GLAS... VAN KAMPEN ROOS SNIJBLOEM NUMMER EEN SCHOENREPARATIES DB MjËsëfflD nkuu>stmr$5 dingen.- tel, 12141. K-S" DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD DE VLISSINGER Woensdag 14 september Ï983 '4 nn EÉN VOORBEELD UIT DE OPVALLEND MOOIE NAJAARSCOLLECTIE, DIE WIJ VOOR U HEBBEN INGEKOCHT. toeste GEFELICITEERD HEESTERMANS BEHANGKOLLEKTIE 1983 MET 25% KORTING VOLOP RESTANTEN GRATIS r—T DE NIEUWE RENATA K0LLEKTIE IS ER WEER! I°0IlcLt)cl 1Jonje^choenen heeft ze Oude Markt 20 - Vlissingen Tel. 01184-12764 Ook voor al uw De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. "Energiebesparing, moet dat nu?" O O F0T0- STRIP- VER- HAAL i t Het koffie- eri theehuis St.-Jacob, de speciaalzaak voor koffie en thee, aan de Kerkstraat in Vlissingen heeft het predikaat zaak van de maand' voor september gekregen. Na mens dekeuzecommissie bestaande uit twee ondernemers en een huisvrouw, bood mevrouw M. Wilkens, vorige week woensdag de gelukwensen aan en overhandigde daarbij tevens een bloemetje, aan explpitant Willem Heestermans. Het theehuis kreeg de onderscheiding onder meer omdat de zaak opvalt door een gezellige sfeer waar jong en oud zich thuis voelen. Foto: John Siwabessy. Kom gauw eens .kijken naar deze, oh zo mooie, college- mantel, van een uit stekende kwaliteit marineblauwe gabardine. De capu chon is afknoopbaar. De voering is van pure wol vervaardigd en heeft een vrolijk ruit- dessm. Maten 36 t/m 46. Voor de speciale prijs van: 349^ Coosje Buskenstraat 149-151. 4381 LD Vlissingen. Telefoon 01184-12660. vele soorten zo gesneden V L jute draagtas bij iedere behang-aankoop Gerard Rodti I De Verfbron I Verf - Glas - Behang - Handenarbeid Grafisch Centrum alstraat 8 - 10 Vlissingen telefoon 12830 Van de vele in ons land ge teelde soorten en variëteiten snijbloemen is de roos wel het meest populair. Deze prachtige bloem staat ruim op de eerste plaats in het Nederlandse snijbloemenas sortiment. Op de twaalf bloemenveilingen die Ne derland telt werd vorig jaar voor niet minder dan 422 miljoen aan rozen omgezet, bijna 17% van de totale om zet van de bloemenveilingen in 1982. De vraag naar rozen neemt ook dit jaar nog steeds toe. Naar verwach ting zal de rozenomzet dit jaar nog verder stijgen. Een niet minder bekende snijbloem is de troschry- sant. Met een omzet op de bloemenveilingen van 283 miljoen prijkt deze het hele jaar verkrijgbare bloem op de tweede plaats in het snij bloemenassortiment. De troschrysant wordt gevolgd door de trosanjer. waarvan het aanbod dit jaar bijzon der groöt is. De omzet aan trosanjers bedroeg vorig jaar 160 miljoen. De tulp, waar Nederland zo bekend om staat, is de be langrijkste bolbloem. In het totale snijbloemenassorti ment staat deze typische voorjaarsbloem op de vier de plaats met een veilin- gomzet van 144 miljoen. Nauwelijks minder van be lang is de Freesia met zijn sierlijke steel en prachtige bloerpen. Vorig jaar was de Freesia goed voor een vei- lingomzet van 130 mil joen. wat een vijfde plaats betekent. Een andere sierlijke, in Ne derland geteelde bloem is de Gerbera. Vooral in de Verenigde Staten bestaat er een sterk toenemende be langstelling naar deze zowel in bossen als in bloemstuk- jes verkochte bloem. De Gerbera haalde in 1982 een veilingomzet van 128 mil joen. goed voor een zesde plaats in het snijbloeme nassortiment. De overige tot de "Top Tien" behorende snijbloe men zijn de lelie, de stan daardanjer, de Cymbidium en de Iris, met respektieve- lijk veilingomzetten van 104 miljoen, 65 miljoen. ƒ61 miljoen en ƒ45 mil joen. Van de vier laatstge noemden neemt de Cymbi dium het sterkst in belang stelling toe. SNIJBLOEMEN TOP TIEN (in 1.000.000.— veilingomzet in 1982) 1Roos 2. Troschrysant 3. Trosanjer 4. Tulp 5. Freesia 6. Gerbera 7. Lelie 8. Standaardanjer 9. Cymbidium 10. Iris "Energiebesparing, moet dat nu?" is de titel van de banddiaserie die al enkele jaren met veel succes in den lande wordt vertoond. De serie was een initiatief van de Vereni ging van Vrouwen met Academi sche Opleiding (WAO), afdeling Den Haag, en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Stichting Voorlichting Energiebe sparing Nederland (Sven). De dia's en geluidscassette worden gratis uitgeleend via de openbare biblio theken. Op dit moment zijn er zo'n 225 exemplaren van de serie in omloop. De banddiaserie en een bijbeho rende brochure geven objectieve informatie over de energieproble- matiek en energiebesparing. Ter sprake komen onder meer de nog resterende voorraden aan olie. aardgas, steenkool en uranium. Daarnaast worden ook de voor- en nadelen van duurzame ener giebronnen en de toepassingsmo gelijkheden hiervan in ons land onder de loep genomen. Er wor den cijfers gegeven over bijvoor beeld het energieverbruik voor verwarming, huishoudelijke ap paraten en auto. De cijfers geven een indicatie voor wat betreft de mogelijkheden om energie in de privé-sfeer te besparen. De serie bevat alle ingrediënten die het noodzakelijke basismate riaal vormen voor een discussie door niet-ingewijden over de wenselijkheden van en de moge lijkheden voor energiebesparing. "Energiebesparing, moet dat nu?" is dan ook uitermate geschikt voor een avondvullend programma van plaatselijke afdelingen of ge spreksgroepen van vrouwenorga nisaties. Tot nu toe werd;daar ze- I ker al een 300 keer gebruik van gemaakt. Juist nu. een tiental ja ren nadat energie en energiebe sparing tot begrippen werden die niet meer zijn weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken, maakt vertoning van de serie een bijeenkomst tot een actuele ge beurtenis. De bij de serie behorende bro chure kan na afloop van een ver toning aan de aanwezigen worden uitgereikt. Het boekje verduide lijkt een aantal begrippen die in de serie gehanteerd worden en biedt de gelegenheid om het thuis nog eens allemaal rustig te bestu deren. Vele bibliotheken beschikken be halve over de dia's en geluidscas sette ook over een vouwblad, waarin uitvoerig de inhoud van de serie wordt behandeld. Hierin zijn tevens de technische bijzonderhe den vermeld van de apparatuur om de serie te kunnen vertonen. over het maken van portretten Eigenlijk is het vreemd, dat we het niet vaker doen. Want weet u hoe u er vijfjaar geleden precies u itzag? En wat voor 'n leuke snoet uw nu misschien al volwassen zoon had toen-ie een jaar of twaalf was? O ja, we hebben natuurlijk de actiefoto's van die tijd. Maar daar staan mensen vaak maar klein op afgebeeld. Jezelfofandere leden van het ge zin en de familie kunnen zien zoals ze echt zijn geweest, dat kun je ei genlijk alleen goed alsje een portret hebt gemaakt. Een portret, waarop het hoofd van de mens centraal staat. Liefst een portret, dat ook iets laat zien van het karakter van die persoon. Misschien denkt u, dat zo'n por tret maken erg moeilijk is. En dat is nu juist een misverstand. Het enige, datje er voor moet hebben is: wat tijd. Tijd om te spelen met het licht, met de goede uitsnede en de juiste afstand. Tijd ook om rustig wat te praten met uw "model", zodat er een wat ontspannen sfeer ont staat. Geef uw model iets in handen, een boek, een handwerk of iets anders. En begin niet meteen met fo tograferen, maar bestudeer al pratend het gezicht. Dan ziet u het van de aantrekkelijkste of gewoon van de meest karakteristieke kant. En kies daarna pas uw standpunt. Een belangrijk punt is votoral: de achtergrond. Die zal bij een grijze man als op foto 1het beste donker en bij een donkere haarbos vaak licht kunnen zijn (foto 2). Als u beschikt over een lichte telelens van bijv. 70 of 90 mm, dan is deze ideaal om het hoofd scherp en de achtergrond onscherp in beeld te krijgen (foto 3). Als u deze adviezen opvolgt, dan maakt u een goed en treffend portret. En dan weet u over vijf of over tien jaar tenminste precies hoe uw fotomodel er ooit heeft uitgezien.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 6