Wegens inbraak. schade bij 1 gouddoppertje alles procent goedkoper Grootse manifestatie Zeeuwse radio-amateurs in Britannia Veel (Zeeuwse) argumenten vóór sportmedisch adviescentrum 't Cfoubbo pTicvtjc VEEL MUZIEK ROND 95-JARIG VLISSINGS LEGER DES HEILS DANSLiES IN MIDDELBURG WOONLASTENCOMITÉ VLISSINGEN ROEPT OP TOT DEMOMSTRATIE PZEM TOONT MOGELIJKHEDEN KABEL <2>a mvier- Ihomas de^/Lissinger Open Dag Bhagwan J.P.A. R0SSEL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Kunstfonds RAAKTU HAAR KWIJT? De verkoop start vandaag. Poeslief Walstraat 88, 01184-16400 Vlissingen 1135.15 'Als de winsten van de oliemaat schappijen op het aardgas worden verlaagd van 3,7 miljard naar 700 miljoen gulden, dan kan de gas- prijs 18 cent per kubieke meter omlaag. Dan kan ook de huurhar- monisatie worden afgeschaft, om dat dit het rijk alleen maar geld kost. Beleggers kunnen dan tegen een veel lagere rente investeren dan in woningbouw nu het geval is. Een procent lagere rente scheelt 80 gulden in de huur van een nieuwbouwwoning per maand. Al lemaal voorbeelden dat het anders kan. Als de politieke wil ër maar is'. Dit schrijft het woonlastencomité Vlissingen in een oproep om op zaterdag 1 oktober in Rotterdam de landelijke woonlastenmanifes tatie bij te wonen. Daar wordt door mensen uit het hele land ge protesteerd tegen de snelle woon- iastenstijgingen. Protest is nodig, zo vindt het co mité. omdat meer dan de helft van alle huurders dit jaar een huur verhoging kreeg van tien procent. De nieuwbouwburen gaan elk jaar nog eens met 25 gulden per maand extra omhoog. Bovendien wordt de huursubsidie steeds ver der afgebroken. Om zoveel mo gelijk mensen de gelegenheid te bieden op I oktober naar De Doelen in Rotterdam te gaan, stelt het woonlastencomité buskaarten beschikbaar, die slechts vijf gul den kosten. Kaarten kunnen worden gekocht bij Peter Dievenbach, van Turn- houtstraat 12 in Oost-Souburg (tel. 01184-61890) en bij de Stich ting Opbouwwerk Vlissingen, Badhuisstraat 104, telefoon 01184-16655. Het woonlastencomité vergadert dinsdag 27 september vanaf half acht in Bachten Komme te Vlis singen. De manifestati? komt dan uitvoerig aan de orde. DEZE WEEK IN Eén zwaluw maakt nog geen lente, ofwel: Na 20 lessen nog géén pedicure, doceert Jan van der Mei den in 'Uit het Zakenhart'. Onze informatierubriek is - zoals altijd omvangrijker dan welke rubriek in wélke krant dan ook. De Dolly Dots in Zee land, op informatiepagina. Glasbakken zijn er niet voor niets. Op de informa tie pagina van de gemeente Vlissingen een oproep om ze te gebruiken. 'MIDDELBU RG VOOR JOKER' De zalen van hotel Britannia aan de Boulevard Evertsen in Vlissin gen worden zaterdag 24 en zondag 25 september omgetoverd tot een electronische hobbvbeurs. Tijdens die tentoonstelling worden de nieuwste snufjes op het gebied van computers, zenden ontvan- gapparatuur, informatica en ka bel- en satcliettelevisie uit de doe ken gedaan. Burgemeester drs. Th. J. Westerhout van Vlissingen opent de manifestatie zaterdag morgen om elf uur. Met evenement is georganiseerd door de afdeling Vlissingen van de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek in Nederland (VERON) en de afde ling Zeeland van de Hobby Com puter Club (HCC). 'Electron '83' is de titel van de manifestatie. De grootste pu bliekstrekker is waarschijnlijk de demonstratie van de PZEM, die laat zien wat er allemaal mogelijk is rond de ontvangst van kabelte levisie. Ook de plannen voor sa telliettelevisie worden uit de doe ken gedaan. Viditel ontbreekt evenmin. Dit onderdeel wordt toegelicht door de PTT. Door middel van een videofilm willen de organisatoren uitleggen welke 'geheimzinnige' dingen zij zoal doen met hun zend- en ont- vangstapparatuur. Dan blijkt bij voorbeeld dat achter de roepna men PELATC of PEoPDV vaak toch maar heel gewone mensen schuilgaan. Drie zalen en een po dium hebben de VERON en de HCC komend weekeinde tot hun beschikking. Leden van de HCC geven doorlopende demonstraties met verschillende hobbycompu ters. Dit gebeurt in de De Ruyter- zaal. waar ook televisieuitzendin- Demonstratie van een amateur tijdei gen van amateurs kunnen worden bekeken. In dezelfde zaal staat een weersatelliet opgesteld. Daar is ook het clubstation P14 Vli/A van de VERON te bewonderen. Op het al genoemde podium in Britannia worden morsewedstrij den. computerspelen en compu- terschaakontmoetingen gespeeld. Verder wordt tijdens het electro- nicaweekeinde een aantal lezin gen gehouden. De verkoop- en informatiekraampjes van een handvol winkeliers, leveranciers en importeurs maken de manifes tatie compleet. De organisatoren hebben zelf ook een verkoopstand ingericht. De opbrengst van de daarin verkochte goederen is bes temd voor het Zeehospitium Zonneveld in Oostkapelle. de manifestatie vorig jaar. Het volledige programma van de electronica hobbymanifestatie is als volgt: Zaterdag 24 september: 10.00 uur zaal open. 11.00 uur officiële opening door buirgemeester drs. Th. J. Westerhout van Vlissingen. 14.00 uur lezing over 'informatica op scholen' door de heer M.A.P. Verhoeven, directeur van de MIS in Vlissingen. 16.00 uur morse wedstrijden. 17.00 uur wedstrijden legen computers, 19.00 uur schaaksimultaan tegen computers door de heer M. Wisse, 2.1.00 uur sluiting. Zondag 25 september: 10.00 uur zaal open, 11.00 uur wedstrijden op compu ters, 12.00 uur morsewedstrijden, 14.00 uur lezing over sateliettelevisie door Jan Ottens, 17.00 uur sluiting. Inlichtingen over deze manifestatie zijn te verkrijgen bij J. van de Waeter van de VERON (01184-13786) en R. Nieuwland van de HCC (01184-65759). Het beeld dat de kunstenaars kwaad maakte B en w van Middelburg hebben zich de woede op de hals gehaald van tal rijke kunstenaars in hun stad. A anleiding is het beeld dat Peter die Jong in een maand tijd klaarst) vomde en moet staan in het teken v an hoe een nieuw nucleair conflic11 kan worden voorkomen. Het h eeld voorstellend een moedei die beschermend een hand over hi aar kind legt krijgt een plaats in het vredespark in Naga saki ei a is een cadeautje van de Staat der Nederlanden. Omdat Middel Iburg de Nederlandse zus terstad I is van de in 1945 door een atooml bom getroffen Japanse stad, mocht een Middelburger het beeld maken i en zijn eerste burger het geschc Mik onthullen. De woede van de kunstenaars richt '.ich op zowel de procedure als de kwaliteit van het beeld. De kunsti enaarsbonden (BBK en Op zaterdag 24 septemter viert Surati Rajneesh Meditatie Cen trum aan de Brakstraat in Mid delburg de opening van het nieu we centrum met een Open Dag. Op deze dag (van 10 uur 's mor gens tot 5 uur 's middags) wordt informatie gegeven over het cen trum, Bhagwan, meditatie etc. Er zal een video van Bhagwan te zien zijn, er zal een hapje en een drankje zijn, een diashow, een fo to expositie en verrassingen. De toegang is geheel gratis, ledereen is van harte welkom. Spoedig klaar T el. afspraken 01184-14533 M (obeinstraat 52, Vlissingen FNV) menen bijvoorbeeld dat het beeld een vrije opdracht had moeten zijn en niet rechtstreeks aan Peter de Jong gegeven had moeten worden via de kunste naarsregeling (BKR). Kunste naars aldus oordeelt het bon denduo - worden in deze tijd toch al gemakkelijk gebfuikt als schietschijf bij de bezuinigingen. Ze staan te .trappelen om inhou delijk werk zoals dit atoomprotest. Hij zei overigens niet de bonden alleen die deze opvatting huldi gen. De groots mogelijke meer derheid van de bestuurscommis sie culturele zaken in Middelburg tikte b en w tijdens een vergade ring in augustus al up de vingers met de opmerking dat het geachte college voortaan open inschrij vingen bij kunstopdrachten dient te stimuleren. Zo krijgt iedere kunstenaar de kans om de op dracht te krijgen, aldus de com missie. Trouwens ook de BKR-commissie zeifis het oneens met b en w, maar kon geen vuist maken, omdat men slechts een adviserende taak heeft. Ed van Reijmersdal, secretaris van de BKR-adviescommissie be nadrukt dat. "De commissie vond dat er sprake was van een op dracht die niets te maken had met de doelstelling van de BKR. Wij vonden dat het geld uit het ge- De kans is groot, dat in Zeeland binnenkort een sportmedisch ad viescentrum wordt opgericht. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van normale wed strijdsporters en beoefenaren van de recreatiesport. Want medische begeleiding is immers niet alleen voor topsporters weggelegd. De Zeeuwse Sportraad houdt donder dag 13 oktober dan ook een infor matiedag over de komst en de mo gelijkheden van het sportmedisch adviescentrum. De informatiedag wordt gehou den in één van de zalen van het Scheldekwartier aan de Van Di- schoeckstraat 536 in Vlissingen, en is voor iedere sporter toegan kelijk. Waarom een sportmedisch ad viescentrum? "Wie sport", zegt de Zeeuwse Sportraad, "heeft kans om blessures, op te lopen". Dat is. niet alleen vervelend voor de sporter zelf, maar ook voor de sa menleving. Want blessures, en Gezond haar groeit alleen op een ge zonde hoofdhuid. Bioscalin, ontwik keld aan de Universiteit van Helsinki, reinigt uw hoofdhuid diep en bevordert de vorming van nieuwe cellen. Roos verdwijnt, Haaruitval stopt! En bij langdurige verzorging met Bioscalin Elixer kan zelfs in veel gevallen nieuwe haargroei ontstaan! Bioscalin Elixer en Bioscalin Shampoo. Voor wie Haar wil behouden. Verkrijgbaar bij Apothe kers, Drogisten en Kappers. Inl. en fol der: Bioscalin (Nederland) Tel. 070 - 89 77 52 - Postbus 16140 2500 BC Den Haag vooral het genezen ervan, kost veel geld. Veel blessures zijn te voorkomen door een betere in formatie. De kwetsuren kunnen door een goede sportmedische begeleiding echter ook sneller herstellen, zo meent de sportraad. Die sportmedische begeleiding begint altijd met een sportkeu ring. En naast die keuring moeten de sporters en hun trainers wor den voorgelicht over het ontstaan van blessures over de manier waarop deze kunnen worden voorkomen. Voorlichting over trainingsopbouw, kleding, schoei sel en voeding behoort daarom ook tot de sportmedische begelei ding. En als er dan toch een bles sure ontstaat, dan moet die zo goed mogelijk worden bekeken. Vóór de sporter weer met zijn of haar sport begin, na een blessure of een lagere pauze, zijn tenslotte deskundige adviezen en een goe de begeleiding van het grootste belang. Daarom dus moet het sportmedisch adviescentrum er komen, vindt de Zeeuwse sport raad. Maar hier blijft het niet bij. Met veel gemak haalt de sportraad nog veel meer redenen uit de argu mentendoos. "Niet alle sporten zijn voor ieder een geschikt. Hoe komt een sporter er achter welke sport hij of zij beter niet kan gaan beoefenen? Hoe krijgt de sporter inzicht in zijn of haar fysieke vermogens? Waar is de sporter kwetsbaar? Hoe voorkomt hij of zij blessures en hoe moeten die worden behan deld? Allemaal vragen waarop een sportmedisch adviescentrum een antwoord wil en kan geven". Zo'n centrum is er niet alleen voor individuen. Ook verenigingen, trainers, coaches en jeugdleiders kunnen zich tot het centrum -als dat er eenmaal is- wenden. De adviezen worden gegeven door artsen en fysiotherapeuten. Deze h ebben zich op het gebied van de s portgeneeskunde bekwaamd. Zij 1 aten zich bijstaan door met het centrum samenwerkende specia- 1 isten. Ook worden goede contac- Iten met huisartsen gelegd. Zo- idoende ontstaat een nuttige sa menwerking die in het belang is voor iedere sporter. r De informatiedag, die donderdag 13 oktober in Vlissingen wordt ge houden, begint 's middags om kwart over vier met een inleiding en een discussie over de sportge- Foto: Ruben Oreel. zondheidszorg in Nederland. Om vijf uur wordt begonnen met een gesprek over de sportmedische be geleiding in Nederland. Om kwart voor zes begint de pauze en worden broodjes geserveerd. De voorzitter van de Sport Medische Regio Zeeland leidt 's avonds om kwart voor zeven een bekende Neder landse topsporter in, die praat over de noodzaak van een goede sport medische begeleiding. Blessures, begeleiding en nazorg is het thema waarover een bekende Zeeuwse topsporter komt praten. De namen van deze beroemdheden zijn nog niet bekend. Deze week kunt u zich aansluit en bij een van onze nieuwe clubs voor beginners. INFORMATIE: Bel 01 1 00-201 76 of na 1 80C) uur aan de Burggang 28 te Middelburg, tel, 01 1 80-38370 GOES - /IIDDELHARNIS m.m'.'i1. V.ViViViVi'iTTiViTT ,v.v^.v,v.v.v.fflXvXwXvXv meentelijk kunstfonds moest worden gehaald. Dat bleek niet mogelijk omdat dat fonds uitslui tend bestemd is voor kunstwerken ter verfraaiing van Middelburg zelf'. Het gemeentebestuur redeneerde vervolgens dat het rijk Middel burg heeft aangewezen als zuster stad van Nagasaki en de BKR-re- geling op 95 procent rijksgeld steunt. B en w verbonden de daar volgens hen logische konsekwen- tie aan dat dan die opdracht ook maar via de BKR moest lopen. Het beeld krijgt een plaats in het vredespark in Nagasaki, dat is verrezen op de plaats waar de on menselijke bom is gevallen. Er staan reeds meerdere beelden van kunstenaars uit zustersteden van Nagasaki in Bulgarije. Portugal en Tsjechoslowakije. Volgens Middelburgse kunste naars staat Middelburg voor joker als zijn eerste burger drs. P.A. Wolters en zijn Japanse ambtge noot H. Motoshina het beeld op vrijdag 7 oktober in het vredespark onthullen. Het werk van een kunstenaar on derscheidt zich door de toege voegde intellectuele waarde, do ceren de verongelijkte kunste naars vervolgens. "Zeker een beeld dat het zo gevoelige onder werp als atoombewapening be handelt, mag je niet afdoen met een zo simpele symboliek als moeder en kind. De atoombewa pening gaat wel een stukje ver- deë". Peter de Jong. de man die het beeld maakte, laat al die kritiek f verfijnde tafelsfeer" servies: „TREND WIT" Horloges, dames- en heren-, gouden colliers, ringen en broches. Verder allerlei armbanden, oorbellen enz. Prachtige zeeuwse sieraden w.o. antiek en ook verschillende klokken. Zondagnacht werd er ingebroken in onze zaak aan de Walstraat Vlissingen. Deze week willen wij starten met een geheel nieuwe collectie daarom moet onze oude voorraad weg, ook de onbeschadigde stukken. 20-40 49-delig - 9-persoons De serviezen specialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG V 01180 13221 koud. "Ik ben de enige in Mid delburg die voor dit beeld in aan merking kwam omdat ik de enige ben die figuratief werkt. Andere beeldhouwers ontwerpen overwe gend en laten vervolgens de beel den maken in een steenhouwerij. Ik heb trouwens nog nooit anders meegemaakt dan dat ze achter je rug om aan het roddelen slaan. In je gezicht zijn de geachte collega's poeslief'. Wat betreft de kritiek op de pro cedure is De Jong het helemaal eens met zijn collega's. Als lid van de BKR-commissies heeft hij té gen het voorstel gestemd om de opdracht via de BKR te laten ver lopen. Niettemin aanvaardde hij de opdracht. "Ik ben tenslotte ook kunstenaar en wil graag aan het werk blijven. Op kunst wordt toch al zoveel bezuinigd in deze tijd". Maar de totstandkoming is wel een slag met de tijd geweest. De Jong: "De gemeente wist vorig jaar al dat het beeld er moest ko men. Toen ik de opdracht kreeg, had ik een maand de tijd. Ik heb dan ook dag en nacht gewerkt om het klaar te krijgen. Ondanks dat is het beeld geslaagd. Ik sta volle dig achter mijn product". BKR-secretaris van Reijmersdal bezweert tenslotte dat Peter de Jong inderdaad een van de weini gen is die dit beeld kan maken. "De goed voorstellen dat er kritiek is. Kunst is ook een kwestie van smaak, en daar valt van alles over te zeggen. Maar technisch gezien is het beeld perfect, daar valt niet aan te tornen...". Het Leger des Heils in Vlissingen bestaat 95 jaar. De viering van het jubileum telt een groot aantal fes tiviteiten. De eerste daarvan, op zaterdag 24 september is een mu zikale uitvoering op het Stadhuis plein in Vlissingen. De muziek korpsen 'Vlijt en Volharding' "Caeciiia', 'Ons Genoegen' en de Staffband van het Leger des Heils trekken vanaf drie uur 's middags door de stad Vlissingen. Als alle korpsen op het Stadhuisplein zijn samengekomen, -omstreeks half vierheet burgemeester drs. Th. J. Westerhout van Vlissingen ze welkom. Nadat de Nederlandse vlag en die van het Leger des Heils zijn gehe- zen, spelen de muziekgezelschap pen nog ongeveer een half uur op het plein voor het stadhuis. Van vier tot vijf uur is er in het gebouw van het Leger des Heils een re ceptie. Het Heilsgebouw in Vlissingen is gevestigd aan de Dr. Stavermans- straat 39-41. Het jubileumfestival, met veel muziek en zang. gaat 's avonds om half acht verder in de Sint Jaeobskerk in Vlissingen. Aan deze avond werkt, naast de Staffband, een groot aantal koren mee. Deze zijn: het Kerkkoor Lammerenburg. het Interkerke lijk koor Vlissingen-Koudekerke. de Cantorij van de Petruskerk en de zangvereniging 'Soli Deo Glo ria'. Ook de brigades Vlissingen en Middelburg van het Leger des Heils zingen mee. Het 'bijna-eeuwfeest' wordt zon dag 25 september voortgezet met een dienst in de Vlissingse Leger- zaal, die om tien uur 's morgens begint. Ook in de hervormde kerk in Breskens (aanvang 15.00 uur) en de hervormde kerk in Rilland (aanvang 19.00 uur) worden ter ere van .fret 95-jarig bestaan jubi- leumviéïiiigen gehouden.. 4

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1