Weer cursus Pech Onderweg van ANWB Examen horeca gedecentraliseerd De Vroedt Hooftman toont Herfstmode ttt z> iet lakenhart Schoolfoto uit de oude doos Naaicentrum van Vliet gaat verder met Singer Willem Heestermans werd theeschenker na loodgieter Minolta Camera Show bij Foto Back in Goes DE VLISSINGER Woensdag 14 september 1983 fceite t+£c> 14/l*6fb\£ Uitslag van foto zoekactie De Vlissinger 72 SOORTEN THEE EN 10 SOORTEN KOFFIE Schrijfavonden Amnesty Vredesweek Icto Culturele Raad Weduwen/ weduwnaars Anthroposofie Eén-oudergezinnen Recreatieve atletiek Cursus oud schrift D'66 vergadert Prestatieloop Spreekuur kruispunt Gehandicapten en sex Chinees exportporselein Vrouwen in overgang Sportgezondheidszorg Bewustworden van vrouwen Volksschilderen Peuterspeelzaal 12,5 jaar Fotoclub Afvalstoffen Nieuw spreekuur Naaicentrum van Vliet, met vesti gingen in Oostburg Middelburg. Zoetermeer en Goes, gaat dras tisch reorganiseren Maar dan wel op een manier, waarbij men de grote klantenkring meer en betere service kan gaan geven. De 14 jaar geleden in Goes gestarte onderne ming, die is gespecialiseerd in naaimachineverkoop en onder houd, voert sinds 1 september het bekende merk Singer. Daarmee is een eind aan het dealerschap van Husqvarna gekomen welke Zweedse onderneming is overge nomen door Electrolux. Van Vliet heeft vastgesteld dat na deze over name steeds meer stagnaties wer den ondervonden bij reparaties, doordat onderdelen te lange lever tijd hadden, terwijl het Husqvar- na-programma werd ingekrompen. De heer van Vliet verzekerde echter, dat men al degenen die in het verleden een naaimachine van Zweeds fabrikaat kochten geens zins in de kou wil laten staan. Zijn er reparaties te doen. of is er in formatie nodig omtrent een aan gekochte machine, dan zal de zelfde service blijven gelden als voorheen het geval was. Daar naast wil Van Vliet in al zijn ves tigingen binnenkort starten met de verkoop van stoffen. Dit naast de byoux. waar men een uitge breide collectie van voert. Het gaat om goede kwaliteitsstoffen. die niettemin betaalbaar zijn. Ook ritssluitingen en andere kleinere accessoires blijven gehandhaafd. "Kleinere klanten zijn dan ook van harte welkom". De ANWB heeft besloten het komend najaar opnieuw een cur sus Pech Onderweg te-houden in Middelburg. Hoewel deze organisatie - nota bene - in haar jubileumjaar enkele duizenden leden heeft verloren, stijgt de belangstelling voor Pech Onder weg nog steeds. Meer dan de helft van de cursisten bestaat overigens uit vrouwen. De cursus bestaat uit vier lesavonden van 2.5 uur. Het belangrijkste is het zelf de handen uit de mouwen steken. De deelnemers krijgen zodoende een bepaalde handig heid en raken vertrouwd met het technische deel van de auto. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een auto, waaraan vantevoren storingen zijn aangebracht. Instructeurs, ervaren wegenwachters en keurmeesters van de ANWB leren de deel nemers deze storingen dan weer te verhelpen. In Middelburg beginnen de cursussen op maandag 3 oktober, dinsdag 1 no vember en maandag 21 november. Opgave is mogelijk bij het ANWB-kantoor aan de Lange Gere 26 in Middelburg. Deze foto kan voortaan niet meer worden gemaakt. De prent toont een deel van de achtduizend cursisten die deelnemen aan het examen voor het diploma Vakbe kwaamheid voor het Cafébedrijf. Dit examen werd twee keer per jaar in Utrecht afgenomen. De Utrechtse politie stak daar echter een stokje voor. De verkeersdruk te die het examen teweegbracht, ging namelijk alle perken te bui ten. Maar ook omdat het voor veel mensen bezwaarlijk is om naar Utrecht te reizen, heeft het On derwijscentrum van de bedrijfstak Horeca besloten het examen voortaan in tien plaatsen, ver spreid over het land. af te nemen. Zeeuwse plaatsen zijn daar niet bij. De cursus, die opleidt tot dit felbegeerde café-diploma echter wel. Deelnemers kunnen terecht in Terneuzen. Middelburg en Zierikzee. Belangstellenden kun nen het onderwijscentrum bellen. Telefoon 079-511014. Theo de Leeuwen uit Vlissin- gen, Jac Fey uit Middelburg en T. Maters uit Vlissingen hebben een fototoestel ge wonnen. Na loting kwamen zij als winnaars uit de bus van de fotozoekactie, die het huis aan huisblad De Vlissinger had georganiseerd tijdens de braderie in Vlissingen. De wedstrijd was deze keer niét zo eenvoudig. Dit bleek onder andere uit de vele foutieve in zendingen. Vooral foto 2 (een grijs vlak met een soort kam) leverde veel problemen op. Veelvuldig dachten de inzen ders dat het hier om de nieuwbouw van de Provincia le Zeeuwse Courant aan de Qostsouburgseweg in Vlissin gen ging. Ook het windorgel kwam dikwijls in de foute op lossingen voor. Het goede antwoord was echter Alham- bra. De genoemde winnaars kunnen hun prijzen afhalen bij het kantoor van de PZC aan de Walstraat 58-60 in Vlissingen. De kledingzaak De Vroedt Hooft- man aan het Plein 1940 in Mid delburg toont donderdag 15 sep tember de nieuwe collectie herfst- en wintermode. In totaal zullen er vijf shows worden gehouden: één 's morgens, drie in de middaguren en één tijdens de koopavond. De toegang, inclusief een kopje koffie is gratis. Te zien is onder meer een grote collectie dames mantels, zowel in het sportieve genre als in de klassieke modellen. Voor heren is de collectie vooral afgestemd op het sportieve vlak. want zo vindt men bij Hooftman. "onze klassieke herenkleding is wel bekend". De aanvangstijden worden op aanplakborden aan de zaak be kendgemaakt. Daarnaast zullen de voorbijgangers op straat wor den geïnformeerd over het mo- deshowgebeuren. Ladyspeaker Wil van Son komt met haar groep (2 mannequins en 3 dressmenj naar Middelburg om de kleding te tonen. Het volledige Minolta programma is deze week bij Foto Back in de Lange Kerkstraat te Goes te be wonderen. Hans Back: "Als fotos peciaalzaak hebben we natuurlijk altijd de belangrijkste artikelen van een topmerk als Minolta in huis. Maar nu hebben we in sa menwerking met Minolta Neder land deze hele week alle type ca mera's, lenzen, macrotoebehoren, adapters, ringflitsers, motordri- ve's, onderwater camera's en ga zo maar verder, voor de fotoliefheb bers in huis. Vanwege deze Minolta Show voert Foto Back vanzelfsprekend voor deze producten deze week ook nog eens een extra scherpe prijs. Met behoud van de normale service en de twee jaar garantie en verzekering. Alle aanbiedingen gelden ook in de zaken Middelburg en Vlissingen. Het koffie- en theehuis St. Jacob aan de Kerkstraat in Vlissingen bestaat nu ruim zes jaar. En in die tijd heeft exploitant Willem Heestermans er zo'n aantrekkelijk en sfeervol geheel van gemaakt dat zijn zaak recentelijk is uitgeroe pen tot zaak van de maand. In 1977 vestigde Willem Heester mans zich als zelfstandig onder nemer. De uit Breda afkomstige ondernemer wilde zijn geluk in Vlissingen eens beproeven met een koffie- en theewinkel met daarbij een mogelijkheid om de produkten te proeven. Maar al vrij snel bleek de thee- en koffie- schenkerij de grootste ruimte in zijn zaak op te eisen. Een verbouwing werd noodzake lijk. Het pand dat in 1977 door de exploitant en enkele vrienden van een hout- en antiekzaak die er voorheen in was gehuisvest, was omgebouwd tot een koffie- en theewinkel, onderging weer een grondige verbouwing. Er kwam een groot qedeelte vrij waarin zo'n dertig zitplaatsen werden ge creëerd en het winkelgedeelte werd verplaatst en teruggebracht tot een kleinere eenheid. In de beginperiode had Willem Heestermans er nog een baantje bij. Hij werkte toen als loodgieter. Zijn vrouw dreef de w inkel. 'De opstartperiO.de' noemt Hees termans die tijd. die overigens niet lang heeft geduurd. Er kwam ge zinsuitbreiding in huize Heester mans en Willem leverde zijn loodgietersattributen in en ging zich toeleggen op zijn zaak en hobby: de theeprodukten. Hoewel er in het koffie- en thee huis St. Jacob ook zo'n tien ver schillende soorten koffie te ver krijgen zijn gaat de voorkeur van Willem toch duidelijk uit naar thee. Hij heeft hiervan maar liefst 72 verschillende soorten, allemaal netjes afgedrukt op de drank- en spijskaart in zijn zaak. In grote blikken is de theevoor- raad opgeslagen in zijn winkel. Het merendeel van de thee wordt los verkocht. Want losse thee is veel beter van smaak dan de ver pakte produkten, die volgens Heestermans veelal van middel matige kwaliteit zijn. De theeverkoper weet veel over deze produkten te vertellen. Ook 0 de drankkaart vermeldt enkele verhalen over het ontstaan van de theecultuur. Ben enkele maal houdt Heestermans een lezing over zijn hobby. "Maar dat is wel op uitdrukkelijk verzoek", zegt hij. Bij St. Jacob is ook wel ver pakte thee en koffie te verkrijgen, maar deze zaken zijn eigenlijk maar 'bijprodukten'. Verder zorgt Willem Heestermans dat er belegde broodjes, tosti's en soep zijn te verkrijgen in zijn zaak die van dinsdag tot en met zater dag is geopend van 10 tot 18 uur. In het seizoen, nu nog tot eind september is St. Jacob ook op maandagmiddag open. 's Zondags en tijdens de koopavonden is de /aak gesloten. Willem Heestermans: lezingen op uttaruKKelijk verzoek (foto John Si- wahessy) In elf plaatsen op Walcheren houdt Amnesty International schrijfavonden. Deze maand kunnen de deelnemers aan die bijeenkomsten een persoonlijk beroep' doen op de autoriteiten van een bepaald land. om gevan genen die onrechtmatig worden vastgehouden, vrij te laten. Ook kan een oproep worden gedaan het martelen -zo daar sprake van is- te beëindigen. Het gaat in alle gevallen om gewetensgevangen, die waar ook ter wereld worden vastgehouden wegens hun over tuiging. huidskleur, geslacht, eth- nische afkomst, taal of geloof. Deze gevangenen hebben geen geweld gebruikt of gepropageerd. De schrijfavonden worden ge houden in Aagtekerke. Biggeker- ke. Koudekerke, Middelburg. Oostkapelle. Oost-Souburg. Sint- Laurens, Vlissingen. West-Sou burg. Vrouwenpolder en Zoute- lande. Met advertenties maakt Amnesty de juiste plaatsen en tij den bekend. De afdeling Vlissingen/Middel- burg van het Interkerkelijk Co mité Tweezijdige Ontwapening houdt op woensdag 21 september een openbare bijeenkomst in de zaal van het jeugdgebouyv van de Petruskerk. ingang Dr. Ottestraat in Vlissingen. Jhr. Prof. Dr. F.A.M. Alting von Geusau uit Oisterwijk zal een le zing houden over: "Machteloos heid maakt geen vrede". De bij eenkomst begint om 19.30 uur. De Zeeuwse Culturele Raad ver gadert donderdag 15 september in het gebouw van de Stichting Zee land aan de Dam 31 in Middel burg. Centraal staat de discussie nota structuur provinciale wel zijnsplanning, ook wel de nota Maris-Koster genoemd. Verder gaat de raad in op educatief werk, algemene zaken, wooncultuur, beeldende kunst, theater en lette ren, muziek en cuituurbehoud. De vergadering begint om twee uur. De groep voor weduwen en we duwnaars in Zeeland, gestart in september 1981, houdt op 20 sep tember een kennismakingsavond voor nieuwe deelnemers ter gele genheid van haar 2-jarig bestaan. Deze avond zal gehouden worden in de groepsruimte van Jeugd Gezin aan de Londensekaai 39 te Middelburg, en vangt aan om half acht. De groep voor weduwen en weduwnaars is een plaats waar' mensen elkaar ontmoeten die de gene hebben verloren die hun het dierbaarst is. "Het praten over thema's als op voeden in je eentje, werk- en woonsituatie, financiën, beslom meringen. eenzaamheid, wat doe je nietje vakanties en weekenden, is e.en belangrijk gegeven waar voor in de groep ruimte bestaat", is de mening van de mensen van Fiom-Zeeland. Verder ligt het op ontspanning, samen gaan wande len. winkelen, eens een keer sa men eten of uitgaan, maar ook el kaar helpen bij klusjes zoals ver ven. behangen, advies en raad te geven en krijgen. Het Studiecentrum voor Anth roposofie in Zeeland houdt van 17 tot 21 oktober in het vormings centrum Hedenesse te Cadzand een werkbijeenkomst. Deze is speciaal bestemd voor hen die geïnteresseerd zijn in anthroposo fie. Voorkennis is niet nodig. Het programma heeft als titel "Ontmoeting met Anthroposo fie". en vermeldt inleidingen, le zingen en anthroposofische be wegingskunst (eurythmie). De deelnemers kunnen daarnaast kiezen uit drie werkgroepen: "Omgaan met de aarde" (land bouw. milieu, energie), "Cultuur" (wetenschap, kunst, religie/mora liteit) en "Het sociale vraagstuk" (inkomen, belasting, werkloos heid). Nadere inlichtingen: Studiecen trum voor Anthroposofie in Zee land. tel. 01180-34646 of 33164. Fiom-Zeeland start de komende tijd twee gespreksgroepen voor één-oudergezinnen, één in Vlis singen en één in Middelburg. "Als alleenstaande ouder kom je nogal wat problemen tegen. Door hier over samen met andere alleen staande ouders van gedachten te wisselen, ideeën en ervaringen van elkaar te horen, kun je mis schien verder komen en weet je datje niet alleen hoeft te staan.", vindt Fiom-Zeeland. De groepen zijn behalve op samen praten ook gericht op samen ontspanning zoeken, en elkaar helpen bij meer praktische zaken. De bedoeling is dat beide groepen acht keer bij elkaar komen, om te beginnen steeds op de woensdagavonden, om de 14 dagen. Vlissingen: kennismakingsavond op 28 september om 8 uur in de Breehof (tegenover politieburo), Breestraat 8 te Vlissingen. Middelburg: kennismakings avond op 21 september in het ge bouw van Fiom. Loskade 17 te Middelburg, eveneens om 8 uur. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Fiom-Zeeland. Los kade 17 te Middelburg. 01180-27311. Iedereen die 'zomaar weer iets aan atletiek wil doen' kan vanaf donderdag 8 september elke don derdagavond meedoen met de Middelburgse atletiekvereniging Dypamo '70. Het wekelijkse atle- tiekuur begint om 20.00 uur in de accommodatie van Dynamo '70' aan de Nassaulaan in Middel burg. De deelnemers hoeven zich beslist niet te verplichten tot meerdere trainingen per week of tot het meedoen aan wedstrijden. Het gaat hier immers puur om re creatief bezig zijn. Deskundigen maken de deelnemers wegwijs in de wereld van speerwerpen, dis cuswerpen. hordenlopen, hoog springen en alle andere onderde len van de 'moeder der sporten': atletiek. Bij voldoende deelname beginnen de Zeeuwse Volksuniversiteit ,(ZVU) en het Rijksarchief in Zeeland donderdag 29 september met een cursus oud schrift voor beginners. Plaats van handeling is het gebouw van het Rijksarchief in Zeeland aan de Sint-Pieter- straat 38 in Middelburg. De cur sus omvat 15 donderdagavonden van half acht tot half tien. Be langstellenden kunnen zich opge ven bij A.F. Franken in het Rijksarchief: 01180-12767. De regio Zeeland van Democra ten '66 komt zaterdag 24 septem ber bijeen in Goes voor het hou den van de algemene regioverga dering. De bijeenkomst begint 's morgens om tien uur in de Prins van Oranje. Naast het huishoude lijke gedeelte is er tussen 13.15 en 14.45 uur een forumdiscussie over de bezuinigingen op het onderwijs en de gevolgen die deze bezuini gingen voor het onderwijs kunnen hebben. In het forum hebben zit ting: M. Beinema, lid tweede ka mer voor het CDA; de heer Eys- sens. hoofdbestuurslid Vereniging Openbaar Onderwijs; de heer De Graaf, directeur RPA Middel burg: mevrouw M. de Kroon, in- spectrice lager onderwijs Zeeuwsch-Vlaanderen en Ch. Mertens, oud-specialist onderwijs in de tweede-kamerfractie van D'66. Ook niet-leden van D'66 zijn welkom. Nadere informatie bij A. Dijkwel, 01180-14980. Terre des Hommes krijgt de op brengst van de halfjaarlijkse pres tatieloop. die de werkgroep Wal cheren van deze organisatie sa men met Zeeland Sport op poten heeft gezet. De deelnemers kun nen kiezen uit vier en acht kilo meter. De inschrijving begint om kwart over twee bij camping Dis hoek: een uur later wordt gestart. De opbrengst van de tocht, die zaterdag 17 september wordt ver lopen, besteedt Terre des Hom mes aan een project voor poliop atiëntjes in Bolvia. Nadere infor matie via 01184-65813. In een van onze eerdere uitgaven stond het spreekuur van het nieu we wijkgebouw Kruispunt van de Kruisvereniging Walcheren-Oost aan de Mortierestraat in Middel burg verkeerd vermeld. Het moet zijn: 16.30 tot 17.30 uur. De prijs winnaars van de openingskleur- wedstrijd die bij de ingebruikna me van het gebouw is gehouden, zijn: Edwin v.d. Ketterij- Nw. Vlissingseweg 656. Kathrin Blaha - Sandberglaan 2, Anne-Marie Koole - Odeyn d'Hoorneplein 14. Margreet Vader - A. Obrystraat 4. René de Pagter - Ter Hogestraat 42. Marieke Hus - Haymanstraat 20. Petra Franke - Haymanstraat 18. Danië- Walhout - Voorborch 62. 'Gehandicapten, relaties en sex- ualiteit' is het thema van een bij eenkomst. die een werkgroep van Het Zilveren Schor in Arnemui- den zaterdag 8 oktober houdt in Goes. De dag is bedoeld voor jonge mensen met een lichame lijke handicap en/of hun partners, ouders en/of verzorgers van jon geren met een lichamelijke han dicap en voor mensen die als be roepskracht of vrijwilliger werken met lichamelijk gehandicapten. De themadag wordt gehouden in het activitei tencentrum aan de Valckenslot- laan 26 in Goes, en duurt van half tien tot half vijf. Piet Hoogland en Jaap Hissink van Het Zilveren Schor (01182-1610) kunnen meer informatie geven. Burgemeester drs. Th. J. Wester hout overhandigt donderdag 15 september een geschenk aan de Vereniging Vrienden van het Ste delijk Museum in Vlissingen. De vereniging biedt op haar beurt ook een cadeau aan aan het mu seum zelf. Al die gulheid is te zien tijdens de pauze van een lezing, die de heer W.P. Jacobs, oud-le raar aan de HBS in Vlissingen. donderdag houdt over 'het Chi nees exportporselein in de loop der eeuwen'. De lezing begint om 20.00 uur in het Stedelijk Museum aan het Bellamypark 19 in Vlis singen. De VIDO-werkgroep Walcheren, afdeling Vlissingen, houdt dins dagmiddag 20 september vanaf 14.00 uur in het Woltershuis aan de Hogeweg in Vlissingen een kennismakingsmiddag voor vrou wen in de overgangsjaren (40-60 jaar). Er wordt informatie gege ven over deze voor de vrouw zo belangrijke levensperiode. Ook is het de bedoeling een nieuwe groep te beginnen. Inlichtingen: tel. 01184-13992. Het thema sportgezondheidszorg staat centraal tijdens een infor matiemiddag, die donderdag 13 oktober om vier uur begint in Het Scheldekwartier in Vlissingen. Enkele topsporters vertellen voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt aandacht besteed aan het Sport Medisch Adviescentrum Zeeland, aan de organisatie van de sportgezondheidszorg en aan de sport-medische begeleiding. De informatiedag, die tot acht uur duurt, is georganiseerd door de commissie sportgezondheidszorg van de Zeeuwse Sportraad. Infor matie: 01180-33024. De NCVB wil meewerken aan de bewustwording van de .vrouw. Daarom hebben de afdelingen Lammerenburg (Vlissingen). en Souburg van de NCVB een ge spreksgroep opgezet, om samen te praten over de vrouw in gezin, kerk en maatschappij. Deze cur sus duurt vijf tot zes ochtenden en wordt geleid door een ervaren ge spreksleidster. Inlichtingen bij 01184-64559 of 01184-61576. Bij voldoende deelname start donderdag 22 september vap 9.30 - 11 uur een cursus Volksschilde ren in de Vlissingse Scheldebuurt. De cursus omvat 10 lessen. Zowel gevorderden, als beginners zijn welkom. Inlichtingen en opgave club- en buurthuis Scheldebuurt. Glacisstraat 97.01180-12302. De Hervormde Vrouwendienst in Oost-Souburg heeft 12.5 jaar ge leden een peuterspeelzaal opge richt. Op de eerste dag stonden niet minder dan 75 kinderen op de stoep van het Rode Kruis-ge- bouw. De toeloop werd in de loop der jaren zo groot, dat verschil lende keren naar een ander ge bouw moest worden uitgekeken. Inmiddels hadden ook andere or ganisaties een peuterspeelzaal opgericht, en vond de gemeente Vlissingen de tijd rijp om de zalen samen te voegen tot één stichting. Het Baken werd het hoofdge bouw; de Paddestoel de depen dance. Dinsdag 20 september be gint een feestweek voor de kinde ren. Op een boerenkar maken zij een feestrit door het dorp. Woensdag 21 tot en met vrijdag 23 september wordt er verder gefeest met cake. limonade, poppenkast, grabbelton, feestmutsen en bal lonnen. Elke dinsdagavond komt de foto club Flitsparaplu bijeen in het SKA-buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg in Vlis singen. Iedereen die deze hobby wat verder wil uitdiepeh, kan daar vanaf acht uur 's avonds terecht. Ook degenen die nog maar amper een fototoestel hebben aange raakt wordn op b k.ame wijze op weg geholpen. Gevorderden krij^ gen echter eveneens ruime aan dacht. De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Vlissingen vindt dat burgemeester en wethouders van Jie gemeente de bevolking beter moet informe ren over het apart inzamelen van milieugevaarlijke stoffen. De so cialisten erkennen weliswaar dat het college tot nu toe goede infor matie heeft gegeven, maar menen aan de andere kant dat de bevol king nog te weinig bekend is met de mogelijkheden om die stoffen bij de Reinigingsdienst in Vlissin gen af te geven. Daarom moeten b en w hun best doen. zo vindt de PvdA. zodat de bevolking vaker dan nu het geval is afvalproduk- ten bij die dienst inlevert. Het gaat met name om afgewerkte olie, le ge batterijen, glasprodukten. pa pier, geneesmiddelen, lege of halfvolle spuitbussen, verfblikken en dergelijke. Het Kruiswerk Vlissingen/Oost- Souburg heeft een ander spreek uur ingevoerd. Vanaf maandag 19 september houdt één van de wijkverpleegkundigen spreekuur op werkdagen van 16.30 tot 17.00 uur. Het spreekuur, dat wordt ge houden in het Gezondheidscen trum aan de C. van Perestraat in Oost-Souburg, is bedoeld voor inwoners van Oost-Souburg en Ritthem. AAP, NOOT, MIES De titel van deze rubriek slaat deze week eigenlijk nergens op. Want op deze foto poseren geen school kinderen, maar jeugdige leden van de Souburgse gymnastiekvereni ging Astrow. Niettemin leerden deze meisjes destijds het 'aap, noot, mies' van de gymnastiek. Deze foto werd overigens gemaakt in 1952. Riet Tiessens-Lahr, die woont aan de Ritthemseweg 22 in Oost-Souburg, stuurde deze foto op. Bovenste rij. Riet Lahr. Gerda den Engelsman. Rinie Overweel. Leny Baljeu. Dinie Suurmond. Janny Acda. Janny Hage. Middelste rij. Joke Arendse. Dinie Bakker. Greetje Pauwelse. Nel Groeneveld. Els Pierens. Janny Maas, Wally Verhage. Onderste rij. Mientje Louwerse. Liny Marteijn, Corrie Louwerse. Jopie v.d. Reest. Elly Bakker. Emma Franken. Loes Boeye. Hanny Brasser. De juf Nel Sehroevers en dhr. Besuijer. Ook deze foto kunt u op de ge bruikelijke wijze bestellen bij de redactie van dit blad. U dient dan dit volledige knipsel te zenden naar ons adres Postbus 5017. 4330 KA in Middelburg. De foto kost 7.50. U kunt betalen met een cheque (graag op naam van Ru ben Oreel). of met geld. Een en veloppe met geld dient echter te worden aangetekend.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7