Koninklijk conservatorium op zoek naar danstalent Zeeuwse kunstmanifestatie Forum voor groot publiek toegankelijk harmonie Ons Genoegen HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN KNOOP IN DE KABEL Walcherse Bovagleden op de bres voor veiligheid Open Dag koninklijke Snuffelmarkt zaterdag 29 oktober veilinghal, GOES A UDITIE IN KUIPERSPOORTTHEA TER Grootse rommelmarkt, 250 kramen struingoed. Open van 9 tot 17 uur - TICHELAAR AARDEWERK Workshops T evreden. DEZE WEEK IN Een auto winnen? Dat kan in Vlissingen. Lees de au torubriek Van Bougie tot Bumper. Ook in die rubriek een relaas over 35 jaar 'le lijke eend'. Twee Hervormde gemeen ten die vierhonderd jaar bestaan krijgen aandacht op onze binnenpagina. Het zijn de gemeenten in Sou burg en Koudekerke. Op de voorlichtingspagi- Jia's van gemeente en pro- vincie staat weer alles over de actuele gebeurtenissen an dat front. De afdeling dansvakopleiding van het koninklijk conservatorium in Den Haag houdt op zaterdag 26 november een balletauditie in de Kuiperspoort in Middelburg. Jon gens en meisjes die ambities heb ben om het dansvak in te gaan worden die dag getest. De dansopleiding aan het ko ninklijk conservatorium begint al op jonge leeftijd. Vandaar dat er naast de opleiding nog onderwijs wordt gevolgd vanaf de vijfde klas van de lagere school. Verder kun nen de dansstudentjes lessen vol gen aan het voortgezet onderwijs, Havo of Mavo. De audities in de Kuiperspoort staan open voor leerlingen die volgend jaar de vijfde of zesde klas van de lagere school volgen en zij die naar de brugklas of naar de tweede klas van het voortgezet onderwijs overgaan. Het is niet noodzakelijk dat de kinderen bal letles hebben gevolgd. Het koninklijk conservatorium ligt op loofafstand van het een - traal station in Den Haag. Leer - lingen van buiten Den Haag krij - gen desgewenst een 'verantwoor - de huisvesting' bij particulieren Het conservatorium bemiddel t daarin. Buiten danskleding ei a boeken zijn er geen kosten ver - bonden aan de opleiding. Voor informatie of aanmeldin g kan men zich wenden tot Tinek e van Zuylen van het koninklij k conservatorium, 070-814251 (tot ;- stel 119). Foto Jorge Fatauros. De steeds platter wordende beurs heeft tot gevolg dat er op het huishoudbudget wordt beknibbeld. Niet in de laatste plaats zullen talrijke huishoudens met gefronsd voorhoofd de eigenlijk broodnodi ge onderhoudsbeurt aan de auto een tijdje uitstellen. Het gevolg laat zich gemakkelijk raden: slechtere wagens op de weg. De Bovag, een organisatie van gara gehouders, maakt zich ernstige zorgen over de achteruitgang van de kwaliteit van het Nederlandse wagenpark. De organisatie voelt zich een beetje verantwoordelijk voor de krakkemikkige voertuigen die in handen van goedwillende bestuurders tot ware moordwa pens kunnen groeien. De afdeling Walcheren van Bovag gaat dat ve rantwoordelijkheidsgevoel omzet ten in daden. In de week van 7 tot en met 11 november verzorgen 27 Bovag-garages op Walcheren gra tis veiligheidskeuringen. Alle ga ragehouders die een officieel gedi plomeerd keurmeester van Veilig Verkeer Nederland in dienst heb ben voeren die gratis keuring uit. Het in dienst hebben van zo'n keurmeester is een voorwaarde voor een garagebedrijf om deel te nemen. Welke bedrijven meedoen wordt middels een advertentie campagne, die volgende week be gint, bekend gemaakt. Het Walcherse Bovag-bestuurslid Theo Louisse rekent er al min of meer op dat het resultaat schrik barend zal zijn. Eerder werden namelijk veiligheidsinspecties uit gevoerd in Oosterhout en Den Bosch. Van de wagens die in Oos terhout ter keuring werden aan geboden bleek maar liefst 67 pro cent de betiteling 'slecht' mee naar huis te krijgen. Een ander opval lend gegeven is dat slechts 35 procent het gebrek liet verhelpen. De veiligheidskeuringen in Den Bosch werden vroegtijdig gestopt omdat de automobilisten weinig animo toonden. De Brabantse hoofdstedelingen moesten echter dertig gulden betalen. De keuring op Walcheren is zoals gemeld gratis. Theo Louisse en zijn Bovag-colle- De koninklijke harmonie Ons Ge noegen houdt zaterdag 29 oktober een Open Dag. Dat gebeurt in de aula van de Scholengemeenschap Swabeburg aan de Zaaihoekweg in Vlissingen. De presentatie ge schiedt door de drie afdelingen van Ons Genoegen: de harmonie, de Delta Band en de jeugd-Delta- band. Deze Open Dag begint om twee uur 's middags. Ons Genoe gen heeft in totaal om en nabij de honderd leden. De Harmonie is het oudste on derdeel van de vereniging, het werd 93 jaar geleden opgericht. Hij telt ongeveer 40 muzikanten met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. Tot de bezetting van een Harmonie behoren trompetten, trombones, klarinetten, saxo foons, hoorns, tuba's, fluiten, bas sen en slagwerk. De vereniging treedt regelmatig op tijdens con certen en andere evenementen en is geregeld deelneemster aan fes tiviteiten binnen de gemeente Vlissingen. De Deltaband is 16 jaar geleden ontstaan uit de toenmalige drum band en telt eveneens rond de 40 leden. De band is bekend in bin nen- en buitenland en treedt va ker op dan de afdeling Harmonie. De Deltaband bezit een drietal verschillende uniformen. (Zelf discipline staat hoog in het vaan del en de bezetting, wordt ge vormd door slagwerk, trompetten, trombones, tuba's en bassen. Om de band regelmatig te voorzien van nieuw opgeleide muzikanten is een Jeugd-Deltaband opgericht, die momenteel 20 leden telt. In het jaar dat een Jeugd-Delta- bandlid 15 wordt kan hij deelne men aan de repetities van de "grote band". Alle belangstellenden zijn vanaf twee uur welkom in de aula van de scholengemeenschap. De middag heeft tot doel een stuk onbekend heid met deze muzikale vorm van vrijetijdsbesteding weg te nemen en de bezoekers zodanig voor deze vorm van muziekmaken te inte resseren, dat velen zich zullen aanmelden als lid van de vereni ging. De Harmonie, de Deltaband en de Jeugd-Deltazullen geduren de twee maal een kwartier optre den. Daarbij wordt middels een "nagebootste" repetitie ingegaan op de samenstelling van de orkes ten en de kenmerken van de diver se bezettingen. De toegang is voor een ieder gratis en voor verster king van de inwendige mens wordt gezorgd. Belangstellenden kunnen niet al leen kennis maken met de muziek, het bestuur en de muzikale leiding van Ons Genoegen, maar ook wordt door de leden eigen mate riaal ingebracht, waarmee men een aantrekkelijk beeld hoopt te schetsen Van een stukje geschie denis en achtergrond van Ons Genoegen. Door middel van fotoverzamelin gen. video-optlamen vdn recente optredens, het vertonen van dia's en het showen vari het instrumen tarium wordt zo eën acceht geiegd op de sociale band die het vereni gingsleven schept. Door het vertrek uit de vereniging van een aantal muzikanten we gens het volgen van een studie el ders, wijziging van werkkring of te drukke werkzaamheden is er bij alle drie de onderdelen van Ons Genoegen ruimte voor het plaat sen van nieuwe muzikanten of ruimte voor de opleiding van leerling muzikanten. Instrumen ten en docenten zijn beschikbaar om de muzikale vorming verant woord plaats te laten vinden. Het is de eerste keer dat een muziek vereniging uit Vlissingen zich op deze wijze presenteert. Het bes tuur hoopt op toetreding van mensen, die, komende uit andere plaatsen, zich in Vlissingen heb ben gevestigd, en die nog niet tot de stap zijn gekomen zich aan te melden bij een muziekvereniging. Het is zeer goed mogelijk op latere leeftijd een muziekinstrument te leren beheersen, terwijl jeugdige leerlingen vanzelfsprekend zeer welkom zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat deze middag, die om 14.00 uur begint, wordt opgevat als een concertmiddag of een uitvoering. Het op een ongedwongen wijze geinformeerd worden over alle facetten van Ons Genoegen staat op de voorgrond, waarbij de ve reniging hoopt, dat velen zich zullen aanmelden als lid. Van zelfsprekend zijn ook zij, die niet de bedoeling hebben zich aan te melden als lid. maar alleen inte resse hebben in Ons Genoegen, van harte welkom. ftli,. Tijdens incidentele politiecontroles worden soms enorme kneuzen aangetroffen, zoals deze bodemloze auto. toto Camile Schelstraete, uit boek Zeeland in 1982). De nota 'een kabel voor Vlissingen' heeft de gemoederen in Vlissingen op een flinke manier in beroering ge bracht. Wijkcomitees en het Woon- lastenkomitee Vlissingen hebben in brieven aan de gemeenteraad vragen gesteld en op- en aanmerkingen ge maakt over de inhoud van de nota. De aanleg van de kabel lijkt daarmee vooruit te worden geschoven. Aan vankelijk werd gedacht dat de eerste Vlissingers al in 1984 via de kabel hun programmakeuze op radio en tv ver groot zagen. Vraagtekens worden onder andere gezet bij de prijs. Sommigen vinden zelfs het door de gemeente als accep tabel geacht bedrag van 15,— per maand al teveel. De PZEM zelf noemde dat bedrag aanvankelijk ook, maar heeft middels een brief aan het Woonlastenkomitee laten weten dat een abonnement op de kabel tussen de 17,50 en f 20,— zal gaan kosten. De brief was trouwens in overleg met b. en w. van Vlissingen opgesteld, schrijft de PZEM. De wethouders Daan Bruinooge en Willem Wisse lieten vorige week echter weten dat een abonnement hooguit 15,— mag kosten. Andere bezwaren, zoals het recht om een eigen antenne te blijven houden of in flats tv te blijven houden zonder dat daarvoor gebruik wordt gemaakt van de kabel, wuift Wisse weg. De Kabel is geen verplichting maar een recht, aldus Wisse, het recht op ont vangst via een eigen antenne is gere geld in het Verdrag van Rome. Of de knoop in de kabel snel wordt ontward zal aanstaande vrijdag (28 oktober) blijken, als de gemeenteraad de nota behandelt. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180 13221 J GRATIS KEURING AUTO' f,,De Beter^Geschenken"^ 1641 Uitgebreide collectie bij: Woi artsdag 26 oktober 1983 "Allé, is da n'j palingfuik of iets om soep in te koken", oppert een Belgische toerist bij de aanblik van een sculptuur van de Italiaanse kunstenaar Gilberto Zorio op het Middelburgse Muntplein. De be kende grappen over de vaak niet begrepen avantgardistische kunst, zoals ook die van: "Nou zeg, zoiets kan ik ook maken", volgen elkaar op. Forum Sculptuur 1983. Een Zeeuwse kunstmanifestatie die er vooral op is gericht om het pu bliek met de kunstenaars, hun werk en de achterliggende ge dachte te confronteren. Dat ge beurde vorige week van zaterdag tot en met woensdag door middel van workshops, lezingen en in stallaties op verschillende locaties in de Zeeuwse hoofdstad. We gaan op zoek naar het publiek dat Forum bezocht. Maandag avond, de derde dag van Forum, houdt kunsthistoricus en conser vator van het Rijksmuseum Krö- ler-Müller, Marianne Brouwer een lezing in de Kuiperspoort. Over de honderd mensen luiste ren met rode oortjes naar een verhandeling over de invloed die de historische kunst uitoefent op de hedendaagse kunst. Over de vraag of nu plotseling met alle oude normen moet en kan worden afgerekend wordt uren lang ge discussieerd tussen de historicus en het publiek en het publiek on derling. Publiek overigens dat voor het grootste deel bestaat uit mensen uit de 'bekende Zeeuwse kunst kring' maar tussen wie zich toch ook onbekende gezichten men gen. Zoals bijvoorbeeld een 19- jarige P.A.-studente uit Middel burg Ellen Goeseije. Ellen deed niet mee aan de workshops ("Ik ben nu al gebro ken van alle informatie die over me heen is gekomen"), maar be zocht wel vijf dagen achter elkaar lezingen in de Kuiperspoort. "Ik kwam er tijdens die lezingen achter dat kunstenaars ook maar gewone mensen zijn, en geen go den zoals wel eens wordt veron derstelt. Het is heel goed om te luisteren naar deze mensen. Je komt er dan min of meer achter wat hen eigenlijk bezielt om op de manier te werken zoals ze doen", meent Ellen, die overigens ook totaal niet schroomde om zich in de soms toch wel erg professionele discussies te mengen. ledereen, met wat voor achter grond en met welke bedoeling dan ook, kon zich inschrijven voor de workshops. Dat deden ook Anne- lies Planteijdt, een in Amsterdam woonachtige Zeeuwse, en Tino Busato, een in Nederland geboren Italiaan. Tino: "Omdat ik zelf Italiaan ben heb ik me laten schrijven bij Gil berto Zorio. Ik ben erg geïnteres seerd in kunst en heb in mijn huis in Gorkum al een aardige collectie kunstwerken verzameld. Het leek me aardig om ook eens met klei te werken en met de kunstenaars over het werk te praten". Annelies deed ook een jaar eerder mee met Forum. Ze is net afges- Veel aandacht tijdens een l ezing tudeerd op de Rietveldacac iemie in Amsterdam en maakt sier aden. "Sculptuur interesseert meerg. Van Zorio leerde ik bijvoor beeld hoe je de ruimte bij je werk kunt betrekken. Omdat ik toch altijd met kleine dingetjes bezig be n had ik een soort angst om in het groot te beginnen. Door deze wor kshop ben ik een beetje over die angst heen gekomen". De Kunstenaar Carel Viss er liet de mensen uit zijn worksho p zelfs een hele middag 'stoeien met allerlei materiaal in de tuin van de Kuiperspoort. De meest verras sende werken kwamen uit de handen van gewoon geï nteres seerde huisvrouwen, stuiden'.en maar ook kunstenaars. Het idee om de kunst uit de eli taire hoek te halen lijkt Forum steeds beter te lukken. Mairia-Ro- sa Boezem (coördinatrice van de Stichting Forum) blikt d.'tn ook tevreden terug op deze I -orum- we.ek. "De belangstelling is wer kelijk overweldigend g'eWeest. n Carel Visser (foto Wim Riemens). Nog meer dan voorgaande jaren wordt Forum niet alleen op na tionaal maar zelfs op internatio naal niveau een begrip. Het is werkelijk vleiend dat mensen uit zoveel delen van het land, maar ook daaïbuiten, speciaal naar Middelburg komen om deze ma nifestatie bij te wonen. Ik moet dan ook zeggen dat de kunste naars die we in huis hebben ge haald kwalitatief op zeer hoog ni veau staan", aldus de Forum coördinatrice die overigens na drukkelijk de Zeeuwse construc tie-bedrijven en andere bedrijven die gratis of tegen zeer lage prijs, materiaal ter beschikking hebben gesteld wil bedanken. Wie Maria-Rosa Boezem niet hoeft te bedanken is de gemeente Middelburg. Een toegezegde sub sidie van rond de 20.000 gulden voor de Stichting Forum bleek na afloop van de manifestatie te zijn ingetrokken.1 De stichting moet het maar doen met 3500 gulden. Janna v. Veen auto's per dag gekeurd kunnen worden en dat gerekend wordt op een flinke drukte. Hij adviseert wel om van te voren telefonisch een afspraak te maken met de betref fende garage. Behalve de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de weg, zoals de Bovag dat regelmatig boodschapt, hoopt de Walcherse afdeling dat met deze keuring een stuk drempelvrees naar de garage toe wordt weggenomen. "Het zijn veel mensen die we nooit in de garage zien en hun auto door een kennis laten onderhouden of het zelf doen. Overigens is dat niet uitsluitend de schuld van die mensen. Ook de veranderde om standigheden zoals het feit dat een auto minder beurten nodig heeft, vervreemdt de eigenaar van de garage. Voor nieuwe auto's geldt dat ze per 15.000 kilometer een beurt moeten hebben. De gemid delde auto draait per jaar niet meer dan rond de 14.000 kilome ter. Met die veiligheidskeuring kan verder het psychologische ef fect uitgaan om de auto vaker te onderwerpen aan een onder zoek". Na een week keuring gaan de Walchenaren de balans opmaken. Bekeken wordt dan hoe de actie is verlopen. Geslaagd zal de actie worden genoemd als er veel auto mobilisten hun auto voor de gratis controlebeurt hebben aangebo den. En misschien ook als het re sultaat inderdaad serieus wordt genomen en mankementen wor den verholpen. Tot slot benadrukt Louisse nog maals dat de mensen telefonisch een afspraak met de garage van hun keus moeten maken. "Op die manier kunnen we een goeie planning maken en hoeft nie mand te worden weggestuurd". ga's beschouwen deze veilig heidskeuring ook als een opwar mer voor de verplichte veilig heidskeuring die per 1 januari 1985 ingaat. Met die keuring moet worden voorkomen dat de kneu zen op de weg blijven. Over het algemeen worden de kreukels pas ontdekt als de politie steekproe ven uitvoert. "Het mooiste zou zijn", meent Louisse, "als de au tomobilist tijdens de keuring bij de auto blijft. Reparaties kunnen dan in één handeling worden uit gevoerd. Uit eigen beweging doen we namelijk niets. De eigenaar moet opdracht geven". De 27 deelnemende Walcherse garages zijn voor het grootste deel dealers van een merk. Maar ook onafhankelijke garagebedrijven staan op de lijst, benadrukt Louisse. "Alle automerken zijn vertegenwoordigd. Daarom advi seren wij de mensen om zoveel mogelijk de auto te laten keuren bij de dealer, ook al in verband met de eventueel uit te voeren re paraties. De dealer kan zo uit het magazijn een onderdeel halen. Met een vreemd merk zou er eerst nog zo'n onderdeel moeten wor den gehaald". De autp wordt gecontroleerd op zo'n veertig punten en puntjes. In totaal neemt de keuring een half uur tot driekwartier in beslag. Op de vraag hoeveel auto's de Wal cherse Bovag-garagehouders ver wachten kan Louisse geen ant woord geven. Hijzelf meent echter dat er per garage zo rond de tien

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1