Nbosland *mode AnneMareL RRRRRomax uitlaten yw 20 cDamcM ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN J. VERBOOM Leather Renew felix janssens ÏlÊxSndËrtT D ERT 150.- ft Romax erkend specialist: ^ftmwe/tehlbu/ig HINTZEN FOTO'S ALEXANDER van wijk HEEL MOOI EN VOOR SLECHTS 9.75; de Kodak Selekt poster.! Nieuwe vaste tapijten DE VLISSINGER Woensdag 14 september 1983 Een korte najaarscoat, helemaal gemaakt voor de moderne vrouw. Gesneden uit een gescho ren flausch met een royale ondergeschoven vleermuis mouw. Afgewerkt met oog voor speelse details; let u vooral op de leergarnering, de opgezette zakken en de grote drie hoekige knopen. Een keuze van AnneMarèl waarin ook u zA zich plezierig L-v zult voelen. I-— Bierkaaistraat 30, HULST. Noordstraat 84-86, TERNEUZEN. Lange Zelke 26, VLISSINGEN. Kade 2, SLUIS. I „^fomax Automobielbedrijf »0 .VAN UW ENIGE ECHTE WARME BAKKER IN DE SCHELDESTRAAT: l/tiHttulitt danslessen Tel 01184- 60486 Inlichtingen/inschrijvingen 4 Grandioos majorettenfestijn in Scheldekwartier Vlissingen. ZIERIKZEE«ETTEN-LEUR bieflapjes 500 gr ;dikke riblappen 500 gr biefstuk 3200 gr '►procureurlapjes 500 gr verse boereleverworst .250 gr. 'verse rookworst fijn of grof droge varkensworstjes-gegrild spek-gebakken spek Scheldestraat 71 Vlissingen aaaaaa ry SPORTSCHOOL V Problemen door vermindering kennis bouwtechniek JAARVERSLAG 1982 RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG Kringloopmarkt in Oost-Souburg EVENEMEAITENKA18DER voor Vlissingen KLEUREN KLEURENFOTO'S FIRMA Nieuwendijk 35-39, Vlissingen (bij Vissershaven) "decoratie" VOOR UW f*r, L A D I E S F A S H I O N extra sterke kwaliteit prijsafspraak vóóraf voordeliger door specialisatie snelle vakkundige desgewenst direk garantie (ook voor gratis kontrole) Alexander Gogelweg 15 Vlissingen - tel. 01184-65262,' t^xaod (M Scheldestraat 58 - Vlissingen - 01184-12473 In een gezeillige ontspannen sfeer dansen, leren voor een betaalbare prijs Ingeschreven onder nr. 1 7507 kamer van koophandel te Middelburg. GLASSERVICE] GILOEWEG 39 - VLISSINGEN ^■FOTO VERSCHOORE Uw leukste fotomoment van album - naar posterfor maat: 30x40 cm. Dat is een schitterende kijkplaat voor aan de wand, waar u groot kijkplezier aan beleeft: u ziet meer. Bovendien afgedrukt op^ Kodak PaPier- Komt u maar met uw mooiste kleurennegatief of dia. ingelijst in wissellijst ook van dia's 10.75 Bijna dertig majorettengroepen uit het hele land doen mee aan het zevende Vlissingse Majorettenfes- tival, dat zaterdag 17 september in het Scheldekwartier aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen wordt gehouden. Burgemeester drs Th.J. Wester hout van Vlissingen heeft zich be reid verklaard om het groot scheepse gebeuren om half tien te openen. Het festival is opnieuw georganiseerd door de Showgroep Vlissingen, in samenwerking met de personeelsvereniging van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. De op brengst gaat naar het Foster Pa rents Plan. De majoretten komen in drie afdelingen. A. B. C, tegen elkaar uit. Voor elke afdeling is een wisselbeker en een miss-prijs beschikbaar. Deze en andere prij zen worden aan het eind van het festival uitgereikt door de groeps- directeur van de. KMS. ir. B. C.G. Pröpper. Meer informatie kan worden verkregen via 01184-14725. Uit eigen keuken: A A A A A A A A A A A A A A AA A a ataa met bijenwas houdt gladleer nieuw waterafstotend - hoogglanzend SCHOENMAKERIJ SCHELDESTRAAT 72 VLISSINGEN TEL. 13202 o.l v Dick Schipper en Jan Knobel AANMELDEN CURSISTEN: bel voor verdere informatie 01650-35548 De voornemens tot decen tralisatie van rijkstaken, be voegdheden en geld in de monumentenzorg vragen grote aandacht t.a.v. het be vorderen van doelmatige be leidskeuzen. De uiteinde lijke situatie mag geen af breuk doen aan wat op het gebied van bescherming en instandhouding in de laatste decennia is gevoerd. Een en ander hoeft een zin volle overdracht van een aantal bevoegdheden en ta ken aan de gemeenten niet in de weg te staan. In dit verband lijkt het wel nood zakelijk dat tevens grote aandacht wordt gegeven aan de overdracht van vak kennis op de diverse terrei nen. Voor een goede mo numentenzorg is gespeciali seerde kennis onontbeer lijk. Ten aanzien van de restau raties is een geleidelijke vermindering te constateren van het aaiyal grotere wer ken. Het accent verschuift naar kleinere ingrepen en conservering van oude bouwconstructies, zodat tegen lagere kosten meer oorspronkelijke zaken be waard blijven. Ook het onderhoud krijgt steeds meer aandacht, waarbij wordt opgemerkt dat de sterk verminderde kennis van traditionele bouwtechnieken, met name in de toekomst, problemen kan opleveren. Bij de beschermingsvoor- stellen krijgt thans jongere bouwkunst de meeste aan dacht, d.w.z. architectuur van na 1850. Na grondige voorbereiding is eveneens een begin ge maakt met de bescherming van stads- en dorpsgezich ten van Leeuwarden, Has selt. Weesp, Zaandijk. Goes en Maastricht. Het jaarverslag geeft voorts talrijke bijzonderheden weer over de zorg voor mo lens. orgels, klokken, tore nuurwerken. wandschilde ringen, beeldhouwwerken, enz. Tevens geeft het een toe lichting op de stand van za ken bij de officiële, weten schappelijke beschrijving van monumenten, het bouwkundige en het archi tectuurhistorische onder zoek. alsmede de juridische en de planologische impli caties van het monumen tenbeleid. Ruime aandacht wordt geschonken aan de financiële positie .van de monumentenzorg. Het ver slag eindigt met een be schouwing omtrent het voorlichtingsbeleid. Voor de praktijk van particulie ren en overheidsinstanties t.a.'v. monumentenzaken is het voorlichtingsbeleid van groot belang, opvallend ls in dit verband te noemen dat steeds meer in Europees verband, met name vanwe ge de Raad van Europa, beroep wordt gedaan op betrokkenheid van de Ne derlandse Monumenten zorg bij het Europese Voor lichtingsbeleid. Het jaarverslag (ISBN 90 346 0162 5) is voor belang stellenden verkrijgbaar bij het Distributiecentrum Overheidspublicaties te 's- Gravenhage, postrekening 751. Prijs 12.50. 'Afval bestaat niet; afval is grond stof is het motto van een kring loopmarkt, die zaterdag 17 sep tember in en om het wijkgebouw 'De Schuur' aan de Middelburgse- straat in Oost-Souburg wordt ge houden. De organisatie is in han den van de werkgroep natuur- en milieu-educatie van de KNNV Walcheren. Tijdens de kringloopmarkt wordt informatie gegeven over de ma nieren waarop ieder zijn steentje kan bijdragen om de enorme hoeveelheid huishoudelijke afval minder snel te laten groeien. Aandacht wordt besteed aan re cycling (opnieuw gebruiken van materiaal), milieubescherming en dergelijke. Het gescheiden inza melen van glas. papier en kleding wordt belicht, evenals het com- posteren van keuken en tuinafval. Hetzelfde geldt voor de inzame ling van batterijen, accu's, medi cijnen en afgewerkte olie. Tijdens de markt wordt verder oud papier vergaard dat bestemd is voor her gebruik. De ingeleverde tijd schriften gaan naar ziekenhuizen. Twee onderdelen van de markt, een rommelmarkt en een kle- dingbeurs. worden georganiseerd door de buurtvereniging Van Duyvenvoorde. Informatie is te verkrijgen op de telefoonnummer 01184-61148 en 01184-61054. Donderdag 15 t/m woensdag 21 sept. 1983 vrij. De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, BIN- 16 sept. GO. Toegang gratis. Org.: VCB Lammeren- 20.00 uur burg zat. Scheldekwartier, Van Dishoeckstraat, 7e 17 sept. VUSSINGS MAJORETTEN FESTIVAL 1983. 09.25 uur Entree 2.50 (kaarten aan de zaal) De netto opbrengst is bestemd voor een goed doel. Org Showgroep Vlissingen. zat. Camping Dishoek, PRE§TATIELOOP Afstan- 17 sept. den 4 en 8 km. Inschrijven vanaf 14 15 uur. 15.15 uur Kosten 3.50. Inl.011 84-71892.0rg.:w.g. Middelburg/Vlissingen van de St. Terre des Hommes i.s.m. Zeeland Sport. zat. De Lammerepburcht, Zuidbeekseweg, DAN- 17sept. SEN MET PLATEN. Toegang gratis. Org.: 20.00 uur VCB Lammerenburg dins. Dienstencentrum Bachten Reede, Vredehof- 20 sept. laan 42, BINGOMIDDAG. Entree ƒ2,50 14.30 uur Org.: St. Welzijn voor Ouderen. 23 sept. Marjol Flore in het Vestzaktheater 24 sept. Kinderkledingbeurs in Clubhuis Scheldebuurt 28 sept. Film 'Diva'' in het Alhambra. 5 okt. Film "Hotel des Amériques" in het Alhambra. 19 okt. Film "Tell me a ridlle" in het Alhambra 28 okt. Peter Faber met zijn vierde soloprogramma "Een optimist" injyiaritiem Hotel Britannia. Een ieder kan activiteiten en evenementen, welke voor pu bliciteit via onze rubriek in aanmerking komen, uiterlijk vrij dag voorafgaand aan de verschijningsdag, opgeven bij: Jeugd- en Recreatieraad Vlissingen, Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen, 01 184-16874. ■BOVAGGAB^BBOKUr _„„,i- maandag t/n 3 uu 4JS4EV VUSS1NCEN- tol van ALLE auto's. 7 iaar la„e (met korting)- (ze\fwas). die alti) Wj Lx*" """Tn h« «*e;nJe; M u„ tpo„P«»e»G.o. """If"» rato» 'cil rJF,aos z»""' Tol ziens e en eigenaar F losGeschle cfnt korting merkbenz^^^- Verged onz hetn,ette Voor de pms *aten rxcRTFLORUN Met de VOORDEEL'. --uldenEN>n 'n 9 b£s& EEN 5er.' S FOTU- tapijtcentrale woninginrichting llobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 OPLAGE 22.305 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissingen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Big- gekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 43.200 verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV DrukBV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 1 7.00 u. vVl-BI 4/i. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zuidwester Week bladen Combinatie. Huis-aan-huis in Zeeland en West- Brabant. Totale oplage 218.210 ex.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 3