geVUssinger Vredesbeeld voor Nagasaki gereed DRIEKWART EEUW SCHOOL EN NU DRIE JAAR KINDERVRI EINDELIJK tussen de mindere enjbriljante scholier Bristol Unicorns hoogtepunt jubileumtaptoe Juliana dansles in middelburg HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Provinciale informatiedag over gehandicaptensport ☆paren ☆scholieren (alleen jongens) ☆aerobic (bodyheath) (Dansschool janvier- Basketbalspektakel in sporthal Baskensburg DEBUUT ROELAND FOSSEN IN ZEEUWSE SLIBREEKS Conclaaf Briljante leerling Pom-pom-girls Concert JOHNSON DEMONSTRATIES IN DE STENGE J.P.A. ROSSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE Inschrijving voor de nieuwe cursus beginners nog open voor Inlichtingen en aanmelden: Dagelijks van 14 - 17 en van 18.30 - 20.30 u. 01100-20176 - 14882. Iedere avond van 19-21 uur in de danszaal aan de burglang 28 (achter de Burg promenade). Tel. 01180-38370. 0"HIOn?S, oplage 22 305 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de (aam. totale oplage 43 200 uitgave: provin ciale zeeuwse courant b v administratie: markt 51postbus 50114330 ka middelburg, 01180-27551 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé w melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651 toestel 54 In Vlissingen wordt het baskethal- seizoen op donderdag 8 september geopend met een spectaculaire wedstrijd tussen het Franse top- team Troyes en BV Amsterdam. Het treffen \indt plaats in de sporthal Baskensburg en begint om 20 uur. Troyes heeft zich dit jaar versterkt met een aantal topspelers. De grootste attractie in de ploeg in ongetwijfeld de Amerikaan prof Mike Mulquin, die met zijn 2.04 meter tot opzienbarende staaltjes basketbal in staat is. Hij speelt in de center van de ploeg en zal het ongetwijfeld niet nalaten het zo typische Amerikaanse showele ment met verve in te brengen. BV Amsterdam promoveerde vo rig jaar nét niet naar de eredivisie. Sterspeler bij de hoofdstedelingen is de oud-international Kees Limmen. Met zijn 2.06 meter lengte scoorde hij tijdens de vori ge competitie 55 procent van het totaal en nam gemiddeld elf re bounds per wedstrijd voor zijn re kening. Verder is ook Michael Ja ger present. Hij geniet vooral be kendheid vanwege zijn splijtende pases. Kortom, in dit treffen zijn alle in grediënten aanwezig die het bas ketbal al$ kijksport zo boeiend kunnen maken. Tijdens de pauze treedt een ploeg aan met onder andere de beste Zeeuwse jeugdspelers. DEZE WEEK IN Slechts veertig procent van de Walchenaren is gesa neerd. Dat ontdekte tand arts De Stigter. Onder meer om dat gegeven, ves tigde hij zich in Veere. Een primeur van deze krant: alle informatie over de allernieuwste Citroen. 0 De rubriek Korte informa tie zit deze week werkelijk tjokvol allerlei wetens waardigheden. Trek de .agenda maar alvast na. Het vredesbeeld dat de Middelburgse beeldhouwer Peter de Jong in opdracht van het gemeentebestuur maakte is klaar. Het da gelijkse bestuur van de Zeeuwse hoofdstad aanvaardde het beeldje met enig officieel vertoon afgelopen maandag. Vervol gens werd het beeldhouwwerk - moeder en kind - stevig ingepakt en op transport gezet naar Japan. Daar zullen b en w het (in oktober) officieel aanbieden aan het gemeentebestuur van de zusterstad Nagasaki ooit getroffen door een atoombom. Op de foto Peter de Jong tijdens zijn werk aan het beeld, (foto Ruben Oreel). In de Slibreeks is onlangs een dichtbundel van Roeland Fos- sen uit Goes verschenen onder de titel Een hand Water. Van de vijftien gedichten handelen de meeste over Zeeland, waar de dichter zich weliswaar van heeft losgemaakt, maar an derzijds ook mist. De bijna dertigjarige Roeland Fossen woont nu in Amsterdam. Een hand Water is het debuut van Fossen. En zoals bekend is de Slibreeks - een uitgave van het Zeeuws kunstenaars centrum - juist bedoeld om talentvolle Zeeuwen de 'eer ste' mogelijkheid te bieden om te publiceren. Fossen maakte daar dankbaar ge bruik van. "Ik beschouw het als de afsluiting van een be ginperiode", legt hij uit. "Ik heb nu een schone lei gemaakt en ga opnieuw beginnen, me helemaal wijden aan de dichtkunst. Na het inleveren van de manuscripten heb ik een reis gemaakt naar Lon don. waar ik frisse ideeën op deed en voldoende energie verzamelde". Roeland'Fossen publiceerde reeds drie keer in het literaire tijdschrift Bzzletin, in septem ber 1981 en in 1982 in mei en december. Zoals de titel van het boekje al aangeeft speelt Zeeland en-de zee een belangrijke rol in zijn werk. Gedichten die Zeeland raken zijn: Ode Zee, Rond vlucht, Kattendijkse Dijk. Zeearm. Zeeland Opnieuw en Vlissingen na Jaren. Roeland Fossen werd in 1953 in Kapelle-Biezelinge gebo ren. Vijf jaar later /erhuisde hij naar Goes waar hij de Ulo en Havo bezocht. De lerare nopleiding Engels en Neder lands heeft hij wel gevolgd maar niet afgemaakt. Een hand Water kost 4,— Een abonnement op de Sli breeks, zes nummers per jaar, kost f22,50. De vormgeving was in handen van Leonard Snelders en de druk verzorgde Verhage Zoon te Middel burg. Als een school zich 'kindervriendelijk' noemt en benadrukt 'géén leerfabriek' te zijn, kan het niet anders of er steekt wat meer achter. Beide woorden bezigde de rijksscholengemeenschap Scheldemond namelijk in een notitie vanwege het 75-jarige bestaan, dat van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 september feestelijk wordt gevierd. "Och", relativeert rector M.J.A. Beilo, en vervolgt zuinigjes dat de school na de woelige en geprikkelde jaren na de invoering van de Mammoetwet al zoekende een weg heeft gevonden, waarop de terminologie optimaal toepasbaar Er moest toch worden stilgestaan - aldus nog steeds de rector - bij de 'identiteit' van de school vanwege het feest. Dus zat er niets anders op dan de school in die notitie, 'kindervriendelijk' en 'geen leerfa briek' te noemen, "zoals de Schel demond is". Na een gesprek van bijna anderhalf uur met de rector en twee eoncrectors, drs. A. de Bruvne en M. Theunis, wordt de bedoeling wat duidelijker. Het la conieke maakt plaats voor trots over het onderwijs op de Vlissingse school. Hoewel ook de Scheldemond in de eerste plaats dient te doceren en er aan het einde van de schoolrit een examen moet wor den afgelegd, is het docenten korps afgeweken van de mening dat uitsluitend zij kunnen bepalen wat goed is voor het kind. "De ouders, maar ook de leerling, be palen zelf welk onderwijs ze vol gen", benadrukt rector Beilo. "Dat is overigens een proces van jaren geweest. Ons lerarenkorps is de afgelopen jaren sterk verjongd. Alhoewel ik niet wil zeggen dat dit gegeven van doorslaggevende be tekenis hoeft te zijn, een jonge le raar kan oud denken en ander som. is het proces naar vernieu wing er wel door versneld. De do centen adviseren slechts. Maar als ouders vinden dat hun zoon of dbchter bijvoorbeeld Havo in plaats van het geadviseerde Mavo moet volgen, krijgt dat kind alle kans. Opvallend is dan trouwens dat die leerling vaak extra gemo tiveerd werkt en de gekozen op leiding in tachtig procent van de gevallen nog haalt ook". Dit proces van optimale inspraak voor de ouders en de leerlingen loopt nu een jaar of drie. De vonk sloeg over toen de onderwijzers van de Vlissingse openbare scho len, de rijksscholengemeenschap en het lager beroepsonderwijs (Swanenburgh) zo'n vijf jaar gele den in conclaaf gingen en voor el kaar een stevige portie vuile was binnenskamers ophingen. "De gesprekken verliepen hard maar constructief', weet conrec- trix Theunis, die de brugklassen onder haar hoede heeft. "We zijn sindsdien meer rekening met el kaar gaan houden. De zesdeklas- sers komen regelmatig bij ons op bezoek en de mentor bezoekt de lagere school. Ook de leerlingen van de brugklas onderhouden contact met hun vroegere school. Met de onderwijzers van de zesde klas hebben we regelmatig be sprekingen. Zo kunnen we nu vaak het gedrag van kinderen be tere begrijpen. Op sommige scho len mocht het kind bijvoorbeeld zo maar opstaan en naar de wc gaan. Wij hebben liever dat de leerling dat even meldt. Maar ge beurde er vroeger zoiets dan wek te dat ergernis op bij de leer kracht. Nu weten we welke ge dragingen in school een kind nor maal vindt. We kunnen er dus vriendelijker op reageren". Ook de beoordeling prestatie ver loopt in het begin wat soepel. "Je moet niet meteen beginnen met dikke onvoldoendes te geven. Eerst moeten de kinderen wennen aan de school en op welke wijze ze het beste hun lessen kunnen be studeren". Met de wens van de ouders en de leerling wordt op de Vlissingse rijksscholengemeenschap reke ning gehouden. "Als de ouders bijvoorbeeld tegen het advies van de docenten een kind VWO willen laten volgen, wordt alle mede werking verleend", benadrukt rector Beilo. Op zich is dat echter niet zo vreemd. Ook elders dragen de ou ders de eindverantwoordelijkheid. Waarin onderscheidt De Schelde mond zich dan? Conrector De Bruyne van de middenbouw: "Op de eerste plaats is er voor VWO-HAVO een verlengde (tweede jaars red.) brugklas. Dus de keuze kan nog een jaar worden uitgesteld. Willen de ouders na die,twee jaar brug klas hun kind naar het VWO stu ren en wij oordelen op HAVO. dan gaat dat kind naar het VWO. Opvallend is trouwens dat zes van de zeven kinderen de door de ou ders gewilde opleiding halen. Er zit dan namelijk een stevig brok motivatie achter. Het onderscheid is dat wij niet het accent leggen op de briljante leerling, waardoor er strengere overgangsnormen wor den gehanteerd. Dat laatste heeft weliswaar het voordeel dat er weinig leerlingen zakken voor het examen, maar er zullen ook min der leerlingen bijvoorbeeld een VWO-examen afleggen". Scheldemond heeft wat dat betreft trouwens niet minder geslaagden dan elders. "We halen een sla gingspercentage waarover we re delijk tevreden kunnen zijn", pronkt rector Beilo. Dat 'kindervriendelijk' en 'géén leerfabriek' zijn legt echter een extra zware wissel op de onder wijskunde van een docent. Rector Beilo bevestigt dat. "Een leraar is in de eerste plaats een onderwijs man, die aandacht heeft voor elke Conrectrix M. Theunis, rector M.J.A. Beilo en conrector drs. A. de Bruyne Het optreden van de Bristol Uni corns Youthband uit Engeland moet het hoogtepunt worden van de internationale taptoe, zater dagavond 10 september op de Markt in Middelburg, die de 50- jarige showband Juliana Middel burg de plaatselijke bevolking aanbiedt ter gelegenheid van de jubileumviering. Het muzikale spektakel vormt tevens de afslui ting van de festiviteiten in hef kader van het 50-jarig bestaan van Juliana. "Met de aanbieding van deze groots opgezette taptoe willen we de Middelburgse bevolking een 'dank-je-wel' toeroepen voor de steun die zij ons korps door de jaren heen heeft verleend", zette Juliana-voorzitter J. Bimmel uiteen. Ook de Belgische jshowband WIK (Willen Is Kunneh) uit Oostende komt naar Middelburg. Deze showband is de laatste jaren sterk naar voren gekomen en behoort thans tot de toonaangevende korpsen in België. Secretaris S. van der Paal van het jubilerende Juliana Middelburg, die WIK de laatste jaren enkele malen heeft beluisterd, was bijzonder enthou siast over de prestaties van de Belgische muzikanten, die volgens hem 'een geweldige sound' kun nen produceren. De showband WIK telt 65 muzikanten. De Engelse Unicorns komen met 110 muzikanten en pom-pom- girls naar de Zeeuwse hoofdstad. Deze jeugdige muzikanten in de leeftijd van tien tot twintig jaar maken een goede kans om dit jaar het Engelse kampioenschap voor showbands in de wacht te slepen. Vorig jaar werden ze tweede. Ju- liana-Middelburg maakte vorig jaar kennis met de Bristol Uni corns tijdens een concours in En geland. De Middelburgers wer den toen door hun Engelse colle ga's èet twee punten verschil ge- klopt. De Unicorns komen niet alleen. Zij brengen ook nog zo'n honderdvijftig supporters mee, die worden gehuisvest in een va kantieoord in Serooskerke. De Engelse muzikanten, die voor drie dagen naar Middelburg komen, worden bij gastgezinnen onderge bracht. De Unicorns komen niet alleen voor de taptoe naar Middelburg, 's Zaterdagsmiddags maakt de band tevens eeen mars door de binnen stad. Om drie uur is de start op de Markt. Het eindpunt is het Abdij plein waar tussen vier en vijf uur een concert wordt gegeven met onder meer typisch Engelse volks muziek. Tijdens dit optreden zal de band niet nalaten om zijn virtuosi teit op muzikaal gebied ten volle te demonstreren. Aan de taptoe, die voor zaterdag avond op het programma staat werkt uiteraard ook het jubile rende Juliana mee, met het jeugdkorps Johan Friso en een speciaal in dit jubileumjaar sa mengestelde band van oud-ge- dienden. De laatsten zullen een nostalgisch tintje aan het geheel geven, want zij brengen met de pijperformatie nog dezelfde klan ken als uit de jaren veertig. De taptoe begint met een presen tatie van alle deelnemende korp sen. Daarna komen achtereenvol gens het jeugdwkorps Juliana- Middelburg, de Belgische show band WIK en de Bristol Unicorns Youthband. Bij de finale treden weer alle korpsen aan. Het geheel, wordt besloten met de volksliederen van de deelnemende korpsen. De taptoe zal een kleine twee uur in beslag nemen. De toegang is gratis. Dit is onder meer mogelijk door een bijdrage van de Middel burgse ondernemers verenigd in De Ceremoniemeester en de volle medewerking van het Middelburg se gemeentebestuur. leerling in de klas. Hij moet dus wel eens een mindér begaafde jongen of meisje meesleuren. ^Niettemin mag de aandacht voor de briljante leerling niet verslap pen. Ik moet eerlijk toegeven dat dit nog een punt is waar we zoe ken naar een evenwicht. We zijn daar nog druk mee bezig". Het ziet er naar uit dat het de Rijksscholengemeenschap Schel demond lukt om de ommezwaai, die de Mammoetwet heeft voor geschreven, weloverwogen en ge degen te maken. Kinderen krijgen die aandacht die ze nodig hebben om straks bewust de maatschappij in te kunnen stappen. Ze hebben op Scheldemond samen met hun ouders medeverantwoordelijk heid kunnen dragen voor hun ei- £^n toekomst. De sombere docent - zoals hij vaak wordt voorgesteld - oordeelt niet meer op grond van zijn eigen bevindingen. Zoals echter de Scheldemond draait, blijft voor Walcherse begrippen nog zeldzaam. Of zoals een hoofdonderwijzer dat in Middel burg tijdens een ouderavond ver zuchtte: "In Vlissingen hebben ze een onderwijscoördinator. Dat hebben we in Middelburg niet. Dus zal het nog wel even duren eer we er vanaf zijn dat hier het hoofd der school bepaalt welk vervolgonderwijs een leerling krijgt...". Verfijnde tafelsfeer" (Wedgwood groep) 48-delig - 9 peroons servies ..FOCUS" 572,15 de serviezen-specialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 v Gehandicapten en hun sport, de mogelijkheden daarvoor en de problemen die dit met zich mee brengt. Dat staat centraal bij de provinciale informatiedag over ge handicaptensport, die zaterdag 10 september van 's morgens tien uur tot 's middags vijf uur in het Ont moetingscentrum 'De Stenge' in Heinkenszand wordt gehouden. De organisatie, de commissie ge handicaptensport vanuit de Zeeuwse Sportraad, wil hierdoor de aandacht vestigen op de vele mogelijkheden die er zijn voor zo wel geestelijk als lichamelijk ge handicapten, oni aan sportbeoefe ning deel te nemen. Er is een aantal gerichte uitnodi gingen voor deze informatiedag de deur uit gegaan. Het is van be lang dat zowel de gehandicapten zelfs als artsen, doktoren, fysio therapeuten en gemeentelijke in stellingen op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn voor gehandicapten om te sporten. Liet programma voor de informa tiedag bestaat uit drie onderdelen de algemene informatie door middel van stands, film- en dia presentatie: twee inleidingen over sportbeoefening door lichamelijk en geestelijk gehandicapten en praktijkvoorbeelden in de sport hal van het complex. De dag wordt afgesloten met een rol- stoelbasketbalwedstrijd tussen twee sterke teams. Aanvang 16.00 uur. De gehandicaptensport komt de laatste jaren ook in Zeeland van de grond, en nog steeds ko men er nieuwe activiteiten bij, waarmee de mogelijkheden voor de gehandicapte sporter om deel te nemen aan diverse vormen van sport en spel zijn toegenomen. De informatiedag geeft een unie ke mogelijkheid om de verschil lende vormen die er voor de ge handicapte sporters zijn. te bekij ken. te proberen en om alle mo gelijke informatie hierover te ver garen. Tussen 11.45 uur en 13 uur wordt een sport- en spelinstuif gehouden voor geestelijk gehandicapten. Om II uur houdt de heer A.J.C. van Hal, directeur van de Neder landse Sportbond voor Geestelijk Gehandicapten een inleiding over 'Sportbeoefening door geestelijk gehandicapten. Om 14.00 uur houdt voorzitter P.J.L. van Eysden van de Neder landse Invaliden Sport Bond een inleiding en tevens is er dan ook een sport- en spelinstuif voor li chamelijk gehandicapten. Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE MIDDELHARNIS Jacob Valckeplein 4 - 4461 KV Goes - Tel. 01100 - 20176 en 1488?

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1