Geïllustreerde dwarsdoorsnede van provincie in platenboek /G0UIK Bowling en dart vereisen concentratie en vaardigheid Sint en Piet arriveren zaterdag in Vlissingen DEMO! STERREN STRALEN BIJ WAALS if mode R WALCHER □e^/Lissinger SCHIPPERS Bij Wëals Mode stralen de sterren 10 dagen lang. Van- at 10 november stralende korting in onze sterren hoek. Kortingen tot sterren van V\foals; 40%. Kom snel kijken naar de en profiteer van flinke kortingen op prachtige 'kleding WHHB Kleindierententoonstelling een kleurrijk gebeuren TOIMNY LEYNSE HOOFDSPONSOR VAN NEDERLANDS RUGBYTEAM DEZE WEEK IN MIDDELBURG WIL SAMEN MET VLISSINGEN AAN PZEM-KABEL 120.- KONTANT HOTEL M0NDRAG0N EDELMETAAL Darts KWALITEITS- GESCHENKEN IN ALLE PRIJZEN LET OP ONZE AANBIEDINGEN 15 T/M 19 NOVEMBER U\NGE DELFT 14-16 MIDDELBURG TELEFOON 01180-12036 J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE RAAKTU HAAR KWIJT? Woensdag 16 november oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie; markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. In de eyenementenhal De Kruit- molen in Middelburg wordt van vrijdag 18 tot en met zondag 20 november een kleindierenten toonstelling gehouden onder de naam Delta Show. De Vereniging Walcheren heeft bijna 1300 bees ten ingeschreven, waaronder 112 hoenders, 238 dwerghoenders, twee siervogels, een dozijn water vogels, bijna 600 sierduiven, meer dan 350 konijnen en een twaalftal cavia's. De inzendingen komen uit Zeeland, Brabant Zuidholland en België. Voorzitter N. de Voogd van de Nederlandse Federatie voor Kleindierenteelt opent vrijdag avond om acht uur de tentoon stelling. Ook huldigt hij de kam pioenen en reikt de bijbehorende prijzen uit. Negentien keurmees ters beoordelen de ingezonden dieren. Het is voor de derde keer dat een dergelijke tentoonstelling in Mid delburg plaatsvindt. Opvallende diersoorten, zo zegt de organisa tie, zijn de grote Sumatra hoen ders, kleine Kavakrieltjes en bij de konijnen de Vlaamse reus. Lotha ringen. kleine Pooltjes en kleurd- wergen. De Delta Show is vrijdag van half negen tot half elf geopend, zater dag van tien tot tien uur en zondag van tien tot vijf uur. In onze autorubriek Van Bougie tot Bumper een uitgebreid artikel over de nieuwe Austin Maestro. Uitgebreide informatie over Walcherse zaken op een der binnenpagina's met onder meer de prijswin naars van een C A-" kleurwedstrijd. Provincie en gemeente geven weer een schat aan informatie op de voorlich tingspagina's. Tonny Leynse uit Middelburg is sinds kort de hoofdsponsor van het Nederlandse Rugbyteam. De ze importeur van rugby-artikelen van het Engelse merk Mitre en Halbo - overigens later bekend in Middelburg als schroothandelaar en verkoper van kerstbomen had daarbij geduchte concurrentie van Adidas en Puma. Maar hij geeft toe dat de strijd niet op het scherp van de snede is uitgevochten als om de geldschieterij voor het Ne derlands voetbalelftal gebeurde, hoewel het toch bij hem ook om een bedrag handelt met enkele nullen. "We zijn de eerste Zeeuwse zaak die op landelijk niveau sponsort", meldt hij niet zonder trots. "Als Zeeuw moet je er enorm veel moeite voor doen". Desondanks had hij toch wel een streepje voor. Als oud-trainer van het Middel burgse Oemoemenoe wist hij de weg bij het hoofdbestuur. Kenne lijk - zo veronderstelt hij - heeft dat gegeven uiteindelijk de door slag gegeven. Overigens profiteert Zeeland een beetje mee van de gulheid van Tonny Leynse. Na de winter speelt het Nederlandse team in Zeeland tegen een Engelse ploeg, en zoals bekend wordt in Groot Birtannië rugby gespeeld op het allerhoogste niveau. Volgens Tonny Leynse zit het Zeeuwse rpgby in de lift. Hij is zelfs van mening dat er talent is, dat een plaats in het nationale team verdient. "Maar", zo ver zucht hij, "de geselecteerde spe lers komen van oudsher uit de buurt van Hilversum. Of ik daar als sponsor spoedig iets aan kan veranderen weet ik niet, ik zal er wel werk van maken en de coach te attenderen op dat Zeeuwse ta lent". Hij wijst daarbij in de eerste plaats naar spelers van Oemoe menoe, de vereniging die volgens zijn voorspelling volgend seizoen in de eredivisie speelt. Op de foto: het Nederland rugby team. Tonny Leynse staat tweede van rechts naast coach Dennis Po wer, die de nationale ploeg al sinds 1969 onder zijn hoede heeft, (foto' Lex de Meester). Rino de Visser uit Goes en Frans van den Driest uit Serooskerke hebben al succes met hun boek voordat het in de winkel ligt. De eerste druk van het Zeeuws Pla tenboek is reeds uitverkocht. Be gin 1984 wordt echter al de tweede druk verwacht. Ook is er een En gelse vertaling in voorbereiding. Visser verzorgde de illustraties en Van den Dries de teksten. Op woensdag 23 november wordt het eerste exemplaar overhandigd aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland, dr. C. Boertien. Rino Visser (links) en Frans van den Driest. (Foto's Pitman) Het college van b. en w. in Middelburg verwacht minder tram melant bij de besluitvorming om een kabel binnen de gemeente grenzen aan te leggen dan in Vlissingen gebeurt. Niettemin hoopt het Middelburgse college om samen met Vlissingen op één en dezelfde paraboolantenne de internationale beelden te ontvan gen voor zijn inwoners. Maar de PZEM moet dan volgens Mid delburg de exploitant worden voor de kabel in beide gemeenten, waarbij zich mogelijkerwijs ook andere Walcherse gemeenten kunnen aansluiten. Wethouder Gerrit Schoenmakers onthulde deze week dat het college van de Zeeuwse hoofdstad unaniem vóór de kabel had gestemd en de exploitatie aan de PZEM wilde gunnen. In Vlis singen heeft het gemeentebestuur nog geen keuze gemaakt. Wethouder Willem Wisse meent dat er pas gekozen kan worden als vaststaat welke prijs de mensen moeten betalen en welke kwaliteit daarvoor wordt geleverd. Hij voegde daaraan toe dat een abonnement nooit hoger dan vijftien gulden per maand mag bedragen. "We zijn nog met enkele maatschappijen in onder handeling en de PZEM hoort daar ook bij". De PZEM daarte genover heeft in een brief aan het Woonlastkomitee Vlissingen gestelc) dat de prijs hoger ligt. Volgens Schoenmakers onderzoekt de PZEM momenteel of het inderdaad mogelijk is om beide steden van een uitgebreid aantal tv-zenders en FM-radiokanalen te voorzien. En dat Middelburg al zo snel kon besluiten heeft er volgens Schoenmakers mee te maken dat de gemeenteraad al vele jaren geleden een nota voor de kabel heeft aangenomen. Driejaar geleden nog gaf de raad bovendien opdracht een en ander te onderzoeken. Onlangs nog bezocht een delegatie van het gemeentebestuur de PZEM om te praten over de kabel. De delegatie zag - aldus Schoenmakers - dat het daar goed was. Het Zeeuws Platenboek geeft een dwarsdoorsneBe van het leven en werken van de Zeeuwen, hun ge bouwen, hun water, flora en fauna en folklore. De uitgevers Pitman in Goes en Fanoy in Middelburg lanceerden het idee voor het boek. Van den Driest, die al enige be kendheid had als Zeeland-kenner, en de illustrator Visser werden vervolgens verzocht dit boek te maken. En dat het idee op zijn minst commercieel interessant is, mag wel blijken uit de snelheid waarmee de eerste oplage - 5000 stuks - verkocht werd. Frans van den Driest heeft Zee land als hobby. Al tijdens zijn la gere schooljaren vroeg hij voor zijn verjaardag boeken over Zee land en zijn geschiedenis. In het dagelijkse leven is hij bankbe diende. Eerder werkte hij mee aan een serie ansichten over Zeeland voor de Europese bibliotheek. Verder levert hij regelmatig bij dragen voor de Heemkundige Kring en werkte hij mee aan het herdenkingsboek 400 jaar her vormde gemeente Serooskerke. Rino Visser werkt bij Pitman in Goes. PER 3 GRAM (F) VOOR UW GOUDEN SIERADEN. MUNTEN, TANDGOUD EN S100PG0UD. OOK VOOR ZILVER. HOOGSTE DAGK0ERS. OUDE HAVEN 13 ZIERIKZEE TEL. 01110-3051 VAN DONDERDAG T/M ZATERDAG VAN 13.00-18.00 UUR TEL. 01810-6984 ...EN EEN PILSJE TOE Bowling en dart daar gaat het deze week om. Bepaald geen sporten die in de media met halleluja of grote koppen worden begeleid. Onze medewerker Hans Hollestelle zocht de mannen op die zich op Walcheren met beide sporten bezighouden (Hans en Jan de Jager) en sprak ook met anderen. Darters doen het met pijltjes en bowlers met de bal. Zoiets zouden stickers op de achterruiten van auto's kunnen melden. Bowling en darts: twee sporten die groeien. Vooral het bowlen krijgt geleidelijk aan serieuze beoefe naars. Niet zomaar een recreatief spelletje als tijdverdrijf, maar echte wedstrijdspelers die in com petitieverband elkaar proberen te overtroeven door steeds hogere series te gooien. Sinds 1980 draait in Middelburg de Middelburgse bowlingbond een wekelijkse competitie. Aan vankelijk met enkele teams, maar moinenteel treden wekelijks zes tien teams aan om in clubverband elkaar te bestrijden. In totaal heeft de Middelburgse bowlingbond meer dan zeventig leden en twaalf jeugdleden, afkomstig van heel Walcheren. Een man die er alles over kan vertellen is de 28-jarige Jan de Jager uit Vlissingen. Hij is er vanaf het begin bij betrokken en is wedstrijdsecretaris van de Middelburgse bowlers. Samen met de 34-jarige voorzitter Kees van Leeuwen en nog twee teamleden maakt hij deel uit van World of Tenpin, een team dat nog steeds aan de kop staat in de Middelburgse dinsdagavondlea gue. Er wordt in Middelburg zo wel op de dinsdag- als op de woensdagavond competitie ges peeld. Beide malen in De Kruit- molen. "Niet iedereen is natuurlijk even goed. Vandaar dat er met handi cap wordt gespeeld, zodat de kansen voor iedereen gelijk lig gen", zegt Jan de Jager als hij stelt dat in principe iedereen direct aan de competitie kan deelnemen. "Maar je moet eigenlijk wel met een heel team komen, want als gespeeld. Hans is voorzitter van de Walcherse afdeling. Hij heeft ook zijn broer Jan voor de dart-sport enthousiast weten te maken. Deze is nu naast wedstrijdleider van de bowlers ook wedstrijdsecretaris en algemeen secretaris van de Wal cherse dartafdeling. Inmiddels zijn er ruim dertig le den. verdeeld over zes teams. Vier teams hebben de Kruitmolen als thuishaven, één team speelt in Het Koper Galjoen, ook in Middel burg en de zesde formatie speelt de thuiswedstrijden in The Four Friends in Vlissingen. Een team bestaat evenals bij bowling uit vier personen en heeft een onbe perkt aantal reserves, dit in tegenstelling tot een bowhngteam dat maar één reservespeler kent. Het dartspel (het gooien met een 'vogelpiek' of pijtje op een bord dat verdeeld is in een aantal vlak ken) vereist ook een grote con centratie en vaardigheid. Kees van Leeuwen (links) en Jan de Jager (foto John Siwabessy). eenling kan je moeilijk aan de bak komen bij de reeds draaiende formaties", vult voorzitter Van Leeuwen aan. Hij wil nog eens benadrukken dat bowlen in wed strijdverband een volwaardige sport is die een optimale concen tratie en techniek vereist. "Te veel mensen zien bowlen nog als een gezellig spelletje waarbij de alkoholische dranken rijkelijk vloeien. Nou dat is beslist niet waar. Natuurlijk wordt er na de wedstrijd wel wat gebruikt, maar bij welke sport gebeurt dit niet", vraagt de bowlingvoorzitter zich af. Bowlen is geen goedkope sport. Als je wat wilt bereiken moet je toch minstens een eigen bal aan schaffen en die variëren in prijs van 120 tot 600 gulden. Daarbij komen dan nog schoenen en een shirt, want de teams spelen uni form per team", weet Jan de Jager te vertellen maar hij voegt er di rect aan toe dat beginnende bow lers meestal nog geen eigen mate riaal aanschaffen. "Dat doe je pas als je ziet datje er mee doorgaat". De huur van de banen komt ook voor rekening van de deelnemers. Een uurtje bowlen komt op zo'n vijftien gulden en de wedstrijden komen hoofdelijk omgeslagen op negen gulden voor twee uur spe len. Aanvankelijk was ook broer Hans de Jager een verwoed bow- leren in het begin maakte hij ook deel uit van het bestuur van de Middelburgse bowlingbond. De 37-jarige sportman heeft het in een andere richting gezocht. Hij ging over op darts. Hans de Jager richtte een Wal cherse afdeling van de Nederland se Dart Bond op en begin dit jaar werd al een verkorte competitie 'De betere geschenken" SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 j Deze sport is overigens aanmer kelijk minder kostbaar dan het bowlen. Alle inlichtingen over de afdeling Walcheren van de Ne derlandse Dart Bond verstrekt voorzitter Hans de Jager, telefo nisch te bereiken op nummer 01184-66264. Informatie over de bowlingsport worden op dinsdag- en woens dagavond in De Kruitmolen in Middelburg gegeven. Verder is er nog bowlingbond Biggekerke die speelt in De Kaasboer. Zaterdagmiddag 19 november is voor de Vlissingse kinderen weer een belangrijke dag. Dan komt Sinterklaas met zijn gevolg de Scheldestad weer bezoeken. Er staat de goedheiligman een groot se ontvangst te wachten. Niet minder dan elf muziekgezelschap pen en showgroepen leveren een muzikale bijdrage en negen recla mewagens vormen eveneens een groot aandeel bij de feestelijke in tocht van de Spaanse bisschop. Namens het Vlissingse gemeente bestuur zal burgemeester Wester hout het gezelschap welkom he ten. Als Sint-Nicolaas geen ver traging ondervindt door stipt heidsacties van de douane komt hij om half twee per stoomboot aan in de Koopmanshaven. Hij wordt vergezeld door 45 pieter mannen. Na de begroeting van de wach tende kinderen aan de kade gaat het gezelschap naar het nabijge legen Beursgebouw, waar de sint op een podium de Vlissingse kin deren zal toespreken. Hier wordt de sint officieel door de burge meester verwelkomd. De muziek vereniging Caecilia speelt vanaf één uur sinterklaasliedjes aan de kade. Om twee uur vertrekt de optocht met de muziekgezelschappen en reclamewagens en Sinterklaas voorop voor een tocht door de binnenstad. Een aantal zwarte Pieten maakt de optocht niet mee. Zij blijven Uitgebreide video demonstratie met o.a. Betamovie, Compact disc, Home computers, T.V.-spellen (lit Lekende merken mmdi) Snede service daar eigen teckniscke dienst •Vraag ante speciale prijten FOTO-FILM-VIDEO BACK St. Jacobsstraat 25-27 Vlissingen, tel. 01184-12300 Graag tot ziens! Aankomst van Sinterklaas vorig jaar (Foto Ruben Oreel). achter om de kinderen op het Beursplein en de directe omge ving van pepernoten en snoep te voorzien. Ook in de Walstraat en in de Scheldestraat zullen Pieten achterblijven om de kinderen te tracteren. Evenals voorgaande jaren bezoekt de Sint later op de middag ook de kinderafdeling van het Bethesda- Sint-Josephziekenhuis. De organisatie van de Sint-Nico- laas-intocht in Vlissingen is in handen van de Stichting Vlissings Aktiviteiten Fonds (VAF). De mu ziekgezelschappen en showgroe pen die in de stoet meelopen zijn de Koninklijke Harmonie 'Ons Genoegen', de brassband 'Caeci lia', showkorps 'Oranje Nassau', de drumband 'Alpha', de drumband van VTV, 'Stars at Moonlight', showgroep 'Schoonenburg', 'The Young Stars', Showgroep Vlissin gen', 'Flushing Girls' en 'Irene'. De te volgen route is in vergelij king met vorigjaar iets uitgebreid en gaat nu ook via het Spuiplein en de Bus«estraat. De route is: vertrek Beursplein. Bellamypark. Nieuwendijk, Walstraat, Lange Zelke, Spuiplein. Bussestraat, Zeemanserve, Lange Zelke, Wal straat, Betje Wolffplein. Aagje Dekenstraat, Scheldestraat. Paul Krugerstraat. Singel. Brouwe- naarstraat. Paul Krugerstraat, Badhuisstraat, Betje Wolffplein. Coosje Buskenstraat, Spuistraat. Bellamypark. Smalle Kade. Beursplein. Vanaf vier .uur is de Sint en een deel van zijn knechten in het ziekenhuis. Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52. Vlissingen Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt. Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. «70 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1