gs hebben het ontwerp-be- leidsplan toegezonden aan een aantal instanties op sociaal- economisch gebied, het be drijfsleven, gemeenten etc., met het verzoek voor het eind van deze maand commentaar te geven. Het plan is verkrijgbaar bij het bureau Economische zaken, provinciale griffie. Koorkerkhof 1, Middelburg, tel. 01180 31011. Het kost ƒ7,50. De provinciale planologische dienst is begonnen aan een on derzoek naar verhuizingen. Op deze manier wil men meer te weten komen waarom mensen verhuizen. Vooral wil men duidelijkheid heb ben over de vraag of de verander de economische omstandigheden invloed hebben op het wonen. Onderwerp van de enquête is ook het Zeeuwse vestigingsoverschot, dat sinds kort (weer) is omgesla gen in een vertrekoverschot. Het onderzoek wordt gehouden onder mensen die vorig jaar in Zeeland zijn komen wonen of zijn vertrokken en onder mensen die "binnen de Zeeuwse grenzen'" zijn verhuisd tussen de regio's Noord-Zeeland (Schouwenen Sint-Philipsland), Midden-Zee land (Walcheren en de Bevelan- den) en Zeeuwsch-Vlaanderen. In totaal gaat het om ongeveer 4800 huishoudens. De AROB-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 25 oktober, 9.30 uur, een hoorzit ting. De heer W H J Ravens te Bergen op Zoom wil niet dat het pand Ooststraat 9 in Wissenkerke gebruikt wordt als café/verg aderruimte. Gs hebben hiervoor aan b. en w. van Wissenkerke een verklaring van geen bezwaar ver leend. De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt dinsdag 25 oktober drie bijstandszaken en wel om 10.30, 11.00 en 11.30 uur. Het gaat om uitspraken van de gemeenten Hulst, Goes en Sas van Gent. IEUWS Staten vergadering Donderdag 27 oktober, 14.00 uur vergadert de provinciale emancipatiecommissie. Op de agenda staat o.a. een dis cussie over 'de uitgangspunten van het provinciaal emancipatie beleid en over het subsidiebeleid. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Mid delburg. Dezelfde dag (25 oktober) behan delt de derde kamer uit gedepu teerde staten twee beroepschrif ten op grond van de woningwet. De eerste zitting is om 1 0.00 uur. Mevrouw P.O. Padmos uit Yerse- ke heeft bij gs beroep aangete kend tegen het besluit van de ge meenteraad van Reimerswaal haar woning aan dé Damstraat onbewoonbaar te verklaren. De tweede zitting, om 1 0.30 uur, gaat ook over een besluit van de gemeenteraad van Reimerswaal tot onbewoonbaarverklaring. Dit maal het huis van de heer J A. van 't Leven in Hansweert. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Een van de eerste zaken waaro ver de staten zullen moeten be slissen is de benoeming van een nieuwe griffier der staten. Hij kan worden beschouwd als de hoogste ambtenaar bij het Pro vinciaal Bestuur. Hij is "secreta ris'' van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en hoofd van de "Provinciale Secretarie de Provinciale Griffie. In volgorde van hun voorkeur hebben gs de staten een voorstel voor benoeming gedaan: 1dhr. mr. J.A. Lander, momenteel chef van de afdeling welzijn, volksge zondheid en cultuur van de Pro vinciale Griffie van Zeeland en 1 e waarnemend griffier; 2. dhr. dr. S. Knigge, chef van de afdeling Financiën van de Provinciale Grif fie van Zeeland; 3. dhr. H Mine- kus, gemeentesecretaris van Alp hen aan den Rijn. De plaats van griffier werd in april vacant door het overlijden van de heer J. Wa genvoort. Voor een eind dit jaar te houden inzamelingsactie van restanten van (landbouw)bestrijdingsmid- delen vragen gs ƒ15.000, aan de staten. In het verleden leverden derge lijke acties tonnen schadelijke stoffen op. Hoewel eigenlijk het rijk deze zaak zou moeten regelen, vinden gs het in de eerste plaats belangrijk dat deze stoffen op een verantwoorde manier worden verzameld. Voorts stellen gs zich afwijzend op tegenover een ver zoek van de Bv. Centrale Vuilver- werkende Industrie (CVI) tot wij ziging van het Provinciaal afval- stoffenplan De CVI wil namelijk op haar stortplaats in de Dekker spolder (Sas van Gent) huishou delijk afval en grof huisvuil stor ten. Zoiets is volgens het afval- stoffenplan niet toegestaan. Gs Vee! PZEM-zaken in statenvergadering gaan uitgebreid in op het verzoek van de CVI, maar concluderen dat er niet aan dient te worden vol daan. Een van de overwegingen is dat een van de belangrijkste uit gangspunten van de Afvalstof fenwet is de centrale verwer king van huishoudelijke afval stoffen. Centrale stortplaats voor Z.-Vlaanderen is de Koe- gorspolder in Terneuzen. Gs vragen een krediet van ƒ770.000,— voor het aanbren gen van verbeteringen aan het ^kruispunt St. Anna bij Terneuzen. iDeze kruising staat al een aantal jaren hoog op de zg. blackspot- lijst. Ook is er sprake van een ge wijzigde verkeerssituatie na het gereedkomen van een nieuwe in valsweg in 1982 naar Terneuzen (verlengde Tractaatweg). Verder, zo delen gs mee, is de verkeersre gelinstallatie danig aan vervan ging toe. De werkzaamheden beogen het overzichtelijker ma ken van de situatie en het aan brengen van extra beveiligingen voor fietsers. Gs willen ƒ80.500,— beschik baar stellen voor een NUSO- (speeltuin) consulent. Deze man of vrouw gaat o.a. adviserend werken ten behoeve van speeltui nen en mensen die in dit werk ac tief zijn in Zeeland. Het rijk betaalt hiervan ƒ60.500,—. Gs stellen de staten voor de Dienst Sociaal-Pedagogische Zorg in Zeeland over 1983 te subsidiëren met ƒ142.000, De stichting kan dan het te ver wachten tekort over dit jaar wegwerken, dat vooral is ont staan door bezuinigingsmaatre gelen van het rijk. De stichting heeft zelf al zoveel mogelijk be zuinigd. Verdergaande maatre gelen kunnen alleen maar wor den getroffen in "de personele sfeer", hetgeen meteen gevol gen heeft voor de gehandicap ten die op het werk van de stichting zijn aangewezen. Over de gevolgen voor 1984 en later zullen gs zich nog beraden. Uver het verpleeghuisplan Zee land is in deze rubriek al veel in formatie gespuid. Daarom beper ken we ons nu tot de mededeling dat provinciaal gezien de laatste beslissing wordt genomen: vast stelling door de staten. Dan zal het plan worden aangeboden aan de staatssecretaris voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Een ander "volksgezondheids- voorstel is de wijziging van sa menstelling en werkzaamheden van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid. Vorige week schonken wij hieraan al uitge breid aandacht. De Vereniging tot behoud van natuurmonumenten kan een stukje (0, 32, 40 ha) van de Koe dijk bij Nisse kopen. Het gaat om een totaal bedrag van ongeveer ƒ2000,—. Het beleid van de provincie is dit soort aankopen met 50% te subsidiëren. Gs wij zen de staten op het belang van deze "bloemdijk" Er is een rapportage verschenen over de beheerskosten die de Stichting het Zeeuwse landschap maakt voor verschillende natuur gebieden in Zeeland. Naar aanleiding hiervan doen gs de staten een aantal voorstellen. O.a. betreffen die: indienstne ming bij de stichting van twee ar beidskrachten terreinbeheer; af te wachten hoe het met de bewei ding van Saeftinge moet gaan en het maximum extra provinciaal subsidie in het exploitatietekort voor 1984 te bepalen op 176.000,-. Eén belangrijk onderdeel in de discussie vormen ongetwijfeld drie "PZEM-zaken": de deelne ming in de Vliegasunie; overna me van de gemeentebedrijven Middelburg en de oprichting van Zekatel BV (kabeltelevisie). Zoals bekend gaat de PZEM de conventionele centrales Borssele ombouwen op kolenstook. Na het verbranden van kolen blijft de PZEM met vliegas zitten. Het gaat om zeer grote hoeveelheden. De PZEM is niet de enige "vliegas- producent" in Nederland. Er is een organisatie die de gezamen lijke belangen behartigt: de Vlie gasunie BV. Die zorgt b. v. voor de afzet van vliegas voor de vervaar diging van industriële produkten Gs stellen de staten voor hun aandeelhouders in de PZEM te machtigen aansluiting te zoeken bij de Vliegasunie. Zoals bekend wil de PZEM in het vervolg niet alleen via het gas- of elektriciteitsnet bij u binnenkomen, maar ook via een kabeltelevisienet. Men wil daartoe een speciale BV oprich ten: "Zekatel" geheten, met een aandelenkapitaal van vijf ton. Om dit mogelijk te maken zouden de staten moeten be sluiten tot wijziging van de sta tuten van de PZEM en tot deel name in het kapitaal van Zeka tel. Een lid van het college van gs heeft laten weten niet in te stem men met het uitbreiden van de PZEM-activiteiten tot kabel-tv. Al jaren wordt gesproken over de mogelijke overname van de ge meentebedrijven Middelburg door de PZEM en de Watermaat schappij. Nu is het zover dat hier een eindbeslissing over genomen kan worden. Het is de bedoeling dat de zaak per 1 januari a.s. zijn beslag krijgt. (Kortgeleden werd in deze rubriek al aandacht be steed aan de financiële en (zeer geringe) personele gevolgen van deze beslissing. Of ambtenaren er (nog) warmpjes bij zitten zullen we in het midden laten, maar gs stellen in elk geval voor iets te jdoen aan de verwar mingsinstallatie in het provincie huis. Met een investering van 60.000,— hoopt men een jaar lijkse besparing op de stookkos ten yan 1 5.000,— te bereiken Zoals gebruikelijk staan tenslotte ook een aantal begrotingswijzi gingen op de agenda. De statenvergadering wordt, zoals gezegd, gehouden op vrij dag 28 oktober a.s. Plaats van samenkomst: statenzaal, Abdij 11 Middelburg. Aanvangstijd- stip 10.00 uur. ledereen heeft vrije toegang. (Men behoeft daarvoor niet persé om 10 uur aanwezig te zijn). Abdijnieuws is de informatierubriek van.de provincie Zeeland.: Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat-42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31391 of 31392 Korte Geere 15 - Middelburg Telefoon 01180-38363 kom vrijblijvend passen bij; GJ -MadeHolland Optimaal Rendement. Zowel met 1-2-, als 3-zljdig vuurbeeld leverbaar. Hoogte min. 49 cm/max. 53 cm, diepte 35 cm, breedte 60 of 70 cm. Ventilator 220 V/24 W. I-, Openingstijden toonzael; werkdagen 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur donderdagavond 19.00 - 21.00 uur zaterdag 9.30 - 12.30 uur BURGPROMENADE 18 - MIDDELBURG HERMESWEG 27 - VLISSINGEN - TEL. 01184-16188

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 13