Weekje logeren op Het Zilveren Schor de\/Lissinger 'Wij vertegenwoordigen de Ipjgêpli meerderheid' Pleegouders verstevigen contacten Praten over situatie! rondom pleegkinderen Hongaarse formatie te gast in De Piek HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN WOLKERS 'BRANDENDE LIEFDE' IN VLISSINGEN IN PREMIERE Voorzitter (Mariekerke) Davidse: jyi: DANSLES IN MIDDELBURG sparen «scholieren (alleen jongens) «aerobic (bodyheath) Oefenpartij Oranje tegen Zeeuws elftal CULTURELE OPWARMRONDE VOOR VREDESDEMONSTRATIE WEDGWOOD N Inschrijving voor de nieuwe cursus beginners nog open voor Inlichtingen en aanmelden: Dagelijks van 14 - 17 en van 18.30 - 20.30 u. 01100-20176- 14882, Iedere avond van 19-21 uur in de danszaal aan de burglang 28 (achter de Burg promenade). Tel. 01180-38370. Ogen openen oplage 22 305 wekelyks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie.' walstraat 56-60, DStbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651. toestel 54. Het Zilveren Schor in Arnemui- den richt zich van maandag 19 tot en met vrijdag 23 september tot werklozen. Wie pas van school is gekomen, en geen werk heeft kun nen vinden, mag vijf dagen op 'het Schor' komen logeren. Hetzelfde geldt voor jongeren die al langer dan een jaar werkloos zijn. Voor dit weekje 'vakantie' in Arnemuiden hanteert 'het Schor' een zeer schappelijk prijsje, dat niet veel hoger is dan het bedrag dat men thuis ook aan eten. gas, water en licht kwijt zou zijn. 'Als je pas van school komt en geen baan kunt krijgen, heb je te maken met instanties die zich met je bemoeien. Ook je omgeving reageert mee. Hoe je wilt leven wordt dan ineens bepaald door het werkloos zijn en van de uitke ring die je hebt', werven Piet Hoogland en Jaap Hissink. de or ganisatoren. Met de andere groep. de langdurig werklozen, willen Jaap en Piet een videofilm maken over ervaringen, over pogingen het leven zinvol te maken, over' reacties van anderen, over de in stanties en noem maar op. Die film kan dan door anderen weer worden gebruikt om te weten te komen wat het is om langdurig werkloos te zijn. Degenen die wel wat voelen voor een klein weekje kost en inwoning op het Zilveren Schor kunnen bellen: 01182-1610. DEZE WEEK IN Gemeente Vlissingen ver minderde dienstverlening door bezuinigingen. Willem Heestermans z'n koffieshop is uitgeroepen tot zaak van de maand in Vlissingen. Op onze autopagina de nieuwste ontwikkeling van Opel: De Opel junior (de bekleding als slaapzaak) ICTO: ALTERNATIEF IKV Monique van de Ven en Peter Jan Rens. De nieuwste Nederlandse film 'Brandende liefde" gaat donderdag 15 september onder meer in Vlis singen in première. Met 44 andere bioscopen in het land is Alhambra uitgekozen om de film voor 't eerst te laten zien. 'Brandende Liefde' is gebaseerd op het gelijknamige boek, dat Jan Wolkers in 1981 heeft geschreven. De regie is in handen van Ate de Jong, die dertig jaar geleden in Aardenburg werd geboren. Deze oud-Zeeuw maakte twee jaar geleden ook al furore met de verfilming van 'Een vlucht regenwulpen'. Toen Jan Wolkers 'Brandende Liefde' had gepubliceerd, sprak iedereen van een ommekeer in zijn werk. De angst voor de dood. een steeds terugkerend thema in Wolkers' werk, had plaats ge maakt voor de liefde in het leven. 'Brandende Liefde' kan dan ook absoluut niet worden vergeleken met de film naar het Wolkers- boek 'Turks Fruit' die al weer tien jaar geleden uitkwam en sinds dien de succesvolste Nederlandse film aller tijden is geworden. Dit voorjaar hebben zes miljoen Ne derlanders - verlaten straten, café's en bioscopen Turks Fruit nog eens op de televisie gezien. De enige overeenkomst tussen beide films is het gegeven, dat MOnique van de Ven opnieuw de hoofdrol voor haar rekening heeft genomen. In 'Brandende Liefde' speelt zij de beeldschone tegenpool van Peter Jan Rens, die zijn filmdebuut maakt. Rens vertolkt de rol van Jan, die een talentvol kunstenaar is. Zijn gevoelige aard is echter niet ver stopt onder een dikke laag ge welddadige botheid. Jan is in feite overgeleverd aan de macht van twee totaal verschillende vrou wen. De grillen van zijn frikkerige lerares Frans, de 'eeuwige maagd' mademoiselle Bonnema (Ellen Vogel), moet hij met het oog op zijn internationale carrière Avel slikken. Deze lerares woont op de parterre van een schitterende vil la, waar Anna (Monique van de Ven) en haar echtgenoot (Berend Boudewijn) een verdieping bewo nen. Met haar ironie en afstande lijkheid oefent Anna een magne tische aantrekkingskracht uit op Jan. Jan valt onmidellijk ten prooi aan haar charmes. Na iedere Franse les sluipt hij stilletjes naar de eerste verdieping en probeert Anna zo ver te krijgen dat ze voor hem poseert. Al snel blijkt dat Anna. weliswaar vertederd door zoveel aandacht, wéét hoe ze on stuimige jonge bewonderaars moet aanpakken. Jan neemt de verzorging van de zieke vader Bonnema, die op de zolderver dieping woont, op zich. Dan wordt hij de duistere, totaal geïsoleerde wereld van het kliekje in het landhuis binnengezogen. Wat twee jaar geleden in Amsterdam een gran dioos gebeuren was - meer dan 500.000 mensen waren op de been - moet zaterdag 29 oktober in Den Haag nog massalere vormen aannemen. Dit is ook het streven van de kerngroep Mid delburg van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). In de residentie wordt die dag een landelijke demonstratie gehouden tegen de plaatsing van nieuwe kernraketten in Nederland en in Eu ropa. Als 'opwarmertje' voor de manifestatie in Den Haag houdt de Middelburgse kerngroep zaterdag 17 september alvast een protestmid dag op de Vismarkt in Midburg. Het program ma begint om half twee met een optreden van Sint-Juttemis. Om half drie is er, een voorstel ling van het poppentheater Willem Parcival. Flup en Ju spelen vanaf kwart voor vier een fragment uit 'maatschappij ter uitbating van het einde van de wereld'. Het Links Kollektief Walcheren zingt en speelt muziek vanaf half vijf over onder meer kernwapens. Er zijn in formatiekraampjes aanwezig. Ook worden kaarten verkocht voor de busreis naar Den Haag. Informatie via 01180-34178- en 01180-33382. Of de vredesdemonstratie tegen de kernbewapening op zaterdag 29 oktober in Den Haag van hetzelfde kaliber zal zijn als twee jaar geleden in Amsterdam (meer dan een half miljoen betogers) is nog maar de vraag. Wie het oor te luister legt ontwaart zelfs in progressieve kringen een aversie, om zich eventueel te lenen voor de Russische propagandamachine. Een bizarre ontwikkeling, zo redeneert het IKV. Het gaat er immers om dat de onmenselijke kernwapenwedloop een halt wordt toegeroepen. En daarvoor is het meer dan noodzakelijk dat er op 29 oktober in Den Haag even v indrukwekkend wordt gedemonstreerd als in Amsterdam destijds. Zo indrukwékkend aldus nog steeds de redenatie volgend van het IKV - dat de heren en dames onderhandelaars in Geneve het in de residentiestad opgeheven haltbord grotesk kan worden voorgehouden. Wie zeker nïet in Den Haag zal betogen is de 54-jarige P. Davidse uit Meliskerke. Behalve gemeen teraadslid voor de SGP in Marie- kerke is Davidse de man geweest, die het voortouw in Zeeland nam voor het ICTO (Interkerkelijk Comitee Tweezijdige Ontwape ning). Hoewel hij lid is van een kerk (de gereformeerde gemeen te) die zich nooit openlijk heeft beziggehouden met het oorlogs- vraagstuk. sprak het idee van het ICTO hem wel aan. Met name - zo betoogt Davidse - omdat het IC TO gezien kan worden als een tegenhanger van het IKV. Die or ganisatie ging haar perken te bui ten in 1977, toen werd gekozen voor de leus 'alle wapens de wereld uit, te beginnen in Neder land'. "Die leus is nooit gesanc tioneerd vanuit de negen kerken die het IKV steunen". Wat Davidse en de organisatie waarvoor hij zich inzet willen is een interkerkelijk vredesberaad te zijn. dat met oplossingen en dis cussiepunten binnen de kerken aan de slag gaat. "Ik vraag me wel eens af wat het IKV nog met de van hen die door de IK V-leuzen verblind worden. Dat dient het doel van het ICTO te zijn". Mariekerke was de eerste Zeeuw se gemeente met een ICTO bin nen de grenzen. In september 1982 werd de afdeling officieel opgericht. Na de eerste bijeen komst meldden er zich dertig le den. Dat aantal is nu opgelopen tot vijftig. Vervolgens werd er in Vlissingen een afdeling opgericht. Davidse is sinds de oprichting een aantal keren op uitnodiging spre ker geweest tijdens bijeenkomsten elders in Zeeland. Hij hoopt dit de komende wintermaanden vaker te doen en om de ideeënen stellingen van het ICTO uit te dragen en te verdedigen. "Dat onze uitgang spunten aanspreken blijkt uit het nog steed's groeiende ledental", bewijst Davidse. "Twee jaar gele den telde het ICTO nog 2500 le den. nu zijn er al meer dan 7000. Bij het zien van die cijfers vraag ik Lampvoet 127.50 KomDleet (excl kap) P. Davidse (foto: Ruben Oreel) kerken heeft te maken. Die orga nisatie wordt weliswaar gesteund door negen kerken, waaronder overigens mijn kerk niet is. maar SERVICE KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 0:1 80 1 3221 me wel eens af of wij niet de me ning van de zwijgende meerder heid verkondigen, tegenover het IKV. welke opvattingen binnen de kerken steeds meer terrein verliezen". Jacob Valckeplein 4 - 4461 KV Goes - Tel. 01100 - 20176 en 14332 Gezien het enorme succes van de eerste "pleegouderdag" in het af gelopen jaar, gaan de poorten van het kasteel Westhove aan de Duinvlietweg in Oostkapelle za terdag 24 september opnieuw open voor de pleegouders en hun (pleeg)-kinderen. Het Gast- en Pleegadressenproject Zeeland, een samenwerkingsverband van onder andere de Centrale voor Pleeggezinnen Zuid-Holland en Zeeland en Jeugd en Gezin Zee land, tekent voor de organisatie. De dag is vooral bedoeld om te praten over situaties rondom pleegkinderen, het uitwisselen van ervaringen en het met elkaar in contact komen. Ook andere be langstellenden, al dan niet be roepsmatig, zijn welkom. Uit reacties van de deelnemers aan de eerste 'pleegouderdag' blijkt dat de bezoekers en deelne mers dit contact als een grote steun hebben ervaren. "Het is goed te weten dat zoveel andere mensen zich inzetten voor het zelfde ideaal, het zo goed mogelijk verzorgen en opvangen van kin deren en jongeren die, om welke reden dan ook. niet meer in hun eigen omgeving kunnen wonen", schrijven de organisatoren. Het thema van de dag is: 'Welke verwachtingen hebben pleegkind, pleeggezin en hulpverleners van elkaar?' Hierover praten R. Kromhout, schrijver van jeugd- Het Nederlands voetbalelftal speelt maandag 19 september tegen de Zeeuwse amateurselec tie. De wedstrijd begint om half zeven op het hoofdveld van het sportcomplex De Nadorst in Mid delburg. De Nederlandse elf berei den zich vanaf maandag drie dagen in Zeeland voor op de vriend schappelijke ontmoeting met het Belgisch voetbalelftal. Die wed strijd wordt woensdagavond in Brussel gespeeld. De Rode Duivels hebben al drie keer een bezoek ge bracht aan Zeeland. Dat was het werk van Cees Blomaard uit Goes, die nu dus de formatie van Kees Rijvers (na de winst op IJsland nog in de slag voor een plaats bij het Europees kampioenschap) naar Zeeland haalt. De Zeeuwse selectie bestaat ver moedelijk uit Rob GrUben, Willy de Jager, Rob de Muijnck en Bram van de Broeke van Bres- kens. Klaas en Jös van Belzen van Arnemuiden, Jaap Meerman van Vlissingen, Johati Dijkhuizen en Johan Le Conté van Middelburg, Jan Hamelink en Fraiiz van der Pijl van Hoek. Nico Bouwman van AZVV. Paul van Kouteren van Sluiskil en Eugene Fagg en Gerard Schipper van Oostkapelle. De wedstrijdleiding is in handen van de bekende Ignace van Swie- ten uit Eindhoven. Grensrechters zijn Lou Eikenhout uit Middel burg en Wim Vermeulen uit OostSouburg. Kaarten zijn vanaf Zondag verkrijgbaar bij de voet balvereniging Middelburg op de Nadorst, sporthuis Jan Jongepier en bij het afdelingsbureau van de KVNVB aan het Molenwater in Middelburg.. boeken; J. Punselie, praktijkleider van Jeugd en Gezin en mevrouw Verveen, afgevaardigde van de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen en redactielid van Mobiel, het blad voor vrijwilligers in de pleegzorg. Na deze inleidin gen kan in gespreksgroepen over de inhoud daarvan worden gedis cussieerd. Later op de dag kunnen over de uitkomsten van de ge spreksgroepen vragen worden ge steld aan de inleiders. In elk geval zal ook veel tijd wor den ingeruimd voor het leggen en verstevigen van onderlinge con tacten. Ook is er een informaties tand van de NVP. Voor de jeugd wordt een afzonderlijk program ma voorbereid. Ook voor de op vang van baby's en klëuters wordt gezorgd. Voor informatie en aanmeldihg kan men terecht bij het Gast- en Pleegadressenproject, Londense Kaai 39 in Middelburg. Telefoon 01180-28555. In Zeéüwsch- Vlaanderen geeft Anneke Haak inlichtingeri: 01150-2Ö898. Het volledige programma wordt de genen die zièh hebben aahge- meid, toegezonden. bewandelt stomweg een geheel eigen weg. Sinds de beruchte leus in 1977 heeft het IKV zich ontpopt als een politieke pressiegroep, hoewel het een kerkelijke organi satie dient te zijn. Het ICTO daartegenover is niet door het In stituut Kerk en het Leven geroe pen. maar door mensen uit de kerken. En de initiatiefnemers kwamen zowel uit katholieke als uit protestantse hoek. Vandaar ook die naam 'Interkerkelijk Co mité'. Het dankt zijn ontstaan uit de groeiende onvrede over het politieke optreden van het IKV. Maar we worden nog steeds niet gesteund door de kerken". Wat het ICTO wil maakt zijn naam al duidelijk: tweezijdig ont wapenen. "De kernwapenwed loop". zo geeft Davidse toe, "le vert gevaar op voor de gehele wereld. Maar ik ben me er ook van bewust dat de kernwapens als dreiging een Derde Wereldoorlog tegenhouden. Als je je als christen met de bewapeningsproblematiek gaat bezighouden, is het nodig je in alle facetten van het probleem te verdiepen. En dat wil zeggen dat de dreiging van een Marxisti sche overheersing net zo goed in de discussie betrokken moet wor den als de dreiging van de kern wapens zelf. En hoe ver het com munisme gaat. daarvan hebben we lering kunnen trekken uit de onmenselijke beelden die ons be reikten uit Tsjechoslowakije, Po len en de inval in Afghanistan. In Vietnam hebben ze gewoon tien duizenden mensen die het oneens waren met het regime in wrakke bootjes gezet. Met een variant op wat de nazi's deden, werden ze niet de gaskamers ingestuurd, maar het water op. Zouden wij dus blind zijn voor wat de Sovjet Unie als totalitair regime uit spookt en hier de leus van het IKV volgen, dan zou in Moskou met begerige ogen het Nederlandse ontmantelen worden aanschouwd om ons vrije landje vervolgens in te pikken". Vrede is volgens Davidse niet uit sluitend de afwezigheid van oor log. "Vrede houdt ook in: vrijheid en gerechtigheid. Het behoud van vrede vraagt weerbaarheid en kan zelfs offers kosten. Het machtse venwicht kan juist onbezonnen stappen verhoeden. Het weerloos maken van het westerse macht sblok door éénzijdige ontwapening is verraad aan de vrede. Hierdoor moeten de ogen geopend worden De overal, behalve in ons land, ra- zendpopulaire Hongaars formatie Makam és Kolinda treedt vrijdag 16 september op in De Piek in Vlissingen. De uit vijf mannen en een vrouw bestaande groep geeft dan Vanaf half negen een folkcon- cert. Eén keer eerder waren de Honga ren in Nederland. Dat was in fe bruari van het afgelopen jaar. toen ruim twèeduizend toehoor ders een concert bijwoonden in het Utrechtse Muziekcentrum Vredenburg. Geroepen door eeri langdurige staande ovatie moest de groep tot twee keer toe een toegift geven. De recensies in alle landelijke dag- en muziekbladen waren lovend. De groep gebruikt bij haar optre dens een groot aantal instrumen ten. waaronder mandolineello, gadulka. viool, kalimba. gitaar, hobo en contrabas. De Hongaren combineren impro visaties met traditionele invloeden uit Oost-Europa en de Balkan. Ook telt het repertoire een aantal bewerkingen van hedendaagse Hongaarse gedichten. "Dit wordt overgoten met een jazzy saus. zonder dat de muziek hierdoor een stempel krijgt opgedrukt. De muziek van Makam és Kolin da is met niets of niemand verge lijkbaar". zegt de Nederlandse impressario.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1