Ontwi kkel i ngsplan recreatie-toerisme e J. L. MOENS PRIJS-JAGERS HOBBY-DEK 40 lavooy mode/ P<!t binnen deur 12» 1? 19, de bouwmarkt voor zelfbouwers Een land- bouwkromek DE JAGER IJZERHANDEL nachtmerrie of werkelijkheid? louwerse de priester bv. Centrale verwarming - vloerverwarming bouwpakketten - d.h.z. materialen sanitair - geysers meranti wandplaten meubelplanke oud hollandse plafondbalken vuren konsoles top wood houtveredeling hordeuren en raamhorre grenen schroten 09 95 beitelset Woensdag 14 september 1983 DE FAAM - DE VLISSINGER ZEELAND IXI)E PEX De Grontmij heeft ideeën aangedragen voor de ontwikkeling van de recreatie en het toerisme in Zeeland. Er zijn "speer-' punten" genoemd waar de beste kansen liggen. OM MISSIES Centrale thema's Ruimtelijk model Overnachtingen Kamperen Kamperen bij de boer Watersport Dagrecreatie Vier speerpunten Investeringen Samenvatting LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGS- BEDRIJF DE 'R' IS WEER IN DE MAAND... HERFST- CHRYSANTEN bij pot in axel leverbaar in elke gewenste maat in elk gewenst ledikant. er bestaat een bed voor elke rug die gezond wil blijven of wil worden: tel.: 01155-2010 toestel 36 -V IT1 gewoon de goedkoopste ABDIJ I E UWS 'Het Dagelijks Bestuur der Zeeuwse Landbouw Maatschap pij, in vergadering van 22 sep tember 1 947 bijeen, gevoelt zich gedrongen uiting te geven aan haar redenen tot ongerustheid, aangaande de toestand waarin de Zeeuwse land- en tuinbouw zich momenteel bevindtAldus een open brief van de ZLM, beginlet ters die nu voor Zuidelijke Land bouw Maatschappij staan, sinds de fusie in 1968 met de Noord brabantse Maatschappij van Landbouw. De ZLM telt momen teel 8500 leden. De open brief is opgenomen in het werk van A. Korteweg met als titel "Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw Maatschap pij" en de Noordbrabantse Maat schappij van Landbouw 1944- 1968", geschreven in opdracht van de ZLM. We mogen beslist niet klagen over gebrek aan infor matie over de Zeeuwse landbouw. In 1 946 verscheen het werk van Bouman: "Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw en de Zeeuwsche Landbouw Maat schappij"; in 1965 publiceerde De Kok zijn boek: "Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing". Beide werken zijn eveneens geschreven in op dracht van de ZLM. Drie auteurs, drie verschillende naturen: Bouman de weten schapsman; De Kok de journalist en Korteweg die van binnenuit de Zeeuwse landbouwgeschiedenis behandelt. Hij doet dat in de vorm van een jaarlijkse kroniek, in een wat droge stijl, maar op een ge degen wijze de feiten weerge vend. Het werk van Korteweg is ten dele een vervolg op dat van Bouman. De geciteerde brief uit 1947 is opgenomen in de bijlagen van het boek. Ook zijn daarin brieven te vinden van mr. P. Dieleman, ge schreven op 1 mei 1941 en 16 februari 1942, in een barokke stijl, zoals hij ook zijn redevoerin gen hield. In feite zijn het tragi sche brieven, want de toenmalige waarnemend Commissaris der Koningin, taxeerde de situatie in die dagen en de gemoedsgesteld heid van vele Zeeuwse boeren volkomen verkeerd. De eerdergenoemde open brief toont ook aan dat de ZLM bereid was de barricaden te beklimmen: "Nu (in 1 947) een moeilijke win ter voor de deur staat, broodrant soenverlaging onvermijdelijk is, om van andere rantsoenen nog maar niet te spreken, zou er de overheid alles aan gelegen moe ten zijn de boerenstand op alle punten te doen medewerken. Men kan echter nauwelijks aan nemen, dat dit zal gelukken, waar de toestand van thans zovele ma teriële en morele gevaren voor de individuele boer inhoudt. Moge de regering dit spoedig inzien". Korteweg, van 1945 tot 1968 secretaris vari de Brabantse en daarna van de Zuidelijke Land bouw Maatschappij, was de aan gewezen man om de periode 1944-1969 te behandelen. Ir. M.A. Geuze leidde als voorzitter van de begeleidingscommissie dit omvangrijke werk in. Dinsdag 20 september behandelt de tweede kamer uit gedeputeer de staten drie bijstandzaken. Het gaat om inwoners van de ge meenten Terneuzen (2) en Rei- merswaal. De zittingen beginnen om 9.30, 1 0.30 en 11.30 uur. De derde kamer uit gedeputeerde staten behandelt op 20 septem ber, 11.00 uur een beroep van de Stichting Openbare Bibliotheek te Goes. Het gaat om de bijdrage in de exploitatiekosten. De eerste kamer uit gedeputeerde staten behandelt die dag (20 sep tember), 11.30 uur een beroep van mevrouw Th. A.M. van Rom- pu te Hoek. Zij maakt bezwaar tegen een aanschrijving van het waterschap De Drie Ambachten Maandag 19 september, 14.00 uur vergadert de Zeeuwse stuurgroep werkloosheid. Agen dapunten zijn: ontwikkelingen rond de instelling van regionale toetsingscommissies, relatie stuurgroepbeleid voor vrijwilli gerswerk door werklozen en werk ervaringsprojecten voor werklo zen in het bedrijfsleven. De statencommissie voor welzijn vergadert 19 september, 13.45 uur. Aan de orde komen o.a het voorontwerp verpleeghuisplan Zeeland en de aanpassing van het deelplan sociaal-cultureel werk '82-'85 voor een consulent speeltuinen en jeugdrecreatie Vrijdag 23 september, 10.00 uur vergadert de statencommissie voor bestuurszaken. Besproken worden o.a. bijdrage stichting Dienst Sociaal Pedagogische Zorg Zeeland voor 1983, ontwerp- deelprogramma sociaal cultureel werk, een storting in het provin ciaal werkgelegenheidsfonds (1 miljoen), de verbetering kruispunt Sint Annapolder bij Terneuzen, de overname van gemeentebedrij ven Middelburg door PZEM en WMZ en de statutenwijziging van de PZEM in verband met de ka beltelevisie (indien tijdig gereed). De statencommissie voor ruimte lijke ordening bespreekt in haar vergadering van 23 september, 14.00 uur het jaarverslag van de provinciale planologische dienst, het woningbouwprogramma '84- '87, ruilverkaveling Wolphaarts- dijk en subsidie voor de aankoop van een stuk van de Koedijk in Zuid-Beveland. Alle vergaderingen zijn openbaar. De commissies welzijn, ruimte lijke ordening en bestuurszaken hebben bovendien spreekrecht voor het publiek. Ze worden ge houden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. voor het uitvoeren van onderhoud aan gemeenschappelijke draina ges en aan een waterloop. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. Het provinciaal bestuur heeft nog geen standpunt bepaald over de studie en zal'in een later stadium met zijn mening komen. Volgens de Grontmij zou de pro vincie zich in haar recreatiebeleid vooral moeten richten op: 0 het streven naar seizoenver lenging; 0 (daarmee samenhangend) het stimuleren van elkweervoor- zieningen; 0 het stimuleren van goedkope logies- accommodatie; 0 het ontwikkelen van een toe ristische organisatie en pro motie. Dit betekent dat in het beleid vóór de verblijfsrecreatie centraal moet staan de uitbreiding van hotels en appartementen, van zomerwo ningen voor de verhuur en van (niet-vaste) standplaatsen op kampeerterreinen. Hoofdpunten voor het watersportbeleid zijn de uitbreiding van passantenplaat sen in de Oosterschelde en het stimuleren van de Grevelingen als gebied voor de grote watersport. Bij de dagrecreatie zou vooral aandacht moeten worden besteed aan de realisatie van elkweer- voorzieningen, voorzieningen voor dagjesmensen bij de invals poorten van Zeeland (de Plaat van de Vliet bij de Philipsdam en de Bathse schorren) en het kooptoe- Op het kaartje is de volgens de Grontmij gewenste ontwikkeling van de recreatie en het toerisme weergegeven. De twee ontwikke lingszones leveren de meeste kans van slagen op. In de westelijke zone moet eerst worden nagegaan welke moge lijkheden er zijn voor nieuwe ac RUIMTELIJKE ONTWIKKELING RECREATIE EN TOERISME rg*~] bestaand concentratiegebied- I ontwikkelings richting commodaties in de concentratie gebieden langs de kust. Ook deze zones liggen in het kustgebied, maar verder van de duinen af, om deze kwetsbare terreinen zoveel mogelijk te ontzien. Ook in de oostelijke as moet uit breiding van de voorzieningen op de eerste plaats in de bestaande concentratiegebieden plaatsvin den en pas daarna in het aan grenzende achterland De Grontmij gaat ervan uit dat het aantal overnachtingen van ruim 13 miljoen in 1981 tot ca. 17,5 miljoen in 1995 moet toenemen. £en deel kan worden verwezenlijkt loor een hogere bezetting n de bestaande voorzieningen; dit hangt onder meer af van va kantiespreiding, elkweervoorzie- ningen en promotie. van een bestaand tekort. Om dit opteheffen.zoudenernogca. 1 700 plaatsen moeten worden gereali seerd: 500 in Westerschouwen, 650 op Walcheren, 250 op Noord-Beveland en 350 in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Voor de dan nog optredende piekdrukte wordt geopperd de jaar- en sei zoenplaatsen optimaal te gebrui ken (ca. 2.800 vaste standplaat sen blijken in het hoogseizoen onbezet) en overloopterreinen in gebruik te nemen. Deze zouden de komende jaren moeten worden gekoppeld aan bestaande cam pings. Verder is uitbreiding of nieuw bouw nodig. Uit de studie blijkt dat er in 1995 71 procent meer standplaatsen op kampeerterrei nen nodig zijn en 1 2 procent meer zomerwoningen. Het aantal bed den in hotels en pensions zou met 10 procent moeten toenemen, in appartementen met 13 procent en in overige accommodaties (bv. kamphuizen) met 1 7 procent. De kampeersector zou tot 1995 met 7.700 standplaatsen moeten uitbreiden. Voor 4.000 plaatsen - in de komende vijf jaar te realise ren - is een locatie bekend of in de studie aangegeven: 3.000 in goedgekeurde bestemmingsplan nen en 1.000 in de z.g. speer punten. Naast de gewenste uitbreiding met 7.700 plaatsen, is er sprake De Grontmij pleit voor een niet verdergaande groei van het kam peren bij de boer. Argumenten zijn de huidige omvang (ca. 11.000 slaapplaatsen) en de concurrentie voor bestaande en nieuwe kam peerterreinen. Afname is daaren tegen ook niet gewenst omdat deze vorm van kamperen een aan trekkingskracht heeft op bepaalde groepen recreanten. Tot 1995 kan het aantal ligplaat sen in de Deltawateren met bijna 10.000 worden uitgebreid waar van tweederde in de komende vijf jaar zou moeten worden gereali seerd. n het Haringvliet zijn er tot 1 989 2.200 vaste ligplaatsen extra ge wenst, in het Krammer/Volkerak 350 passantenplaatsen. In de Grevelingen wordt gedacht aan een uitbreiding van 2.500 (vaste en passanten) plaatsen: 900 in Bruinisse, 800 in Den Osse en eveneens 800 in Kabbelaars- bank. Bovendien is er afmeer- gelegenheid nodig voor zon 700 boten. Voor de Oosterschel de wordt in grote lijnen aangeslo ten bij het beleidsplan Ooster schelde. De Grontmij-studie gaat uit van max. 500 vaste ligplaat sen in Zierikzee, (eerst bij de stad, vervolgens bij de Val) en 250 tot 400 passantenplaatsen voor het gehele gebied. Voor het Veerse Meer wordt de toenemende bete kenis van het plankzeilen en de oeverrecreatie onderschreven; de ontwikkeling van de grote water sport wordt beperkt. Voor de zee- zeilerij zouden 400 vaste ligplaat sen in Breskens en 100 passan tenplaatsen in Vlissingen kunnen worden aangelegd. Op de Wes- terschelde is een toename van de recreatievaart uit veiligheidsover wegingen ongewenst. Veel nadruk wordt gelegd op de elkweervoorzieningen. (Hieron der verstaat men voorzieningen die afhankelijk zijn van de weers gesteldheid: bowlingbanen, spot hallen, overdekte zwembaden etc.). Deze zijn van groot belang voor de gewenste seizoenverlen ging. Aanleg van deze voorzie ningen moet bij voorkeur plaats vinden op en in de directe omge ving van de koppen van de eilan den. Verder zou op de koppen van ei landen een goed routenet (wan delen, fietsen en paardrijden) aanwezig moeten zijn. Voor vier plaatsen in Zeeland zijn meer uitgewerkte voorstellen ge daan: het gebied tussen Renesse en Scharendijke, de Vlissingse boulevard, de omgeving van Cad- zand en het Damvak Geul in de monding van de Oosterschelde. Deze z.g. speerpunten moeten de gewenste recreatieve ontwikke ling van Zeeland aanzwengelen. De in de studie aangegeven ont wikkelingen zullen in totaal 312 miljoen gulden kosten. De extra bestedingen van zowel verblijfs- recreanten als dagjesmensen worden geraamd op 1 28 miljoen gulden. De plannen leveren blij vend werk aan 1.255 mensen. Van de Grontmij-studie is een sa menvatting gemaakt. Deze is gra tis verkrijgbaar bij bureau voor lichting van de provincie, St. Pie terstraat 42 in Middelburg tel. 01180-31395 en 31 394. Tot 1 november kunnen reacties op de studie worden gegeven. Het is de bedoeling dat gedepu teerde staten volgend jaar een beleidsplan recreatie en toerisme, waarvoor de Grontmij-studie het ontwerp heeft geleverd, aanbie den aan provinciale staten. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau vooriichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31391 of 31392 OOSTPERKWEG 18 MIDDELBURG 01 180 13367 sterk plastic zeil, 3.50 x 2.40 mtr. met losse oogstrips en 8 mtr. touw ACHTER DE HOUTTUINEN 12 - MIDDELBURG - TEL. (01180) 3 3011 ijzerwaren bouwbeslag - gereedschappen - bouwelementen Tijd om echte Oostenrijkse lo den jas of mantel te kopen. Wij hebben ze volop honderden in vele kleuren en modellen. Voor dames en heren een enorme keuze in korte en lange modellen (voor dames maten 34 t/m 54) Gortstraat 32-34, Middelburg, tel. 01 180-12508 ONBETWIST... DE LODENSPECIALIST DONDERDAG - KOOPAVOND Dagelijks vers gesneden prachtbos. Veerseweg 1 08 (naast Citroën-garage), Middelburg veel mensen slapen in een bed om bang van te worden, een bed zó hard of zó slap dat hun wervel kolom, bekken en schou ders in een onnatuurlijke stand geforceerd worden. hoe is het mogelijk om op zo'n manier écht uit te rusten? dat kan niet lan ger zo! kom bij ons kijken naar het enige bed ter wereld met individueel in stelbare vering. 22 buigzame latten, be vestigd in soepele rubbe ren gewrichten. het unieke lattoflex slaapsysteem. de latten en de speciale lattoflex matras steunen uw lichaam in elke welving en holte. uw wervelkolom ligt in de juiste rechte lijn, uw bek ken en schouders komen niet in de knel (zie foto), zó slaapt u geheel ont spannen, om 's morgens ongewoon fit en uitgerust te ontwaken, lattoflex, slapen zoals u nog nooit geslapen heeft, geen nachtmerrie maar werkelijkheid, bij ons te zien. wij adviseren u graag. tecnisom vraagt schriftelijk of telefonisch de interessante lat- toflex-folder, welke wij u gratis toezenden, raad pleeg hem of breng een bezoekje aan onze zaak waar deskundige mensen u alles over slapen vertel len. (pot sinds 1907). openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9 tot 18 u. zaterdag 9.30 tot 18 u. vrijdagavond koopavond van 18 tot 21 u. zondags gesloten. pakhuis type ml 112, afm. 201,5 x 78, 83 en 88 cm overige maten op bestelling pak-prijs vanaf dekoratieve in grenen- en eiken dekor maak van uw wand iets bijzonders met een eenvoudig te verwerken printplaat afm. 244 x 61 cm van 18,25 voor pak-prijs mak yelf <M (jwm mmbelm met grenen voor een sfeervolle kamer afm. 90 x 120 mm in de lengte van 360, 390 en 420 cm pak-prijs per meter diverse maten b.v. afm. 175 x 20 x 1.8 cm pak-prijs voor pak-prijzen voor wand- en plafondbekleding eiken gebeitst, afm. 19 x 58,5 cm pak-prijs per pak a/x 1 m) 2^7^ prewood voor alle hardhouten deuren (o.a. merbau) in licht of middenkleur DHZ hordeuren en raamhorren bieden de eenvoudig en exact op maat te monteren fraai, dekoratief en onderhoudsvrij zowel blank als bruin ir door vele formaten AluAl Aluminium hordeuren voor modem en insektenvrij ventileren. "5 OX V* CS C o> -Q E Zj Q. Zj in de lengte van 360 cm, ca. 8 mm dik en ca. 83 mm breed verkoop per pak van 10 lengten E pak-prijs pm' 1 Itr bus voor 16 m: pak-prijs 4 delig set pak-prijs waldammeweg 2 - industrieterrein Arnestein middelburg, telefoon 01180-25055 geopend van maandag 13.00-17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur - 13.00-17.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 9