de\/Lissinger rlijk weekje voor voetb Demonstreren met een buurtvereniging 'Heb je m'n man gezien ik heb broodjes voor 'm' HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN DODD SPEELT 'GELUIDEN UIT DE RIMBOE' VAN RENS SCHOT l^s Amoureuze emblematiek in nieuwste Slib-boekje Woonlastencomitee voor Middelburg in oprichting 100 GULDEN VOORDEEL VILLEROY& BOCH Opkrikken Zeeuws voetbal Onkostenvergoeding J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE RAAKTU HAAR KWIJT? Reis Spanje uitgesteld 1,59 Woensdag 2 november 1983 oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651 toestel 54 Liefdeszinnebeelden is de titel van het allernieuwste deel in de Slib reeks van het Zeeuws Kunste naarscentrum. Het boekje is ge maakt door Wim Vermeer. De omslag werd ontwerpen door Leo nard Snelders. Het boekje behan delt amoureuze emblematiek uit de renaissance. Wim Vermeer hield in mei 1982 een lezing over dit onderwerp in Middelburg. De Slib-redactie- commissie vond dit onderwerp zo interessant, dat vrijwel onmiddel lijk er na werd besloten er een boekje over uit te geven. Behalve dat de commissie het onderwerp interessant vond, werd ook ge constateerd dat er de laatste tien jaar nauwelijks nog iets was ge publiceerd over dat onderwerp. Verder oordeelde de Slibgroep dat het belangrijk was om dit genre uit de renaissance voor een groot publiek bekend te maken. Een embleem is eigenlijk een combinatie van een motto (spreuk), plus een prentje en een gedicht. In de zeventiende eeuw werden ze veel gemaakt en uitge geven in de zogenaamde emble mata-boeken; het kan worden omschreven als voorloper van de hedendaagse strip. Alleen zijn de emblemen zeer moralistisch en berusten veelal op een of andere les Wim Vermeer is wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de rijksu niversiteit in Utrecht, waar hij is gespecialiseerd in de literatuur uit de renaissance. In het boekje bes preekt hij de geschiedenis van het embleem en legt een vijftal em blemen uit, .waaronder één van Cats met een schitterende prent van de Middelburgse graveur Adriaan van de Venne Boekjes uit de Slibreeks kunnen worden gekocht in de boekhandel of besteld bij het ZKC, 01180-11791. Een exemplaar kost 4.—Een abonnement (zes nummers) kost 22,50 per jaar. DEZE WEEK IN Deze week een heel nieu we rubriek voor vrouwen en geemancipeerde mannen 'nijvere naalden'. En dat betekent vanaf deze week in elke uitgave een breipa- troon In de voorlichtingrubrie ken van gemeente en pro vincie alle actuele infor matie van het Abdijplein en uit het gemeentehuis. v De Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen heeft weer een hele pagina in deze krant. PROFS HELPEN JEUGD In de serie theatervoorstellingen in het Kuiperspoorttheater te Middelburg treedt zaterdag 5 no vember de Middelburgse toneel groep DODD op met 'Geluiden uit de rimboe' van Rens Schot. De voorstelling begint om acht uur Het stuk behandelt drie onder werpen: de geborgenheid, de vrij heid en de confrontatie. Vriend schap heeft schijnbaar een min dere betekenis voor de mensen dan bijvoorbeeld liefde, waar veel over gezegd en bijna net zoveel over gezongen wordt. Een docto randus, die er dus op door heeft geleerd, neemt het woord over dat onderwerp. Zijn illustratiemate riaal is een jongeman die een ver haal mag afsteken dat waanzinnig en triest, maar tegelijkertijd lach wekkend is. Hij verhaalt over de watersnoodramp van 1953, zijn blinde zusje, zijn liefje voor één nacht, over zijn hospita en een neger. Terwijl echter alles de re vue passeert blijk hij meer te ver tellen over zijn eenzaamheid dan over vriendschap. Hij blijkt een doodnormale jongen, maar ieder een heeft hem verlaten. Alleen de neger blijft - de confrontatie. De doctorandus (zijn naam is Stein, hetgeen omgekeerd niets is) ziet het uiteindelijk niet meer zit ten. Zijn college is hem uit de hand gelopen. 'Ziet maar wat u ermee doet', zijn zijn laatste woorden. Kaarten voor deze voorstelling zijn te verkrijgen bij de VVV's in Middelburg en Vlissingen, Loek's boekhandel en Hij herenmode. Wil Kwekkeboom, Rens Schot en Bram Kwekkeboom van DODD in een scene van 'Geluiden uit de rimboe'. Jeugdige voetballiefhebbers in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar kunnen in de kerstvakantie schaven en schuren aan hun balvaardigheid en inzicht. Op het Zilveren Schor nabij Arnemuiden staan van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december Zeeuwse profvoetballers gereed om hun daarbij te helpen. Het zijn Danny Blind, Jan Poortvliet, Adri Koster en de trainer Jo Jansen. Ook prof wielrenners komen in Arne muiden iets vertellen over de achtergronden van hun sport. Frits Pirard heeft inmiddels al toegezegd. Verder staat het ook vast dat er in Arnemuiden andere spelers van PSV, NAC, Sparta en Feyenoord komen om de Zeeuwse jeugd wat te leren. Tot dit gezellige en leerzame weekje werd besloten toen deze zomer de Zeeuwse profspelers een partijtje tegen het Zeeuws elftal speelden. Ton Uiterhoeve uit Oost-Souburg maakte na de wed strijd een babbeltje met Koster, Blind en Poortvliet. En het is al snel te raden waar dat gesprek in eerste instantie om draaide: het lage niveau van het Zeeuwse voetbal. op basis van onkostenvergoeding. "Daardoor kon die prijs zo laag worden gehouden", becijfert Ton Uiterhoeve. 'Mn de zomermaan den zijn dergelijke cursussen in Papendal, Sittard en Zeist. Die kosten bijna het dubbele. Als dit initiatief aanslaat, zullen we be slist verder gaan". Wie informatie wil over deze vier daagse voetbalcursus in Arnemui den kan contact opnemen met 'I on Uiterhoeve in Oost-Souburg. Te lefoon 01184-61116. Aanmelden kan zowel in verenigingsverband als individueel. Twee van de organisatoren Ton Uiterhoeve (links) en Danny Blind (foto Ruben O reel). Vieux Luxembourg 9-dIg. theeservies 6 ontbijtborden t%m (normaal 382,60) 279)— "We hebben er allemaal baat bij In een aparte bus voelden le den van de buurtvereniging Duyvenvoorde uit Oost-Sou burg zich solidair met de tal rijke Zeeuwen en nog veel meer andere Nederlanders in de strijd tegen de kernbewape ning. De buurtvereniging had het namelijk nodig gevonden om voor de buurtbewoners een geheel eigen reis te organise ren. Niettemin sloten ze zich in bus 3 aan bij de meer dan dertig bussen die vanuit Goes in colonne naar Den Haag reisden. In Den Haag bleven de Souburgers echter bij el kaar, achter het felgele span doek. Ad Hanneman meldde zich vorige week zaterdag ochtend bij die bus en sprak met een aantal deelnemers aan de demonstratie, onder meer over de politieke activiteiten van de buurtvereniging. Als de Souburgse buurt nog voor het grootste deel bezig is aan een zaterdags uitslaapuurtje, klinkt uit de bus nabij het buurthuis De Schuur al een frisse VARA-stem die melding maakt van de eerste tekenen dat de vredesdemonstra tie tegen kernwapens in Europa veel mensen trekt. Trouwens de taxichauffeur die me naar Sou burg bracht, mompelde ook al over de grotere drukte op de weg dan andere zaterdagen. Een van de Souburgse actievelingen Nico van Duyn is al druk in de weer. En met een zorg alswf het een relikwie betreft.' brengt hij het zelfge maakte spandoek naar de bus en laadt het voorzichtig in. Nico ver haalt later trots dat de jongens en meisjes van de soos het spandoek ontwierpen en maakten. Hij en Rudie Kortvriend van het bestuur coördineerden slechts. "In Den Haag", zo vult een jongere aan, "kan iedereen zien waar we van daan komen". De buurtvereniging Van Duyven voorde houdt zich actief bezig met .politieke ontwikkelingen, zo blijkt uit gesprekken tijdens de heen weg. Behalve de organisatie van een reis naar Den Haag, is er aanstaande vrijdag 4 november een manifestatie tegen fascisme en racisme. De manifestatie is in De Zwaan en niet in het eigen buurthuis, want men verwacht veel mensen. Op het programma, dat om acht uur 's avonds begint, staan sprekers als Liem, van het comitee Indonesië en Siem Kor- per, voorzitter van Verenigd Ver zet. Burgemeester drs. Th. J. Westerhout van Vlissingen opent deze bijeenkomst. Voor ontspan ning met soms veel en soms een tikkeltje politieke saus zorgen het koor De Grootste Mond uit Til burg, De Hartelijke Groeten uit Middelburg en James Madhlope Phillips, een verzetstrijder uit Zuid-Afrika. De zang- en theater groep Discus uit Rotterdam sluit het programma, dat tegen half elf is afgelopen. Het comitee tegen fascisme en ra cisme bestaat voor het grootste deel uit jongeren. Cootje Pattina- ma, Adi van Esch en Karei Sass vertellen op de achterbank over wat hen beweegt om zo'n comitee te vormen en er inhoud aan te ge ven. De sfeer - aldus vooral Cootje - op straat en in openbare gele genheden wordt steeds agressie ver naar buitenlanders toe. Ook zij als Molukse merkt dat. De schuld van de werkloosheid wordt naar kleurlingen en buitenlanders geschoven, een herhaling lijkt in het vooruitzicht van wat er in de jaren dertig in Europa is gebeurd. En juist een buurtvereniging dient zich met alle facetten van het leven bezig te houden. Of dat nu een breikransje voor dames of een comitee tegen racisme en fascisme is, elke buurt heeft met dat alles te maken, dus ook een buurtvereni ging- Cootje en Adi zijn werkloos. Ka- rol zit op het Delta College in Middelburg. "Jongeren zijn bezig de verkeerde kant op te gaan. Ze zijn niet kritisch en slikken sim pele argumenten als de buiten landers zijn schuldig", weet Ka- rol, die deze tendens ook op school heeft opgemerkt. Adi meldt dat het comitee daarom niet blijft stilstaan na die vierde no vember. Er zijn nog talrijke acti viteiten in voorbereiding zoals scholen benaderen en daar spreekbeurten houden, een bro chure is in de maak voor leerlin gen van het voortgezet onderwijs en momenteel is er in de openbare bibliotheek in Souburg een'ten toonstelling ingericht met mate riaal van onder andere de Anne Frank Stichting. Tegemoetkomende auto's knip peren onderweg fel met hun lich ten. Zijn het mede- of tegenstan ders, vraagt een wat ouder Sou- burgs echtpaar zich af. Dichterbij Den Haag rijden steeds meer bussen met het bekende affiche op de zijramen geplakt en allengs moet de bus langzamer rijden. Bumper aan bumper worden we Den Haag binnen geloodsd. In de residentiestad blijft het grootste deel van de Souburgers dicht bij elkaar achter het felgele spandoek ('Poeh, dat valt op') lo pen. Eén der Souburgers laat via een megafoon kort en duidelijk weten waarom hij is gekomen: 'Kernwapens nee'. Souburg valt in. De jonge spandoekdragers moeten soms wat in toom worden gehouden, want de leeftijd van het gezelschap loopt sterk uiteen. Slechts één keer wordt een sani taire stop gemaakt, waarna vooral de dames minder Tienepen kijken. Ook onderling wordt nader ken nis gemaakt, en persoonlijke ge gevens uitgewisseld. Een dertien jarige jongen blijkt een kaartje voor de bus te hebben gewonnen op het atheneum in de geschiede nisles. Vader en moeder bleven onvermurwbaar volharden in hun tegenzin om zich in de demon strerende massa te storten. Buur man Peter ging echter alleen en had er tot grote vreugde van de knaap geen enkel bezwaar tegen een dagje de verantwoordelijk heid op zijn schouders te nemen voor de jongen. Jos, die die 29ste oktober verjaarde, kermde met bezorgde blik met het oog op de avond die nog volgde. Zeven gas ten te eten en dan nog een drank je. "Maar dat zal wel een uiterst rustig drankje worden. Ik word vandaag 34, maar ik heb wel het gevoel dat ik er na vandaag gerust twee jaar bij kan optellen". Hij krijgt de lachers op zijn hand als hij zijn rug strekt en op zijn zere benen wijst die onderhand de twaalf kilometer lange route heb ben gemaakt. "Heb j.e mijn man gezien", vraagt een Souburgse bezorgd. "Ik heb broodjes voor 'm gekocht". Haar drie zoontjes tussen zes en twaalf blijven in haar buurt. Later blijkt dat de jongste in de broek heeft gepoept en weigert om zich in de massa te laten verschonen. Gesteund door de kracht van de massa steekt een veertienjarige haar eerste sigaret op. Er moet wat gevierd worden, en zij is ook één van de meer dan 500.000 die de grootste demonstratie van de laatste jaren vormt, argumenteert zij. Terug in de bus, na meer dan twaalf kilometer lopen en slechts één stop, want zes uur is zes uur, zoals met de chauffeur is afge sproken blijkt dat de zestienjarige Marissa van meer dan alleen de demonstratie heeft genoten. "Ik heb ook ontzettend mooie jongens gezien. Vooral mooie punks. Eén zwijmelt ze" had het haar ont zettend mooi en een heel rechte neus en een beetje bruine huid". Nee, haar ouders demonstreren niet. Die zijn het er niet mee eens. Zij is echter tegen de raketten. Het spandoek dat ze zag en dat meld de dat de drager ervan na de oor log was geboren en dat hij dat zo wilde houden, sprak haar wel aan. De meningsverschillen met haar ouders liepen wel eens hoog op, zegt ze wat treurig. En niet altijd kon zij de argumenten van vader en moeder pareren, maar ze voelt wél dat ze gelijk heeft. "Ik moet toch ergens beginnen", verdedigt zij zich. Sommige Souburgers geven toe aan hun vermoeidheid. De bank klapt naar achter en weldra liggen ze in diepe slaap. Als de eerste passagier uit de bus strompelt wordt echter stevig gedag ge zwaaid. Er is een band ontstaan tussen de deelnemers. "Ik weet zeker", benadrukt voorzitter Joop van Esch, "dat er minstens vijftien mensen in deze bus zitten die niet mee zouden zijn gegaan als we als buurtvereniging niet voor een aparte bus hadden gezorgd. We hebben dit overigens niet zomaar op eigen houtje gedaan. Het vre- desplatform was op de hoogte". dat het Zeeuwse voetbal wat wordt opgekrikt", meent Danny Blind. En het zijn geen loze woor den. Elke woensdagmiddag als het programma van deze op dit moment zo excellererende Spar- taspeler het toelaat, staat hij met een aantak knapen van de Sou burgse voetbalclub RSC in de wei. "Niet voor geld trouwens", be zweert hij. Maar het doet hem deugd de jeugd van de club waar hij voor het eerst tegen de bal trapte wat te helpen. Zoals gezegd de vonk sprong me teen over toen er tijdens dat potje napraten in Goes iemand het idee opperde. "Poortvliet, Koster en ik hebben korte tijd later met elkaar gesproken", zo meldt Blind. En het drietal was het er snel over eens, dat de eminente Jo Jansen, oud-Vlissinger en oud Nac-trainer bij de organisatie moest worden betrokken. Ton Uiterhoeve zou in Zeeland een en ander regelen en zoeken naar een geschikte ac commodatie. Lengkeek. Van NAC komen Edy de Schepper. Tonnie van Eenen- naam en Guus van de Borgt. Maar waar de jongelui vooral van kun nen leren is wielrenner Pirard. "Als de voetballers veertig pro cent karakter hadden van een wielrenner, zou het op de Neder landse voetbalvelden heel wat aantrekkelijker worden ge speeld", stelt Jansen. Verder leren de jeugdige voetballers ook nog wat van de spelregels tijdens een cursusje 's avonds. Deze cursus wordt (gratis) aangeboden door de KNVB afdeling Zeeland. De vierdaagse voetbalcursus kost 275,— Daarbij is alles inbegre pen ook de overnachtingen en het eten. De spelers komen allemaal SERVICE KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 J Mil bekende merken «eerteilig 6iede invin dioi eigen technische dienst •tnigeeieipeciilegrijiee Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt. Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag Jo Jansen was meteen te porren. "Er heerst in Zeeland nog wel eens de opvatting, dat de Zeeuwse profvoetballers zich geen flikker meer aantrekken van het voetbal in hun provincie", luidt zijn eerste reactie. "Dus kunnen we nu het tegendeel bewijzen. De mensen die er aan meedoen zijn stuk voor stuk kundige knapen. Met liefde voor het voetbal en het Zeeuwse in het bijzonder werken ze aan dit initia tief mee op basis van onkosten vergoeding. Ikzelf heb een reis naar Spanje uitgesteld die dan was gepland". Aan Jansen werd gevraagd een programma samen te stellen. Een fluitje van een cent voor de man die door het hele land lezingen over voetbal verzorgt. Het boek met vöetbalhoogstandjes van Wiel Coerver, zo weerlegt hij, heeft hij daarvoor niet nodig. "Ik reken op tachtig jongens, die we in groepjes verdelen. Ze leren wat van de traptechniek, koppên en passes geven. Ook spelen ze een onderlinge competitie. Verder komen delegaties van Sparta, PSV, Feyenoord en NAC, die de monstraties verzorgen. Ik ben er van overtuigd dat de jongelui die van voetbal houden een heerlijk weekje hebben". De spelers van de genoemde clubs die in elk geval komen zijn de Spartanen Edwin Olde Riekerink, Ron van de Berg en Ronald Wonen kan anders en in veel ge vallen goedkoper. Velen betalen meer dan dertig procent van het besteedbaar inkomen aan woon lasten. Daarom komen her en der woonlastencomitees van de grond die een halt toe willen roepen aan dat steeds duurder wordende wo nen. Dit meent het bestuur van de In dustriebond FNV. dat leden en niet-leden heeft opgeroepen om op 10 november in het Zuiderba ken aanwezig te zijn teneinde ook in Middelburg een woonlastenco mitee op te richten. Woonlasten bestaan niet uitslui tend uit huurkosten, zo schrijft de industriebond in de uitnodiging. Ook servicekosten, energiekosten, onroerendgoedbelasting en mi lieuheffing moeten er bij worden gerekend. Sommigen staat het water tot aan de lippen. Dat bleek onder meer eind mei van dit jaar in Souburg. In een bomvolle zaal van De Zwaan brachten velen hun emo ties naar buiten. "Er is teveel ar moe die de mensen niet zomaar naar buiten durven brengen", meent de Middelburgse afdeling van de Industriebond FNV. Niettemin leidden eerdere pogin gen in Middelburg om een woon lastencomitee op te richten tot niets. Maar - zo verzekert de FNV-afdeling - ook in Middel burg is de nood hoog en moeten de mensen bij elkaar komen, zo dat er tegen de stijgende lasten gestreden kan worden middels een Woonlastenkomitee Middel burg. De bijeenkomst donderdag 10 no vember in het Zuiderbaken begint om 20 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1