Jongere: 'Thuis kijken ze maar wat naar die stomme televisie' Lady Campton' wordt 2 december ingespeeld 4THIS3~ ZEEUWS THEATERORGEL KLAAR VOOR GEBRUIK Bekende brassband Pro Rege treedt op in Hofpleinkerk l inlemal tonale 'JONGENS VAN DE SCHORPIOEN' BEZOEKEN HUN OPLEIDINGSSCHIP vogelbe|irs j» Arueniuiifen Verkoop Inwijding CASSETTES Kabel tv J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Woensdag 19 oktober 1983 oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met'de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. De eerste burger van Arnemuiden M.M. Markusse opent donderdag 20 oktober in De Arne een inter nationale vogeltentoonstelling. De tentoonstelling staat voor iedereen open, ongeacht de club waarvan de vogelliefhebber lid is. Tijdens dit internationale gebeu ren zullen niet minder dan 840 fraai gevederde beesten worden tentoongesteld. De elf beurmees- ters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers die de vogels zullen keuren, wacht een zware taak, zo vreest de vogelvereniging Zanglust uit Arnemuiden. Maar deze opmerking is tevens een indicatie voor de kwaliteit van de getoonde vogels. "Nog nooit eerder werden zoveel vogels bij eengebracht in deze streek, bena drukt de organiserende vereni ging Zanglust. In totaal zijn er bijna honderd prijzen te verdienen, plus nog wat eremetaal. De vogels worden ge keurd op conditie, kleur en vorm. De vogels zijn afkomstig uit vele streken van Nederland en België. Het publiek kan de vogels be zichtigen na de opening door de burgemeester op donderdag, na half acht. Vervolgens is de zaal De Arne ook open op de vrijdagmid dag van 13 tot 22 uur voor de be jaarden van de vissersplaats. Za terdag 20 oktober tebslotte is de show te bezoeken vanaf 's mor gens om tien uur. Om zeven uur zaterdagavond worden de kam pioenen gehuldigd. Tijdens de tentoonstelling kunnen ook vogels worden gekocht. In één van de zalen van Arne kunnen liefhebbers hun vogels inbrengen. Van de opbrengst wordt een klein deel afgehouden voor de vereni ging- Tips voor een herfst winterbehandeling aan de auto, zijn te vinden op de autopagina. Provincie en gemeente geven uitvoerige informa tie in hun eigen voorli- chingsrubrieken De rubriek Korte Infor matie voert de lezer langs allerlei activiteiten die op Walcheren plaatsvinden. Uit de zakenwereld no teerden we weer talrijke ontwikkelingen in de ru briek Zaken zijn Zaken. DRANKGELAG Het Ramschip Schorpioen staat weer volop in de belangstelling als op woensdag 26 en donderdag 27 oktober 'De Jongens van de Schorpioen' het schip met een be zoek vereren. Het zijn de mannen die in Gorinchem tussen 1921 en 1926 als matrozen in opleiding vertoefden. Sommigen kwamen als veertienjarige aan boord van het schip dat nu met veel voortvarend heid in Vlissingen wordt gerestau reerd. Door de Schorpioen zijn ze hun hele leven met elkaar verbon den gebleven onder de naam 'Jon gens van de Schorpioen'. Een deel van hen is beroepsmilitair geb leven, anderen zochten hun heil in de burgermaatschappij. Na vele jaren zien ze elkaar weer terug en kunnen herinneringen opdiepen uit het verleden. De Vlissingse eerste burger drs. Th. J. Westerhout ontvangt de ex-militairen woensdag om half twaalf op het stadhuis, samen met kapitein ter zee J. van der Water. Bij die gelegenheid zal voor het eerst weer het Schorpioenlied klinken uit de kelen van het Sou- burgs mannenkoor. De componist Coos Speenhof heeft er de muziek bijgeschreven na het horen van de melodie. Ook de Oud Tamboers en Pijpers van het contact oud- Mariniers zal tijdens de verwel koming een muzikaal steeTitje bij dragen middels het Sohorpioen- lied. Zij dragen historische uni formen gecopieerd naar de mili taire dracht uit 1667. De muziek groep Achterste Veuren uit Vlis singen is eveneens aanwezig met een vertolking van het Schor pioenlied. Wie dat lied trouwens in eigen huiskamer wil spelen kan dat binnenkort, want het Sou- burgs Mannenkoor heeft samen met de Tamboers en Pijpers het lied op de band gezet. Vanaf 26 oktober zal het te koop zijn. Hotel De Schorpioen aan de Nieuwendijk in Vlissingen staat beide dagen geheel in het teken van De Jongens van De Schor pioen. Er zal een feestelijk getint programma voorhen worden voorgeschoteld. Verwacht wordt dat velen foto materiaal mee zullen brengen, waarmee de Stichting Ramschip Schorpioen het archief voor ten toonstellingen verder kan uitbrei den. Wil van Son, een van de ini tiatiefnemers kon deze week nog niet exact zeggen hoeveel mensen er die dag naar Vlissingen komen voor een bezoek aan hun oude opleidingsschip. Wel wist zij dat er enorm veel belangstelling voor was. Het Tamboers-en Pijperkorps van het Contact Oud-mariniers (Foto de Havenloods). Waarin schuilt de aantrekkingskracht van alcohol? Het is een vraag die niet zo één, twee, drie is te beantwoorden. En wie zich afvraagt waarom steeds meer jongeren overmatig de fles aan de hals zetten, verzandt al helemaal in de middelmatigheid van slechts theoretische veronderstellingen. Waterdichte antwoorden zijn er niet. Hulpverleners zitten dan weliswaar niet met de handen in de haren, maar pasklare oplossingen hebben ze evenmin. Na 12 november is er misschien wat licht in de rimboe van argumenten waarom veel jeugd haar dorst overmatig lest. Dan namelijk houdt het Zeeuwse Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs samen met de Zeeuwse Jeugdraad een studiedag in Goes. Tijdens die dag in de Prins van Oranje is iedereen uitgenodigd die op de één of andere wijze contact heeft met 'jongeren en alcohol'. De kasteleins, vrijwilligers, kantinebeheerders e n hulpverleners moeten die dag me t elkaar proberen een tip van de sluier de lichten. Zoals gezegd: het is vreselijjk moeilijk vast te stellen waarom jongeren drinken. Wel staat va st dat de jeugd steeds vroeger mé'ér dan acceptabel uit het vaatje la at tappen. Een kastelein die ree ds meer dan een gemiddeld aankal jaren een café uitbaat ziet al evenzeer met le;de ogen toe h oe jongeren hun geest vergallen. Hij denkt, maar weet het niet zek er, dat veel jongeren geen goed th uis Na een jarenlange en moeizame restauratie wordt het Zeeuwse Compton theaterorgel op 2 de cember eindelijk in gebruik geno men. Dat gebeurt met een concert in de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal, waar die dag maar liefst vier organisten uit binnen- en buitenland zullen laten horen wat de mogelijkheden van het unieke muziekinstrument zijn. Die dag wordt de kroon op het werk van de Zeeuwse Theater Orgel Stichting geplaatst, die momenteel al meer dan tweeduizend manuren in de restauratie van het orgel heeft gestoken. Jaren geleden begon de opzien barende theaterorgeloperatie. In Groot-Brittannië werd de "Compton' gedemonteerd, waar na de verhuizing van de losse on derdelen naar Middelburg volg de. Daar werd het opgeslagen in De Waag aan De Balans. En thousiaste vrijwilligers hebben het theaterorgel met veel ijver totaal gerestaureerd en opnieuw geïn stalleerd. Momenteel wordt in de Concert- en Gehoorzaal de laatste hand aan de installatie gelegd. Voor het zover was is het orgel aangevuld met pijpwerk, waar door het naar de mening van des kundigen een zeer aanvaardbare dispositie heeft voor het spelen van zowel het klassieke als semi- klassieke orgelrepertoire. Tevens zijn onlangs de geluidseffecten, trommels, cymbaal en dergelijke, ingebouwd in het zogenoemde toy-counter. Unieke aanwinsten voor het orgel waren de tijdens de afgelopen zo mer afgehaalde "Aelvian Sick'- piano, die vanaf de speeltafel van het orgel wordt bediend, en de Compton Glockenspiel en Or chestra bells. Door deze 'acces soires' werd het Middelburgse theaterorgel het grootste Contp- ton-orgel buiten Groot-Brittannië. In het land van herkomst had het orgel de bijnaam 'Lady Comp ton'. De stichting heeft deze bij naam nu overgenomen. De lady die haar titel aan het instrument verschafte, was Lady Grace of York, die het orgel al in '38 vanuit haar loge in het Majestic Theatre in Rochester (Kent) bewonderde om de rijke schakering in klank kleur. De vier organisten, die het Compton theaterorgel op 2 de cember in de Concert- en Ge hoorzaal inwijden, zijn: George Blackmore, Ernest Broadkent, Si- mone Bernard en Jan van Wed den. Blackmore was tussen 1938 en 1940 als 'wonderboy' de vaste bespeler van dit orgel. Broadkent is de fameuze opvolger van I Regi nald Dixon op het 'Wurlitze r'-or- gel in de bekende Tower-ball room in Blackpool. Simone Ber nard is de 'organiste titulair van het Christie-orgel in het bekende Gaumont-theater in Parijs en de Nederlander Jan van Weelden was zeer succesvol tijden s het theaterorgelfestival in Mamches- ter. enkele jaren geleden. De Zeeuwse Theater Orgel Stich ting verwacht met deze 'Lady Compton' een niet onaanzienlijke bijdrage te hebben geleverd voor cultureel muziekminnend Zee land. Het concert begint 's iavonds om acht uur. Omzichting werden de diverse on derdelen van het theateror gel ver huisd naar de Concert- en Gehoor zaal eigen houtje bij het ZCAD bin nenkomen overeenkomsten. Van Bilzen: "De culturele waar den zoals jongeren die hebben geleerd, gaan niet meer op. Wer ken was vroeger een logisch ge volg op je opleiding. En werk is er niet veel meer. Ook het gezin heeft zijn traditionele functie in de samenleving verloren. Jonge mensen voelen zich vaak niet meer geborgen thuis. Hun pro blemen bespreken ze liever met vrienden. Vaak gebeurt dat in een café. En tussen vrienden verdie nen ze zich vervolgens een status quo door veel te drinken. Dat is trouwens niet anders dan bij ou deren". Van Kessel vult aan: "Daarbij zijn de ouders vaak ongewild het voorbeeld. De kinderen zien niet anders dan dat de vader en moe der dagelijks naar een pilsje, verfijnde tafelsfeer" kwaliteits in alle prijs- klassen van 199,— tot 1275,— De cassette-specialist meer hebben. "Ze zoeken gezel ligheid in het café als compensatie voor wat ze thuis missen". De kroeg dus als vervanger voor het traditionele gezin. Het gevolg is een andere mentaliteit van de cafébezoeker. In het café ben je thuis en niet uit. "Thuis kijken ze maar wat naar die stomme tv", meent een achttienjarige jonge- tlle tekende neikee «eemdlg Goede service door eigen technische dienst •Vrngimespeciileprijien Elk onderdeel van heel groot tot heel klein moest worden gecontroleerd. Monnikenwerk was dat soms, aldus eéh der vrijwilligers. En nu pronkt de speeltafel op het podium van de concertzaal. Hoewel het wijkcomité Binnen stad in Vlissingen aanleg van de kabel in zijn stad een goede zaak acht, waarschuwt men er de ge meente wel voor niet over één nacht ijst te gaan. Wat betreft de beheersvorm vindt het wijkcomité dat moet worden opgepast dat er geen commerciële belangen de overhand krijgen. De vijftien gul den per maand die de kabel waarschijnlijk gaat kosten vindt het wijkcomitee nogal aan de ho ge kant. Ook moet er naar de me-' ning van het binnenstadcomité een keuzevrijheid blijven bestaan of bewoners wél of niet aan de kabel worden aangesloten dan wel een eigen antenne houden. man in een Vlissings café nippend aan zijn derde pilsje. Om dan po chend te vervolgen: "Ik kan er best tien op". "De functie van een cafébaas in een jongerencafé is", aldus een horeca-uitbater die zegt dat hij er geen enkele lol meer in heeft, "het dempen van agressiviteit. Je bent er eigenlijk om een gezellige sfeer te creeëren. Maar op zaterdag avond bijvoorbeeld heb ik de handen vol aan ruziënde gasten. En het kan soms om een ontzet tende kleinigheid'gaan. Soms is de kleur van de ogen al aanleiding om stampij te maken". In een Middelburgs café meent de baas dat ook discotheken niet on schuldig zijn aan het veranderde gedrag van de vooral jongere caffbezoekers. "Iemand die bij mij binnenkomt, ongeacht hoe ie mand is of eruit ziet, is mijn gast. In discotheken mogen ze bij de gratie van de portier binnen en worden vervolgens verplicht een aantal consumptiebonnen te ko pen. Het gastheerschap is daar ver te zoeken. En aan vakbekwaam heid. ik bedoel lastige mensen te kalmeren of desnoods met takt buiten te zetten ter bescherming van zichzelf, ontbreekt het soms volledig. Wie een centje, liefst zwart, wil bijverdienen, kan me teen achter de tap om als een ro bot glazen te vullen. Misschien is dit wel uitgaan anno 1983", knikt hij bedenkelijk. Tekening Lex Maes André van Kessel en Henk van Bilsen zijn beiden in dienst van het ZCAD (Zeeuwse consultatiebu reau voor alcohol en drugs), de mede-organisator van de studiedag 'jongeren en alcohol' in Goes. Ze hopen inderdaad na 12 november wat meer inzicht te hebben in de materie. Niettemin zien ze vooral bij jongeren die via de justitie of op SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 60 MIDDELBURG V 01180 13221 j wijntje of borreltje grijpt. In vroe gere jaren kwam drank alleen op feestdagen op tafel. Bovendien vinden ouders het minder erg als hun kinderen drinken. Andere drugs (ook alcohol is een drug) zijn absoluut taboe". Een doorn in het oog van beide ZCAD-functionarissen is ook de reclame. Als je een bepaalde drank neemt, waan je je zo in Ha waii of als man met een bijzonde re mooie vrouw óp een onbe woond eiland. Rond alcohol creeërt de reclame een waas van romantiek en avontuur. En om de nog jongere jeugd al vertrouwd te maken met alcohol, lanceert men shandy of kinderchampagne. Verder noemen Van Bilsen en Van Kessel het gemak waarmee jongeren aan drank kunnen ko men. Een voorbeeld zijn sport- kantine's, waar het pilsje voor een aanzienlijk lager bedrag over de toonbank gaat dan in café's. Op vele manieren wordt er ge waarschuwd tegen drugs. Alcohol valt vaak buiten die waarschu wingen. Desondanks is het aantal van één miljoen mensen, die in minder of meerdere mate proble men heeft met alcohol hoog te noemen. Het aantal van dertig duizend dat problemen heeft met drugs valt dus eigenlijk in het niet. constateren beide ZCAD-mede- werkers, zonder het druggebruik te willen bagatelliseren. De alombekende Christelijke Brassband Pro Rege uit Friesland is vrijdag 21 oktober te gast bij ONDA in Middelburg. Die avond verzorgt de Friese band een con cert in de Hofpleinkerk. Pro Rege staat onder leiding van Jan de Haan, die onder meer be kend is van het NCRV-koperen- semble. Tijdens de herfstvakantie maken de Friezen een toernee door Nederland. Pro Rege werd ook bekend dank zij de hoge klassering bij de ver kiezing van Vara's brassband van het jaar. Verder verzorgt het mu- ziekensemble regelmatig concer ten voor radio en t.v. Op het pro gramma voor het concert in de Hofpleinkerk staan werken- als Carnaval des Animaux van Saint Saëns en Resurgan van Eric Ball. Ook zullen enkele solo's worden vertolkt waaronder het bekende Grandfathers Clock. Het concert van Pro Rege begint om 20 uur. Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1