Geestelijke gezondheidszorg en aanverwanten uit de maat Scholierencafé ter bestrijding vandalisme 'Dit is voor ons een ontmoetingsplaats" n HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN oeVlissinger Dynamo begroet het 250ste lid MARIANNE BOER EN MAURICE HEUGEN ZEEUWSE TOPPERS IN FUER ELISE Zeeuwse Kruis voert 'tuberculosebus' in Zaterdag 8 oktober PZC-Loop Actief Belerend Solistisch J.P.A. ROSSËL KUNSTGEBITTEN REPARATIE f „verfijnde tafelsfeer'' NIEUW RAAKT U HAAR KWIJT? oplage 22.305 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320 redaktie:ad hanneman, 01180-27651toestel 54, 'De Middelburgse atletiekvereniging Dynamo be- reiktè in het jubileumjaar (het 25-jarig bestaan) een fraaie mijlpaal. Korte tijd geleden werden het 249ste en 250stë lid ingeschreven. Het waren trouwens twee leden uit één gezin: Koriander en Camille van de Ende uit Arnemuiden. Jan Vermeulen reikte samen met voorzitter Dick Chardon de bloemen uit aan het tweetal, (zie foto). Dynamo heeft de afgelopen jaren een stormachtige groei doorgemaakt. In I972 vroeg een bezorgd aan tal leden zich nog af of het wel verantwoord was om door te gaan. 'Niet bij de pakken neerzitten', luidde het parool na een extra vergadering. En onder de bezielende leiding van Jan Vermeule zetten rond de twintig leden hun atletische schouders onder de or ganisatie en tilden Dynamo naar het niveau dat het nu heeft. Gestaag en vlot breidde de ledenlijst zich uit. "En navenant de sportieve successen", glundert Jan Vermeule nu. Een paar getallen: in 1973 was het ledental al verdubbeld (41) en in de loop van I979 werd het getal honderd gepasseerd. In I98l telde de administratie 211 leden en nu is het magische 250 bereikt. DEZE WEEK IN "Susan Babijn klaagt in 'uit het zakenhart' over de teruggang in de verkoop van haar gekoesterde bont. 'Bij reumapatiënten ver licht bont de pijn'. "Wie naar de film, theater, museum of wat dan ook wil, krijgt op onze service pagina alle informatie die van nut kan zijn. "En natuurlijk weer infor matie van de gemeente en de provincie op de voor lichtingspagina's. TOEN.. BUITENSPEL Maar liefst twee Zeeuwen kunnen gerekend worden tot de meest ge talenteerde muzikanten. Dit alt hans volgens de maatstaven van het hooggewaardeerde radiopro gramma Für Elise, dat zondag 9 oktober voor de 250ste keer wordt uitgezonden, van 11 tot 13 uur. Onder het vijftal geselecteerde talenten zitten de pianiste Ma rianne Boer (15) en Maurice Heugen, beiden uit Vlissingen. Für Elise wordt uitgezonden op Hilversum IV. Vanwege het jubi leum wordt deze klassiek muzika le show ook op de televisie rechtstreekt uitgezonden. Für Elise is een programma van de NOS en wordt opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam. Marianne trad reeds twee keer op voor dit programma: als soliste en als begeleidster van Maurice. Tijdens de jubileumuitzending speelt de jonge pianiste het derde deel van het 17e pianoconcert van W A. Mozart. Dit concert ver tolkte ze reeds succesvol in de Concert- en Gehoorzaal te Mid delburg, samen met het Kuiper- spoortorkest onder leiding van Dick Boon. Deze 15-jarige atheneum-leerlin ge is overigens in Zeeland geen onbekende meer. Vorig jaar had zij een daverend succes met een pianorecital. Gepland was slechts één uitvoering in de Kuiper spoort. Die was finaal uitver kocht. Ook tijdens het op veler verzoek uitgevoerde recital een week later was de zaak bomvol en moesten toeschouwers (teleurge- Maurice Heugen steld) worden geweigerd. Al op haar tiende jaar debuteerde ze met een orkest, namelijk het Zeeuws Jeugdorkest. Ze speelde toen een pianoconcert van Haydn. Marianne Boer heeft les van Gé Audenaerdt, docent aan de Zeeuwse Muziekschool en het Brabants Conservatorium. Maurice Heugen begon al op zijn zevende levensjaar aan een studie dwarsfluit bij Ferenc Hutyra aan de Zeeuwse Muziekschool. Na diens vertrek uit Zeeland volgt hij die lessen nu bij K. Verheul in Leiden en A. Gosselink-de Grauw in Amsterdam. In 1980 trad Mau rice als talent op in Für Elise, be geleid door Marianne Boer. Ook Marianne Boer in februari 1982 was de Vlissingse fluitist voor de radio te horen, na melijk het NCRV-programma Muziek in Vrije Tijd. In mei 1982 speelde hij met het Zeeuws Orkest een bewerking van Valse des Fleurs van Kohier. In maart 1983 heeft Maurice tv- opnamen gemaakt voor het NCRV-programma In Stem ming, waarin hij drie delen speelde van een sonate van Vinei. Hij werd toen aan het orgel be geleid door Gram Beekman. Sinds 1980 bezoekt Maurice jaarlijks de International Sum- merschool for Flute te Ramsgate (Engeland). Sinds vier jaar volgt de veertienjarige Havoleerling pianolessen bij Leen de Broekert. De tuberculosebestrijding in Zee land komt in het gedrang. Door de beperkte middelen die de regering beschikbaar stelt moeten consul tatiebureaus dicht. Voor Zeeland betekent dat slui ting van de kantoren in Goes en Zierikzee. Oostburg is al dicht. Alleen in Vlissingen en Terneuzen mogen de bureaus open blijven. Met deze twee bureaus kan de tu berculosebestrijding in Zeeland niet op peil worden gehouden. vindt het Zeeuwse Kruis. Het kruiswerk in Zeeland is nu op het idee gekomen om bij de mensen 'op de hoek' te gaan staan. En wel met een bus. Op een bepaald uur, op een be paalde dag en op een bepaalde plaats in elke gemeente met een inwonertal dat groter is dan 20.000. In de bus zijn dezelfde mogelijkheden als in de consulta tiebureaus. Er kan een foto wor den gemaakt, de reactie van Mantoux kan worden verricht, er kan sputum worden verzameld voor onderzoek en er kan even tueel een BCG-vaccinatie worden gegeven. Het is een proefproject van een jaar. Bij een positief re sultaat zal het systeem ook door andere provincies worden over genomen. De bus is afgelopen maandag 3 oktober gestart in Oostburg, dins dag 4 oktober werd Goes aange daan, vandaag, woensdag 5 okto ber is Hulst aan de beurt en mor gen, donderdag 6 oktober is Krabbendijke en Heinkenszand aan de beurt. Het Vlissingse bureau aan de Ro zengracht is dagelijks geopend van 9 tot 11 uur en in Terneuzen op woensdag- en vrijdagmorgen van 9 -11 uur. Het Rapport Blok, dat onlangs uitkwam en van de Zeeuws-Vlaamse gezondheidszorg geen spaan heel hield, zou ook voor Walcheren geschreven kunnen worden. Vooral de geestelijke volksgezondheid rammelt aan alle kanten. Maatschappelijk werkers, psychiaters, psychologen enzovoorts lijken in hun ijver blind het doel voorbij te hollen, gedragen door de wil zich te onderscheiden. De zere wond waarop de vinger gelegd kan worden is moeilijk te vinden. Sommigen spreken van rotte appels en weer anderen ver dedigen de chaos met argumenten als zouden de verschillende disci plines nog aan elkaar moeten wennen. Maar wat ook de oorzaak is - er vallen steken die pijnlijke gevolgen hebben en veel leed veroorzaken. En dan doet het er niet toe of er - zoals dat in het jargon heet - 'sowieso genuan ceerd moet worden geoordeeld'. Of zoals een der klagers dat bij de redactie omschreef: 'Je bent ra deloos en in d'e steek gelaten hoe strijdbaar je je ook voelt'. Laten we om te beginnen een paar voorbeelden noemen. Mevrouw' M in de Middelburgse Stromen- wijk verloor ia enkele maanden tijd haar kinderen. Op aanraden van de Stichting Jeugd en Gezin werden het dochtertje van dertien en de zoon van zestien onderge bracht bij pleeggezinnen. De zoon verliet vier maanden geleden het huis, omdat - zoals mevrouw M zegt - hij onvoldoende nieuwe kleren kreeg. De dochter had geen zin meer om thuis te wonen omdat haar moeder haar verbood de disco te bezoeken tot midder nacht. Ze kneep er een maand geleden tussenuit. Beide kinderen meldden zich bij Jeugd en Gezin, waar ze vrijwel onmiddellijk werden geholpen. Of er meer aan de hand was kwam de moeder niet te weten. "Ik pro beerde meer te weten te komen, maar de maatschappelijk werkster vertelde me dat zij uitsluitend het belang van de kinderen diende", verzucht ze nu. "Ik schakelde ook de politie in, die me overigens ge lijk gaf, maar niets kon doen voor me. Toen ik enkele weken geleden het artikel las in jullie krant over de pleegouderdag werd ik woe dend. Wél begeleiding voor plee gouders, maar niet voor de vader en moeder die de kinderen kwijt raakten. Als wij nou schoften ge weest waren Foto Ruben Oreel Ongeveer van hetzelfde laken een pak is de trieste ervaring van het echtpaar O uit Oost-Souburg. De zestienjarige dochter had er schoon genoeg van om onder één dak te leven met een vader met wie ze niet kon opschieten. Ze zocht hulp bij een psycholoog van de RIAGG (Regionale Instelling Het is even zoeken voor je het ge vonden hebt. Het kleine houten buurthuis Marnix ligt namelijk verscholen achter een groene aan plant temidden van de luxeuze vil la's aan de Noordbeekselaan. West-Souburg, een deel van de gemeente Vlissingen, ligt inge klemd tussen de oprukkende nieuwbouwwijken enerzijds, en aan de andere kant tegen Mid delburg. Bovendien is de wijk verbonden via een voetganger stunnel en een brug over het ka naal met Oost-Souburg. Begin dit jaar werd in het buurt huis gestart met het projekt 'scho lierencafé'. Henk van de Boom gaard (25) is hier de stuwende kracht die de boel draaiende houdt. Henk is vrijwilliger bij het Sociaal Kultureel Werk (SKW) te Vlissingen. "Vooral nu het nieuwe schooljaar is begonnen en het café al enige bekendheid heeft onder de jeugd, zie je het aantal deelne mers steeds groeien", constateert hij. "Bij het woord 'café' willen ouders nog wel eens hun wenkbrauwen fronsen, maar ze kunnen gerust zijn want er wordt geen alcohol geschonken", vervolgt Henk. "Het geeft slechts aan dat men vrij is te komen en te gaan". Om te bereiken dat toch een ze kere mate van groepsbinding ont staat en uit voorzorg dat jongelui alleen zo nu en dan binnenkomen om de boel op stelten te zetteh, wordt vijf gulden entree per maand gevraagd. Eric Dijnen (17) scholier MDS en Robert Lingier (17) student aan de PA zijn behalve regelmatige bezoekers ook vrijwilligers die bij toerbeurt de koffie verzorgen. "Dit café is voor ons een ontmoe tingsplaats waar we met plezier naar toe gaan", zeggen ze. "Toen we hoorden dat we iedere maand vijf gulden moesten beta len vonden we dit eigenlijk niet zo leuk. Maar achteraf vinden we het toch een goede instelling. Behalve de binding die er zo ontstaat, krij gen we ook korting op de prijs voor het vertonen van films". Twee andere vaste medewerkers zijn altijd present als het 'café' open is. "Als ons huiswerk af is en er is geen goed programma op de* televisie, gaan we direkt hier heen", zeggen ze, elkaar aanvul lend. "In deze ruimte kunnen we zelf plaatjes draaien, er is een voetbalspel, verder kunnen we ta feltennissen, sjoelen, dammen en kaarten. Ook is het best gezellig eens met elkaar te praten bij een kop koffie, die maar een kwartje kost". Omdat er nogal wat baldadigheid door de jeugd in deze wijk ge pleegd werd, is door een commis sie die probeerde "vandalisme" bespreekbaar te maken, tot dit project besloten. Henk van de Boomgaard: "Er is namelijk voor de jeugd van 13 tot 18 jaar niets te doen in deze wijk. Voor de kinderen onder de 12 jaar zijn er in Vlissingen en Middel burg allerlei clubjes, van hande narbeid tot en met balletlessen. Voor de ouderen zijn er de disco's waar ze worden bezig gehouden, maar daar tussenin is niets". Toen de buurtbewoners in de vil la's hoorden dat de jongeren een scholierencafé wilden beginnen, organiseerden ze direkt een hand- tekeningenaktie. Het SKW en de wijkbewoners belegden toen gezamenlijk een wijkvergadering. "Men zou het een tijdje aanzien", was de slot conclusie. Van de Boomgaard wordt hele maal enthousiast als hij over het scholierencafé praat. "De wijkbe woners begrepen zelf wel dat het beter was deze mogelijkheid te benutten, dan dat de jongelui maar steeds over straat zwalken. En tot nu toe zijn er heel weinig klachten". Eric Dijnen mengt zich nu weer in het gesprek:-"Dat komt vooral omdat we bijna allemaal met de fiets komen en het scholierencafé om half elf dicht gaat". Alles wordt daarna door enkele bezoe kers opgeruimd, zodat het om elf uur weer rustig is". Robert Lingier zegt nog dat er el ke keer toch wel zo'n vijf en twin tig scholiéren zijn en hij hoopt dat er binnenkort nog meer komen. "We kunnen dan misschien wel vier avonden open zijn; want nu is de ruimte nog maar twee avonden per week voor de jeugd in ge bruik". Het scholierencafé dat op woens dag- en vrijdagavond geopend is van circa acht uur tot half elf ligt aan de Noordbeekseweg 18 te West-Souburg. voor Ambulante Geestelijke Ge zondheidszorg Zeeland). Het meisje kreeg hulp en onderdak. De psycholoog beloofde de ou ders om contact met hen te hou den. Tot op heden - vier maanden later - is hij die belofte niet nage komen. Toen het om geld ging opperde diezelfde psycholoog aan het meisje - aldus de ouders - om dan maar onder een valse naam te gaan werken in een warenhuis. De sociale dienst had namelijk wel contact gehad met de ouders en vonden geen aanleiding het kind een uitkering te geven. "Van dat hele spel wisten wij niets, totdat onze dochter ons er over vertelde. De psycholoog doet maar gewoon waar hij zin in heeft. Als hij haar straks naar het buitenland stuurt, krijgen we dat misschien te horen middels een brief van haar", is de cynische constatering van de vader. De Vlissinger C heeft eveneens geen beste ervaring met de RIAGG. Er waren wat moeilijk heden met zijn zestienjarige dochter. Naar zijn gevoel waren die wel oplosbaar en hij verzocht het instituut aan de Loskade om hulp. Maar na het eerste gesprek hield hij het voor gezien. Een therapeute van vooraan in de twintig jaar sprak de vader op een belerend toontje toe over de wijze waarop een zestienjarig meisje opgevoed dient te worden... Maar ook met de volwassenen gaan de dames en heren thera peuten en psychiaters wel eens de mist in. Mevrouw B. uit Vlissingen bijvoorbeeld kon haar (teveel) drinkende echtgenoot niet meer aan. Ze hoopte op enige uitge kiende gesprekken met een psy choloog. Daarna zou het wel weer gaan, zo dacht ze. Na een gesprek van ongeveer een uur had de RIAGG-behandelaar zijn con clusie al klaar. Ze moest er voor zorgen binnen een week bij hem weg te zijn....Ze is nu nog steeds gehuwd en bespreekt haar pro blemen met vrienden. Fieke Boersma, die namens Hu- manitas in het RIAGG-bestuur zit, verdedigt de instellingen. Er zijn ook talrijke voorbeelden te noemen van vrij gevestigden die wel eens miskleunen, oppert ze. De voorbeelden houdt ze echter liever achter de kiezen. "Beter is het te constateren dat het in de geestelijke volksgezondheid nogal solistisch toegaat. Juist de RIAGG heeft met zijn bundeling van verschillende disciplines zich tot doel gesteld misstanden, zoals de voorbeelden zijn, te voorko men. In overleg met elkaar pro beert men een cliënt te helpen". De RIAGG zelf gebruikt als ar gument voor het - soms - falen, dat de instelling nog maar kortgele den is ontstaan. Binnen de 'club' wordt bijvoorbeeld nog een com- petitiestrijd gevoerd tussen de aanhangers van ouderwetse en modernere behandelmethoden. Ook een afbakening van eigen terrein verloopt traag. De RIAGG belooft echter dat er alles aan wordt gedaan om de samenge klonterde disciplines, waaruit de instelling is ontstaan, naar elkaar toe te laten groeien. Maar de toekomstmuziek klinkt ook vrolijk als de RIAGG onthult dat er op zeer korte termijn (vier maanden) een onafhankelijke klachtencommissie komt, die pro blemen als in deZe kolommen nu worden omschreven, moet onder vangen. Tot op heden is er bijna geen mogelijkheid om te klagen, tenzij men genoegen zou nemen met de directie van een instelling of op het ministerie in Den Haag. TANDPROTHETICUS Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52. Vlissingen Alle bekende merken voorradig Goede service door eigen technische dienst Vraag on;e speciale prijzen In de 'normalè' gezondheidszorg zijn die problemen minder nij pend, omdat er regionaal een in specteur is, die de klachten van patiënten uiterst serieus behan delt. Fieke Boersma gruwelt evenwel van de voorbeelden die in deze kolommen zijn gegeven. Niette min blijft ze vol vertrouwen mee werken aan de totstandkoming van een goed functionerend RIAGG. Sterker nog, ze is er van overtuigd dat deze organisatie in de toekomst uitstekend werk kan doen. "Een van de doelstellingen is om da problemen in een breder kader te plaatsen. Zou dat bij de mensen uit jullie voorbeelden zijn gebeurd, dan hadden die ouders opgevangen kunnen worden. De anderen die verkeerd werden be handeld hadden een klacht kun nen. indienen. De RIAGG ver keert momenteel nog in een op bouwfase. Ik hoop dat we die fase snel uit zijn. Binnenkort zijn de statuten en huishoudelijk regle ment klaar en weet iedereen, in clusief cliënten hoe de regels lui den". Servies: „White Sky' 54-delig 9-pers 899. FOTOFILMVIDEO BACK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG öi 186-13221 .BMy/ Wedstrijdlopers en trimmers kun nen zaterdagmiddag hun hart op halen. Dan wordt, al weer voor de dertiende keer, de PZC-loop ge houden. Niet zoals voorgaande ja ren door het natuurgebied hij Oranjezon, maar door de straten van Middelburg en Souburg. Van uit het centrum van Middelburg richting Vlissingen tot het Mar- nixplein in West-SouBurg, en weer terug naar het uitgangspunt. Een totale lengte van 9300 meter. 'Er is een wedstrijdgedeelte voor KNAU-leden en een recreatie loop voor trimmers. De trimmers kunnen kiezen uit twee afstanden. Dezelfde route als de wedstrijdlo pers, dus 9300 meter, of een af stand van 2850 meter. Alle lopen gaan rond halfdrie van start bij het Middelburgse stad huis aan de Markt. Inschrijven vooraf is mogelijk bij alle kantoren van de Verenigde Spaarbank en de PZC in Zeeland. Kosten één gulden voor de kleine tocht en twee piek voor de grote loop. Op de dag zelf kan er uit sluitend worden ingeschreven bij het kantoor van de PZC aan de Markt in Middelburg. De in- schrijvingskosten zijn dan een gulden hoger. Alle deelnemers krijgen een fraaie herinnering. Onder de deelne mers aan de recreatielopen wordt bovendien een aantal fraaie prij zen verloot. Voor de supporters die op de Markt achterblijven verzorgt het landelijke recreatieteam van de Verenigde Spaarbank een af- wachtingsprogramma en via een geluidsinstallatie worden de wachtenden uitvoerig op de hoogte gehouden van het verloop van de wedstrijd. Gezond naar. groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt, Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1