IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL MINDER VEGEN, GRASKANTEN SNIJDEN EN STRATENMAKEN FIETSEN MOGELIJK IN TWEE RICHTINGEN OP BOULEVARD EVERTSEN 030-312824 ®e 0(7 o® Informatiepagina van de gemeente Vlissingen k/// zelf olie verversen? denk om het milieu! WAT LIGT TER INZAGE? iRedactie: Stafbureau voorlichting en inspraak., stadhuis Vlissingen, tel. 01184-15100, toestel 333, 335 en 337^ Verminderde dienstverlening door bezuinigingen COMMISSIES VERGADEREN Maar slechts fietsbaan aan één zijde SUBSIDIE WERKGEVERS BIJ WERK VERBETERING PAS OP BIJ VERHUUR OF HUUR VAN WONING MET HYPOTHEEK! INFO-TELEFOONl MINDERHEDEN BLAUWE ZONE BIJ STADHUIS DE VLISSINGER Woensdag 14 september 1983 MMKSSmïA* ///w "^7/ ,7/w ,7/^/7^' Vlissingen moet zuinig aan doen. Als u er op let, merkt u dat in uw woonomgeving. Straten worden minder geveegd, begroeiing tussen straatstenen en stoeptegels wordt niet meer verwijderd en kuilen en hobbels waar niets aan gedaan wordt zijn in veel straten gemeengoed geworden. Maar behalve deze direct zichtbare zaken zijn ook de wachttijden in het stadhuis het gevolg van de bezuinigingen. Voor een paspoort of rijbewijs, voor een inlichting over huursubsidie of als cliënt van de sociale dienst. Allemaal taken van de gemeente die tegenwoordig minder goed kunnen worden vervuld en waar u hinder of ongemak van kunt ondervinden. Hoe dat komt kunt u in dit artikel lezen. Een volle papierbak: het zal vaker voorkomen dan vroeger als gevolg van de bezuinigingen, (foto: Cor Schuil- werve). van de gemeentesecretarie in het stadhuis de afgelopen jaren on geveer gelijk is gebleven, doen zich ook hier wat ongemakken voor de burger voor. Zonder daarover nu verder in details te treden is het zo dat er Burgemeester en wethouders vinden dat elke ambtenaar die ontslag neemt of met pensioen gaat niet automatisch door een andere mag worden vervangen. Want net als bij elke grote on derneming vormen de salaris kosten een belangrijke uitga venpost. Het vervelende is echter dat de rijksoverheid steeds meer taken aan de gemeenten op draagt maar daarbij niet het be nodigde geld beschikbaar stelt. Daarom is het soms nodig be paalde vacatures toch te laten vervullen of zelfs nieuwe perso neelsleden aan te trekken. Maar in het algemeen geldt toch voor zaamheden die, zonder al te grote schadelijke gevolgen op langere termijn, kunnen wachten en werkzaamheden die beslist moe ten worden uitgevoerd. Werk zaamheden die bijvoorbeeld met wat langere tussenpozen worden uitgevoerd zijn maaien van oe vers van watergangen, graskan ten snijden langs verharding en -in sommige gevallen - snoeien. Dat de parken en plantsoenen er hierdoor minder fraai uitzien is niet anders. REINIGINGSDIENST Een belangrijke gemeentelijke taak is het ophalen van huisvuil Vlissingen dat door het teruglo pen van het personeelsbestand de dienstverlening verminderd is. OPENBAAR GROEN Die verminderde dienstverle ning als gevolg van minder per soneel geldt zeker voor de afde ling beplantingen van de dienst gemeentewerken. Deze afdeling moet namelijk een steeds groter oppervlak aan groenvoorzienin gen in de stad onderhouden met steeds minder mensen. Het groen- oppervlak is o.a. vergroot door het gereedkomen van diverse nieuwe wijken in de afgelopen jaren en door de aanleg van woonerven in bestaande wijken (waarin meer groen is opgeno men dan bij de "gewone" straten het geval was). Het aantal perso neelsleden daalde bij de afdeling beplantingen in de afgelopen ja ren echter met ca. 10%. Het gevolg is dat deze afdeling een keuze moet doen bij de werkzaamhe den. Een keuze tussen werk- r i i MEER ZELF DOEN Zoals gezegd kunt u van al deze bezuinigingsmaatrege len als burger hinder of on gemak ondervinden. De stad ziet er hierdoor echter ook "wat minder uit". In het al gemeen valt dit echter nog wel mee, zeker wanneer de bewoners daar zelf iets aan doen. Bij de voorbeelden van verminderde dienstverle ning door de gemeente in dit artikel kunt u zelf wel be denken wat dat inhoudt. Een paar voorbeelden? Zelf on kruid tussen de stoep of straattegels voor uw huis verwijderen. Zelf de goot schoonmaken van onkruid, bladeren of vuil. Of - en daar kunt u zelf veel aan doen - het huisvuil zo verpakken dat bij het laden van de huisvuilwagen er geen risico bestaat van het scheuren van de huisvuilzak of jde kartonnen doos waardoor er los vuil op straat blijft lig gen. En: al zou dat zo zijn, vindt u het dan veel moeite deze rommel toch op te rui men? Nee toch? De gemeente vindt het redelijk op dit punt uw medewerking te vragen. Mogen wij ook op u rekenen? Weggezakte straatklinkers met daartussen onkruid in de Beatrixlaan: het zal voorlopig zo blijven, (foto: Cor Schuilwerve). lijke scholen en gebouwen valt daar onder. Gevolg: deze mensen kunnen niet worden ingezet om de kuilen en putten in uw straat weg te halen of om verkeersbor den of wegbelijningen te ver nieuwen. We zullen er daarom de komende tijd rekening mee moeten hou den dat de Vlissingse en Sou- burgse straten er minder goed "bij liggen" dan misschien ei genlijk wel zou moeten. STADHUIS Alhoewel het personeelsbestand ten opzichte van vroeger meer werk moet worden gedaan met minder ambtenaren. In de prak tijk kan dat voor u een wachttijd betekenen voor bijvoorbeeld een vergunningaanvraag, bij beant woording van een brief of aan het loket voor huursubsidie of uit kering. Daarom een goede raad: vraag op tijd uw vergunning, paspoort, rijbewijs e.d. aan. En mocht u dan bij het afhalen daarvan wat langer moeten wachten dan vragen wij daar voor begrip. De gemeente kan helaas bijna niet anders... De huisvuilwagen wordt niet meer gevolgd door een veegwagentje voor het meene men van het achtergebleven kleine vuil. en het schoonhouden van de straten. Dat doet de reinigings dienst. Maar evenals bij de afde ling plantsoenen is ook bij deze dienst in de afgelopen jaren het aantal vuilophalers en straatve gers verminderd. Zo werden di verse vacatures die ontstonden door pensionering of afkeuring om gezondheidsredenen, niet vervuld. Gevolg: ook hier minder personeel en dus verminderde dienstverlening. De bezetting is nu zodanig dat het huisvuil wel wekelijks kan worden opgehaald ihaar dat bijvoorbeeld het straat vegen er nogal eens bij inschiet. Waar vroeger de huisvuilwagen gevolgd werd door een veegwa gentje voor het kleinere straat- vuil blijft nu wel eens "iets" lig gen, zoals bijvoorbeeld een opengescheurde vuilniszak...Di rect zichtbaar zijn bijvoorbeeld ook de volle papierbakken op sommige plaatsen in de stad. En straks wanneer de bladeren weer vallen is het wel zeker dat die lang niet overal meer wegge veegd zullen worden. Werk dat namelijk beslist door moét gaan is o.a. het ophalen van het huis vuil en het schoonmaken van de riolen, alhoewel dat laatste noodgedwongen ook al minder gebeurt. Weest u er echter van overtuigd dat de reinigingsdienst er ondanks het beperkt aantal mensen alles aan doet om Vlis singen zo schoon mogelijk te houden. STRATEN MAKEN Straten maken, onderhouds- (schilder)werk aan scholen, ver keersborden plaatsen, wegenbe lijningen aanbrengen. Dat doet de afdeling onderhoud gebouwen en wegen van de dienst gemeen tewerken onder andere. Ook deze afdeling heeft te kampen met een vermindering van personeel ten opzichte van wat jaren gebrui-, kelijk was. Bovendien laat de gemeente uit bezuinigingsoog punt veel werk dat vroeger door particuliere aannemers werd ge daan, nu door eigen personeel van deze afdeling uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het omvangrijke werk aan de boule vards en het uitvoeren van woonerven door de gemeente lijke straatmakers. Maar ook het door eigen mensen laten uitvoe ren van klein timmer-schilder-en loodgieterswerk aan gemeente- De komende week vergaderen de volgende vaste commissies van advies en bijstand in het stad huis: Voor detailhandel op donderdag 15 september om 19.30 uur. Voor openbare werken en volks huisvesting op maandag 19 sep tember om 19.30 uur. Voor het welzijn op maandag 19 september om 17.00 uur. Voor onderwijszaken op dinsdag 20 september om 19.30 uur. Voqr financiën op woensdag 21 september om 17.00 uur. Voor personeelszaken en organi satie op woensdag 21 september om 17.00 uur. Al deze commissies vergaderen in het openbaar en kennen spreekrecht voor het publiek. Wanneer u dus iets wilt vragen of opmerken over een van de on derwerpen die tijdens zo'n ver gadering worden besproken, aarzel dan niet die commissie vergadering te bezoeken! Wat er wordt besproken kunt u lezen in de vergaderstukken die van alle commissies zijn te vinden in de gemeentelijke informatiehoe- ken. Die vindt u op de volgende plaatsen: 1. Stadhuis, Stadhuisplein 2 open op maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.30-17.00 uur; 2. bibliotheek, Spuistraat 22-24 open op maandag van 13.30-21.00 uur; overige werkdagen van 10.00-21.00 uur en zaterdags van 10.00-12.30 uur; 3. wijkcentrum "Open Hof", Al exander Gogelweg 59, Paauwen- burg open op maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 19.00-23.00 uur; 4. wijkcentrum "Middenhof", Kanaalstraat 64, Oost-Souburg open van maandag tot en met vrijdag van 8.30-11.00 uur; tot en met donderdag bovendien van 19.30-21.00 uur. 5. wijkcentrum "Aldegonde", Westerzicht 386 open op maan dag van 11.00-13.00 uur en dins dags van 13.30-17.30 uur. Voorts tijdens activiteiten in het wijk centrum. Achtergebleven los vuil nadat de vuilnisauto is geweest. U kunt hier zelf veel aan doen om dit te voorkomen door het huisvuil goed verpakt aan te bieden, (foto: C or Schuilwerve). breng afgewerkte olie naar: de reinigingsdienst (edisonweg 9) uw garagebedrijf Sinds enige tijd zijn de Vlissingse boulevards voorzien van een laatste slijtlaag. Deze is ter onderscheid aangebracht in de kleuren rood voor het rijgedeelte van de auto's, grijs voor de parkeervakken en wit voor het rijgedeelte van de (brom)fietsers. Over deze laatste witte fietsbaan zijn misschien wat misverstanden. Deze baan aan de zijde van de huizen is wit gemaakt met de bedoeling deze duidelijk te onderscheiden van het rijgedeelte voor de uit de tegenovergestelde richting komende auto's. Deze witte fietsbaan is dus alleen bedoeld om te fietsen vanaf zeg maar het Maritiem Instituut de Ruyter in de richting van het Wooidhuis. Fietsers die bij het Wooldhuis de boulevard opgaan moeten (gewoon aan de rechterkant) aan de zeezijde fietsen op het rode rijgedeelte. Foto: Cor Schuilwerve. Werkgevers die in hun bedrijf projecten willen starten om de inhoud van het werk te verbete ren kunnen in aanmerking ko men voor subsidie van het rijk. Het gaat daarbij om projecten die gericht zijn op taakbegelei- ding en vorming van werkne mers, bestrijding van monotoon werk of voorkoming van "taak- verschraling" (bijvoorbeeld door toepassing van micro-electroni- ca). De subsidie bedraagt 50% van de kosten van het project. Daar bij gelden maxima van 12.500,- per betrokken werknemer, 250.000,- per project en 500.000,per werkgever. Aanvra gen moeten vóór 1 januari 1984 zijn ingediend. Meer informatie bij de Arbeidsinspectie te Breda, telefoon (076)-22.34.00. Wanneer u een huis huurt hebt u recht op huurbe- scherming. Dit houdt bij voorbeeld in dat u niet van de ene dag op de andere uit uw huis kunt worden gezet. Er is echter één belangrijke uitzondering waarbij u geen recht op die huurbescher- ming hebt. Dat is in het geval van het huren van een huis dat nog is belast met een hy potheek zonder dat de hy potheekverstrekker (meest al een bank) daarvoor toe stemming heeft verleend. In vrijwel elke hypotheekakte is namelijk een zogenaamd huurbeding opgenomen. Daarin staat dat de hypo theeknemer altijd toestem ming aan de hypotheekgever moet vragen om het huis aan iemand anders te verhuren. Doet hij dat niet en verhuurt hij het huis toch dan vervalt voor die huurder alle wette lijke huurbescherming. Ge volg: het huis kan bijvoor beeld zonder meer door de bank worden verkocht waarbij de verhuurder wel iswaar (misschien zonder dat hij dat wist) onjuist heeft gehandeld maar waarbij te vens de huurder zonder meer op straat kan komen te staan. Daarom: bent u eige naar van een woning waar een hypotheek op rust en wilt u die woning verhuren, vraag dan altijd toestem ming aan de bank! Of: wilt u een huis van een particulier huren, vraag dan of er hy potheek op zit en of de bank toestemming voor de ver huur geeft. Geeft de bank geen toestemming, huur dan die woning niet! Waar en wanneer? Achterin de tijdschriftenhoek in de Openbare bibliotheek aan de Spuistraat te Vlissingen zullen op vrijdagavond van 19.00-21.00 uur 2 architekten aanwezig zijn. Wie kunnen wij helpen? Partikulieren, zoals huurders, eigenaren en middenstanders, verder béwonersgroepen, wijk- komitees en dergelijke. Waarmee kunnen wij u helpen? Op deze avond kunt u inlichtingen en adviezen krijgen met betrekking tot technische en financiële problemen bij bouw- en verbouwplannen, ook voor informatie over woonbuurtverbetering, huur subsidie, kooppremies, enz. kunt u bij ons terecht. Wat kost het u? Advies en informatie öp de vrijdagavond zijn gratis, als er daarnaast aan een, door u gegeven, opdracht wordt gewerkt, wordt van te voren aan u opgegeven hoeveel uw er maximaal aan gewerkt zal worden en wordt een uurtarief van 35,inkl. B.T.W. berekend. Daarbij komen verder alleen nog lichtdruk- en kopieerkosten. Hoe werken de architekten van de groep samen? De uitvoering van opdrachtwerk wordt in de groep besproken en ook wat wij doen met opdrachten die misschien niet in een architektenwinkel thuis horen wordt door de groep bekeken. Door met 2 architekten per avond aanwezig te zijn proberen wij u zo volledig mogelijk te adviseren. BUS Van 1 september tot en met 30 september kunnen Spanjaarden, Turken en Marokkanen telefo nisch informatie krijgen in hun eigen taal over tegemoetkoming in de studiekosten. Turken en Marokkanen kunnen er boven dien in september hun vragen kwijt over het slachten volgens de Islamitische riten. Hiervoor kunnen de volgende nummers worden gedraaid: (030) 31.52.12 (Turks), (030) 31.28.24. (Arabisch) en (030) 31.30.24 (Spaans). Deze mededeling vindt u hieron der in aangepaste vorm in het Arabisch. IoUjAjuo i'ljln» i jjLl'i i_Ulal CiUjlxU J-t yJL 4_sjla Jy> OUJLL» jitïyS jU! jft. ill jy ya y AjjUJI ïjfcl—oJIj ïySuW Sinds kort is naast het stadhuis, tussen het postkantoor en de rooms-katholieke kerk een blauwe zóne ingesteld. De ge plaatste verkeersborden geven aan dat u er van maandag tot en met vrijdag uitsluitend met een parkeerschijf gedurende maxi maal één uur mag parkeren. De maatregel is bedoeld om lang parkeren tegen te gaan. In de di recte omgeving van het stadhuis is ruim voldoende gratis par keerruimte aanwezig. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders willen aan de woningbouwvere niging "Goed Wonen" bouwver gunningen verlenen voor o.a. de woningen Beursstraat 3 en Bel- lamypark 1. Voordat zij dat ech ter doen liggen de bouw- en si tuatietekeningen t/m 21 septem ber ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ordening (eerste verdieping, kamer 147). Tot en met 21 september kunnen even tuele bezwaren worden inge diend bij b'& w. VOORBEREIDINGSBESLUIT De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 augustus jl. het voorbereidingsbesluit Be schermd Stadsgezicht vastge steld. Het besluitligt eveneens ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ordening in het stadhuis. HINDERWETVERGUNNING Burgemeester en wethouders hebben een hinderwetvergun ning verleend aan de firma F. Mechielsen voor een gasdepot (o.a. voor opslag van propaan en butaan) aan de Gildeweg 29. Deze beschikking ligt vanaf morgen tot en met 14 oktober a.s. ter in zage bij de afdeling algemene zaken in het stadhuis (2e verdie ping, kamer 118). Buiten kan tooruren zijn de stukken in te zien op woensdagen van 17.45-20.45 uur in de informatie- hoek in de hal van het stadhuis. Tot en met 14 oktober is beroep bij de Kroon mogelijk voor de aanvrager, de betrokken advi seurs en voor iedereen die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaar te maken. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de Koningin, p/a Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's- Gravenhage. Het is ook mogelijk een verzoek tot schorsing of tot het treffen van een "voorlopige voorziening" in te dienen. Deze moeten worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State,

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 5