Zeeuws zeebanket in het zonnetje gezet 1 Keïte 899,:..., 159,- 369- DE SLEliTELBLOEM DRUKKE OPEN DAG BIJ EVA COUTURE AUTOMOBIELBEDRIJF SUBLIEME GARANTIE BEL 01640-37685 Verenigde Spaarbank nu ook in Koudekerke DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 september 1983 Demonstratie bij kwekerij Moesbosch MEST WORMEN ALS COMPOST Naar Japan Honderdjarige Dienst vredesweek Open huis huisvrouwen VOS-cursus Experimentele dienst Vitrite-terrein Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Toekomst commissie Papiamento Nadorstloop Sociale zekerheid Groentenshow ouderen Cursussen ouderen Linkse samenwerking Wijkcomité Bonendijcke Vogelruilbeurs Activiteiten buurthuis Tijdens deze show is het gehele assortiment en toebehoren van Minolta te bewonderen. Uiteraard deze week extra voordelig, zoals: MINOLTA X-700 HI-MATIC GF MINOLTA XG-1 MINOLTA XG-M MINOLTA OBJEKTIEVEN MINOLTA AF-2 FOTO-FILM-VIDEO Gevonden voorwerpen in Vlissingen Gevonden in Middelburg Gevonden in T ref center. Baanlozen kunnen nu terecht in Dauwendaele GEVESTIGD IN BERGEN OP ZOOM Gespecialiseerd in BMW - MERCEDES - GOLF GTI DIVERSE INRUILWAGEIMS INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK Ons bedrijf is gevestigd: Van der Rijtstraat 29 Bergen op Zoom (Centrum) De Open Dag in de Vlissingse modezaak Eva Couture (aan de Seheldestraat) vorige week vrij dag, kwalificeerde eigenares Van Westreenen als een waar succes. De Open Dag vond plaats vanwege een modernisering die de mode zaak had ondergaan. De hele dag door showden man nequins de nieuwe herfst- en win tercollectie, die voornamelijk be staat uit mantelpakjes. Deze aan de natte jaargetijden aangepaste mode, geeft de draagsters de mo gelijkheid om op een aparte wijze met kleuren te combineren. Het geheel maakt een sportieve in druk, met de perfect op alle on derdelen afgestemde bloezen. De eigenares was verrast over de enorme belangstelling waarvan zij tijdens deze bijzondere mode show genoot. Normaal gesproken houdt het modehuis shows in een zaal. Onder de slogan 'Zeeland Lekker- land' wil het best-west hotel Pic- card donderdag 22 september Zeeuwse visprodukten in het zon netje zetten. De vis, schaal- en schelpdieren worden op verschil lende manieren aan de man ge bracht. Deze vispresentatie wordt omlijst met een Zeeuwse avond, waaraan de artiesten van de lang speelplaten Zeeland Plat hun me dewerking verlenen. Alle activiteiten spelen zich af in hotel Piccard in Vlissingen. Aller eerst wordt daar overdag een cu linaire show gepresenteerd met uitsluitend vis en visprodukten. Deze show wordt samengesteld door de Zeeuwse afdeling van- de Nederlandse koksclub. Verder zijn er demonstraties van het file ren van vis en van de verwerking van mosselen, kreukels, kokkels, kreeften £n garnalen. Ook wordt aandacht besteed aan de zalm- en forellenkwekerij. De voorlich tingsactiviteiten zijn eveneens ruim uitgemeten. Er is een videopresentatie van het produktschap voor vis, folders, receptenboekjes en ander mate riaal van het ministerie van land bouw en visserij en een unieke foto-tentoonstelling over Zeeland. Na dit daggebeuren begint V avonds om acht uur een Zeeuwse avond in Piccard. Het publiek wordt allerlei visschotels aange boden. Ook wordt de vierde elpee in de serie Zeeland Plat gepresen teerd. De Zeeuwse artiesten zullen ook optreden. Het daggebeuren is vrij toegankelijk; vbor de avond moeten van tevoren gratis kaarten worden afgehaald bij Piccard, de VVV's in Middelburg en Goes of aan de Voorstraat 30 in Wissen- kerke. Wormen maken het helemaal. Hun uitwerpsels blijken in gewel dige mate in staat te zijn de struc tuur van en de voeding in de grond te verbeteren. Dat geldt zo wel voor de potgrond in de ka merplanten, als de structuur van landbouwgrond. Piton Nederland brengt nu de mest van wormen op de markt. En tot welk resultaat het gebruik van wormendrek kan lei den wordt zaterdag 17 september gedemonstreerd bij kwekerij Moesbosch aan de Galgeweg in Koudekerke. Behalve de resulta ten verkoopt Piton ook zelf wor men. die in een vercomposteerset - inhoudende 250 wormen - ver krijgbaar zijn. Piton is begonnen met het kweken van wormen voor sportvissers. Maar al ras bleek dat de murwe- lende massa compost produceer de, die interessant was om te ex ploiteren. Vanaf vandaag (woensdag 14 september) heeft de Verenigde Spaarbank nu ook een vestiging in Koudekerke. Aan het Dorps plein 33 is in enkele maanden tijd een woonhuis omgebouwd tot een moderne kantoorruimte waarin alle bankzaken afgehandeld kunnen worden. Een ruime bankhal garandeert de nodige privacy voor de cliënten; er is een aparte spreekkamer en de Koude- kerkse vestiging - de dertiende van de Verenigde Spaarbank op Walcheren - is tevens voorzien van kluisloketten. Een compu terterminal zorgt voor een snelle verwerking van de bankgege vens. Kantoorbeheerder van de Verenigde Spaarbank in Koude kerke is de heer J. van den Broeke, die in dezelfde functie al in Vlissingen heeft gewerkt. In de eerste helft van oktober brengt een officiële delegatie van de gemeente Middelburg een be zoek aan Nagasaki. Dit gebeurt op uitnodiging van het gemeentebe stuur van deze Japanse zusterstad. Het gemeentelijk gezelschap kan vergezeld worden door een "goodwill- missie". Deze kan be staan uit belangstellende verte genwoordigers uit bedrijfsleven en burgerij. Men kan zich voor nadere informatie in verbinding stellen met het kabinet van de burgemeester in Middelburg. Mevrouw M.T.L. Goethals-de Vos, die woont in het Middel burgse bejaardenhuis "St. Willi- brord" aan de Bachten Steene, viert donderdag 15 september haar honderdste verjaardag. Lo co-burgemeester H. Gillissen en zijn echtgenote bieden om 9.30 uur de felicitaties namens het Middelburgse gemeentebestuur aan. Daarbij zal ook mevrouw Boertien, echtgenote van de com missaris van de koningin in Zee land aanwezig zijn. In het kader van de vredesweek wordt op zondag 18 september een gebedsdienst gehouden in de Doo psgezinde kerk te Middel burg. Ds. W. de Bakker spreekt over het thema van de vredesweek "Brood voor Ghder- weg" naar het verhaal van de Emmaus gangers (Lucas 24). De cantorij van de experimentele diensten verleent medewerking aan de dienst. Aanvang van de dienst 19.30 uur. De afdeling Middelburg van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen houdt dinsdag 20 september open huis. Alle leden en andere belangstellenden kun nen dan kennis maken met alle facetten van de vereniging. Hier onder vallen onder meer talen cursussen, handwerktechnieken en volksschilderkunst. Al deze dingen worden gedemonstreerd tijdens het open huis, dat om twee uur begint in gebouw de Schakel aan de Bachten Steene in Mid delburg. Meer informatie via 01180-37602. In 't Pand aan de Kerksteeg 5 in Middelburg wordt vanaf wóens- dag 21 september een Vos-cursus gegeven. Deze drie letters staan voor Vrouwen Oriënteren zich op de samenleving. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. Kinderop pas is aanwezig, inlichtingen en opgave via 01180-15482 en 01180-35207. Nieuwe wegen' is het thema van een de eerste experimentele kerk dienst, die zondag 18 september om half vijf begint in de gerefor meerde kerk aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Om vier uur gaat de kerk open voor informeel contact. Voorganger is ds. Melse. De dienst kan, zo hopen de orga nisatoren, bijdragen tot het vin den van wegen en manieren om de aarde leefbaar te houden en/of te maken. Er worden tevens nieu we liederen, teksten en vormen van viering 'uitgeprobeerd'. De gemeenteraad van Middel burg spreekt zich maandag 19 september uit over de vraag of de gemeente Middelburg het terrein moet aankopen,' waarop nu nog de oude Vitrite-fabriek staat. B en w van Middelburg willen het ter rein aankopen om er in de toe komst ruim 300 woningen te bou wen. Als de gemeente voor deze aankoop een subsidie van het rijk in de wacht wil slepen, moet de koop nog dit jaar worden afge rond. Zolang de Vitrite dan nog niet is verhuisd naar het indus trieterrein Arnestein, mag de Vi trite het terrein terughuren van de gemeente. Niet alle partijen in de raad willen woningbouw op het terrein aan de Maisbaai. Sommi gen voelen meer voor een brug, zodat het doorgaande verkeer niet langer over de Kaaien hoeft te rijden in de richting Veere. Don derdag 15 september wordt een vergadering van de commissie ruimtelijke ordening aan deze zaak gewijd. Die begint om half vijf: de raadsvergadering om twee uur in het stadhuis van Middel burg. De bestuurscommissie voor cul turele zaken i.n Middelburg heeft het nodig geacht om een besloten vergadering te beleggen. Donder dag 15 september bespreken de commissieleden de toekomst van de commissie. Dit gebeurt naar aanleiding van een organisatieon derzoek, dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uitgevoerd. Voor dit heikele punt wordt besproken mogen be langstellenden vanaf kwart voor vier wel luisteren naar enkele an dere agendapunten. De Stichting Welzijnswerk Suri- namers en Antillianen Zeeland start twee talenkursussen. Het gaat om Papiamento, de taal van de Anti(len en om Sranan Tongo, de Surinaamse taal. Deze kursussen zijn in eerste in stantie opgezet voor diegenen die regelmatig met Surinamers of Antillianen omgaan. Voor meer informatie 01180-38070. De Middelburgse atletiekvereni ging Dynamo '70 houdt vrijdag avond 16 september haar jaarlijk se Nadorstloop. Het parcours gaat richting Gapinge en Veere en te rug naar de Nadorstweg te Mid delburg, waar de start en finish zijn. De te lopen afstanden zijn 4 •en 8 kilometer en voor de meer geoefende trimmers de bekende 10 Engelse mijlen. De start is om 18.45 uur. Vanaf 17.45 uur kan men inschrijven in de kantine van het sportpark aan de Nadorstweg. Tijdens deze Nadorstloop lopen de Zeeuwse atletiekverenigingen tevens het Zeeuwse kampioen schap voor ploegen over 10 En gelse mijlen. Woensdag 21 september belegt de CPN-afdeling Middelburg een avond over de sociale zekerheid. Dit gebeurt in het kader van 'Prinsjesdag, aktiedag'. Aanlei ding hiertoe zijn 'de verslechte ringen, die de regering-Lubbers voor mensen met een minimum inkomen wil doorvoeren'. Frank Biesboer, een sociaal-ekonomisch deskundige uit Amsterdam, houdt hierover een inleiding. De avond begint om 20.00 uur in de Simpelhuisstraat 5 te Middel burg. De afdeling Middelburg van de Protestants Christelijke Ouderen Bond in Nederland opent woens dag 28 september het nieuwe ver gaderseizoen met een bijeenkomst in gebouw 'de Schakel' Bachten- steene 14 te Middelburg. Aanvang 14.00 uur. De Stichting Propaganda Groen ten en Fruit presenteert een show. De Zeeuwse Volksuniversiteit en de Stichting Welzijn voor ouderen in Middelburg hebben cursussen Spaans (voor beginners en gevor derden) en Engels op touw gezet. Voor de cursus Spaans wordt een informatiebijeenkomst gehouden, die woensdag 14 september om half twee begint in het diensten centrum aan de Schuttershof straat in Middelburg. De infor matiebijeenkomst voor de cursus Engels begint donderdag 15 sep tember om half tien. Inlichtingen bij de Volksuniversiteit 34800 of het dienstencentrum (01180-27537). Progressieven in Zeeland moeten meer met elkaar samenwerken, vindt Progressief Vlissingen. Daarom heeft dit samenwerking verband tussen PPR, PSP, CPN en onafhankelijken een forum op touw gezet. Uitgangspunt is een actieplan, dat 'de dialoog van Driebergen' tussen november '80 en juni '82 heeft opgesteld. Deze 'dialoog' bundelt progressieve mensen uit sociale bewegingen, linkse politieke partijen, vakbe weging en dergelijke. Wat begon als een 'antibestékbeweging'' tegen het toenmalige kabinet-Van Agt is uitgegroeid tot een ge meenschappelijk progressief pro gramma. Het forum, dat zaterdag 17 september in wijkgebouw De Zwaan in Oost-Souburg bijeen komst, bestaat uit Sonja van der Gaast (PvdA), Henk van der Kolk (Voedings-bond FNV). David de Leeuw (CPN en OR-lid KMS) en Wil Willems (tweede kamerfractie PSP). De forumbijeenkomst be gint 's middags om half twee. In lichtingen verstrekt Connie Ver spoor: 01184-63521. Het wijkcomité Bonendijcke in Vlissingen vergadert donderdag 15 september in het club- en buurthuis Het Woltershuis aan de Hogeweg in Vlissingen De wijk bewoners praten vanaf acht uur over de financiële bijdrage aan het woonlastencomité, over in spraak, welzijnsplanning, het fi nanciële overzicht van de eerste helft van het jaar en over het be leidsplan en de begroting '84. Ook komen de ontwikkelingen op Het ^ort aan de orde. Bingo voor ouderen Ouderen kunnen dinsdag 20 sep tember bingo spelen in het dien stencentrum Bachten Reede in Vlissingen. De bingo begint om half drie. 'De Vogelliefhebbers' uit Vl.issin- gen houden zaterdag 17 septem ber weer een vogelruil- en -ver koopbeurs in het gebouw aan de Gerbrandystraat 46 in Vlissingen. De beurs is ook voor niet-leden van de vogelvereningen toegan kelijk. De vogels moeten in eigen kooien worden ingebracht. Voor overtollig materiaal is een opko per aanwezig. Voorts is een infor matiekraan! ingericht. De beurs wordt 's morgens tussen halftien en twaalf uur gehouden. Het Buut aan de Beatrixlaan in Vlissingen heeft een aantal nieu we activiteiten. Deze zijn: Woensdagavond 18.45 uur: Me- diaclub voor 8- tot 12-jarigen; dinsdagmiddag 16.00 uur: knut- seluurtje voor 6- tot 8-jarigen; vrijdagavond 20.00 uur; jeugd soos Young People voor 12tot 16- jarigen; donderdagmiddag 15.30 uur; Muzikale workshops voor jongeren die actief met muziek bezig willen zijn. Informatie: '01184-16223. Geniale reflexkamera met doseerbare intelligentie Volautomatische programma-belichting, steeds kortst mogelijke sluitertijd Ook automatisch met diafragma-voorkeuze Tevens handinstelbaar, met blijvende belichtingsmformatie Belichtings-korrektieknop èn -geheugenschakelaar «Evt audio-signaal bij lange tijden en zelfontspanner (Volauto matische flitsbelichtmg via direkt-meting Kwartz- gestuurde mikro-komputer Showprijs met 1.7/50 rp/m en GRATIS originele draagriem Kompakte kleinbeeldkamera voor een populaire prijs. Biezonder eenvoudig te bedienen Duidelijke waarschuwing bij te weinig licht Gemakkelijk instellen m b v symbolen Heldere, overzichtelijke zoeker Ingebouwde elektronen flitser Biezonder gemakkelijk filminlegsysteem Minolta objektief van uitstekende kwaliteit Moderne zwarte uitvoering Inklusief etui Showprijs, inclusief tas: De moderne, kompakte spiegelreflexkamera, waarmee u moeiteloos en trefzeker kunt fotograferen. Automatische belichtings regeling d m v. elektronische sluitertijdsturing Diafragma voorkeuze Ook volledig met de hand instelbaar (M-signaal in zoeker) Tiptoets- ontspanknop Memohouder. Elektronische zelfontspanner. Uiterst gemakkelijk te bedienen. Direkt aansluitbare Auto Winder G. Showprijs met F 2/50 m/m: De veelzijdige reflexkamera, ontworpen voorde heden daagse, aktieve levensstijl. Perfekte resul taten, dankzij de automatische, elektronische belichtingsrege ling met diafragmavoorkeuze. Speciale effekten bij hand instelling (met blijvende belichtingsinformatie). Gemakkelijk instellen m.b.v. de ekstra heldere, informa tieve zoeker. Direkt aansluit bare motordrive (3% bld./sek.) en winder (2 bld./sek.). Showprijs met F 2/50 m/m: Minolta fabriceert, in eigen optische industrie, een pakket van zo'n 50 verschillende, verwisselbare objektieven, in een komplete reeks van 7.5mm fisheye tot 1600mm super-tele, inklusief zes zoom-modellen Het objektief dat u wenst, voor welke fotografische opgave dan ook, zult u altijd in deze reeks kunnen vinden. Door grote inkoop zeer gunstige prijzen. Vraag ernaar! r- I MINOLTA ■*\ré - *J. Kompakte kleinbeeldcamera met autofocusinstelling. Geen afstand of belichting in te stellen, alles wordt voor U geregeld. Inclusief tas: ieen Alle camera's worden geleverd inclusief batterijen, 2 jaar garantie, 2 jaar verzekering en hollandse gebruiksaanwijzing. j-Alle aanbiedingen gelden ook in onze zaken te Middelburg en Vlissingen. Graag tot ziens. St. Jacobsstraat 27 Korte Geere 17 Lange Kerkstraat 31 Vlissingen 01184-12300 Middelburg 01180-37772 Goes 01100-27324 In de periode van 31 au gustus tot 07 september zijn bij de gemeentepolitie te Vlissingen de volgende voorwerpen aangegeven: bankbiljetten, bromfiets helm, schooletui; badstof fen hoeslaken; 2 overhem den; kleding in oranje zak; gouden oorknop; 3 sleutels aan donkerrood label; 4 sleutels aan sleutelhanger; 6 sleutels in etui; 3 sleutels in bruin etui; 4 sleutels aan opener; rode tas met sport- kleding. Aangegeven dieren: in asiel: cypers met witte gec. kater, wit/zwarte kater, 3 mnd. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur. In deze periode werden bij de gemeentepolitie te Oost Souburg aangegeven: beige jack; 3 sleutels in bruin etui; bruin mapje met foto. In de periode van 21 au gustus t/m 2 september zijn bij de gemeentepolitie Middelburg de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven: metalen ringetje met groen/wit parelmoer inleg- steentje; rode portemonnee, inhoud geld; portemon- neetje, inhoud kleingeld; lichtbruine knipportemon- nee, inhoud geld; sleutels; bril, wit/bruin montuur, getinte glazen; halve lees bril; bruine herenbril in rood met zwarte hoes; he ren (lees) bril metalen montuur; bril, donker bruin/lichtbruin montuur; herenhorlogei doublé met wijzerplaat; buisje met ta bletten; oranje deken; oranje baby-zwemvest; wandelwagen, gestreept rood/oranje; wieldop; fo totas, inh. fototoestel enkele lenzen; fototoestel; bank biljet; 2 paar oorbellen in verpakking; aubergine kleurig regenpak in étui, maat 152; damesjasje, maat "S", kort model, kleuren groen/blauw/geel; heren jack met knopen, gebroken wit: maat 54; kinderetui, inhoud pennen en potlo den. zonnebrillen; wit dames- vest, korte mouw; rood ny lon regenjack met witte strepen op de mouw, maat "M"; blauw gehaakt kin- derVestje; oranje vest met korte mouw, maat 40; grijs gebreid vest, korte mouw; wit gebreid vest, met daarin de naam "Ria", zwart/b lauw/rood geblokte wollen sjaal; paarse sjaal met zwarte/oranje en bruine blokjes; groen/bruin/witte sjaal met zilverkleurige speld; oranje tas "helmo fashion" zonder inhoud; rose/blauw/rood/geel ge streepte boodschappentas, nylon; 1 paar gymschoenen, maat 31, merk Inter, plastic tas van V&D, inhoud groen plakboek pak viltstiften (nieuw); zwarte portemon nee met 2 ritsen, zonder in houd; klein zwart knippor- temonneetje, zonder in houd; zwarte agenda; zil veren schakelarmband, met naamplaat met inscriptie; S.O.S. ketting voor contact lenzen; 6 dunne bewerkte zilveren armbandjes. f Het activiteitencentrum in Middelburg heeft een groot aantal activiteiten ontwik keld voor baanlozen. Men sen die overdag weinig om handen hebben door wer kloosheid, pensionering, in validiteit en dergelijke, kun nen vanaf 4 oktober elke dinsdag- en donderdagmid dag terecht in het ontmoe tingscentrum Dauwendaele in Middelburg. De baanlozen kunnen el kaar daar ontmoeten, maar ook allerlei cursussen vol gen. In het cursuspakket zitten onder meer talen, creatieve handvaardigheid, algemene voorlichting, ty pen, spreekvaardigheid, jeugdleiding, naaldvakken, schilderen en tekenen. Het activiteitencentrum, dat zich voorlopig om prakti sche redenen heeft aange sloten bij de sectie De Hay- man van het Sociaal-Kul- tureel Werk Middelburg (SKWM) komt binnenkort met meer informatie over de brug. In het activiteiten centrum werken de her vormde, gereformeerde en katholieke kerken samen. Ook Humanitas, de Zeeuw se Stichting voor Revalida tie, de ANIB, de belangen vereniging WAO'ers, de werkgroep DISK-Zeeland en 'De Hayman' zijn erin vertegenwoordigd. Voor in formatie: 01188-1896 en 01180-29004. Mercedes 500 SE petrol, met.bruin, led. bekl., veel acc. Mercedes 380 SE staalbl.met., lichtbeige Pullman, veel acc Mercedes 230 T stationcar, automaat, met alle denkbare accdec. Chevrolet Classic 8 cil. aut., bruinmet., I.beige Pullman BMW 730 blauwmet., beige Pullman, veel acc BMW728 aut., resadagroen, Pullman, veel acc BMW525 aut., beige, veel acc BMW525 Alpina-uitvoering, blauwmet., veel acc BMW525 grijs, blauw Pullman, veel acc BMW525 blauwmet., zeer exclusief, veel acc BMW518 goudmetallic, LPG, veel acc BMW 323 i aut., antraciet, grijs interieur, veel acc5 mnd. oud BMW320 Alpina-uitv. rood/zwart inter., veel acc BMW320 rood, zwart interieur, veel acc BMW320 bruin, beige interieur, veel acc BMW 320 cabriolet, iets aparts, AMG-uitvoering, veel acc BMW320 aut., blauwmet., zwart interieur, veel acq BMW 320 6 cil., goudmetallic, met alle denkbare accdec. BMW316 LPG, rood, zwart interieur BMW316 groen, beige interieur BMW315 LPG, beige, bruin interieur^. Golf GTI zwart, zwart interieur, veel aéc Golf LD 4-deurs, zwart, zwart interieur, veel acc Golf SC blauwmet., zwart interieur, veel acc 1982 1980 1979 1983 1978 1978 1980 1979 1978 1978 1982 1983 1980 1981 1980 1980 1981 1982 1981 1979 1982 1982 1980 1981 Al onze exclusieve automobielen worden verkocht met 3 mnd. of 10.000 km Iedere gewenste keuring toegestaan, ook voor vrijblijvend onderhoud. U bent van harte welkom in onze goed verlichte showroom Open van 9.00 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond, zaterdag tot 17 00 u.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 13