üeVLissinger 'Pechiney dicht! goedkoper dan ww-uitkeringen' v|p Leren dammen op tv met Middelburgse damclub ZEEUWSE KOMEDIE SF'EELT BLIJSPEL VAN BETER GiENRE iiiL^ - tw Leerzame herfstvakantiedag in Zeeuws Biologisch Museum 10.000,— minder Staatsaandelen Onbekendheid VILLEROY& BOCH f. 853.30 Fatsoensnormen RAAKTU HAAR KWIJT? 'Or^Tn oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43 200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4: 330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-< 523 20. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Sijbrands, één van Nederlands grootste dammers. De Middelburgse Damclub wil de cursisten uit de omgeving die ge durende de zes achtereenvolgende maandagen de lessen op de tv wil len volgen gaan begeleiden. De meer dan vijftig jaar oude club stelt daarvoor het clublokaal in de bovenzaal van de Ontmoetings- kerk aan de Oosterscheldestraat open vanaf 19 uur. De eerste cur susavond is maandag 24 oktober. De laatste vindt plaats op maan dag 28 november. Aan deelname via de hoofdstedelijke damclub zijn geen verplichtingen ver bonden. Geroutineerde dammers hel pen de nieuwelingen 'geheel vrijblij vend. Aansluitend op de tv-lessen kan er met extra materiaal worden geoe fend. Belangstellenden kunnen na de cursus trouwens gewoon blijven. Maar er is dan wel stilte geboden, omdat de diverse tientallen op maandagavond .wedstrijden spelen. Parallel aan de tv-cursus loopt de strijd om het wereldkampioenschap tussen Janis van der Wal (26) en Harm Wiersma (30). Juist omdat dit officiële titelgevecht tussen twee landgenoten gaat, zal het dammen in die periode in Nederland enorm in de belangstelling staan. De Middelburgse Damclub denkt met dit initiatief meteen in te spelen op het feit dat ook de populari teit van het spel met de schijven zal stijgen. Alles verloopt echter geheel vrijblij vend, zo verzekert de damclub. Voor informatie kan men terecht bij onder andere voorzitter M.F. de Jonge in Middelburg, 01180-13679. DEZE WEEK IN 0 Sluit u altijd stevig uw deuren voor u met de auto de weg oprijdt? Dat is dan goed fout. Lees meer daar over op onze autopagina. 0 Zin in een (cultureel) uit je? Onze servicepagina heeft alle evenementen die er in Midden-Zeeland plaatsvinden keurig op een rijtje voor u. 0 Veel informatie krijgt u voorgeschoteld van de ge meente en de provincie in de kolommen die zij vullen. VERDER OP Z'N ZEEUWS De Zeeuwse Komedie speelt zes keer het blijspel 'Stuur me geen bloemen' van Norman Barash en Carrol Moore. Zaterdag 15 okto ber is de première in het Vestzakt heater in Vlissingen. De volgende speeldata in hetzelfde theater zijn 29 oktober, 12 en 26 november en 10 en 17 december. De regie is in handen van Willem Huybreghs. Centraal in het stuk staat Sjors (gespeeld door Ed van Reijmers- dal), een man van 41 jaar die zich inbeeldt ongeneeslijk ziek te zijn. Hij arrangeert van alles om het zijn omgeving na zijn dood zo prettig mogelijk te maken. Sjors regelt een mooi graf voor zichzelf en Judith zijn vrouw (Wil Koele- wijn) is verzekerd van een opvol ger, de Amerikaan Bert (Frans Haverkort). De enige die echter van het naderende onheil op de hoogte wordt gehouden is buur man Arnold (Lex Maes), die als gevolg van de jobstijding over zijn buurman in permanente staat van dronkenschap verkeert. Het gegeven is een volwaardige basis voor een blijspel. Intriges volgen elkaar op. 'Je hebt een an- de :r', constateert Judith vertwijfeld ov rer het plotselinge vreemde ge- dr ag van haar man. Als zij de ware re den achterhaalt, heeft ze begrip, to tdat blijkt dat Sjors helemaal ni et ziek is en dat alles op een m isverstand berust. 'Je hebt dit al les gedaan omdat je een ander he :bt', volhardt Judith vertwijfeld, tr< oost zoekend bij haar Bert. R egisseur Huybreghs kwalificeert di t stuk als een blijspel van het bi ;tere genre. K .aarten zijn verkrijgbaar aan de k, assa of 01184-65624. Ed van Reijmersdal en Lex Maes (foto copywright Ruben O reel) Zouden de streepjespakken achter het groene laken op het hoogste niveau van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTB) een hekel hebben aan vrouwen? Het lijkt er wel op. De desinteresse voor ping-pongsters kwam voor het eerst aan het daglicht aan het eind van de jaren zeventig, toen Nederlands grootste talent Bettine Vriesekoop pas na veel' gehakketak in de herencompetitie mee mocht spelen. Vorig jaar brak er een heftige ruzie los, toen Sandra de Kruiff, die al evenzeer in het Nederlandse damesspel op eenzame hoogte vertoefde, zich eveneens met de heren in competitieverband wilde meten. De tafeltennisvereniging Armeui- den lijkt de derde opponent van de hoge heren te worden waarbij vrouwen in het geding zijn. Het eerste meisjesteam uit dit Wal- cherse dorp weegt volgens de bondsheren te licht om in de lan delijke competitie te spelen. On danks dat het ploegje twaalfjari gen in de voorjaarscompetitie met groots machtsvertoon de Zeeuwse titel binnenhaalde. Arnemuiden protesteerde. De streepjespakken bleven onvermurwbaar. De meisjes moeten genoegen nemen met een plaats in de provinciale afdeling, waar ze in de vorige competitie al met kop en schouders boven de ri valen uitstaken. Daarmee is het liedje echter niet uit. Arnemuidenaren hebben niet voor niets de naam een hekel te hebben aan onrecht. De vereni ging heeft daarbij steun gekregen van de afdeling Zeeland. "En", fluistert wedstrijdsecretaris Leo Goormachtig, "er wordt zelfs overwogen om uit de landelijke bond te stappen en verder te gaan op z'n Zeeuws". Zover wil afdelingsvoorzitter Wim van de Voorde echter niet gaan, althans op dit moment niet. "Om zomaar uit de bond te stap- Leo Goormachtig (links) en Niek Baarends (foto Ruben Oreel). pen is wat rigoureus. Maar we overwegen wel om met de lagere teams, bijvoorbeeld de derdeklas sers, uit de competitie te stappen en ze te laten spelen onder de re creatie. Deze categorie draagt minder contributie af aan het hoofdbestuur". Volgens Van de lilt tattle atffcet nwrtli| Stelt temce tw tja tctkmscke dienst •tnainnipeciileprijiu Voorde scheelt dat rond de 10.000,— per jaar aan inkom sten voor de NTB in Zoetermeer. Bij de omschakeling zouden ruw geschat 800 Zeeuwse tafeltennis sers betrokken zijn. "En dan tel ik niet eens de jeugdspelers mee", voegt de voorzitter daaraan toe. Op 29 oktober zullen de Zeeuwse afgevaardigden in de bondsraad in Utrecht hun ongenoegen ken baar maken. Afhankelijk van de antwoorden nemen de Zeeuwen dan maatregelen. Eigenlijk waren we in Arnemuiden om kennis te nemen van de vere niging zelf. Het buitengewoon fraaie gebouw trok onze aandacht, waarin de gehele dag door getafel tennist kan worden. Het gebouw waarmee de leden zo pronken en dat ze zelf in elkaar zetten. Ook de >;XvIvX^vX;XvI;X;XvI* ota: overheid en PZEMeeven een extra hulp aan Pechiney In een tot nu toe nog niet officeel gepubliceerde nota, wordt vast gesteld dat het voortbestaan van de aluminiumsmelter Pechiney aan een zijden draadje hangt. De nota werd gemaakt in opdracht van de Industriebond FNV en cir culeert momenteel onder kaderle den van die bond in het bedrijf in Vlissingen-Oost. De economen E. Kreutzberger en H. Heerings van het Rijn Schelde Instituut in Mid delburg schreven de nota na een uitvoerige studie van de alumi- niumfabricage in Europa. De titel van deze 'voorlopige uitgave' luidt: 'de minister en de smelter'. Bij Pechiney werken meer dan 900 mensen en verdienen ongeveer duizend werknemers van toeleve ringsbedrijven er een salaris. De Zeeuwse smelter - de grootste in West-Europa - wordt bedreigd door een oud zeer: de energie prijs. Deze is volgens de nota voor Pechiney in vergelijking met el ders in Európa veel te hoog. Zelfs de energieprijs die Aldéi in Gro ningen betaalt, is de helft van wat Pechiney per kilowatt aan de electriciteits maatschappij moet neertellen, zo weet de verontruste FNV-kadergroep. Groningen maakt gebruik van het zoge naamde 'potjesgas'. Dit is aardgas dat speciaal wordt aangeboord voor de industrie. De nota ademt een teneur als zou het voor Pechiney Nederland een zaak van buigen of barsten zijn. Gemeend wordt dat de PZEm niets liever zou willen dan dat Pe chiney met zijn energieverslin dend fabricageproces de knop zou 'SM, De alui niniumsmelter Pechiney Nederland in het Sloegebied. (Foto Ruben Oreel). omdraaien en stoppen. Dan na melijk zou de kerncentrale, die destijds voor Pechiney is neerge zet, meer winst kunnen maken, omdat elke kilowatt een econo misch rendabele prijs van veertien cent zou opleveren; de prijs die de andere grootverbruikers moeten betalen. Pechiney betaalt - zoals bekend - aanzienlijk minder. In de nota wordt gesproken van twee-derde van de kostprijs. Dit bedrag is contractureel vastgesteld en af hankelijk van de marktwaarde van nucleaire brandstoffen. In de toekomsten wordt de kostprijs hoger vanwege het duurder wor den van de opwerking, tussenen eindopslag van splijtstoffen. Fei telijk heeft Pechiney zijn eigen graf gegraven - aldus een kaderlid - door zich zo vast te klinken aan kernenergie. Maar ook op het ministerie van economische zaken wordt be houdend gedacht over nog verde re subsidiëring van de alumi- niumfabrikant. De nota van Kreuzberger en Heering stelt dat Pechiney tot op heden 90 miljoen gulden subsidie per jaar kreeg. Wil het bedrijf enige overlevings kansen houden, dan moet de overheid met 140 miljoen over de brug komen. Een theoretische ww-uitkering ligt ver onder de helft, gerekend naar 1900 mensen (Pechiney plus toeleveringsbe drijven). Economische zaken heeft volgens de nota moeite er mee om vanuit dat gegeven Pe chiney nog verder tegemoet te komen. Hoewel gevreesd wordt dat Pechi ney genoodzaakt is het bedrijf te sluiten als de overheid en de PZEM niet meewerken, dragen de beide notaschrijvers enkele sug gesties aan om de werkgelegen heid van het Pechiney-personeel te redden. Genoemd wordt de op richting van een aluminium half- fabricage-proces (Pechiney maakt nu uitsluitend grondstof). Verder stelt het tweetal voor de openbare subsidies in staatsaandelen om te vormen, waardoor de staat mede eigenaar wordt. Elders in Europa gebeurt dit namelijk ook. "In Noorwegen worden investerings beslissingen over smelters en de verwerkende industrie in het par lement genomen", schrijven Hee ring en Kreuzberger. Overigens is de problematiek rond de Vlissingse smelter niet uniek. Ook elders in Europa wor den aluminiumfabrikanten be dreigd met sluiting of hebben de deuren reeds gesloten, zoals on langs in Engeland, mede als ge volg van de steeds duurder wor dende kernenergie. In de loop der jaren heeft permanent een ver schuiving plaatsgevonden. In 1965 nog was de aluminium-fa- bricage te vinden in zuid-west- Europa. Anno 1983 is in die streek een aluminiumsmelter slechts met een loep te vinden. Ze verhuisden in de loop der jaren naar haven gebieden. De aluminiumfabrikanten blijven echter onrustig en op zoek naar goedkope energie. Momenteel zijn plaatsen in trek waar electri- citeit wordt gewonnen via water krachtcentrales. Noorwegen blijkt daarbij de voorkeur te genieten É<iilit*iaiÉMiiliiÉiÉiÉiÉiÉiÉil met zijn fjorden aan zee. Ook in IJsland is onlangs een smelter neergezet met een capaciteit van tegen de 100.000 ton. Pechiney Jieeft volgens de samen stellers al evenzeer lak aan waar de electriciteit vandaan komt, terwijl van die zijde toch vroeger regel matig intentieverklaringen naar de kerncentrale in Borssele werden gedaan. Volgens de samenstellers heeft Pechiney aan de overheid onder meer voorgesteld om in ruil voor aardgas kernenergie uit grootschalige buitenlandse cen trales te halen. De kadergroep van de Industrie bond FNV heeft al menige keer vergadert over de inhoud, maar wilde vorige week naar buiten toe nog geen mening geven. Van de zijde van Pechiney was eveneens nog geen commentaar te ver wachten. Wie een dag van de herfstvakantie leerzaam en gezond wil doorbren gen kan zich op dinsdag 13 oktober vervoegen bij het Zeeuws Biolo gisch Museum in Oostkapelle. Deze dag staat voor het museum geheel in het teken van 'najaar in het bos' en is zo georganiseerd dat zowel ouders als kinderen er kun nen genieten. Zo is er die dag een speurtocht uitgezet door het nabijgelegen bos. Interessante dingen moeten daarbij worden geregistreerd. Verder is er een diavoorstelling, een speurspel door het mueseum zelf, opdrachten op het plein en de' kinderen kunnen iets maken, wat ze na afloop mee naar huis mogen nemen. Tegen de prijs van drie gulden krijgen de deelnemers een themaboekje, waarin de opdrach ten voor de dag zijn vermeld. Het boekje geldt tevens als toegangs bewijs voor het museum en er zit een consumptiebon in. Ook geeft dit boekje recht op een presentje aan het eind van de dag. Ter gelegenheid van deze thema dag is een kwartetspel gemaakt. De jeugdmuseumdag begint 's morgens om tien uur tot drie uur. Brood, laarzen en regenkleding zijn onontbeerlijke attributen, zo waarschuwt de organisatie. den. "We hebben er juist de lijsten bijgedaan om te laten zien hoe hoog het niveau van deze speel sters is. Bovendien kan iedereen die dat wil zo'n lijst overal krijgen en inkijken". Van den Berg geeft vervolgens toe - zij het schoorvoetend - dat de onbekendheid van het clubje uit Zeeland een rol heeft gespeeld bij de afwijzing om landelijk te kun nen spelen. En dat de bond geen hoge pet op heeft van vrouwen- tafeltennis? "Ik word inderdaad nog wel eens aangevallen op dat punt als ik in het land vertoef. f verfijnde tafelsfeer'' Servies: Manoir 48-delig - 9-persoons De serviezenspecialist rol die wethouder Van Belzen speelde in de totstandkoming van het gebouw, toen burgemeester De Jonge (SGP) al was vertrokken en Markusse (SGP) nog moest wor den geïnstalleerd, was alleszins de moeite waard om nog eens onder de loep te nemen. Het was immers een hele heisa destijds. En daarbij in ogenschouw genomen dat de club bol staat van gezelligheid en desondanks gedegen prestaties worden geleverd. (Voorzitter Niek Baarends: "Spelplezier staat boven prestatie, omdat plezier no dig is om tot prestaties te ko men"). Het hardnekkige 'nee van de bond en de te nemen stappen door de afdeling Zeeland, over heersten echter het gesprek. De hevige verontwaardiging is dus vanuit Arnemuiden nu ook over gewaaid naar de afdeling Zeeland. In een zéér boze brief wordt het hoofdbestuur een lesje gelezen. De afdeling schrijft met stomheid te zijn geslagen naar aanleiding van de weigering om de meisjes uit de vissersplaats in de landelijke com petitie te laten spelen. Volgens de brief van eind augustus is er met de Zeeuwen geen enkel overleg ge pleegd ondanks het positieve ad vies dat werd meegegeven bij het verzoek van Arnemuiden. Het hoofdbestuur krijgt het ver wijt naar het hoofd geslingerd onduidelijkheid te scheppen om dat het ene team ongemoti veerd— wèl en het andere team niet mag promoveren. En: "Bij aanmelding van een team voor de landelijke competitie wordt door u advies geëist van de afdelings- competitieleider. Wat is de waar de van een advies wanneer zonder overleg tegen dat advies in wordt gehandeld? Naar onze mening worden dan de normale fatsoens normen overschreden". Op deze brief is volgens de lande lijke competitieleider Jan van de Berg al een antwoord onderweg. Later herinnert hij zich trouwens die uitspraak niet meer en zegt niets van een antwoord van het hoofdbestuur aan het Zeeuwse adres te weten. Wel oordeelt hij dat de brief van de Zeeuwen naar zijn mening nogal agressief was opgesteld. "Deze tegenstelling is kenmerkend voor het spelletje dat de bond met ons speelt", roept Leo Goormachtig bijna vertwijfeld uit. Niettemin kan Van den Berg zich de kritiek van de Zeeuwen voor stellen. "Er moesten zeventien ploegen afvallen. En één van die afvallers was Arnemuiden. En als je dan als afdelingskampioen af valt, is dat inderdaad een bittere pil. Mocht dezelfde ploeg meisjes echter dit najaar kampioen wor den, dan zullen ze zonder meer promoveren". Maar de schuld ligt volgens Van den Berg ook bij de vereniging zelf. "Arnemuiden", zegt hij "vergat een lijst van de speelsters als bijlage mee te sturen. En het is niet aan ons om uit te zoeken welk niveau de meisjes hebben". Een argument dat door Leo Goorm achtig met kracht wordt bestre- 'kWAUTEIT GARANT!? OElFT 56 MtOOELRURii Maar ik wil daar verder niet op ingaan, omdat ik slechts deel uit maak van een adviesorgaan van het hoofdbestuur. Het is hun be leid". De balans opmakend heeft de 160 leden tellende vereniging (is dus groot te noemen op 4000 zielen) al een talentvolle speelster verloren. Ineke van Belzen, die deel uit maakte van het kampioensteam, heeft haar batje al stevig wegges topt. Haar teleurstelling na de af wijzing was zo groot dat ze er stomweg geen zin meer in had. Maar we gaan gewoon door met de opbouw van onze vereniging, zegt voorzitter Baarends. "We hebben enorm gevochten om dit fantastische gebouw te krijgen. Soms vochten we zelfs tegen bergen onbegrip. De instanties geloofden er niet in. maar het staat er en is helemaal voor ons. En geloof maar: Arnemuidenaars zijn doorzetters. Wat we willen, krijgen we voor elkaar...". Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt, Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. «70 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag Me/ka,meérdan 'n shirt. Niet zomaar de EERSTE... DE BESTE

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1