OPEN REPETITIE VAN KAMERKOOR PAVANE Regisseur: 'Provincie verdient pluim Otoen Dag in Middelburgse gevangenis Wegens inbraak- schade bij 1 gouddoppertje alias procent goedkoper HET WEEKBLAD VOO R WALCHEREN L oeVlissinger Ook deze week nog UNIEKE EXCURSIES IN DE WEEK VAN HET LANDSCHAP PIRANA GEEFT EEN (SLIB)LES IN EROTISCHE VOLWASSENHEID KEITUM 1^1 -4 DEZE WEEK IN Toeschouwer hoeft niet stil te zitten Absurde situaties CASSETTES 'Opknapbeurt slechts noodgreep' BACK Concert tegen racisme door formatie Xalam HELPEN BIJ MENINGSVORMING EN BLIKVERRVIMING Alles moet weg omdat we na een inbraak de voorraad geheel vernieuwen 't Onuibbop jir vt jc Walstraat 88, 01184-16400 Vlissingen Woensdag 28 september 19113 oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b v. administratie: markt 51postbus 501 4330 ka middelburg, 01180-27651advertentie: walstraat 56 -60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w melse, 01184-62320 redaktie: ad hanneman, 01180-27651. toestel 54. Het linker pad van Boeddha is de wat onduidelijke titel van het boekje van Julien Piraöa (K.P. Wielemaker) dat dezer dagen in de Slibreeks (nr. 23) van het Zeeuws Kunstenaars Centrum is versche nen. Het boekje bevat twee (wél duidelijke) brieven van ene oom Jacquolo Casavelli in 1920 aan zijn achttienjarige neef Antonio. De oom staat een moraal voor waarin de erotiek en het aantal vrouwen waarmee de liefde be dreven kan worden centraal staat. Liefde, wat het woord ook betekent of betekend mag hebben, moet je mijden als een besmettelijke ziek tebeden oom Jacquolo. Hij is voorstander van sexuele re laties met meer vrouwen zoveel als een man rationeel aankan. In de eerste brief doceert hij zijn nog maagdelijke neef hoe een rijpere vrouw is te verleiden door zelf passief maar open reageren. Afgaand op wat je me schrijft over je onervarenheid sluit ik zelf niet uit dat je de neiging voelt om naar haar te wuiven. Niet doen. In plaats daarvan signaleer onmerkbaar wat er gaande is. A Is een verborgen ca mera. In de tweede brief laat de oom zijn filosofie, over hoe de neef als gi golo schatrijk kan worden, de vrije loop. K.P. Wielemaker (Julien Piraöa) werd in Zeeland (Koudekerke) geboren en getogen. In 1977 ont ving hij samen met Anton van Kraai de literaire prijs van Zee land. Hij zwierf over de hele wereld en is nu econoom. Sinds een jaar woont hij in Limburg en kweekt druiven voor de wijn bouw. Voor de vormgeving en omslag van Het linkerpad van Boeddha zorgde Leonard Snelders uit Middelburg. In de Slibreeks wordt werk opge nomen van gevestigde en begin nende auteurs en beeldende kun stenaars. Losse deeltjes kosten 4,— Een abonnement (voor zes nummers) kost 22,50. Informa tie: ZKC, Molstraat 13, Middel burg, 01180-11791. 'Recht voor al wat leeft'. Dat vindt ook de Middel burgse keurslager Wee- maes. Hij verkoopt onder meer vlees van scharrel varkens. Deze week in 'uit het zakenhart'. Evenals vorig jaar kunnen ook nu velen in aanmer king komen voor een een malige uitkering. Hoe men zo'n uitkering aan kan vra gen staat op de informatie pagina 'In den blauw ge- ruiten kiel' van de gemeen te Vlissingen. PARLANDO ERFT KUIJER De stichting Het Zeeuwse land schap heeft twee unieke excursies georganiseerd. De excursies staan in het teken van 'de week van het landschap', die van zaterdag 1 tot en met zondag 9 oktober worden gehouden. Het doel van de ex cursies zijn de Yerseke Moer en het Verdronken Land van Saef- tinghe. Deze voet- en vaartochten naar gebieden die unieke waterbe heersgebieden kunnen worden genoemd, vinden in de 'week van het landschap' bijna dagelijks plaats. Het Zeeuwse Landschap heeft juist de Yerseke Moer en het Verdronken land van Saeftinghe tot excursiedoel uitgekozen, om dat deze gebieden in Zeeland het best passen in het thema van 'de landschapsweek', waarin dit jaar water centraal staat. De voettocht naar de Yerseke Moer duurt twee uur. Laarzen zijn bij de tocht onmisbaar. De tocht begint bij de Postbrug ten zuiden van Wemeldinge. De Yerseke Moer is het belangrijkste weide- vogelgebied van Zeeland, 's Win ters komen er veel ganzen. De plantengroei is voor weilanden zeer bijzonder. De Moer staat be kend als het laatste stuk oudland van Zeeland van enig formaat waar geen ingrijpende cultuur technische werken hebben plaats gevonden. De Stichting bezint in dit reservaat ca. 130 ha. De vertrektijden zijn: Zaterdag I oktober 10.00 uur, zondag 2 okto ber 13.30 uur, dinsdag 4 oktober 10.00 uur, donderdag 6 oktober 13.30 uur, zaterdag 8 oktober 10.00 uur en zondag 9 oktober 13.30 uur. De excursie naar het Verdronken land van Saeftinghe is een ge combineerde voet- en vaartocht. Vertrekpunt is café Buys in Em- mahaven. De tocht duurt onge veer drie uur, en ook in dit geval moeten de deelnemers rubber laarzen aantrekken. Telefonische opgave voor deze tocht is nood zakelijk. Men kan reserveren bij de stichting Het Zeeuwse Land schap in Heinkenszand. Telefoon 01106-2640. Het Verdronken Land van Saef tinghe is het grootste aaneenge sloten schorfengebied van Zee land en wordt doorsneden met honderden geuKn en pricieir. Voor plant en dier een enorm be langrijk gebied. De schorren wor den gedeeltelijk begraasd met schaapskudden. De Stichting be heert ca 2500 ha van dit reservaat. De vertrektijden voor de voet- en vaartocht zijn: Dinsdag 4 oktober 12.30 uur, woensdag 5 oktober 13.00 uur, donderdag 6 oktober 14.00 uur, vrijdag 7 oktober 14.30 uur en zaterdag 8 oktober 15.00 uur. De stichting Het Zeeuwse Land schap is tevens dringend op zoek naar meer begunstigers. In een wervingsactie legt ze uit dat het beheren en zonodig aankopen van natuurgebieden om ze voor he nageslacht te bewaren, haar be langrijkste taak is. De stichting heeft momenteel maar liefst 4119 hectare natuurgebied in haar be zit. Dankzij subsidies van rijk en provincie vindt de stichting dat ze de terreinen verantwoord kan be heren. Omdat er in het verleden te weinig aan de weg is getimmerd, probeert Het Zeeuwse Landschap nu met een gerichte actie meer begunstigers te kunnen noteren. Omdat zingen in een koor méér betekent voor zijn leden dan een uitvoering geven alleen, biedt het kamerkoor Pavane geïnteresseer den de gelegenheid een repetitie bij te wonen. Dat gebeurt op vrij dagavond 30 september in de Ne derlands Hervormde Kerk te Oost-Souburg, aanvang acht uur. Deze nadere kennismaking tij dens een Open Repetitie is vol gens de koorsecretaresse Suzanne de Bruin uit Biezelinge niet in de eerste plaats bedoeld om leden te werven. "We hebben met negen tien leden genoeg voor een ka merkoor, al zouden enkele bassen nog welkom zijn". De kennisma king met de repetitie is vooral be doeld om het publiek inzicht te geven in de wijze waarop en met welk enthousiasme een koor het werk instudeert. "We hebben er varen dat het publiek dat bijna even interessant vindt als een uit voering zelf', aldus Pavane-se cretaresse De Bruin. De leden van het koor zijn af komstig uit geheel Midden-Zee land en Brabant. Er zingen twaalf dames en zeven heren. In tegen stelling tot de meeste koren, die het ontbreekt aan tenoren, zijn bij Pavane de laagste regionen (bas sen) onderbezet. Een maximum bezetting voor een kamerkoor is vijfentwintig zangers. Pavane zingt zowel muziek van componisten uit de renaissance Het kamerkoor Pavane tijdens een uitvoering. als van hedendaagse muziek- schrijvers. De volgende uitvoering is op 2 november in de Geestes- kerk in Kloetinge waar een opera in concertvorm wordt uitgevoerd: Dido and Aeneas van Henri Pur-- cell. Het Nieuw Rotterdams Ka merorkest begeleidt Pavane. Tij dens de Open Repetitie wordt be gonnen met het instuderen van een passieconcert dat eind maart wordt gegeven. Ook aan het in november uit te voeren werk van Purcell wordt uiteraard aandacht besteed. Het kamerkoor bestaat voorna melijk uit jongere leden. Onge veer zeven jaar geleden werd het gevormd. Elke vrijdagavond oe fent Pavane in De Villa te Goes. Dirigent is Hans Smout, docent aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Er worden regelmatig concertreizen gemaakt. Eind dit jaar zingt het koor in Averbode in België en begin volgend jaar in het Duitse Altenberg, nabij Keulen. Tijdens de Open Repetitie in de Nederlands Hervormde Kerk in Oost-Souburg hoeven de toe schouwers overigens niet stilletjes in de banken te gaan zitten. Su zanne de Bruin verzekert dat de toeschouwers kunnen gaan en ko men wanneer ze willen. "En er is koffie", knipoogt ze. De Zeeuwse toneel groep Parlando speelt op zaterdag 1 oktober om 14 uur in de Middelburgse scho uwburg Hoe Mieke Mom haar IVfaffe Moeder vindt. Het stuk is een toneelbewerking van de enige jaren geleden overileden Zeeuw Cor Verdonschot, naar het gelijknamig boek van Guus Kuijer. Onder regi e van Verdonschot speelde de Rotterdamse thea tergroep DZJINN dit stuk succesvol. Wegens ziekte vain de regisseur konden vastgestelde uitvoeringen in Zeeland niet doorgaan. Parlando-regisset ir Ad van Noort beloofde Verdons chot op diens ziekbed de productie over te nemen. Naar het nu reiids uitziet is die beslissing van Va.n Noort een suc ces. Reeds vijftien aanvragen be reikten Van Noort om het stuk te komen spelen. Kaarten voor de voorstelling in de schouwburg vliegen eveneens als zoete brood jes over de toonbank. "Bij vol doende belangstelling is het niet uitgesloten dat 'ive die voorstelling daar herhalen"., denkt de regis seur. Bij de overnam e van het stuk was vooral het decoir van belang. "Dat konden we voor vierduizend gul den van de Ro tterdammers over nemen, terwiijl het pakweg twaalfduizend gulden heeft ge kost. Maar het is dan ook schitte rend", glundeirt Van Noort. Hij noemt als voorbeeld de fluwelen auto, de school bankjes, en de taart waarin levende mensenhoofden zijn opgeslotem. Beroepskunste naars maakten: het decor. Hoewel het decor mede aanlei ding was om dit stuk te starten, baarden de toneelrekwisieten te gelijkertijd Van Noort ën de zij nen de meeste zorgen. Ze waren zo groot dat ze in Middelburg niet konden worden opgeslagen. "Tij Mieke Mom was ondeugend en gaat in de zak van de agent dens de zomermaanden kon ik ze kwijt in een schuur op een cam ping", verzucht Ad van Noort. "Na het zomerseizoen moesten ze daar weer weg vanwege de terug kerende caravans. Uiteindelijk kregen we een plaats op zolder van de Stedelijke Scholenge meenschap aan de St. Pieterstraat. Maar dat is natuurlijk een heel gesjouw. Nu staan ze in een ka mertje onder het toneel van de schouwburg". Overigens beloofde de gemeente Middelburg Parlando te helpen bij het zoeken naar een accom modatie waar problemen als deze voor de toekomst uitgesloten zijn. Het stuk Hoe Mieke Mom haar Maffe Moeder vindt is - howel Kuijer in de eerste plaats kinder boeken schrijftniet uitsluitend ge schikt voor kinderen. Behandeld worden absurde situaties in het leven van een kind, veelal veroor zaakt door ouders of ouderen. Wat is gewoon? Een fluwelen auto die rijdt op dooie kindertjes soms? En wat is stelen; Mieke Mom vindt pas een antwoord als ze in een gekkenhuis terecht komt. Daar blijkt alles veel normaler voor haar doen. En.... ze vindt er een moe derfiguur, die haar met rust laat. En niet zoals haar gestorven ou ders, haar blijven achtervolgen. Hoewel de bewerking van Cor Verdonschot door Ad van Noort gekwalificeerd wordt als zéér goed, komt het stuk toch niet on geschonden op de planken. De beide leraren aan de Stedelijke Scholengemeenschap in Middel burg Leo Dreesser, (muziek) en Thom Schoolenaar (nederlands) hebben zo hier en daar flink ge schrapt en veranderd. "De sa menwerking met die twee heeft het niveau aanzienlijk opgetild", oordeelt Van Noort. "Kuijer vond de oorspronkelijke liedjes ook al niet zo best". De voorstellingen kunnen trou wens ook gegeven worden dankzij de steun van de provincie, die achtduizend gulden richting Par lando schoof. Verder ontvangt Parlando voor elke uitvoering (tien staan reeds vast) f550,— Van Noort is yan mening dat de provincie best een pluim verdient door dergelijke incidentele pro jecten te steunen. Hij ziet de voorstelling vol vertrouwen tege moet. "Parlando, de toneelgroep die voornamelijk voor de jeugd speelt, zit barstensvol talent. Ook het enthousiasme werkt eraan mee dat we een product op de T „verfijnde tafelsfeer' kwaliteits Reeds vanaf 199.- De cassette-specialist ECIULZUK SERVICE - KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG S01180-13221 planken kunnen neerzetten dat er zijn mag...." Kaarten voor de voorstelling in de schouwburg zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt Stadhuisstraat 2 te Middelburg. Telefonisch reser veren tussen 14 en 16 uur, 01180-26251 (toestel 410). Wie vrijwillij» de gevangenismuren van binnen wil bekijken kan dat doen op zaterdag 1 oktober. Dan namelijk houdt de directie en staf van het volledig gerenoveerde huis van bewaring in Middelburg een Open Dag. Twee dagen later wordt de toegang tot het gebouw heel wat moeilijker. Zo tegen de 39 ge vangenen zullen er dan hun cellen krijgen toegewezen. De Open I)ag is zaterdag van 13 tot 16 uur. Vrijdag 30 september is de feestelijlke ingebruikstelling. "We willen de bevolking graag laten zien «dat wij (gevangenisper soneel red) geen enge mensen zijn", legt J. Biesheuvel, het hoofd van de algemene dienst uit. Hij onder andere verzorgt zaterdag een rondleiding. De bezoekers zullen ongetwijfeld constateren hoe pico bello de cellen en zalen WAAR VIND IK NU EEN VIDEOSPECIAALZAAK MET: Goede service Gunstige prijzen 2 Jaar garantie Ruime keuze en deskundige voorlichting JUIST. DAN NAAR: FOTOFILMVIOEO S. En de videofienden rijn ook wend goedkoop' De vermaarde formatie Xalam treedt zaterdagavond 8 oktober op in de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat in Middelburg. Xalam is een afro-jazzgroep, die afkomstig is uit Senegal. De groep speelt samen met de Rolling Sto nes op de nieuwe elpee van deze superformatie. Het optreden in de Concert- en Gehoorzaal is geor ganiseerd door het jongerencen trum Midgard in Middelburg en staat in het teken van anti-racis- me. Kaarten zijn vanaf 1 oktober verkrijgbaar bij Midgard in Mid delburg en De Piet in Vlissingen. Middelburg is de enige plaats in Nederland waar Xalam optreedt. niseren ook creativiteitscursussen. De N CVB is vooral bekend van de maandelijkse ledenvergaderin gen. Hierin wordt voorlichting gege ven over zeer uiteenlopende onde.rwerpen, zoals een toelich ting van een burgemeester of een andere gemeentebestuurder over het reilen en zeilen van een ge meente. Ook wordt gesproken over 'omgaan met geld', over het Foster Parents Plan, over het wel- farewerk van het Rode Kruis, over 'de vervreemding in de hui dige samenleving', over milieu verontreiniging, over 'vrouw en geloof, en 'vrouw en arbeid', over het leven van Christenen in com munistische landen en dergelijke. Ve:rder houden de plaatselijke af delingen regelmatig koffiecontac- toehtenden. De Nederlandse Christen Vrou wen Bond, met 22 afdelingen op Walcheren, bestaat het komend seizoen 65 jaar. In dit jubileumjaar worden dan ook extra veel activi teiten op touw gezet. Het doel van de NCVB is het geven van voor lichting op staatkundig, maat schappelijk en cultureel gebied. Uitgangspunt van de NCVB is de bijbel. Een aantal van de NCVB-activi- teiten heeft een landelijk karakter. Hieronder valt onder meer het project 'SAAM", ofwel Steun, aan Argentijnse Moeders. De 70.000 leden lellende NCVB wil voor deze moeders minimaal een ton inzamelen, om de schoolopleiding van kinderen te bekostigen. Via open studiedagen en het ge ven van cursussen wil de NCVB de leden helpen bij meningsvor ming en blikverruiming. Door landelijke kadertrainingen en/of opleidingen bij een vormingsin stituut beschikt het gewest Zee land van dé NCVB over gesprek sleidsters en gangmaaksters voor de cursussen "Vrouw, praat er eens over", 'In gesprek met Zeeland' en de 'VLOO-cursus'. De plaatselijke afdelingen orga- er uitzien na de opknapbeurt. Toch bleek deze aanpak slechts een noodgreep. Biesheuvel: "Sommige muren zijn vochtig en de binnenplaats vol doet eigenlijk niet aan deeisen. Er moet gesport worden, terwijl en kele stenen er schots en scheef bij liggen. Ik ben bang dat we talrijke keren te maken krijgen met ver zwikte enkels. Hoewel de binnen muren nog maar enkele weken geleden zijn gewit, bladdert op sommige plaatsen de verf er al weer af. Ondanks een machine die 'een firma plaatste om het vocht te onttrekken". De bedoeling was dan ook om het bestaande gebouw te vervangen en er een nieuw voor in de plaats te zetten, zo weet het hoofd alge mene dienst. Vanwege de bezui nigingen in het gevangeniswezen moesten die plannen echter wor den ingevroren. In de gevangenis - die overigens op 1 januari 1974 werd gesloten - is plaats voor 39 gestraften of mannen in voorarrest. Onder hen zijn negen langgestraften, die hun laatste half jaar een betrekkelijke vrijheid genieten. Biesheuvel legt -uit dat deze mensen weer lang zaam vertrouwd worden gemaakt met de maatschappij. Overdag werken ze bij een baas en in het weekeinde gaan ze naar huis. Ook 's avonds mogen ze weg, mits hun uitje niet ontaardt in cafébezoek. "Eer iemand in een open inrich ting komt, is dat uitvoerig beke ken, zowel met hemzelf als met zijn familie. We hebben er prima ervaringen mee". Er bleek een groot aantal Zeeuwse werkgevers bereid om gestraften aan een tijdelijk baantje te helpen. Na een strenge selectie bleven er twintig van de tweehonderd over. Die bereidheid van werkgevers is overigens niet uitsluitend ingege ven door liefdadigheid. De Staat der Nederlanden immers, betaalt de sociale lasten. Het grootste aantal mannen, 25 in getal, in het Middelburgse huis van bewaring zit er na 3 oktober in voorarrest. Ook dat is een argu ment geweest om de Middelburg se gevangenis weer te openen. Talrijke keren moesten de ver dachten namelijk in Middelburg op de rechtbank worden voorge leid. Ze kwamen dan - meestal al leen - met twee bewakers in een auto uit Rotterdam of Breda. Verder is er voor vijf mannen plaats op een zaaltje, die weiger den hun boete te betalen. Zij zit ten zoals dat heet - in hechtenis. De Middelburgse gevangenis heeft tegen de vijftig mensen in dienst, onder wie drie in deeltijd. In totaal zijn er dertig bewaarders, vier hoofdbewaarders, een hoofd algemene dienst, een adjunct di recteur, een directeur, en zes ad ministratieve medewerkers Voor vier uur is er een onderwijzer (voor Nederlands lerende buiten landers), voor tien uur een biblio thecaresse en voor evenveel uren een sportinstructeur. Verder is er ook nog een arts. Of een dominee of pastor een vaste aanstelling krijgt, is\anwege de bezuinigin gen in het gevangeniswezen nog niet duidelijk. 20-40

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1